Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 10/2002/TT-BTC hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá IX

Số hiệu: 10/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 30/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10/2002/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN CẤP PHÁT, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XI

Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/12/2001.
Căn cứ vào Nghị quyết số 284/2002/NQ-UBTVQH10 ngày 26/1/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI.
Bộ Tài chính hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI như sau:

I/ NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:

1- Kinh phí phục vụ cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XI do ngân sách Trung ương bảo đảm.

2- Kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XI phải được quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả, phải tận dụng các phương tiện phục vụ của các cuộc bầu cử trước đây còn sử dụng được để tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước.

3- Kết thúc bầu cử, các tổ chức, cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí phải quyết toán số kinh phí bầu cử đã sử dụng với cơ quan tài chính cùng cấp.

II/ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1/ Nội dung chi phục vụ cho công tác bầu cử gồm:

- Chi cho công tác tuyên truyền

- Chi cho các hội nghị hiệp thương

- Chi cho các hội nghị triển khai, hội nghị hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ bầu cử, hội nghị cử tri, hội nghị tổng kết.

- Chi in phiếu bầu cử, thẻ cử tri, các tài liệu, biểu mẫu, ấn chỉ...có liên quan phục vụ công tác bầu cử.

- Chi làm hòm phiếu bổ sung, khắc dấu của tổ chức bầu cử...

- Chi trang trí, bảo vệ tại tổ bầu cử.

- Chi xăng, xe, phục vụ cho việc kiểm tra, chỉ đạo bầu cử

- Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử

- Chi phí cho thông in liên lạc phục vụ bầu cử

Các nội dung chi tiêu trên phải tuân theo các định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

2/ Phân bổ kinh phí:

- Trên cơ sở Quyết định phê duyệt phân bổ kinh phí bầu cử của Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính thông báo mức kinh phí bầu cử cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Bộ, cơ quan trung ương.

- Căn cứ mức kinh phí bầu cử đã được thông báo, căn cứ vào số cử tri có trên địa bàn, đặc điểm của từng vùng, Uỷ ban bầu cử các tỉnh, thành phố phân bổ và giao cho Sở Tài chính thông báo kinh phí bầu cử cho các Ban bầu cử và các cơ quan có liên quan ở cấp tỉnh. Ban bầu cử phân bổ và giao cho Phòng Tài chính thông báo kinh phí bầu cử cho các Tổ bầu cử và các cơ quan có liên quan trên địa bàn.

3/ Cấp phát kinh phí:

a. Việc cấp phát giữa các cấp ngân sách được thực hiện theo phương thức ngân sách cấp trên trợ cấp có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.

b. Việc cấp phát kinh phí cho các đơn vị sử dụng kinh phí bầu cử được thực hiện như sau:

- Căn cứ mức kinh phí bầu cử đã được thông báo, căn cứ nội dung chi tiêu quy định tại thông tư này và định mức, chế độ chi tiêu hiện hành, các đơn vị sử dụng kinh phí bầu cử (Hội đồng bầu cử, Uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử, Mặt trận tổ quốc, ...) lập dự toán chi gửi cơ quan tài chính cùng cấp làm căn cứ cấp phát, đồng gửi cơ quan chỉ đạo bầu cử cấp trên để theo dõi.

Trường hợp Ban bầu cử có phạm vi chỉ đạo bầu cử không trùng hợp với địa giới hành chính của quận, huyện, thị xã thì trụ sở Ban bầu cử làm việc thuộc quận, huyện, thị xã nào thì Ban bầu cử gửi dự toán về cơ quan tài chính quận, huyện, thị xã đó.

Trên cơ sở đó, cơ quan tài chính làm thủ tục thông báo hạn mức kinh phí cho các đơn vị sử dụng, đồng gửi cho cơ quan kho bạc làm căn cứ cấp phát kinh phí.

- Căn cứ hạn mức kinh phí bầu cử của các đơn vị do cơ quan tài chính thông báo, dự toán chi cho công tác bầu cử của các đơn vị, cơ quan kho bạc kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ, lệnh chuẩn chi của thủ trưởng đơn vị sử dụng thực hiện cấp phát kinh phí kịp thời cho đơn vị.

4/ Quyết toán kinh phí:

Sau khi kết thúc cuộc bầu cử 45 ngày, các tổ bầu cử, Ban bầu cử, Uỷ ban bầu cử và các cơ quan có liên quan được phân bổ kinh phí bầu cử thực hiện việc quyết toán kinh phí bầu cử đã sử dụng theo đúng mẫu biểu quy định theo Quyết định số 999 TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

- Cơ quan tài chính địa phương có trách nhiệm kiểm tra xét duyệt quyết toán kinh phí của các đơn vị sử dụng, tổng hợp báo cáo quyết toán với Bộ Tài chính, đồng gửi cho Hội đồng bầu cử trung ương.

- Các đơn vị sử dụng kinh phí bầu cử ở trung ương chịu trách nhiệm quyết toán số kinh phí bầu cử với Bộ Tài chính, đồng gửi Hội đồng bầu cử trung ương.

III/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này áp dụng cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XI và có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc đề nghị các Bộ và địa phương phản ánh về Bộ Tài chính để xử lý kịp thời.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2002/TT-BTC ngày 30/01/2002 hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá IX do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.590

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!