Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 11/2024/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Duy Lâm
Ngày ban hành: 26/04/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy định giá dịch vụ lập hồ sơ đối với xe cơ giới được miễn kiểm định từ 15/6/2024

Ngày 26/4/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 11/2024/TT-BGTVT quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới.

Quy định giá dịch vụ lập hồ sơ đối với xe cơ giới được miễn kiểm định

Cụ thể, quy định về mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới và trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan như sau:

- Mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu là: 46.000 đồng/xe; mức giá dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới là: 23.000 đồng/lần/xe.

Giá dịch vụ quy định tại khoản này đã bao gồm chi phí tổ chức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

- Đơn vị đăng kiểm sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn chứng từ; Thông tư 78/2021/TT-BTC .

- Đơn vị đăng kiểm có nghĩa vụ công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ theo quy định pháp luật về giá, thực hiện chính sách thuế, nộp thuế theo quy định pháp luật thuế, quản lý thuế hiện hành.

- Tổ chức, cá nhân được đơn vị đăng kiểm cung cấp dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới có trách nhiệm thanh toán giá dịch vụ cho đơn vị đăng kiểm theo mức giá quy định tại Thông tư 11/2024/TT-BGTVT .

Thông tư 11/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2024.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2024/TT-BGTVT

Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ LẬP HỒ SƠ PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE CƠ GIỚI ĐƯỢC MIỄN KIỂM ĐỊNH LẦN ĐẦU VÀ DỊCH VỤ IN LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VÀ TEM KIỂM ĐỊNH ĐỐI VỚI XE CƠ GIỚI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân được đơn vị đăng kiểm thực hiện lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới miễn kiểm định lần đầu và in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới.

2. Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đang lưu hành.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu là xe cơ giới (bao gồm: xe ô tô; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô) thuộc trường hợp miễn kiểm định lần đầu theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023, Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/06/2023).

2. Lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu là việc đơn vị đăng kiểm kiểm tra, đánh giá hồ sơ phương tiện để lập hồ sơ phương tiện, cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023, Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/06/2023).

3. In lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới là việc đơn vị đăng kiểm in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định cho chủ xe cơ giới hoặc người đưa xe đến kiểm định theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023, Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/06/2023).

Điều 4. Quy định về mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới và trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu là: 46.000 đồng/xe; mức giá dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới là: 23.000 đồng/lần/xe.

Giá dịch vụ quy định tại khoản này đã bao gồm chi phí tổ chức thu Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị đăng kiểm sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

3. Đơn vị đăng kiểm có nghĩa vụ công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ theo quy định pháp luật về giá, thực hiện chính sách thuế, nộp thuế theo quy định pháp luật thuế, quản lý thuế hiện hành.

4. Tổ chức, cá nhân được đơn vị đăng kiểm cung cấp dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới có trách nhiệm thanh toán giá dịch vụ cho đơn vị đăng kiểm theo mức giá quy định tại Thông tư này.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2024.

2. Trường hợp văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này được ban hành mới hoặc được bổ sung, sửa đổi thì sẽ áp dụng theo văn bản mới hoặc theo văn bản bổ sung, sửa đổi.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Cổng thông tin Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Lâm

THE MINISTRY OF TRANSPORT OF VIETNAM
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-----------

No. 11/2024/TT-BGTVT

Hanoi, April 26, 2024

 

CIRCULAR

PRESCRIBING PRICES OF PREPARATION OF VEHICLE DOSSIERS FOR MOTOR VEHICLES EXEMPTED FROM INITIAL INSPECTION AND RE-PRINTING OF INSPECTION CERTIFICATES AND INSPECTION STAMPS

Pursuant to the Law on road traffic dated November 13, 2008;

Pursuant to the Law on Pricing dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on Fees and Charges dated November 25, 2015;

Pursuant to the Government's Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 on elaboration of the Pricing Law and the Government's Decree No. 149/2016/ND-CP dated November 11, 2016 providing amendments to the Government’s Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013;

Pursuant to the Government’s Decree No. 139/2018/ND-CP dated October 08, 2018 on motor vehicle inspection service business and the Government’s Decree No. 30/2023/ND-CP dated June 08, 2023 providing amendments to the Government’s Decree No. 139/2018/ND-CP dated October 08, 2018 on motor vehicle inspection service business;

Pursuant to the Government’s Decree No. 56/2022/ND-CP dated August 24, 2022 defining the Functions, Tasks, Powers and Organizational Structure of Ministry of Transport of Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Minister of Transport of Vietnam promulgates a Circular prescribing prices of preparation of vehicle dossiers for motor vehicles exempted from initial inspection and re-printing of inspection certificates and inspection stamps.

Article 1. Scope

This Circular introduces regulations on the prices of the following services: preparation of vehicle dossiers for motor vehicles exempted from initial inspection and re-printing of inspection certificates and inspection stamps for motor vehicles.

Article 2. Regulated entities 

1. Organizations and individuals that are provided by vehicle inspection stations with the following services: preparation of vehicle dossiers for motor vehicles exempted from initial inspection and re-printing of inspection certificates and inspection stamps for motor vehicles.

2. Organizations carrying out inspection of motor vehicles in use (hereinafter referred to as “vehicle inspection stations”).

3. Other organizations and individuals involved in the preparation of vehicle dossiers for motor vehicles exempted from initial inspection and re-printing of inspection certificates and inspection stamps for motor vehicles.

Article 3. Definitions

For the purposes of this Circular, the terms below shall be construed as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Preparation of vehicle dossier for motor vehicle exempted from initial inspection means the examination and assessment of vehicle-related documents by a vehicle inspection station to prepare the vehicle dossier, and issue inspection certificate/inspection stamp to the motor vehicle exempted from initial inspection as prescribed in the Circular No. 16/2021/TT-BGTVT dated August 12, 2021 of the Minister of Transport of Vietnam (as amended by the Circular No. 02/2023/TT-BGTVT dated March 21, 2023, and the Circular No. 08/2023/TT-BGTVT dated June 02, 2023).

3. Re-printing of inspection certificate and inspection stamp for a motor vehicle means a vehicle inspection station's re-printing of the inspection certificate and inspection stamp at the request of the vehicle owner or the person who drives the vehicle to the vehicle inspection station as prescribed in the Circular No. 16/2021/TT-BGTVT dated August 12, 2021 of the Minister of Transport of Vietnam (as amended by the Circular No. 02/2023/TT-BGTVT dated March 21, 2023, and the Circular No. 08/2023/TT-BGTVT dated June 02, 2023).

Article 4. Prices of preparation of vehicle dossiers for motor vehicles exempted from initial inspection and re-printing of inspection certificates and inspection stamps, and responsibilities of relevant organizations and individuals

1. The price of preparation of vehicle dossier for motor vehicle exempted from initial inspection is VND 46.000/vehicle; the price of re-printing of inspection certificate and inspection stamp for a vehicle is VND 23.000/certificate and stamp/vehicle.

The service prices prescribed in this clause include costs of collection of charges for issuance of certificates of technical safety inspection and environmental protection for motor vehicles but exclude VAT.

2. Vehicle inspection stations shall issue service invoices in accordance with provisions of the Government’s Decree No. 123/2020/ND-CP dated October 19, 2020, and the Circular No. 78/2021/TT-BTC dated September 17, 2021 of the Minister of Finance of Vietnam.

3. Vehicle inspection stations shall carry out information disclosure and publicly post their service prices in accordance with regulations of law on pricing, implement tax policies, and pay taxes in accordance with current regulations of laws on taxation and tax administration.

4. Organizations and individuals that are provided by vehicle inspection stations with the following services, including preparation of vehicle dossiers for motor vehicles exempted from initial inspection and re-printing of inspection certificates and inspection stamps, shall pay service prices to the vehicle inspection stations at the rates prescribed in this Circular.

Article 5. Implementation organization

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. If any legislative documents referred to herein are superseded or amended, the new ones shall apply.

3. Chief of the Ministry's Office, Chief Inspector of the Ministry, Directors of Departments affiliated to the Ministry, Director of Vietnam Register, Directors of provincial Departments of Transport, heads of relevant agencies/organizations and relevant individuals are responsible for the implementation of this Circular./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
 Nguyen Duy Lam

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 11/2024/TT-BGTVT ngày 26/04/2024 quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.518

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!