Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 06/2004/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ trợ giúp theo Quyết định 16/2004/QĐ-TTg về trợ giúp đối với hộ gia đình có từ 02 người trở lên không tự phục vụ được do bị hậu quả chất độc hoá học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 06/2004/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 25/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2004/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 06/2004/TT-BLĐTBXH NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ GIÚP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2004/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TRỢ GIÚP ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CÓ TỪ 02 NGƯỜI TRỞ LÊN KHÔNG TỰ PHỤC VỤ ĐƯỢC DO BỊ HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC CỦA MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 16/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ giúp đối với hộ gia đình có từ 02 người trở lên không tự phục vụ được do bị hậu quả chất độc hoá học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục để hưởng chế độ trợ giúp như sau:

I. HỒ SƠ, THỦ TỤC:

1- Chủ hộ gia đình làm đơn đề nghị Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) xem xét đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã (sau đây gọi là cấp huyện).

Hộ gia đình theo Quyết định số 16/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ là những người có cùng hộ khẩu, có quan hệ ruột thịt, gia đình theo quy định của pháp luật.

2- Uỷ ban nhân dân cấp xã:

a. Lập danh sách những hộ gia đình theo quy định tại Điểm 1 của Thông tư này, thông qua Hội đồng xét duyệt cấp xã.

b. Thành lập Hội đồng xét duyệt; thành phần gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm Chủ tịch Hội đồng, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là uỷ viên thường trực và các thành viên là đại diện: Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ hoặc Hội Nông dân (nếu có). Hội đồng xét duyệt thông qua từng trường hợp được trợ giúp theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 16/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng xét duyệt làm việc theo nguyên tắc đa số có biên bản (theo mẫu số 01 kèm theo Thông tư này). Trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì bỏ phiếu kín; nếu có quá nửa số thành viên tán thành thì Hội đồng xét duyệt lập danh sách đề nghị hưởng chế độ trợ giúp.

c. Sau khi Hội đồng xét duyệt thông qua, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có công văn đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định. Kèm theo công văn phải có biên bản của Hội đồng xét duyệt, danh sách trích ngang những gia đình đề nghị trợ giúp (theo mẫu số 02 kèm theo Thông tư này).

3- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Phòng Tổ chức - Lao động, Xã hội) cấp huyện tổng hợp danh sách các hộ gia đình do Uỷ ban nhân dân cấp xã đề nghị, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định (theo mẫu số 03 và 04 kèm theo Thông tư này)

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Uỷ ban nhân dân cấp xã:

a. Lập sổ quản lý và thực hiện chi trả trợ giúp hàng tháng cho các đối tượng đã được Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định.

b. Báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Phòng tổ chức - Lao động, Xã hội) những đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng trợ giúp.

2- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Phòng tổ chức - Lao động, Xã hội) cấp huyện:

a. Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp cho đối tượng ở cấp xã.

b. Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thôi hưởng trợ giúp đối với các hộ gia đình không còn đủ điều kiện.

3- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh:

a. Hàng năm, căn cứ vào số lượng và mức trợ giúp cho từng loại đối tượng lập kế hoạch kinh phí trợ giúp gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

b. Hướng dẫn và kiểm tra cấp dưới tổ chức thực hiện trợ giúp cho đối tượng.

c. Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, hằng năm về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

1- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần được giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung thì phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời.

 

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

 

Mẫu số: 01/LĐTB&XH-BTXH

(Theo TT số 06/2004/TT-BLĐTBXH, ngày 25 tháng 3 năm 2004)

 

HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ....
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc

....., ngày.... tháng... năm....

 

BIÊN BẢN

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ GIÚP ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CÓ TỪ 2 NGƯỜI TRỞ LÊN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2004/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGÀY 05 THÁNG 2 NĂM 2004

Hôm nay, vào lúc........ giờ, ngày........ tháng...... năm..........

Đại diện cho chính quyền, cơ quan, đoàn thể xã, phường, thị trấn........................ huyện, quận, thị xã ........................ tỉnh, thành phố ............................. gồm có:

1. Đại diện UBND ......................................................... Chủ tịch Hội đồng

2. Cán bộ LĐTB&XH .................................................... Thư ký Hội đồng

3. Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ ................................... uỷ viên

4. Đại diện Hội chữ thập đỏ hoặc Hội nông dân ............. uỷ viên

5. Đại diện Hội cựu chiến binh ....................................... uỷ viên

Đã họp xét và lập biên bản xác nhận danh sách hộ gia đình có từ 2 người trở lên không tự phục vụ được do bị hậu quả chất độc hoá học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam của xã, phường, thị trấn đề nghị huyện, quận, thị xã trợ cấp, có danh sách kèm theo.

Biên bản lập xong vào lúc............ cùng ngày,................ thành viên thống nhất nội dung ghi trên.

Thư ký
(ký, ghi rõ họ và tên)

Chủ toạ
(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu số: 02/LĐTB&XH-BTXH

(Theo TT số ..../2004/TT-BLĐTBXH, ngày... tháng... năm 2004)

 

HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ....

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - hạnh phúc

....., ngày.... tháng... năm....

 

DANH SÁCH

HỘ GIA ĐÌNH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ GIÚP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2004/QĐ-TTG
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGÀY 05 THÁNG 2 NĂM 2004

TT

Họ và tên chủ hộ

Loại hộ

Mức

Ghi chú

2 người

3 người

4 người trở lên

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ và tên)

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN...
CHỦ TỊCH

Mẫu số: 03/LĐTB&XH-BTXH

(Theo TT số 06/2004/TT-BLĐTBXH, ngày 25 tháng 3 năm 2004)

 

HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ....
....................................

Số: ..../...../QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc

....., ngày.... tháng... năm....

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ .....................VỀ VIỆC TRỢ GIÚP ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2004/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGÀY 05 THÁNG 2 NĂM 2004

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ ........................

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994.

Căn cứ Quyết định số 16/2004/QĐ-TTg ngày 05/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số ..../2004/TT-BLĐTBXH ngày .../..../2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổ chức - Lao động, Xã hội) và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Trợ giúp cho hộ gia đình có từ 2 người trở lên không tự phục vụ được do bị hậu quả chất độc hoá học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam từ ngày...... tháng.... năm....... (có danh sách hộ gia đình và mức cụ thể kèm theo).

Điều 2: Các ông (Bà) Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổ chức - Lao động, Xã hội) huyện, quận, thị xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và hộ gia đình có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- UBND tỉnh (để báo cáo)
- Sở LĐTBXH (để báo cáo)
- Lưu VP, TC-LĐXH

Mẫu số: 04/LĐTB&XH-BTXH

(Theo TT số 06/2004/TT-BLĐTBXH, ngày 25 tháng 3 năm 2004)

UBND HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ

DANH SÁCH

HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ GIÚP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2004/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGÀY 05 THÁNG 2 NĂM 2004

TT

Họ và tên
chủ hộ

Loại hộ

Mức

Xã/
phường

Ghi chú

2 người

3 người

4 người trở lên

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN......
(Ký, ghi rõ Họ và tên; đóng dấu)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 06/2004/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ trợ giúp theo Quyết định 16/2004/QĐ-TTg về trợ giúp đối với hộ gia đình có từ 02 người trở lên không tự phục vụ được do bị hậu quả chất độc hoá học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.721

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116