Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 10/BYT-TT-1996 hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn thu một phần viện phí của các bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 10/BYT-TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Ngọc Trọng
Ngày ban hành: 09/08/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/BYT-TT

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 1996

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 10/BYT-TT NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHEN THƯỞNG QUỸ HỖ TRỢ ĐƯỢC TRÍCH TỪ NGUỒN THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ CỦA CÁC BỆNH VIỆN

Thực hiện quy định tại mục 2 phần V Thông tư Liên bộ Y tế - Tài chính - Ban vật giá Chính phủ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 về viện hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí, Bộ Y tế hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ và khen thưởng được trích từ nguồn thu một phần viện phí trong các cơ sở khám chữa bệnh như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Nguồn tiền để lập quỹ khen thưởng và hỗ trợ được lấy từ nguồn thu một phần viện phí theo quy định tại mục 2 phần V Thông tư Liên bộ Y tế - Tài chính - Ban vật giá Chính phủ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí.

2. Tỷ lệ phần trăm (%) được trích từ thu một phần viện phí để thành lập quỹ khen thưởng và hỗ trợ do cơ quan chủ quản quy định:

- Bộ Y tế quyết định đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ

- Sở Y tế quy định đối với các bệnh viện trực thuộc Sở

- Bộ, ngành chủ quản quy định đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành đó.

3. Quỹ khen thưởng được lập ở các bệnh viện để khen thưởng cán bộ công nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nghiệp vụ chuyên môn và phục vụ người bệnh.

4. Quỹ hộ trợ được lập ở các cơ quan chủ quản để điều hoà, hỗ trợ cho các cơ sở khám chữa bệnh không có điều kiện thu một phần viện phí và để khen thưởng cho cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

II. TRÍCH LẬP, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHEN THƯỞNG

1. Hàng quý các bệnh viện thực hiện việc trích lập quỹ khen thưởng từ nguồn thu một phần viện phí; mức trích lập căn cứ vào tổng số viện phí bệnh viện đã thu được trong quý và tỷ lệ phần trăm (%) được phép trích do cơ quan chủ quản của bệnh viện quy định.

2. Quỹ khen thưởng trích lập từ nguồn thu một phần viện phí theo quy định tại điểm 1 trên đây được sử dụng như sau:

- 70% giành để thưởng cho cán bộ công nhân viên bệnh viện, đưa vào ngày công và mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh để đánh giá xếp hạng và trả thưởng theo các mức A, B, C.

- 20% giành cho quỹ của giám đốc bệnh viện để khen thưởng những tập thể trách nhiệm cao và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tình cứu chữa và phục vụ người bệnh. - 10% để chi cho phong trào thi đua của bệnh viện, quỹ này cuối năm nếu chi không hết sẽ chuyển bổ sung chi thưởng cho cán bộ công nhân viên bệnh viện trong các ngày lễ tết.

Theo các tỷ lệ phân chia như trên, giám đốc bệnh viện xây dựng quy chế xét thưởng của đơn vị mình, quy chế phải được hội nghị công nhân viên chức bệnh viện thông qua, quy chế xét thưởng là cơ sở pháp lý để người lao động của bệnh viện kiểm tra, giám sát việc thực hiện xét thưởng, của giám đốc bệnh viện; Quy chế xét thưởng của từng đơn vị phải được xây dựng theo các nội dung chủ yếu như sau:

a. Tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh tốt.

b. Thực hiện nghiêm túc các chế độ chuyên môn bệnh viện với chất lượng tốt, ngày công cao.

c. ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

d. Trong khen thưởng đột xuất cần căn cứ thêm những thành tích phục vụ người bệnh với tinh thần trách nhiệm cao, cứu chữa được các ca bệnh đặc biệt khó khăn...

III. THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ Ở CÁC  CƠ QUAN CHỦ QUẢN

1. Quỹ hỗ trợ ở các cơ quan chủ quản được hình thành từ nguồn thu một phần viện phí do các bệnh viện trực thuộc chuyển nộp lên theo quy định của cơ quan chủ quản.

1.1. Hàng quý cùng với việc trích lập quỹ khen thưởng các bệnh viện phải tính toán và chuyển nộp cho cơ quan chủ quản một tỷ lệ phần trăm (%) viện phí thu được để cơ quan chủ quản thành lập quỹ hỗ trợ:

- Các bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ Y tế chuyển nộp về tài khoản của Bộ Y tế.

- Các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thì chuyển nộp về tài khoản của Sở Y tế.

- Các bệnh viện do các Bộ, ngành quản lý chuyển nộp về tài khoản của các Bộ, ngành.

1.2. Tỷ lệ và cách tính mức cụ thể phải chuyển nộp cho cơ quan chủ quản lập quỹ hỗ trợ của từng bệnh viện được xác định như sau:

a. Tỷ lệ phần trăm (%) mà bệnh viện phải chuyển nộp về cơ quan chủ quản bằng 30% trừ đi tỷ lệ phần trăm (%) mà bệnh viện được phép trích lập quỹ khen thưởng do cơ quan chủ quản của bệnh viện quy định.

b. Mức cụ thể mà bệnh viện phải chuyển nộp về cơ quan chủ quản bằng Tổng số viện phí đã thu được nhân tỷ lệ phần trăm (%) mà bệnh viện phải chuyển nộp về cơ quan chủ quản theo cách tính tại điểm a nêu trên.

Ví dụ: Bệnh viện A theo báo cáo quyết toán đến ngày 31/3/1996, tổng số tiền viện phí bệnh viện đã thu được 200.000.000đ; Theo quy định của cơ quan chủ quản bệnh viện A được phép trích 25% để lập quỹ khen thưởng và sử dụng tại bệnh viện thì bệnh viện A xác định số tiền phải chuyển nộp về cơ quan chủ quản để lập quỹ hỗ trợ như sau:

- Tỷ lệ phần trăm (%) mà bệnh viện A phải nộp: 30% - 25% = 5%

- Tổng số tiền phải nộp: 200.000.000đ x 5% = 10.000.000đ

2. Quỹ hỗ trợ do các bệnh viện chuyển nộp cơ quan chủ quản được sử dụng như sau:

- 80% để điều hoà hỗ trợ cho các đơn vị trong ngành Y tế không có điều kiện thu một phần viện phí hoặc thực sự cần thiết phải có sự hỗ trợ kinh phí của cấp trên.

Các đơn vị nhận được kinh phí hỗ trợ phải quản lý sử dụng và xét thưởng như quy định tại mục 2 phần II của Thông tư này.

- 20% dành cho Bộ trưởng, Giám đốc Sở Y tế khen thưởng những cá nhân, tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc, có tinh thần tận tuỵ phục vụ người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hàng năm, căn cứ vào số thu viện phí của năm trước, cơ quan chủ quản sẽ quy định tỷ lệ (%) trích từ nguồn viện phí thu được để lập quỹ khen thưởng và quỹ hỗ trợ với từng bệnh viện trực thuộc; Việc sử dụng chi tiêu quỹ khen thưởng và hỗ trợ phải được kiểm tra giám sát chặt chẽ, phải mở sổ sách theo dõi đầy đủ, chính xác, kịp thời, các khoản chi khen thưởng và hỗ trợ được hạch toán theo quy định tại điểm 5 phần VI Thông tư Liên bộ số 14/TT-LB ngày 30/9/1995.

2. Hàng quý các bệnh viện trực thuộc phải báo cáo cơ quan chủ quản tình hình thực hiện thu viện phí và sử dụng quỹ khen thưởng; các cơ quan chủ quản bệnh viện địa phương, các ngành phải tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.

3. Bộ giao cho Vụ Kế hoạch - Tài chính kế toán chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thông tư này, hàng quý phải báo cáo với Bộ trưởng tình hình thu viện phí trong ngành y tế, việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng và hỗ trợ được thành lập theo quy định tại Thông tư này.

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - TCKT) để nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

 

Lê Ngọc Trọng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/BYT-TT-1996 hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn thu một phần viện phí của các bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.046
DMCA.com Protection Status