Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 113/2000/TT-BTC hướng dẫn tạm thời về chế độ và mức chi hoạt động thí điểm Chương trình và sách giáo khoa Trung học cơ sở

Số hiệu: 113/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 27/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2000

 

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 113/2000/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ CHẾ ĐỘ VÀ MỨC CHI HOẠT ĐỘNG THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Căn cứ Hiệp định vốn vay số 1537 VIE (SF) ký ngày 7/12/1999 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu á;
Căn cứ Quyết định số 624/TTg ngày 8/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở;
Để tăng cường công tác quản lý hoạt động thí điểm chương trình và sách giáo khoa Trung học cơ sở thuộc Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở, Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời về chế độ và mức chi hoạt động thí điểm như sau:

I/ NGUYÊN TẮC CHUNG:

Kinh phí thực hiện Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở là khoản vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu á (ADB), là nguồn thu của ngân sách Nhà nước,vì vậy mọi khoản chi phải đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc chế độ tài chính hiện hành.

Mức chi quy định tại Thông tư này áp dụng trong thời gian làm thí điểm Chương trình và sách giáo khoa mới ở cấp Trung học cơ sở thuộc Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở (vốn vay ADB).

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các trường Trung học cơ sở thuộc các quận, huyện của các tỉnh, thành phố được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn quyết định thực hiện thí điểm.

II/ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Nội dung và mức chi:

1.1- Chi bổi dưỡng giáo viên dạy mẫu: 10.000 đồng/1 tiết dạy mẫu.

1.2- Chi bồi dưỡng giáo viên giảng dạy thí điểm: 5.000 đồng/1 tiết dạy thí điểm.

1.3- Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các thành viên Ban chỉ đạo các cấp thực hiện thí điểm tối đa: 150.000 đồng/người/tháng.

1.4- Chi tập huấn cho các giáo viên, giảng viên và các cán bộ chỉ đạo thí điểm, chi hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá các hoạt động thí điểm: 50.000 đồng/người/ngày.

1.5- Chi kiểm tra thực hiện giảng dạy thí điểm ở các trường thí điểm theo chế độ sau:

- Tiền tàu xe, tiền thuê chỗ ở tại nơi đến công tác theo mức quy định tại thông tư số 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 của Bộ Tài chính "Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác trong nước".

- Tiền phụ cấp công tác phí cho cán bộ, công chức đi kiểm tra các trường thực hiện thí điểm Chương trình và sách giáo khoa Trung học cơ sở theo mức tăng 0,5 lần so quy định hiện hành tại công văn số 4506/TC-TCĐN ngày 9/9/2000 của Bộ Tài chính:

+ Tại các tỉnh đồng bằng, trung du mức phụ cấp không quá 30.000 đồng/ngày/người.

+ Tại các vùng núi hải đảo, biên giới, vùng sâu mức phụ cấp không quá 60.000 đồng/ngày/người.

1.6- Chi làm thêm giờ và dạy thêm giờ (nếu có) thực hiện theo chế độ hiện hành.

1.7- Chi văn phòng phẩm, đồ dùng dạy học, thông tin liên lạc theo yêu cầu của công tác thí điểm phù hợp với khả năng kinh phí của Dự án.

2- Công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí:

a. Lập dự toán:

Căn cứ vào Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ thực hiện thí điểm Chương trình và sách giáo khoa mới ở cấp Trung học cơ sở, Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở lập dự toán chi tiết kinh phí chi thực hiện thí điểm gửi Phòng giáo dục, gửi Ban quản lý Dự án Tỉnh, thành phố để tổng hợp báo cáo và gửi Ban Điều hành Dự án Trung ương thẩm định và xét duyệt đưa vào dự toán hàng năm.

b. Cấp phát:

Sau khi kế hoạch rút vốn của Dự án phát triển giáo dục Trung học cơ sở được Bộ Tài chính phê duyệt, Ban Điều hành Dự án Trung ương căn cứ vào nhiệm vụ triển khai thí điểm Chương trình và sách giáo khoa mới ở cấp Trung học cơ sở của từng tỉnh, thành phố, đề nghị Ngân hàng phục vụ (cấp Trung ương) chuyển vốn về tài khoản tại Ngân hàng phục vụ của Phòng Giáo dục nơi thực hiện thí điểm Chương trình và sách giáo khoa mới ở cấp Trung học cơ sở để chi phục vụ chương trình.

c. Quản lý và quyết toán:

- Ban Điều hành Dự án Tỉnh hướng dẫn Phòng Giáo dục quận, huyện có các truờng Trung học cơ sở thí điểm, mở sổ sách theo dõi, ghi chép cập nhật, tổng hợp báo cáo quyết toán chi tiêu theo năm. Chứng từ chi tiêu quyết toán của từng trường được lưu giữ tại phòng Giáo dục quận, huyện.

- Ban Điều hành Dự án Tỉnh tổng hợp theo dõi kinh phí chi tiêu của Dự án và hoạt động thí điểm, chịu trách nhiệm trước Ban Điều hành Dự án Trung ương, cơ quan Tài chính, Kiểm toán và các cơ quan chức năng có liên quan khác về tính hợp pháp, hợp lý của các khoản chi tiêu đã duyệt.

- Kết thúc năm Ban Điều hành Dự án Tỉnh kiểm tra và tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí Dự án của toàn tỉnh trong đó có kinh phí hoạt động thí điểm Chương trình và sách giáo khoa mới ở cấp Trung học cơ sở, gửi về Ban Điều hành Dự án Trung ương.

3- Công tác kiểm tra:

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính và Ban Điều hành Dự án Trung ương, tiến hành kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình thực hiện kinh phí của Ban Điều hành Dự án các tỉnh, thành phố, các quận, huyện và các trường thực hiện thí điểm

III/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ năm học 2000 - 2001, được áp dụng trong thời gian thí điểm Chương trình và sách giáo khoa mới ở cấp Trung học cơ sở thuộc Dự án Giáo dục Trung học cơ sở.

2- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 113/2000/TT-BTC

Hanoi, November 27, 2000

 

CIRCULAR

TEMPORARILY GUIDING THE SPENDING REGIMES AND LEVELS FOR THE EXPERIMENTATION OF THE JUNIOR-HIGH EDUCATION CURRICULUM AND TEXTBOOKS UNDER THE JUNIOR SECONDARY EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT

Pursuant to the Capital-Borrowing Agreement No. 1537/VIE (SF) signed on November 7, 1999 between the Vietnamese Government and the Asian Development Bank;
Pursuant to the Prime Ministers Decision No. 642/TTg of August 8, 1997 approving the Project on Junior-High Education Development;
In order to enhance to management over the experimentation of junior-high education curriculum and textbooks under the Junior-High Education Development Project, the Ministry of Finance hereby provides temporary guidance on spending regimes and levels for experimental activities as follows:

I. GENERAL PRINCIPLES:

Funding for the implementation of the Junior-High Education Development Project is the amount of capital borrowed from the Asian Development Bank (ADB), which is also a source of the State budgets revenue; hence, all expenses must be made in strict compliance with procedures and principles of the current financial regime.

The spending levels stipulated in this Circular shall apply during the time of experimenting the new curriculum and textbooks at the junior-high education level under the Junior-High Education Development Project (with capital borrowed from the ADB).

Subject to the application of this Circular shall be junior-high schools in urban and rural districts of provinces and cities, which have been chosen by the Ministry of Education and Training for the experiment.

II. SPECIFIC PROVISIONS:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.1. Payment of allowances for teachers performing the demonstration teaching: VND 10,000/period.

1.2. Payment of allowances for teachers performing the experimental teaching: VND 5,000/period.

1.3. Payment of responsibility allowances for principals, vice principals and members of the steering boards for the experimentation at various levels: maximum VND 150,000/person/month.

1.4. Expenses for organizing refresher courses for teachers, lecturers and experimentation-directing officials, expenses for organizing preliminary and final reviews of the experimentation: VND 50,000/person/day.

1.5. Expenses for conducting inspection of experimental teaching in experimentation schools shall comply with the following regimes:

- Expenses for travelling and accommodation shall comply with the levels prescribed in Circular No. 94/1998/TT-BTC of June 30, 1998 of the Ministry of Finance stipulating the working travel allowances for State officials and employees who are sent on working mission inside the country.

- The working travel allowances for officials and employees who are sent to conduct inspection in the schools under the experimentation of the junior-high education curriculum and textbooks, shall increase by 0.5 time over the to current levels prescribed in Official Dispatch No. 4506/TC-TCDN of September 9, 2000 of the Ministry of Finance:

+ In delta and midland provinces, such allowance level shall not exceed VND 30,000/person/day.

+ In offshore islands, border regions and deep-lying areas, such allowance level shall not exceed VND 60,000/person/day.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.7. Expenses for stationary, teaching materials and communications shall be made according to experimentations demands, and in conformity with funding capability of the project.

2. The work of cost estimation, funding management, allocation and final settlements:

a/ Cost estimation:

Basing themselves on the Education and Training Ministers Decisions assigning the task of experimenting the new junior-high education curriculum and textbooks, the principals of junior-high schools shall make detailed estimates of funding for the experimentation, and send them to the Education Sections and the provincial/municipal Project Management Boards for sum-up reports to be sent to the Central Project Administration Committee for appraisal and approval, then inclusion into the annual estimates.

b/ Allocation:

After the capital-withdrawal plans of the Junior-High Education Development Project has been approved by the Minister of Finance, the Central Project Administration Committee shall base on the tasks of experimenting the new junior-high education curriculum and textbooks of each province or city to request the serving bank (at central level) to transfer capital to the accounts opened at the serving banks of the Education Sections which carry out the experimentation of the new curriculum and textbooks of junior-high education, in order to cover expenses for the projects

c/ Management and final settlement:

- The Provincial Project Administration Committee shall guide the Education Sections of the districts, where experimentation junior-high schools are located, to open books for monitoring, make daily entries, and synthesize expenditure final settlements on the yearly basis. Vouchers of expenditures of each school shall be kept in the district Education Sections.

- The Provincial Project Administration Committee shall synthesize and supervise all expenditures for the Project and the experimentation activities, and bear responsibility before the Projects Central Administration Committee, financial, auditing and other concerned functional agencies for the lawfulness and reasonability of spending items already approved.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The work of inspection:

The Ministry of Education and Training shall coordinate with the Ministry of Finance and the Central Project Administration Committee in conducting regular or irregular inspections of the fund disbursement by the Project Administration Committees of the provinces, centrally-run cities, urban and rural districts as well as experimentation schools.

III. IMPLEMENTATION PROVISIONS:

1. This Circular takes effect from the 2000-2001 school year, and shall apply during the time of experimenting the new curriculum and textbooks of junior-high education level under the Project on Junior-High Education Development.

2. In the course of implementation, if there are any difficulties and troubles, they should be reported to the Ministry of Finance for consideration and settlement.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Nguyen Thi Kim Ngan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 113/2000/TT-BTC ngày 27/11/2000 hướng dẫn tạm thời về chế độ và mức chi hoạt động thí điểm Chương trình và sách giáo khoa Trung học cơ sở thuộc Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.839
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.237.158