Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 09/2019/TT-BTP biện pháp hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

Số hiệu: 09/2019/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 10/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2019/TT-BTP

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI THỰC HIỆN THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định nội dung, trách nhiệm và cách thức thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước;

2. Cơ quan phối hợp quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước;

3. Người bị thiệt hại; người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết; tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự;

4. Cá nhân, pháp nhân được những người quy định tại khoản 3 Điều này ủy quyền thực hiện việc yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn;

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ, hướng dẫn và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

1. Việc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Tuân thủ pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và pháp luật có liên quan;

b) Kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan;

c) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.

2. Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước bao gồm:

a) Đảm bảo nhân lực và kinh phí cho công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước;

b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cá nhân, tổ chức về quyền yêu cầu bồi thường; quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước;

c) Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước;

d) Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn với các cơ quan liên quan trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án để thực hiện tốt công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước;

đ) Định kỳ hàng năm và đột xuất tổ chức kiểm tra công tác hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước tại địa phương.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI THỰC HIỆN THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Điều 4. Nội dung hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

Các nội dung hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước bao gồm:

1. Nội dung hướng dẫn quy định tại Điều 6 Thông tư này;

2. Đối tượng được bồi thường;

3. Thời hiệu yêu cầu bồi thường;

4. Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

5. Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

6. Thiệt hại được bồi thường;

7. Hồ sơ yêu cầu bồi thường;

8. Việc tạm ứng kinh phí bồi thường;

9. Các nội dung liên quan khác về thủ tục yêu cầu bồi thường.

Điều 5. Trách nhiệm hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

Bộ Tư pháp hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước theo các nội dung quy định tại Điều 4 của Thông tư này như sau:

1. Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước đối với vụ việc đã có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường theo nội dung quy định tại Điều 6 của Thông tư này;

2. Cung cấp thông tin về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu hỗ trợ về vụ việc của cá nhân, tổ chức; cung cấp thông tin về việc giải quyết yêu cầu bồi thường theo yêu cầu của người bị thiệt hại liên quan đến vụ việc yêu cầu bồi thường của mình; có ý kiến bằng văn bản đối với cơ quan có thẩm quyền để việc thực hiện thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường đúng quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo yêu cầu của người bị thiệt hại liên quan đến vụ việc yêu cầu bồi thường của mình.

Cục Bồi thường nhà nước giúp Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều này.

Điều 6. Nội dung hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

Việc hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước được thực hiện đối với vụ việc đã có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường. Nội dung hướng dẫn bao gồm:

1. Quyền và nghĩa vụ của người bị thiệt hại;

2. Trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường;

3. Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại;

4. Phục hồi danh dự;

5. Việc chi trả tiền bồi thường.

Điều 7. Trách nhiệm hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

1. Bộ Tư pháp hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước theo quy định tại Điều 6 Thông tư này trong các trường hợp sau đây:

a) Vụ việc đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn mà người bị thiệt hại tiếp tục yêu cầu Bộ Tư pháp hướng dẫn;

b) Vụ việc yêu cầu bồi thường mà cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại ở trung ương có trụ sở tại thành phố Hà Nội giải quyết yêu cầu bồi thường.

Cục Bồi thường nhà nước giúp Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản này.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này trong phạm vi địa phương mình.

Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản này.

Điều 8. Trách nhiệm phối hợp thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

1. Trong trường hợp cần thống nhất nội dung hỗ trợ, hướng dẫn thì cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 của Điều này.

2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước như sau:

a) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ có liên quan hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự;

b) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự;

c) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng;

d) Bộ Tư pháp kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước theo thẩm quyền.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước như sau:

a) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có liên quan hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự;

b) Phối hợp với Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cơ quan công an cấp tỉnh hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng và thi hành án hình sự.

Chương III

CÁCH THỨC HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI THỰC HIỆN THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Điều 9. Căn cứ và hình thức hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

1. Việc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước căn cứ vào văn bản yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn của người bị thiệt hại.

Trường hợp người bị thiệt hại trình bày trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn thì người tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn người bị thiệt hại viết văn bản yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn hoặc ghi lại nội dung yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn bằng văn bản và yêu cầu người bị thiệt hại ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

2. Việc hỗ trợ, hướng dẫn được thực hiện bằng các hình thức sau đây:

a) Hỗ trợ, hướng dẫn bằng văn bản;

b) Hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại.

Điều 10. Tiếp nhận văn bản yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước của người bị thiệt hại

1. Ngay sau khi nhận được văn bản yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn và các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường (nếu có), cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn vào sổ tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn.

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày vào sổ tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn cử người hỗ trợ, hướng dẫn.

Điều 11. Từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

1. Việc từ chối yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

b) Yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn không liên quan đến vụ việc yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại;

c) Vụ việc có yêu cầu hướng dẫn nhưng chưa có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường;

d) Vụ việc yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn đã được cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn nhưng người bị thiệt hại tiếp tục yêu cầu cơ quan đó hỗ trợ, hướng dẫn mà vụ việc không có thêm tình tiết mới;

đ) Vụ việc yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn không thuộc trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn quy định tại Điều 5 và Điều 7 Thông tư này;

e) Vụ việc bị đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định tại Điều 51 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

g) Người yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn không phải đối tượng áp dụng quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 2 của Thông tư này.

2. Việc chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn được thực hiện trong những trường hợp sau đây:

a) Người bị thiệt hại rút yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn;

b) Người bị thiệt hại chết mà không có người thừa kế;

c) Người bị thiệt hại không cung cấp giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường khi có yêu cầu;

d) Trong quá trình thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn mà vụ việc bị đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định tại Điều 51 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

3. Trường hợp từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn phải có văn bản thông báo về việc từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn cho người bị thiệt hại trong đó nêu rõ lý do.

Trường hợp từ chối hỗ trợ, hướng dẫn quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này thì trong thông báo từ chối còn phải có nội dung hướng dẫn người bị thiệt hại đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

Điều 12. Trình tự hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được cử, người hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước theo trình tự sau đây:

1. Lập báo cáo về vụ việc;

2. Phân loại vụ việc thuộc các lĩnh vực phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước;

3. Nghiên cứu, đề xuất giải quyết đối với yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn như sau:

a) Trường hợp yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn thuộc thẩm quyền cơ quan mình và đúng đối tượng được hỗ trợ, hướng dẫn quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 2 Thông tư này thì báo cáo và trình Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn ban hành văn bản theo thẩm quyền hoặc tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại theo quy định tại Điều 14 Thông tư này;

b) Trường hợp yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn cần thống nhất nội dung hỗ trợ, hướng dẫn với các cơ quan có trách nhiệm phối hợp quy định tại Điều 8 Thông tư này thì báo cáo Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện phối hợp theo quy định tại Điều 13 Thông tư này;

c) Trường hợp yêu cầu hỗ trợ có khó khăn, vướng mắc trong quá trình yêu cầu bồi thường, quá trình giải quyết bồi thường thì báo cáo Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ yêu cầu cơ quan đang giải quyết bồi thường cung cấp thông tin bằng văn bản về tình hình giải quyết vụ việc hoặc thực hiện đôn đốc theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đôn đốc cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường theo đúng quy định của pháp luật;

d) Trường hợp yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn có đủ căn cứ từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Thông tư này thì báo cáo Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn ban hành văn bản thông báo về việc từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn.

Điều 13. Thực hiện phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

1. Việc phối hợp được thực hiện thông qua trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc họp liên ngành để thống nhất nội dung trước khi hỗ trợ, hướng dẫn.

2. Trường hợp việc phối hợp được thực hiện thông qua trao đổi ý kiến bằng văn bản, cơ quan đề nghị phối hợp phải có tài liệu tóm tắt nội dung vụ việc, trong đó, nêu rõ vấn đề cần hỗ trợ, hướng dẫn, thời hạn có ý kiến và quan điểm của mình đối với vụ việc, đồng thời gửi các tài liệu, giấy tờ liên quan đến vụ việc cho cơ quan được đề nghị phối hợp. Cơ quan được đề nghị phối hợp có trách nhiệm trả lời theo đúng yêu cầu của cơ quan đề nghị phối hợp.

3. Trường hợp việc phối hợp được thực hiện thông qua họp liên ngành, cơ quan tổ chức cuộc họp phải chuẩn bị tài liệu cuộc họp và gửi trước cho các cơ quan được mời tham gia cuộc họp. Tài liệu cuộc họp phải có tóm tắt nội dung vụ việc, trong đó, nêu rõ vấn đề cần hỗ trợ, hướng dẫn, quan điểm của mình đối với vụ việc. Cơ quan được mời tham gia cuộc họp có trách nhiệm cử đại diện theo đúng yêu cầu. Đại diện được cử tham gia cuộc họp có trách nhiệm chuẩn bị ý kiến và tài liệu theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cuộc họp. Kết thúc cuộc họp, cơ quan tổ chức cuộc họp phải xây dựng, công bố và gửi biên bản cuộc họp cho các cơ quan tham gia cuộc họp.

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thống nhất được nội dung hỗ trợ, hướng dẫn thì cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hỗ trợ, hướng dẫn.

Điều 14. Thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

1. Việc hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại được thực hiện đối với các vụ việc sau đây:

a) Vụ việc quy định tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

b) Vụ việc có khó khăn, vướng mắc trong quá trình yêu cầu bồi thường và giải quyết yêu cầu bồi thường.

2. Người hỗ trợ, hướng dẫn đề xuất Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại theo trình tự như sau:

a) Cử nhóm công tác thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn;

b) Chuẩn bị nội dung, tài liệu để thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn;

c) Có văn bản thông báo cho người bị thiệt hại về thời gian, địa điểm tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp;

d) Thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại;

đ) Lập biên bản nội dung hỗ trợ, hướng dẫn; Biên bản phải có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tham gia hỗ trợ, hướng dẫn, người bị thiệt hại và phải giao cho người bị thiệt hại 01 bản;

e) Ban hành văn bản hỗ trợ, hướng dẫn;

g) Báo cáo kết quả hỗ trợ, hướng dẫn.

3. Việc hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp được thực hiện tại trụ sở Bộ Tư pháp hoặc trụ sở Sở Tư pháp địa phương nơi phát sinh yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn.

Việc hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được thực hiện tại trụ sở Sở Tư pháp hoặc nơi cư trú của người bị thiệt hại.

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền phải ban hành văn bản hỗ trợ, hướng dẫn.

5. Việc hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại được thực hiện theo kế hoạch hàng năm về công tác bồi thường nhà nước do Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Điều 15. Gửi văn bản và lưu trữ hồ sơ hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

1. Ngay sau khi ban hành văn bản hỗ trợ, hướng dẫn, cơ quan có thẩm quyền phải gửi văn bản hỗ trợ, hướng dẫn qua thư điện tử hoặc dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp cho người bị thiệt hại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

2. Hồ sơ hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước được lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2020.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

1. Cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; cơ quan phối hợp quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau đây:

a) Mẫu văn bản yêu cầu hỗ trợ quy định tại Điều 9 Thông tư này (Mẫu số 01);

b) Mẫu văn bản yêu cầu hướng dẫn quy định tại Điều 9 Thông tư này (Mẫu số 02);

c) Sổ tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn quy định tại Điều 10 Thông tư này (Mẫu số 03);

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp để hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTNN (10).

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

Mẫu số 01/BTNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

VĂN BẢN YÊU CẦU HỖ TRỢ

Kính gửi: ………………………………..(1)…………………………………………………………..

Họ và tên: ………………………………..(2)…………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………(3)…………………………………………………………

Số điện thoại (nếu có): ………………………………………………………………………………..

Email (nếu có) ………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ chứng minh nhân thân: …………………..(4)………………………………………………

Là: ………………………………………….(5) ………………………………………………………..

Tôi đề nghị Quý Cơ quan hỗ trợ thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước như sau:

1. Nội dung đề nghị hỗ trợ

……………………………………………………(6) ……………………………………………………

2. Các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường nhà nước (nếu có)

…………………………………………………….(7)…………………………………………………….

 

 

...(8)..., ngày ... tháng ... năm …
Người yêu cầu hỗ trợ (9)

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 01/BTNN:

(1) Ghi tên cơ quan hỗ trợ.

(2) Ghi tên cá nhân, tổ chức có yêu cầu hỗ trợ.

(3) Ghi nơi cư trú tại thời điểm gửi văn bản yêu cầu hỗ trợ. Nếu người yêu cầu hỗ trợ là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu người yêu cầu hỗ trợ là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

(4) Ghi chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, số, ngày cấp, nơi cấp loại giấy tờ tương ứng của cá nhân người yêu cầu hỗ trợ. Trường hợp người yêu cầu hỗ trợ là tổ chức ghi số, ngày cấp, nơi cấp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép hoặc các giấy tờ có giá trị như giấy phép theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

(5) Ghi một trong các trường hợp:

- Người bị thiệt hại;

- Người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết; tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại;

- Người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự;

- Cá nhân, pháp nhân được người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết hoặc tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự ủy quyền thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.

(6) Ghi rõ những nội dung yêu cầu hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 09/TT-BTP ngày 10/12/2019.

(7) Ghi rõ các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến yêu cầu bồi thường (nếu có).

(8) Ghi địa điểm làm văn bản yêu cầu hỗ trợ.

(9) Trường hợp là cá nhân thì ký và ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên.

 

Mẫu số 02/BTNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

VĂN BẢN YÊU CẦU HƯỚNG DẪN

Kính gửi: ………………………………..(1)…………………………………………………………..

Họ và tên: ………………………………..(2)…………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………(3)…………………………………………………………

Số điện thoại (nếu có): ………………………………………………………………………………..

Email (nếu có) ………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ chứng minh nhân thân: …………………..(4)………………………………………………

Là: ………………………………………….(5) ………………………………………………………..

Tôi đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước như sau:

1. Nội dung yêu cầu hướng dẫn

……………………………….. (6) ……………………………………………………………………….

2. Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường

......................................................(7) …………………………………………………………………

3. Các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường nhà nước (nếu có)

………………………………………..(8)………………………………………………………………..

 

 

..(9)..., ngày ... tháng ... năm ....
Người yêu cầu hướng dẫn (10)

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 02/BTNN:

(1) Ghi tên cơ quan hướng dẫn.

(2) Ghi tên cá nhân, tổ chức có yêu cầu hướng dẫn.

(3) Ghi nơi cư trú tại thời điểm gửi văn bản yêu cầu hướng dẫn. Nếu người yêu cầu hướng dẫn là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu người yêu cầu hướng dẫn là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

(4) Ghi chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, số, ngày cấp, nơi cấp loại giấy tờ tương ứng của cá nhân người yêu cầu hướng dẫn. Trường hợp người yêu cầu hướng dẫn là tổ chức ghi số, ngày cấp, nơi cấp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép hoặc các giấy tờ có giá trị như giấy phép theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

(5) Ghi một trong các trường hợp:

- Người bị thiệt hại;

- Người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết; tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại;

- Người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự;

- Cá nhân, pháp nhân được người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết hoặc tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự ủy quyền thực hiện quyền yêu cầu hướng dẫn.

(6) Ghi rõ những nội dung yêu cầu hướng dẫn theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 09/TT-BTP ngày 10/12/2019.

(7) Ghi tên văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường (số hiệu, ngày tháng năm ban hành, cơ quan ban hành và trích yếu của văn bản).

(8) Ghi rõ các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến yêu cầu bồi thường (nếu có).

(9) Ghi địa điểm làm văn bản yêu cầu hướng dẫn.

(10) Trường hợp là cá nhân thì ký và ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên.

 

Mẫu số 03/BTNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019)

CƠ QUAN LẬP SỔ ………………………..

 

SỔ

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ YÊU CẦU HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN

 

 

Quyển số: ……………………………..

Tổng số trang: ………………………..

Thời gian sử dụng: …………………...

Thủ trưởng cơ quan xác nhận

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Bìa in trên giấy khuôn khổ A3

 

STT

NGÀY TIẾP NHẬN

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

LOẠI VIỆC

HOẠT ĐỘNG PHÁT SINH YÊU CẦU

NỘI DUNG YÊU CẦU

TÀI LIỆU, GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN
(nếu có)

KẾT QUẢ XỬ LÝ

HỖ TRỢ

HƯỚNG DẪN

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

TỐ TỤNG

THI HÀNH ÁN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 03/BTNN:

Cột số 1. Thứ tự số vụ việc tiếp nhận.

Cột số 2. Ghi rõ ngày, tháng, năm tiếp nhận.

Cột số 3. Ghi họ và tên người yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn.

Cột số 4. Ghi địa chỉ của người yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn.

Cột số 5 và 6. Đánh dấu (X) vào ô tương ứng với yêu cầu hỗ trợ hoặc yêu cầu hướng dẫn.

Cột số 7, 8 và 9. Đánh dấu (X) vào ô tương ứng với hoạt động phát sinh yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn.

Cột số 10. Ghi tóm tắt nội dung yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn.

Cột số 11. Liệt kê tài liệu, giấy tờ có liên quan đến yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn (nếu có).

Cột số 12. Ghi kết quả đã xử lý, giải quyết yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn.

Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3

 

MINISTRY OF JUSTICE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 09/2019/TT-BTP

Hanoi, December 10, 2019

 

CIRCULAR

REGULATING MEASURES TO SUPPORT AND PROVIDE INSTRUCTIONS FOR PERSONS SUFFERING LOSS OR DAMAGE TO FILE CLAIMS FOR STATE COMPENSATION

Pursuant to the 2017 Law on State Compensation Liability;

Pursuant to the Government’s Decree No. 68/2018/ND-CP dated May 15, 2018, elaborating on several articles and implementation of the Law on State Compensation Liability;

Pursuant to the Government's Decree No. 96/2017/ND-CP dated August 16, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Justice;

Upon the request of the Director of the Department of State Compensation;

The Minister of Justice hereby promulgates the Circular regulating measures to support and provide instructions for persons suffering loss or damage to file claims for state compensation.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular regulates inclusions in, responsibilities for, and forms of, support and instructions provided for persons suffering loss or damage to make claims for state compensation.

Article 2. Subjects of application

1. State regulatory authorities over compensation;

2. Authorities cooperating in state management of state compensation;

3. Persons suffering loss or damage; successors to persons suffering loss or damage in case the latter are deceased; entities inheriting rights and obligations of entities suffering loss or damage which no longer exist; legal representatives of persons suffering loss or damage that fall into situations that require legal representatives as provided in the Civil Code;

4. Natural or legal persons that are authorized by those persons referred to in clause 3 of this Article to request support and instructions;

5. Other regulatory authorities, entities or persons related to tasks in providing support and instructions for persons suffering loss or damage to file their claims for state compensation.

Article 3. Principles of provision of support or instruction for, and measures to improve effectiveness in supporting and instructing, persons suffering loss or damage to make claims for state compensation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Comply with laws on state compensation liability and other related legislation;

b) Provide support and instructions in a timely, accurate, authentic and impartial manner;

c) Protect legitimate rights and interests of persons suffering loss or damage.

2. Measures to improve effectiveness in supporting and instructing, persons suffering loss or damage to make claims for state compensation shall include:

a) Ensure adequate personnel and funding for support and instructions provided for persons suffering loss or damage to file claims for state compensation;

b) Propagate, disseminate, and educate entities and persons on legal knowledge about their claims to compensation; their access to support or instructions for filing of claims for state compensation;

c) Offer professional and capacity development training opportunities to personnel tasked with providing support and instructions for persons suffering loss or damage for submission of claims for state compensation;

d) Ensure close cooperation between authorities having competence in providing support and instructions and other entities involved in performing administrative management, procedural and law enforcement process in order to succeed in providing support and instructions for persons suffering loss or damage for submission of their claims for state compensation;

dd) Carry out annual and unscheduled inspections and assessments of fulfillment of duties to provide support and instructions for persons suffering loss or damage for submission of their claims for state compensation at local levels.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

INCLUSIONS IN AND RESPONSIBILITIES FOR SUPPORT AND INSTRUCTIONS PROVIDED FOR PERSONS SUFFERING LOSS OR DAMAGE FOR SUBMISSION OF THEIR CLAIMS FOR STATE COMPENSATION

Article 4. Inclusions in and responsibilities for support and instructions provided for persons suffering loss or damage for submission of their claims for state compensation

Support and instructions provided for persons suffering loss or damage for submission of their claims for state compensation shall comprise the following matters:

1. Instructions about regulations laid down in Article 6 herein;

2. Beneficiaries of compensations;

3. Time limits for claiming compensation;

4. Bases for determination of state compensation liabilities;

5. Scope of state compensation liability;

6. Loss or damage for which compensation is claimed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Advance payment of compensations;

9. Other matters included in compensation claiming procedures.

Article 5. Responsibilities for support and instructions provided for persons suffering loss or damage for submission of their claims for state compensation

Ministry of Justice shall support persons sustaining loss or damage in completing procedures for claiming state compensation in accordance with Article 4 herein as follows:

1. Instruct persons suffering loss or damage to meet regulatory requirements for claiming state compensation in cases where there already exist documents used as a basis to claim compensation as provided in Article 6 herein;

2. Provide information about state compensation liabilities to persons and entities requesting support for cases involving them; inform persons suffering loss or damage, upon their request, about settlement of compensation claims in relation to their cases; send written opinions to competent authorities to ensure that settlement of compensation claims conform to laws on state compensation liability at the request of persons suffering loss or damage in relation to their cases.

The Department of State Compensation shall assist the Ministry of Justice in performing duties prescribed in this Article.

Article 6. Inclusions in instructions provided for persons suffering loss or damage for submission of their claims for state compensation

Persons suffering loss or damage that are involved in cases where documents serving as a basis to make compensation claims shall have access to instructions about completion of procedures for claiming state compensation. Instructions must contain the followings:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Responsibilities of authorities settling compensation claims;

3. Processes and procedures for settlement of compensation claims at entities directly managing law enforcement officers causing loss or damage;

4. Reinstatement of reputation;

5. Payment of compensation.

Article 7. Responsibilities to provide instructions for persons suffering loss or damage for submission of their claims for state compensation

1. Ministry of Justice shall guide persons sustaining loss or damage through procedures for claiming state compensation in accordance with Article 6 herein in the following cases:

a) Cases in which persons suffering loss or damage already receive instructions from provincial-level People’s Committees, but wish to have access to the Ministry of Justice's instructions;

b) Compensation claims that are settled by central-controlled entities directly managing law enforcement officers causing loss or damage whose main offices are located within Hanoi capital.

The Department of State Compensation shall assist the Ministry of Justice in performing duties prescribed in this clause.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Departments of Justice shall assist provincial-level People’s Committees in performing duties specified in this clause.

Article 8. Responsibilities to cooperate in providing support or instructions for persons suffering loss or damage for completion of procedures for their claims for state compensation

1. In order to ensure consistency in support and instructions, entities having competence in providing support or instructions shall supervise or cooperate with other related entities in implementation of regulations laid down in clause 2 of 3 of this Article.

2. The Ministry of Justice shall be in charge of or cooperate with other related entities in offering support to persons suffering loss or damage for submission of their claims for state compensation in the following manners:

a) Collaborate with the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy and other relevant Ministries in supporting persons suffering loss or damage in completing procedures for making claims for state compensations arising from the process of administrative management and enforcement of civil judgements;

b) Collaborate with the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy and other relevant Ministries in supporting persons suffering loss or damage in completing procedures for making claims for state compensations arising from the process of administrative management and enforcement of judgements in criminal cases;

c) Collaborate with the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy, the Ministry of Public Security, the Ministry of National Defense, the Ministry of Finance and the Ministry of Agriculture and Rural Development in supporting persons suffering loss or damage in completing procedures for making claims for state compensations arising from legal proceedings;

d) The Ministry of Justice recommends the Supreme People’s Court or the Supreme People’s Procuracy to direct People’s Courts or the People’s Procuracies at all levels to cooperate with provincial-level People’s Committees in guiding persons suffering loss or damage through procedures for filing of claims for state compensation within their jurisdiction.

3. Departments of Justice shall be in charge of or cooperate with other related entities in guiding persons suffering loss or damage through procedures for filing of claims for state compensation in the following manners:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Collaborate with provincial-level People’s Courts, Supreme People’s Procuracies and Public Security authorities in guiding persons suffering loss or damage through procedures for making claims for state compensations arising from legal proceedings and enforcement of judgements in criminal cases.

Chapter III

FORMS OF SUPPORT AND INSTRUCTION PROVIDED FOR PERSONS SUFFERING LOSS OR DAMAGE FOR FILING OF CLAIMS FOR STATE COMPENSATION

Article 9. Bases for and forms of support and instruction provided for persons suffering loss or damage for filing of claims for state compensation

1. Supporting and instructing persons suffering loss or damage to make claims for state compensation shall be based on written requests for support or instructions made by these persons.

If persons suffering loss or damage meet authorities authorized to provide support or instructions in person, front desk clerks shall be responsible for instructing persons suffering loss or damage how to prepare written requests for support or instructions, or noting down details about these written requests for support or instructions, and asking persons suffering loss or damage that submitting such requests to append their names or fingerprints to submitted documents.

2. Support or instructions may be provided in the following forms:

a) Support or instructions given in documentary form;

b) Support or instructions provided directly or in person for persons suffering loss or damage.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Immediately after receipt of written requests for support or instructions, and other materials or documents related to claims for compensation (if any), authorities having jurisdiction to provide support or instructions must register and process such requests.

2. Within 1 working day of registration and processing of these requests, Heads of authorities having jurisdiction to provide support or instructions shall assign persons providing support or instructions.

Article 11. Rejection or termination of support and instruction provided for persons suffering loss or damage for filing of claims for state compensation

1. Requests for support or instructions shall be rejected in the following cases:

a) Request for support or instructions is not falling within the scope of state compensation liability;

b) Request for support or instructions is not related to the claim for compensation made by the person suffering loss or damage;

c) The case in which a request for instructions is made is not based on any document serving as a basis for such compensation request;

d) The person suffering loss or damage files the case including a request for support or instructions which has already been met by a competent authority, and continue to request that authority’s support or instructions even though there is none of new cues for such case;

dd) The case enclosing a request for support or instructions is not falling within the scope of duties assigned to the entity having jurisdiction to provide support or instructions according to Article 5 and 7 herein;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) The person requesting support or instructions is not the subject of regulations laid down in clause 3 and 4 of Article 2 herein.

2. Support or instructions may be terminated in the following cases:

a) The person suffering loss or damage withdraws the request for support or instructions;

b) The person suffering loss or damage dies intestate;

c) The person suffering loss or damage does not provide any material or paper related to the compensation claim when he/she is requested to do so;

d) During the period of provision of support or instructions, the compensation claim is suspended in accordance with Article 51 in the Law on State Compensation Liability.

3. In case of rejection or termination of support or instructions provided for persons suffering loss or damage for their submission of compensation claims, within duration of 02 working days from the date on which one of the cases specified in clause 1 of 2 of this Article arises, the authority having jurisdiction to provide support or instruction must inform them in writing of such rejection or termination of support or instructions, clearly stating reasons.

In the case of rejection of support or instructions which is stated in point dd of clause 1 of this Article, the written notice of rejection must contain instructions in which the person suffering loss or damage is instructed to contact a competent authority to get his/her issue addressed.

Article 12. Steps in supporting and instructing persons suffering loss or damage to complete procedures for making claims for state compensation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Make a case report;

2. Sort cases in which state compensation liability arises;

3. Consider proposing possible actions to deal with requests for support or instructions as follows:

a) If the request for support or instructions falls within his/her remit, or is filed by the person referred to in clause 3 or 4 of Article 2 herein, the assigned person must report to the Head of the authority having jurisdiction to provide support or instructions to request issuance of a written decision within his/her remit, or may directly provide support or instructions for the person suffering loss or damage in accordance with Article 14 herein;

b) If it is necessary to ensure consistency in details of support or instructions between the assigned person’s authority and the authority cooperating in providing support or instructions referred to in Article 8 herein, the assigned person may request the Head of the authority having jurisdiction to provide support or instructions to take joint action as provided in Article 13 herein;

c) In cases where there is any difficulty or problem in the request for support that arises during the period of submission or processing of compensation claim, the assigned person may report to the Head of the authority having jurisdiction to provide support or instructions to request the authority in charge of processing compensation claim to give information in writing about the processing status, or expedite processing of compensation claim within his/her jurisdiction, or petition the authority having appropriate jurisdiction to push the authority in charge of processing compensation claim to settle such claim in accordance with laws;

d) In cases where there are sufficient grounds for rejecting or terminating a request for support or instructions as stipulated in clause 1 and 2 of Article 11 herein, he/she may report to the Head of the authority having jurisdiction to provide support or instructions to issue a written notification of rejection or termination of such support or instructions.

Article 13. Cooperation in providing support or instructions for persons suffering loss or damage for completion of procedures for their claims for state compensation

1. Cooperation shall be effected through written opinions or intersectoral meetings that agree on details of support or instructions before commencement.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. In case of cooperation effected through an intersectoral meeting, the meeting organizer must prepare meeting documents that are sent in advance to participating entities. Meeting documents must include summaries of cases, including clear explanations about issues for which support or instructions need to be offered, and their remarks on specific cases. The entity invited to attend a meeting shall be responsible for sending its representative meeting prescribed requirements. The representative to a meeting shall be responsible for preparing opinions and documents requested by the meeting organizer. After a meeting, the meeting organizer must prepare, release and send meeting minutes to participating entities.

4. Within 2 working days of receipt of the agreement on details of support or instructions, the relevant competent authority must issue written documents on support or instructions in demand.

Article 14. Provision of support or instructions for persons suffering loss or damage for completion of procedures for their claims for state compensation

1. Support or instructions may be directly offered to the person suffering loss or damage with respect to the following cases:

a) Cases referred to in clause 1 of Article 19 in the Government’s Decree No. 68/2018/ND-CP dated May 15, 2018, elaborating on several articles and implementation of the Law on State Compensation Liability;

b) Cases in which difficulties or problems arise during the period of submission and processing of compensation claims.

2. The person providing support or instructions may request the Head of the competent authority to supervise direct provision of support or instructions to the person suffering loss or damage in the following steps:

a) Send a team to provide support or instructions;

b) Prepare details of support or instructions and attached documents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Support or instruct the person suffering loss or damage;

dd) Prepare a report on what is given during the support or instruction process; ensure that all signatures or fingerprints of persons participating in support or instructions, persons suffering loss or damage must be collected on such report, and a copy of report must be given to each person suffering loss or damage;

e) Issue written documents on support or instructions already provided;

g) Report on support or instruction results.

3. The task in providing support or instructions directly to the person suffering loss or damage which is assigned to the Ministry of Justice shall be performed at the head office of the Ministry of Justice or the offices of Departments of Justice at localities where requests for support or instructions arise.

The tasks in providing support or instructions directly to the person suffering loss or damage which are assigned to provincial-level People’s Committees shall be performed at offices of Departments of Justice or locations where persons suffering loss or damage reside.

4. Within 2 working days after completion of support or instructions provided in a direct manner, the relevant competent authority must issue written documents on support or instructions in demand.

5. Direct provision of support or instructions to the persons suffering loss or damage must be included in annual plans for state compensation issued by the Ministry of Justice or provincial-level People’s Committees.

Article 15. Service and storage of written documents on provision of support or instructions to persons suffering loss or damage for completion of procedures for making claims for state compensation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Written documents on support or instructions provided to persons suffering loss or damage for claims for state compensation shall be deposited as per law.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 16. Entry into force

This Circular shall enter into force on January 25, 2020.

Article 17. Implementation responsibilities

1. Entities exercising state regulatory authority over state compensation, entities cooperating in state management of state compensation, other persons or entities related to provision of support or instructions to persons suffering loss or damage for state compensation claims shall be responsible for implementing this Circular.

2. The following sample documents are annexed to this Circular:

a) Sample request for support, prescribed in Article 9 herein (Form No.01);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Register of requests for support or instructions, prescribed in Article 10 herein (Form No.03);

3. In the course of implementation hereof, if there is any difficulty or query arising, the Ministry of Justice should be informed to giving instructions./.

 

 

MINISTER
Le Thanh Long

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 quy định về biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.546

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157