Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/2000/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đình Liêu
Ngày ban hành: 28/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2000/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 12/2000/TT-BLĐTBXH NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THỜ CÚNG LIỆT SĨ

Sau gần 5 năm thực hiện chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo Thông tư số 28/LĐTBXH-TT ngày 31 tháng 10 năm 1995 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Điều 22 Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ, các địa phương đã giải quyết được số lượng lớn người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, song cũng còn vướng mắc về đối tượng được hưởng, về thủ tục, chưa đáp ứng được lòng mong mỏi của những người được hưởng chế độ.

Đến nay, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã cơ bản chuyển giao xong số hồ sơ liệt sĩ về các Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể việc giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

1/ Đối tượng áp dụng:

Liệt sĩ không còn thân nhân (vợ hoặc chồng, cha mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ) thì một trong những thân nhân khác của liệt sĩ theo qui định của pháp luật đang đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ, được xét hưởng trợ cấp một lần mức 600.000 đồng.

2/ Đối tượng không được áp dụng:

- Người không phải là vợ (hoặc chồng), con, cha mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ đã được hưởng khoản trợ cấp một lần theo Thông tư số 13/LB-TT ngày 2 tháng 6 năm 1993 (mức 1.680.000 đồng) hoặc Thông tư số 06/LB-TT ngày 4 tháng 2 năm 1994 (mức 3.000.000 đồng) của liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hoặc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo các Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 1 tháng 8 năm 1995, số 28/LĐTBXH-TT ngày 31 tháng 10 năm 1995 (mức 600.000 đồng) của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Người thân khác của liệt sĩ tuy chưa được hưởng khoản trợ cấp thờ cúng liệt sĩ nhưng vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ đã đi lấy chồng (hoặc lấy vợ) khác đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của liệt sĩ đó.

II. THỦ TỤC HỒ SƠ

1/ Đơn đề nghị của người đang đảm nhiệm thờ cúng liệt sĩ.

2/ Biên bản họp anh chị em (trường hợp còn anh, chị, em ruột) hoặc đại diện họ tộc (nếu không còn anh, chị, em ruột) thống nhất cử người đảm nhiệm thờ cúng liệt sĩ trong đó ghi rõ số bằng Tổ quốc ghi công, số và ngày tháng năm quyết định.

3/ Giấy chứng nhận người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) lập và đề nghị (mẫu số 1).

4/Quyết định trợ cấp 1lần do Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội ký.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ Uỷ ban nhân dân xã, sau khi kiểm tra, xác minh đơn đề nghị và biên bản họp anh, chị, em hoặc họ tộc, ghi đầy đủ các yếu tố vào giấy chứng nhận người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Trường hợp không có số bằng, số và ngày tháng năm quyết định thì phải ghi rõ lý do trước khi chuyển hồ sơ người hưởng chế độ thờ cúng (qui định tại điểm 1,2,3 mục II trên) về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (hoặc Phòng Tổ chức Lao động Xã hội) huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây goi chung là Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội).

2/ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội sau khi kiểm tra, lập danh sách (theo nội dung mẫu số 2) trình Uỷ ban nhân dân phê duyệt, sau đó gửi danh sách kèm hồ sơ về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

3/ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, bổ xung từng trường hợp, lập thành danh sách chung toàn tỉnh, thành phố (mẫu số 3), lập biểu tổng hợp người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (3 bản- mẫu số 4) trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố (hoặc Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nếu được ủy quyền) ký duyệt bản tổng hợp.

4/ Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định trợ cấp một lần cho người đảm nhiệm thờ cúng liệt sĩ và chỉ đạo việc thực hiện chi trả khoản trợ cấp này theo thông báo dự toán và cấp phát kinh phí qui định tại thông tư số 135/1998/ TTLT/BTC- BLĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 1998 của Liên tịch Bộ Tài Chính và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Hồ sơ người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được lưu giữ cùng với hồ sơ liệt sĩ.

5/ Sau khi biểu tổng hợp được ký duyệt, Sở Lao động-Thương và Xã hội chuyển 2 bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Cục Thương binh Liệt sĩ và Người có công) để theo dõi và điều chỉnh kinh phí theo tiến độ thực hiện hàng quí của các địa phương.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế các qui định về chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ tại Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 1 tháng 8 năm 1995 và Thông tư số 28/LĐTBXH-TT ngày 31 tháng 10 năm 1995 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kịp thời phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn cách giải quyết.

 

Nguyễn Đình Liêu

(Đã ký)

 

MẪU SỐ 01

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

...................................

Quận, huyện.....................

Xã, phường.....................

CHỨNG NHẬN

người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ

Uỷ ban nhân dân xã, phường ...

Chứng nhận liệt sĩ: ....................................Số hồ sơ......................................

Bằng TQGC số .............................................................................................

Quyết định số ............. ngày ............ tháng ............ năm .............................

Quê quán (ghi theo bằng):.............................................................................

Có thân nhân được đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng :

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quan hệ với liệt sĩ

Nghề nghiệp và chỗ ở hiện nay

Ghi chú

 

 

 

 

 

Ghi chú những điều cần thiết (gia đình có liệt sĩ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sĩ)

.....................................................................................................

......................................................................................................

.......................................................................................................

Sau khi đã có sự thống nhất giữa anh em của liệt sĩ (hoặc đại diện cho họ tộc), có biên bản kèm theo. Uỷ ban nhân dân xã, phường đã kiểm tra và thống nhất đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ cho ông (bà) .................................ghi trong giấy chứng nhận này.

.................... ngày tháng năm 20......

T/M gia đình liệt sĩ T.M UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG

..............................................................

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 12/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28/04/2000 hướng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.050

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149