Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 06/2001/TT-BTM hướng dẫn trả nợ Liên bang Nga bằng hàng hoá và dịch vụ do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 06/2001/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Hồ Huấn Nghiêm
Ngày ban hành: 12/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2001/TT-BTM

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 06/2001/TT-BTM NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN TRẢ NỢ LIÊN BANG NGA BẰNG HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ

Căn cứ hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về xử lý nợ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với Liên bang Nga đối với các khoản tín dụng đã cấp trước đây và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về thể thức trả nợ của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đối với Liên bang Nga ký ngày 13 tháng 9 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 40/CP ngày 03 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về việc trả nợ nước ngoài bằng hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu thu ngoại tệ;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1019/CP-QHQT ngày 09 tháng 11 năm 2000 về việc cơ chế trả nợ bằng hàng cho Liên bang Nga;
Bộ Thương mại hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga như sau:

1. Các tổ chức được uỷ quyền nhận nợ của Liên bang Nga:

- Có quyền tự do lựa chọn đối tác, mặt hàng và các loại hình dịch vụ phù hợp với luật pháp hiện hành của Việt Nam;

- Được tái xuất hàng hóa sang nước thứ 3 và uỷ thác cho các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện xuất khẩu hàng hóa đó trên cơ sở thoả thuận bằng văn bản của hai bên ký kết hợp đồng.

2. Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh phù họp với các qui định hiện hành về xuất nhập khẩu được xuất khẩu hàng hoá và thực hiện dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga thông qua việc ký kết hợp đồng với các tổ chức được uỷ quyền nhận nợ của Liên bang Nga trong khuôn khổ hạn mức và thời gian trả nợ của từng năm do Chính phủ hai nước thoả thuận.

3. Các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trả nợ được hưởng chế độ khuyến khích xuất khẩu như các doanh nghiệp khác theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

4. Hợp đồng xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ trả nợ mà các doanh nghiệp Việt Nam ký với các tổ chức được uỷ quyền nhận nợ của Liên bang Nga phải đảm bảo các điều kiện pháp lý, phù hợp luật pháp của Việt Nam và Liên bang Nga và thông lệ thương mại quốc tế.

5. Trong các hợp đồng phải có điều khoản qui định việc xuất khẩu hàng hoá hoặc dịch vụ là để trả nợ của Việt Nam cho Liên bang Nga theo Hiệp định và Nghị định thư ký ngày 13 tháng 9 năm 2000.

6. Hàng hoá trong hợp đồng phải là hàng hoá sản xuất tại Việt Nam có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) hàng hoá của Việt Nam.

7. Giá cả hàng hóa xuất khẩu và dịch vụ trả nợ tính bằng Đô la Mỹ và theo thời giá thế giới.

8. Việc thanh toán hàng hóa và dịch vụ theo hợp đồng trả nợ được thực hiện trên cơ sở các Thư tín dụng không huỷ ngang (Irrevocable Letter of Credit - L/C) do Ngân hàng Kính tế đối ngoại Liên xô mở qua Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và phù hợp với các qui định của Qui tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ bản số 500 - UCP 500.

9. Trị giá hàng hóa hoặc dịch vụ trả nợ trong các hợp đồng không vượt quá hạn mức được phép của từng tổ chức được uỷ quyền nhận nợ của Liên bang Nga (trường hợp một tổ chức được uỷ quyền nhận nợ của Liên bang Nga ký với nhiều doanh nghiệp Việt Nam thì tổng trị giá các hợp đồng không vượt quá hạn mức được phép của tổ chức đó);

10. Sau khi ký hợp đồng với tổ chức được uỷ quyền nhận nợ của Liên bang Nga, các doanh nghiệp Việt Nam phải gửi cho Bộ Thương mại 01 bản sao hợp đồng hợp lệ.

11. Các doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ trả nợ phải giao hàng với số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với hợp đồng đã ký.

12. Các doanh nghiệp thực hiên xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trả nợ Liên bang Nga phải tuân thủ các qui định hiện hành về xuất nhập khẩu của Việt Nam, các qui định trong thông tư số 10/2001/TC-TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế thanh toán hàng hóa và dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga và Thỏa ước giữa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng kinh tế đối ngoại Liên Xô ký ngày 12 tháng 1 năm 2001 và Thông tư này.

13. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trả nợ đã ký và giải quyết mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hoá và thực hiện dịch vụ trả nợ với tổ chức được uỷ quyền nhận nợ của Liên bang Nga.

14. Hàng năm Bộ Thương mại cung cấp cho phía Liên bang Nga các thông tin về các doanh nghiệp Việt Nam, mặt hàng và dịch vụ trả nợ và tạo điều kiện thuận lợi để giúp họ lựa chọn khi mua hàng hoá và dịch vụ trả nợ.

15. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh liên quan đến việc thực hiện trả nợ, đề nghị các doanh nghiệp thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam để phối hợp giải quyết.

16. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Hồ Huấn Nghiêm

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------

No: 06/2001/TT-BTM

Hanoi, March 12, 2001

 

CIRCULAR

GUIDING THE DEBT REPAYMENT TO THE RUSSIAN FEDERATION IN GOODS AND SERVICES

Pursuant to the Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Russian Federation on handling the previously granted credit debts owed by the Socialist Republic of Vietnam to the Russian Federation and the Protocol between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Russian Federation on modes of debt repayment to the Russian Federation by the Socialist Republic of Vietnam signed on September 13, 2000;
Pursuant to the Governments Decree No. 40/CP of July 3, 1995 on the repayment of foreign debts with goods and services exported for foreign currencies;
In furtherance of the Prime Ministers directing opinions in Official Dispatch No. 1019/CP-QHQT of November 9, 2000 on the mechanism of debt repayment in goods to the Russian Federation;
The Ministry of Trade hereby guides enterprises in the exportation of goods and service for debt repayment to the Russian Federation as follows:

1. Russian organizations authorized to receive debts may:

- Select their partners, goods items and types of services in accordance with current legislation of Vietnam;

- Export such goods to the third country and entrust the Vietnamese enterprises to export the goods based on the written agreement reached between the two parties to the signed contracts.

2. Vietnamese enterprises of all economic sectors, which have their business registration certificates in conformity with the current regulations on import/export, may export goods and provide services for debt repayment to the Russian Federation through the signing of contracts with Russian organizations authorized to receive debts within the debt repayment level and duration for each year, agreed upon by the two Governments.

3. The Vietnamese enterprises, which export goods and/or services for debt repayment may enjoy export encouragement regimes like other enterprises according to current legislation of Vietnam.

4. Contracts on the export of goods and/or services for debt repayment signed between Vietnamese enterprises and Russian organizations authorized to receive debts must ensure legal conditions and be compatible with the Vietnamese and Russian law as well as international trade practices.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 06/2001/TT-BTM hướng dẫn trả nợ Liên bang Nga bằng hàng hoá và dịch vụ do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.971
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155