Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 05/2017/TT-BXD xác định quản lý chi phí quy hoạch xây dựng đô thị

Số hiệu: 05/2017/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 05/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thay đổi mức chi thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch xây dựng

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 05/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Theo đó, chi phí thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá mức chi phí sau:
 
- Trường hợp thuê tư vấn trong nước và nước ngoài phối hợp lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch: mức chi phí thuê tư vấn trong nước và nước ngoài không vượt quá 2,5 lần mức chi phí lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch.
 
Quy định hiện hành tại Thông tư 01/2013/TT-BXD về trường hợp này là mức chi phí thuê tư vấn nước ngoài không vượt quá 2,0 lần mức chi phí tính theo Thông tư 01.
 
- Trường hợp thuê tư vấn trong nước chủ trì phối hợp với tư vấn nước ngoài: mức chi phí thuê tư vấn trong nước và nước ngoài không vượt quá 1,5 lần mức chi phí lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch.
 
- Trường hợp thuê tư vấn nước ngoài thực hiện toàn bộ công việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch: mức chi phí thuê tư vấn nước ngoài không vượt quá 3,5 lần mức chi phí lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch.
 
Thông tư 05/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/6/2017 và thay thế Thông tư 01.

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2017/TT-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH, QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng nông thôn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách để xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng vốn khác vận dụng các quy định tại Thông tư này để xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Điều 3. Nguyên tắc xác định chi phí

1. Chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị phải được tính đúng, tính đủ, phù hợp với đặc điểm, tính chất và yêu cầu sản phẩm từng loại công việc quy hoạch.

2. Định mức chi phí được công bố tại Phụ lục kèm theo Thông tư này để tham khảo, sử dụng trong quá trình lập và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Trường hợp quy mô của đồ án quy hoạch nằm trong khoảng giữa hai quy mô công bố tại Phụ lục kèm theo thì sử dụng phương pháp nội suy để xác định định mức chi phí.

3. Xác định chi phí bằng dự toán đối với trường hợp lập đồ án quy hoạch xây dựng hoặc đồ án quy hoạch đô thị có quy mô lớn hơn quy mô theo công bố và đối với các công việc quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị chưa có định mức chi phí được công bố tại Thông tư này, áp dụng chi phí kèm theo Thông tư này không phù hợp.

Chương II

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 4. Xác định chi phí lập đồ án quy hoạch

1. Chi phí xác định theo định mức chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (sau đây gọi là lập đồ án quy hoạch) công bố tại Thông tư này đã bao gồm các khoản chi phí cần thiết, để hoàn thành việc lập đồ án quy hoạch. Khi xác định chi phí lập đồ án quy hoạch theo định mức cần bổ sung thuế giá trị gia tăng.

2. Chi phí lập đồ án quy hoạch xác định như sau:

a) Chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng được xác định trên cơ sở quy mô diện tích, mật độ dân số của vùng quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 1 - Phụ lục số 1.

b) Chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị được xác định trên cơ sở quy mô dân số dự báo theo thời hạn quy hoạch trong nhiệm vụ quy hoạch được duyệt (không kể dự báo dân số theo tầm nhìn) và định mức chi phí tại Bảng số 2 - Phụ lục số 1.

c) Chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 3 - Phụ lục số 1.

d) Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 4 - Phụ lục số 1.

đ) Chi phí lập đồ án thiết kế đô thị riêng xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá 1,5 lần mức chi phí tính theo định mức chi phí quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 tương ứng với diện tích của đồ án thiết kế đô thị.

e) Chi phí lập đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của các thành phố trực thuộc Trung ương tính theo tỷ lệ % tại Bảng số 5 - Phụ lục số 1 so với chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị tương ứng.

g) Chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng các khu chức năng đặc thù được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 6 - Phụ lục số 1.

h) Chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng đặc thù được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 7 - Phụ lục số 1.

i) Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng đặc thù được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 8 - Phụ lục số 1.

k) Chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được xác định trên cơ sở quy mô dân số dự báo theo thời hạn quy hoạch trong nhiệm vụ quy hoạch được duyệt (không kể dự báo dân số theo tầm nhìn) và định mức chi phí tại Bảng số 9 - Phụ lục số 1.

l) Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 10 - Phụ lục số 1.

3. Chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch được xác định bằng dự toán, cụ thể như sau:

a) Trường hợp điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch: căn cứ nội dung công việc cần điều chỉnh để xác định chi phí.

b) Trường hợp điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch nhưng phạm vi điều chỉnh không vượt quá quy mô diện tích hoặc dân số của đồ án đã được phê duyệt thì chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chi tiết đô thị tối đa không vượt quá 70% của chi phí lập đồ án quy hoạch mới tương ứng; chi phí điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị xác định tối đa không vượt quá 50% của chi phí lập đồ án quy hoạch mới tương ứng.

Trường hợp phạm vi điều chỉnh vượt quá quy mô diện tích và dân số của đồ án đã được phê duyệt thì chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch tối đa không vượt quá 100% của chi phí lập đồ án quy hoạch mới tương ứng.

4. Chi phí lập đồ án quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật có tính chất liên vùng, liên tỉnh, liên đô thị và các đồ án quy hoạch xây dựng khác được xác định bằng dự toán.

5. Đối với các công việc lập đồ án quy hoạch phải xác định chi phí bằng dự toán thì nội dung dự toán xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2. Dự toán được xác định phải dựa trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Xác định chi phí lập nhiệm vụ, thẩm định nhiệm vụ, thẩm định đồ án, quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch và một số công việc khác

1. Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch tính theo định mức tỷ lệ % tại Bảng số 11 - Phụ lục số 1 so với chi phí lập đồ án quy hoạch tương ứng.

2. Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch.

3. Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch tính theo định mức tỷ lệ % tại Bảng số 11 - Phụ lục số 1 so với chi phí lập đồ án quy hoạch, Riêng chi phí thuê tổ chức, chuyên gia (kể cả tổ chức, chuyên gia nước ngoài) phản biện đồ án quy hoạch phục vụ công tác thẩm định đồ án quy hoạch (nếu có) được xác định bằng dự toán chi phí bổ sung ngoài chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng tính theo định mức tỷ lệ % tại Bảng số 11.

4. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch tính theo tỷ lệ % so với chi phí lập đồ án quy hoạch. Định mức chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch được xác định tại Bảng số 11 - Phụ lục số 1. Trường hợp công việc quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xây dựng có phạm vi một vùng, liên vùng và lập đồ án quy hoạch chung của đô thị đặc biệt thì chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch tính theo định mức và điều chỉnh với hệ số K=2.

5. Chi phí tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư được xác định bằng dự toán chi phí nhưng tối đa không vượt quá 2% của chi phí lập đồ án quy hoạch tương ứng.

6. Chi phí công bố đồ án quy hoạch được xác định bằng dự toán chi phí nhưng tối đa không vượt quá 3% chi phí lập đồ án quy hoạch tương ứng.

7. Chi phí làm mô hình quy hoạch tính theo định mức chi phí tại Bảng số 12 - Phụ lục số 1 và nhân với diện tích của mô hình quy hoạch.

Điều 6. Xác định các chi phí khác có liên quan

1. Chi phí lập đồ án quy hoạch xác định theo định mức chưa bao gồm chi phí để thực hiện các công việc sau:

a) Lập nhiệm vụ quy hoạch.

b) Khảo sát xây dựng phục vụ lập đồ án quy hoạch.

c) Mua hoặc lập các bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch.

d) Các công việc khác phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch.

2. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xác định theo định mức chưa bao gồm chi phí để thực hiện các công việc sau:

a) Thuê tổ chức, chuyên gia phản biện đồ án quy hoạch hoặc hội thảo chuyên đề phục vụ phản biện đồ án quy hoạch, nếu có.

b) Tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư góp ý cho đồ án quy hoạch, nếu có.

c) Cắm mốc giới theo quy hoạch ra ngoài thực địa.

d) Công bố đồ án quy hoạch được duyệt.

e) Thuê tổ chức, cá nhân tư vấn lập, thẩm tra dự toán chi phí quy hoạch.

g) Các công việc khác phục vụ công tác quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch.

3. Chi phí để thực hiện các công việc tại điểm 1 và 2 của Điều này được xác định bằng dự toán chi phí (theo hướng dẫn trong Phụ lục số 2) hoặc xác định theo các quy định, hướng dẫn hiện hành có liên quan.

Điều 7. Xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch

Việc thuê tổ chức, cá nhân tư vấn nước ngoài lập quy hoạch phải phù hợp với quy định liên quan đến thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Chi phí thuê tổ chức, cá nhân tư vấn nước ngoài lập quy hoạch xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá mức chi phí sau:

1. Trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước chủ trì phối hợp với chuyên gia tư vấn nước ngoài để lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn trong nước và chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài không vượt quá 1,5 lần mức chi phí lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch tính theo Thông tư này.

2. Trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước và tổ chức tư vấn nước ngoài phối hợp để lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn trong nước và tổ chức tư vấn nước ngoài xác định không vượt quá 2,5 lần mức chi phí lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch tính theo Thông tư này.

3. Trường hợp thuê tổ chức tư vấn nước ngoài thực hiện toàn bộ công việc lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn nước ngoài không vượt quá 3,5 lần mức chi phí lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch tính theo Thông tư này.

Chương III

QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 8. Quản lý chi phí lập quy hoạch

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch có trách nhiệm quản lý tiết kiệm, hiệu quả chi phí lập quy hoạch và chi phí của các công việc khác có liên quan đến lập quy hoạch. Trong quá trình quản lý chi phí, cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ kinh nghiệm năng lực để lập, thẩm tra dự toán chi phí quy hoạch.

2. Chi phí thuê tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch được quản lý thông qua hợp đồng. Hợp đồng lập quy hoạch được xác định trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu, đàm phán và ký kết hợp đồng. Nội dung hợp đồng tư vấn lập quy hoạch phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng có liên quan; trong đó cần phải làm rõ quy định về giá của hợp đồng, các căn cứ để điều chỉnh giá hợp đồng (nếu có), số lần tạm ứng, thanh toán hợp đồng và sản phẩm cần phải hoàn thành.

3. Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch chịu trách nhiệm quản lý chi phí lập quy hoạch theo nội dung của hợp đồng và các quy định có liên quan.

Điều 9. Quản lý các chi phí có liên quan đến việc lập đồ án quy hoạch

1. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch là giới hạn chi phí cho các hoạt động của cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch. Cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch chịu trách nhiệm quản lý chi phí này theo các quy định có liên quan.

2. Trường hợp nhiệm vụ quy hoạch do cơ quan quản lý nhà nước lập thì chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch xác định bằng dự toán và được quản lý theo quy định của cơ chế tài chính đối với cơ quan quản lý nhà nước.

3. Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch được quản lý theo dự toán được duyệt. Việc thanh toán chi phí thẩm định lập đồ án quy hoạch phải phù hợp với các quy định của cấp có thẩm quyền.

Điều 10. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch

1. Cấp phê duyệt đồ án quy hoạch hoặc cấp được ủy quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch và chi phí thực hiện các công việc có liên quan đến lập quy hoạch.

2. Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch và chi phí thực hiện các công việc có liên quan đến lập quy hoạch đối với đồ án do mình tổ chức lập thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với các công việc lập quy hoạch đang thực hiện theo hợp đồng, việc thanh toán chi phí lập quy hoạch phải căn cứ nội dung của hợp đồng đã ký kết.

2. Đối với các công việc lập quy hoạch đã tổ chức lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch và đang trong quá trình đàm phán hợp đồng thì cấp có thẩm quyền phê duyệt chi phí lập đồ án quy hoạch quyết định việc áp dụng quy định tại Thông tư này để xác định giá trị hợp đồng.

3. Đối với các công việc lập quy hoạch đã phê duyệt dự toán chi phí nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì cấp có thẩm quyền phê duyệt chi phí lập đồ án quy hoạch quyết định việc áp dụng quy định tại Thông tư này để điều chỉnh chi phí, nếu cần.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở KT-QH TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh;
- Công báo; Website của Chính phủ, Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ QH-KT, Vụ KTXD, Viện KTXD(Kh)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn


Phụ lục kèm theo Thông tư số: 05/2017/TT-BXD ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ Xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 1: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUY HOẠCH

1. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng

Bảng số 1: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng

Quy mô (km2)

≤20

50

100

250

500

750

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Định mức chi phí (triệu đồng/km2)

25,29

14,64

9,43

6,20

3,73

2,99

2,49

1,34

0,71

0,53

0,32

0,29

0,24

0,21

Ghi chú:

a) Định mức chi phí tại Bảng số 1 quy định để lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng trong phạm vi ranh giới hành chính của một tỉnh, một thành phố trực thuộc trung ương (vùng tỉnh) và một huyện (vùng huyện). Trường hợp lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng không thuộc ranh giới một tỉnh, một thành phố trực thuộc trung ương hoặc một huyện thì định mức chi phí được điều chỉnh với các hệ số K như sau:

Số lượng tỉnh (đối với vùng liên tỉnh) hoặc huyện (đối với vùng liên huyện) thuộc vùng quy hoạch

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hệ số điều chỉnh (K) đối với vùng liên tỉnh

1,03

1,06

1,09

1,12

1,15

1,18

1,21

1,24

1,27

1,3

1,33

Hệ số điều chỉnh (K) đối với vùng liên huyện

1,04

1,08

1,12

1,15

1,19

1,23

1,27

1,31

1,35

1,4

1,45

b) Định mức chi phí tại Bảng số 1 quy định tương ứng với mật độ dân số của đồ án quy hoạch xây dựng vùng có mật độ dân số từ: 500 đến 1000 người/km2. Khi mật độ dân số của đồ án quy hoạch vùng khác với mật độ dân này thì định mức chi phí điều chỉnh với các hệ số K như sau:

+ Mật độ dân số >1500 người/km2: K=1,2

+ Mật độ dân số >1000 - 1500 người/km2: K = 1,1

+ Mật độ dân số >200 - < 500 người/km2: K = 0,8

+ Mật độ dân số ≤ 200 người/km: K = 0,6

c) Định mức chi phí tại Bảng số 1 quy định để lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng trong phạm vi ranh giới hành chính của một tỉnh, một thành phố trực thuộc trung ương (vùng tỉnh) và một huyện (vùng huyện). Trường hợp lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng chức năng đặc thù thì định mức chi phí được điều chỉnh hệ số K = 1,2. Trường hợp lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng dọc tuyến thì định mức chi phí được điều chỉnh hệ số K = 1,0.

2. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch đô thị

2.1 Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị

Bảng số 2: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị

Loại đô thị

Loại đặc biệt và loại I

Loại II và III

Loại IV và V

Quy mô dân số quy hoạch (nghìn người)

10.000

7.000

5.000

3.000

1.500

1.000

1.000

500

250

100

100

80

50

30

10

4

Định mức chi phí (triệu đồng)

34.887

26.285

20.550

14.815

9.081

6.691

6.021

4.541

3.315

2.386

2.147

1.792

1.552

955

718

430

Ghi chú: Đnh mức chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị tại Bảng số 2 đó bao gồm chi phí thiết kế đô thị và chi phí đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch

2.2 Định mức chi phí lập đ án quy hoạch phân khu đô thị (tỷ tệ 1/2000)

Bảng số 3: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị (Tỷ lệ 1/2000)

Quy mô (ha)

75

100

200

300

500

750

1.000

2.000

3.000

5.000

Định mức chi phí (triệu đồng/ha)

9,75

8,53

6,47

4,52

3,05

2,44

2,08

1,76

1,48

1,14

Ghi chú:

a) Trường hợp lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/5.000 thì định mức chi phí điều chỉnh với hệ số K = 0,7 so với định mức chi phí quy định tại Bảng số 3.

b) Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu trong đô thị tại Bảng số 3 đó bao gồm chi phí thiết kế đô thị và chi phí đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch.

2.3 Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị (tỷ lệ 1/500)

Bảng số 4: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị (Tỷ lệ 1/500)

Quy mô (ha)

≤5

10

20

30

50

75

100

200

300

500

750

1.000

Định mức chi phí (triệu đồng/ha)

56,29

41,28

33,77

26,27

18,76

15,01

13,14

9,2

6,94

4,7

3,75

3,19

Ghi chú: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị tại Bảng số 4 đó bao gồm chi phí thiết kế đô thị và chi phí đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch.

2.4 Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của các thành phố trực thuộc Trung ương

Bảng số 5: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của thành phố trực thuộc Trung ương

TT

Loại đồ án

Định mức chi phí (tỷ lệ %) so với chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị

1

Quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị

50

2

Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị

46

3

Quy hoạch cấp nước đô thị

25

4

Quy hoạch thoát nước thải đô thị

35

5

Quy hoạch xử lý chất thải rắn đô thị

19

6

Quy hoạch nghĩa trang đô thị và cơ sở hỏa táng đô thị

11

7

Quy hoạch chiếu sáng đô thị

12

8

Quy hoạch cấp điện đô thị

15

9

Quy hoạch thông tin liên lạc đô thị

17

3. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

3.1. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù

Bảng số 6: Định mức chi phí quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù

Quy mô (ha)

≤500

1.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

40.000

60.000

Định mức chi phí (triệu đồng/ha)

2,35

1,57

0,55

0,32

0,25

0,21

0,18

0,16

0,14

0,10

Ghi chú:

a) Trường hợp phải lập đồ án quy hoạch chung xây dựng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thì định mức chi phí điều chỉnh với hệ số K = 0,55 so với định mức chi phí tại Đảng số 6.

b) Trường hợp phải lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật thì định mức chi phí điều chỉnh với hệ số K = 1,2 so với định mức chi phí tại Bảng số 6.

c) Chi phí lập đồ án quy hoạch theo định mức chi phí tại Bảng số 6 đó bao gồm chi phí đánh giá môi trường chiến lược.

3.2. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù

Bảng số 7: Định mức chi phí quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù

Quy mô (ha)

≤75

100

200

300

<500

Định mức chi phí (triệu đồng/ha)

9,75

8,53

6,47

4,52

3,05

Ghi chú: Chi phí lập đồ án quy hoạch theo định mức chi phí tại Bảng số 7 đó bao gồm chi phí đánh giá môi trường chiến lược

3.3. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù

Bảng số 8: Định mức chi phí quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù

Quy mô (ha)

≤5

10

20

30

50

75

100

200

Định mức chi phí (triệu đồng/ha)

56,29

41,28

33,77

26,27

18,76

15,01

13,14

9,20

Ghi chú: Chi phí lập đồ án quy hoạch theo định mức chi phí tại Bảng số 8 đó bao gồm chi phí đánh giá môi trường chiến lược.

4. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn

4.1 Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã

Bảng số 9: Định mức chi phí lập quy hoạch chung xây dựng xã

Quy mô dân số (nghìn người)

≤5

10

15

20

30

Định mức chi phí (triệu đồng)

129,60

189,00

216,00

239,76

270,00

Ghi chú: a) Định mức chi phí quy định tại Bảng số 9 chưa bao gồm chi phí lập quy hoạch sản xuất và quy hoạch sử dụng đất của xã nông thôn.

b) Định mức chi phí quy định tại Bảng số 9 được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

- Quy hoạch chung xây dựng xã có làng cổ: k =1,2;

- Quy hoạch chung xây dựng xã có làng nghề sản xuất, xã ven đê: k =1,3.

4.2 Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn

Bảng số 10: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn

Quy mô diện tích (ha)

≤10

20

30

50

100

Định mức chi phí (triệu đồng/ha)

12,40

9,22

7,63

6,25

4,24

5. Định mức chi phí cho một s công việc liên quan đến quá trình lập đồ án quy hoạch

Bảng số 11: Định mức chi phí cho một số công việc xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch :

TT

Chi phí lập đồ án (triệu đồng)

≤200

500

700

1.000

2.000

5.000

7.000

≥10.000

1

Lập nhiệm vụ (tỷ lệ%)

14,1

10,6

8,8

7,9

6,0

4,1

3,4

3,0

2

Thẩm định đồ án (tỷ lệ%)

12,3

9,7

8,4

7,5

5,5

3,9

3,2

2,8

3

Quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch (tỷ lệ%)

10,6

8,8

7,9

7,1

5,1

3,7

3,0

2,6

Ghi chú: Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch theo định mức chi phí quy định tại Bảng số 11 chưa bao gồm chi phí cho công việc khảo sát thực địa phục vụ việc thẩm định đồ án quy hoạch (nếu có). Trường hợp phải đi khảo sát thực địa phục vụ công tác thẩm định đồ án quy hoạch thì cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch lập dự toán để bổ sung chi phí thẩm định đồ án quy hoạch.

6. Định mức chi phí làm mô hình quy hoạch

Bảng số 12: Định mức chi phí làm mô hình quy hoạch

Tỷ lệ mô hình

1/5.000

1/2.000

1/1.000

1/500

1/200

Định mức chi phí (triệu đồng/m2)

24

46

55

66

78

Ghi chú:

a) Diện tích để xác định chi phí làm mô hình quy hoạch theo định mức chi phí quy định tại Bảng số 12 là diện tích của mô hình quy hoạch.

b) Định mức chi phí làm mô hình quy định tại Bảng số 12 tương ứng với mô hình được làm bằng các loại vật liệu có chất lượng tốt gồm: gỗ nhóm II, kính, mica, composit, hệ thống điều khiển, chỉ dẫn bằng điện tự động.


PHỤ LỤC SỐ 2: HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ

1. Công thức xác định dự toán chi phí

Ctv = Ccg + Cql + Ck + TN + VAT + Cdp

Trong đó:

- Ctv: Chi phí của công việc quy hoạch xây dựng cần lập dự toán.

- Ccg: Chi phí chuyên gia.

- Cql: Chi phí quản lý.

- Ck: Chi phí khác.

- TN: Thu nhập chịu thuế tính trước.

- VAT: Thuế giá trị gia tăng.

- Cdp: Chi phí dự phòng.

2. Cách xác định các thành phần chi phí của dự toán chi phí

a) Chi phí chuyên gia (Ccg): Xác định theo số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia và tiền lương của chuyên gia.

- Số lượng chuyên gia (gồm các kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên gia, kỹ thuật viên) được xác định theo yêu cầu cụ thể của từng loại công việc quy hoạch xây dựng, yêu cầu về tiến độ thực hiện công việc, trình độ chuyên môn của từng loại chuyên gia. Việc dự kiến số lượng, loại chuyên gia và thời gian thực hiện của từng chuyên gia phải được thể hiện trong đề cương thực hiện công việc quy hoạch xây dựng. Đề cương thực hiện công việc quy hoạch xây dựng phải phù hợp với nội dung, phạm vi của công việc trong nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được duyệt.

- Tiền lương chuyên gia tư vấn được xác định trên cơ sở mức tiền lương chuyên gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tương ứng với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn.

b) Chi phí quản lý (Cql): Chi phí quản lý là khoản chi phí liên quan đến tiền lương của bộ phận quản lý, chi phí duy trì hoạt động của tổ chức tư vấn, chi phí văn phòng làm việc, các khoản chi phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm của tổ chức tư vấn phải đúng. Chi phí quản lý xác định bằng khoảng từ 45% đến 55% của chi phí chuyên gia.

c) Chi phí khác (Ck): gồm; Chi phí mua tài liệu, số liệu, bản đồ các loại, văn phòng phẩm, phn mềm lập quy hoạch (nếu có); chi phí khu hao thiết bị; chi phí đi lại của chuyên gia; chi phí lưu tr; chi phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có).

- Chi phí mua tài liệu, số liệu, bản đồ các loại, văn phòng phẩm, phần mềm lập quy hoạch (nếu có): Dự kiến trên cơ sở yêu cầu cần thiết để thực hiện công việc lập quy hoạch xây dựng.

- Chi phí khấu hao thiết bị: Dự kiến trên cơ sở yêu cầu về số lượng thiết bị, thời gian sử dụng thiết bị cần thiết để thực hiện công việc và giá thiết bị phổ biến trên thị trường.

- Chi phí hội nghị, hội thảo: Dự kiến trên cơ sở nhu cầu cần thiết của công việc lập quy hoạch xây dựng.

- Các khoản chi phí khác xác định trên cơ s dự kiến nhu cầu thực hiện của từng loại công việc lập quy hoạch xây dựng.

d) Thu nhập chịu thuế tính trước (TN): Xác định bằng 6% của (Chi phí chuyên gia + Chi phí quản lý + Chi phí khác).

e) Thuế giá trị gia tăng (VAT): Xác định theo quy định.

f) Chi phí dự phòng (Cdp): Là khoản chi phí cho những phát sinh trong quá trình thực hiện công việc quy hoạch xây dựng. Chi phí dự phòng xác định tối đa không quá 10% so với toàn bộ các khoản mục chi phí nói trên.

TỔNG HỢP DỰ TOÁN

TT

Khoản mục chi phí

Diễn giải

Giá trị (đồng)

Ghi chú

1

Chi phí chuyên gia

Ccg

2

Chi phí quản lý

(45%-55%)*Ccg

Cql

3

Chi phí khác

Ck

4

Thu nhập chịu thuế tính trước

6%*(Ccg+Cql+Ck)

TN

5

Thuế giá trị gia tăng

%*(Ccg+Cql+Ck+TN)

VAT

6

Chi phí dự phòng

10%*(Ccg+Cql+Ck+TN+VAT)

Cdp

Tổng cộng

Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+Cdp

Ctv

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 05/2017/TT-BXD

Hanoi, April 5, 2017

 

CIRCULAR

ON GUIDELINES FOR DETERMINATION AND MANAGEMENT OF COSTS ASSOCIATED WITH CONSTRUCTION PLANNING AND URBAN PLANNING

Pursuant to the Government's Decree No. 62/2013/ND-CP dated June 6, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

Pursuant to the Government's Decree No. 37/2010/ND-CP dated April 7th 2010 on the formulation, appraisal, approval, and management of urban planning;

Pursuant to the Government's Decree No. 44/2015/ND-CP dated May 6, 2015 on guidelines for construction planning;

At the request of the Director of Institute of Construction Economics and the Director of Institute of Construction Economics;

The Minister of Construction issues a Circular to guide the determination and management of costs associated with construction planning and urban planning.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular provides guidelines for determination and management of costs associated with construction planning and urban planning, including: regional planning, urban master plan, urban zoning plan, detailed plan; urban infrastructure planning, particular-function zone planning and rural planning.

Article 2. Regulated entities

1. This Circular applies to organizations and individuals financed by the State budget and/or extrabudgetary funds for the purposes of determining and managing costs associated with construction planning and urban planning.

2. The organizations and individuals funded by other sources are recommended to apply this Circular to determine and manage costs associated with construction planning and urban planning.

Article 3. Rules for determining costs

1. The costs associated with construction planning and urban planning shall be calculated accurately and sufficiently and in conformity with characteristics, nature, and requirements pertaining to each kind of planning work.

2. Cost standards are quoted in Appendix enclosed with this Circular for the purposes of reference and use in the determination and management of costs associated with construction planning and urban planning. If the scale of the planning project (hereinafter referred to as plan) lies between the two scales prescribed in this Circular, the cost standards shall be determined according to the interpolation method.

3. The cost estimation shall apply to the case of making a construction plan or an urban plan of which the scale is greater than that mentioned in this Circular or of which the respective cost standards prescribed in this Circular are neither available nor appropriate.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DETERMINATION OF COSTS ASSOCIATED WITH CONSTRUCTION PLANNING AND URBAN PLANNING

Article 4. Determining costs associated with making plans

1. The cost to be determined according to cost standards associated with making construction plan and urban plan (hereinafter referred to as making plan) quoted in this Circular shall include expenses deemed necessary to make the plan. VAT shall be included in the cost associated with making the plan according to prescribed cost standards.

2. Costs associated with making a plan shall be determined as follows:

a) The cost associated with making a regional plan shall be determined according to the area and population density of the planning region and the cost standards in Table 1 (in the enclosed Annex).

b) The cost associated with making an urban master plan shall be determined according to anticipated population size in planning period of the approved planning objectives (excluding anticipated population according to orientation) and the cost standards in Schedule 2 of Appendix 1.

c) The cost associated with making an urban zoning plan shall be determined according to the area and the cost standards in Schedule 2 of Appendix 1.

d) The cost associated with making an urban detailed plan shall be determined according to the area and the cost standards in Schedule 4 of Appendix 1.

dd) The cost associated with making a specific urban design plan shall be determined by cost estimation but not exceeding 1.5 of the cost rate determined according to cost standards applied to an urban detailed plan with the scale of 1/500 and equivalent area of the urban design plan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) The cost associated with making a master plan of a particular-function zone shall be determined according to the area and the cost standards in Schedule 6 of Appendix 1.

h) The cost associated with making a zoning plan of a particular-function zone shall be determined according to the area and the cost standards in Schedule 7 of Appendix 1.

i) The cost associated with making a detailed plan of a particular-function zone shall be determined according to the area and the cost standards in Schedule 8 of Appendix 1.

k) The cost associated with making a master plan of a commune shall be determined according to anticipated population size in planning period of the approved planning objectives (excluding anticipated population according to orientation) and the cost standards in Schedule 9 – Appendix 1.

l) The cost associated with making a detailed plan of the rural residential area shall be determined according to area and the cost standards in Schedule 10 of Appendix 1.

3. The cost associated with making adjustments to a plan shall be determined by cost estimation, in particular:

a) In case of adjusting a part of the plan: the cost shall be determined according to the work to be adjusted.

b) In case of making comprehensive adjustment is necessary but the range of adjustment does not exceed the scope of area and population size of the approved plan, the cost associated with adjusting the regional construction plan, urban master plan, and urban detailed plan must not exceed 70% of the cost associated with making a corresponding new plan; the cost associated with adjusting urban zoning must not exceed 50% of the cost associated with making a corresponding new plan.

If the range of adjustment exceeds the scope of area and population size of the approved plan, the maximum cost amount associated with adjusting the plan shall not exceed 100% of cost associated with making a corresponding new plan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Any plan to be made of which the cost is determined by cost estimation shall conform to guidelines prescribed in Appendix 2. The estimates shall be made according to planning objectives approved by the competent authorities.

Article 5. Determining costs associated with establishing objectives, appraising objectives, appraising plans, managing the making of plans, and some other tasks

1. The cost associated with establishing planning objectives is determined based on the percentage of the cost associated with making a corresponding plan, specified in Schedule 11 of Appendix 1.

2. The cost associated with appraising planning objectives equals 20% of the cost associated with establishing planning objectives.

3. The cost associated with appraising a plan is determined according to the percentage of the cost associated with making a plan; the cost associated with hiring an organization or a specialist (including a foreign organization or specialist) in charge of criticizing the plan serving the plan appraisal (if any) shall be determined by cost estimation of additional expenditures other than those on appraising the construction plan according to the percentage specified in Schedule 11.

4. The cost associated with managing the making of the plan is determined based on the percentage of the cost associated with making the plan. The cost standards associated with managing the making of the plan shall be determined according to Schedule 11 of Appendix. The cost associated with managing the making of a local, interregional plan or of a master plan of a special urban area plan, is determined based on the standards, and adjusted with coefficient K = 2.

5. The cost associated with consultation with relevant agencies, organizations, and representatives of residential areas shall be determined by cost estimation provided it does not exceed 2% of the cost associated with making a new corresponding plan.

6. The cost associated with making public a plan shall be determined by cost estimation provided it does not exceed 3% of the cost associated with making a corresponding plan.

7. The cost associated with making the planning model is determined based on the cost standards in Schedule 12 of Appendix 1 multiplied by the area of each planning model.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The cost associated with making a plan according to the standards in this Circular does not include the cost associated with the following tasks:

a) Establishing planning objectives.

b) Construction surveys serving the making of plan.

c) Purchasing or making topographical maps to serve the making of the planning project.

d) Other tasks that serve the making of planning projects.

2. The cost associated with managing the making a plan according to the standards in this Circular does not include the cost associated with the following tasks:

a) Hiring an organization or a specialist in charge of criticizing the plan or holding a seminar on criticizing the plan, if any.

b) Hold consultations with agencies, organizations, and representatives of residential areas on the plan, if any.

c) Putting land marks according to the planning.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Hire an organization or a person in charge of making and assessing planning expenditure estimates.

g) Other tasks serving the management of making the plan.

3. The cost associated with carrying out tasks prescribed in Points 1 and 2 of this Article shall be determined by cost estimates (according to guidelines in Appendix 2) or in accordance with relevant regulations and guidelines.

Article 7. Determining the cost associated with hiring foreign consultants on making plans

The hiring of foreign consultants on making plan shall be consistent with the regulations on hiring foreign consultants on construction in Vietnam. The cost associated with hiring foreign consultants to make planning shall be determined by cost estimation provided not exceeding the following cost amount:

1. If a Vietnamese consulting organization and a foreign consulting specialist is hired to engage in cooperation in making a plan and establishing planning objectives: the cost associated with hiring Vietnamese and foreign consultants must not exceed 1.5 of respective cost standard prescribed in this Circular.

2. If a Vietnamese consulting organization and a foreign consulting organization is hired to engage in cooperation in making a plan and establishing planning objectives:  the cost associated with hiring Vietnamese and foreign consulting organizations must not exceed 2.5 of the respective cost standard prescribed in this Circular.

3. If a foreign consulting organization is hired to carry out the whole task of making of plan and planning objectives: the cost associated with hiring the foreign consulting organization must not exceed 3.5 of the respective cost standard prescribed in this Circular.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Calculating cost associated with making planning scheme

1. The agency assigned to manage the making of plan is responsible for the thrifty and efficient expenditure management and costs associated with other tasks relating to the making of planning. During the cost management process, the agency assigned to manage the making of plan is entitled to hire a consulting organization/individual eligible for making and assessing the planning cost estimates.

2. The cost associated with hiring consulting organization/individual on making planning projects shall be managed in accordance with an agreement.  The agreement on making planning is made based on the selection of contractors, negotiation result, and contract conclusion.  The content of agreement on making planning must comply with the relevant regulations on contracts, in which the contractual prices, the basis for adjusting contractual prices (if any), the times of advance payment, contractual payment, and products to be done must be specified.

3. The agency assigned to manage the making of planning is responsible for the management of the cost associated with making planning according to the contract and relevant regulations.

Article 9. Managing the costs associated with the making of plans

1. The cost associated with management of making planning is the cost standards applied to all activities carried out by the agency assigned to make planning. The agency assigned to manage the making of planning is responsible for managing these expenditures in accordance with relevant regulations.

2. If the planning objectives are established by a competent authority, the cost associated with establishing these objectives shall be determined by cost estimation and managed as prescribed in financial mechanism applied to the competent authority.

3. The cost associated with appraising a plan is managed according to the approved estimates.  The payment of the cost associated with appraising the plan must comply with relevant regulations of competent authorities.

Article 10. Authority to approve planning expenditure estimates

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Ministry of Construction, the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall appraise and approve cost estimates for establishing planning objectives, making plans and expenses associated with other tasks relating to making planning approved by the Prime Minister.

Chapter IV

IMPLEMENTATION

Article 11. Transitional regulations

1. The payment for cost associated with making planning in accordance with the agreement must comply with the signed agreement.

2. For tasks of making planning over which selection of bidders is held and the negotiation of agreement is initiated, the agency authorized to approve costs associated with making the plan shall decide the application of regulations provided herein to determine the agreement value.

3. For the tasks relating to making planning of which the cost estimates are approved but the selection of bidders has not been held, the agency authorized to approve costs associated with making the plan shall be decide the application of regulations provided herein to make cost adjustments, if necessary.

Article 12. Entry in force

This Circular comes into force from June 1, 2017.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Construction for consideration

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Dinh Toan

 

Appendices enclosed with the Circular No. 05/2017/TT-BXD dated April 5, 2017 of the Ministry of Construction

APPENDIX 1: PLANNING COST STANDARDS

1. 1.1. Cost standards associated with making regional plans

Schedule 1. The cost standards associated with making regional plans

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤20

50

100

250

500

750

1,000

2,000

5,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20,000

30,000

40,000

50,000

Cost standards (VND million/ km2)

25.29

14.64

9.43

6.20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.99

2.49

1.34

0.71

0.53

0.32

0.29

0.24

0.21

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The cost standards at Schedule 1 provides for making regional plans in scope of administrative boundary of a province or central-affiliated city (provincial area) and a district (district area).  In case where the making of a regional plan is not within boundary of a province or central-affiliated city or a district, the cost standards shall be adjusted with coefficients K as follows:

Number of provinces (for inter-province regions) or districts (for inter-district regions) in the planning area

2

3

4

5

6

7

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

11

12

Adjustment coefficient (K) for inter-provincial regions

1.03

1.06

1.09

1.12

1.15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.21

1.24

1.27

1.3

1.33

Adjustment coefficient (K) for inter-district regions

1.04

1.08

1.12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.19

1.23

1.27

1.31

1.35

1.4

1.45

b) Cost standards at Schedule 1 are provided correspondingly to the population density of regional plan in regions with population density from:  500 to 1000 people per km2. When the population density of regional plan is different from this population density, the cost standards shall be adjusted with coefficients K as follows:

+ Population density > 1500 people per km2:                    K = 1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Population density >200 - <500 people per km2:                    K = 0.8

+ Population density ≤ 200 people per km2:                    K = 0.6

c) The cost standards at Schedule 1 provides for making regional plans in scope of administrative boundary of a province or central-affiliated city (provincial area) and a district (district area).  In case of making a particular-function zone plan, the cost standards shall be adjusted with coefficients K = 1.2. In case of making a construction plan along a route, the cost standards shall be adjusted with coefficients K = 1.0.

2. The cost standards for making urban plan

2.1. The cost standards for making urban master plan

Schedule  2. The cost standards for making the urban master plan

Urban type

Special class and class I

Class II and III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Planned population size (thousand people)

10,000

7,000

5,000

3,000

1,500

1,000

1,000

500

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100

100

80

50

30

10

4

Cost standards (VND million)

34,887

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20,550

14,815

9,081

6,691

6,021

4,541

3,315

2,386

2,147

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,552

955

718

430

Note:  Cost standards associated with making the urban master plan under the cost standards specified in Schedule 2 has included costs associated with urban design and strategic environment assessment of the plan.

2.2. The cost standards associated with making the urban zoning plan (scale 1/2000)

Schedule 3. The cost standards associated with making the urban zoning plan (Scale 1/2000)

Scale (ha)

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

200

300

500

750

1,000

2,000

3,000

5,000

Cost standards (VND million/ha)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.53

6.47

4.52

3.05

2.44

2.08

1.76

1.48

1.14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) In case of making the urban zoning plan at scale of 1/5000, cost standards for making this project type are adjusted with coefficient k = 0.7 in comparison with cost standards specified in Schedule 3.

b) Cost standards associated with making the urban zoning plan under the cost standards specified in Schedule 3 has included costs associated with urban design and strategic environment assessment of the plan.

2.3. The cost standards for making the urban detailed plan (scale 1/500)

Schedule 4. The cost standards for making the urban detailed plan (scale 1/500)

Scale (ha)

≤5

10

20

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

100

200

300

500

750

1.000

Cost standards (VND million/ha)

56.29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

33.77

26.27

18.76

15.01

13.14

9.2

6.94

4.7

3.75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note:  Cost standards associated with making the urban detailed plan under the cost standards specified in Schedule 4 has included costs associated with urban design and strategic environment assessment of the plan.

2.4 The cost standards associated with making infrastructure plan of central-affiliated cities

Schedule 5. The cost standards associated with making infrastructure plan of central-affiliated cities

No.

Plan type

The cost standards (%) in comparison with cost associated with making the urban master plan

1

Planning for urban transportation

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Planning for urban ground level and surface water drainage

46

3

 Planning for urban water supply

25

4

 Planning for urban sewage drainage

35

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19

6

Planning for municipal cemeteries and municipal cremation service providers

11

7

The planning for urban lighting

12

8

The planning for urban power supply

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

The planning for urban communication

17

3. The cost standards associated with making particular-function zone plans

3.1. The cost standards associated with making master plan of particular-function zones

Schedule 6. The cost standards associated with making master plan of particular-function zones

Scale (ha)

≤500

1,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

40,000

60,000

Cost standards (VND million/ha)

2.35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.55

0.32

0.25

0.21

0.18

0.16

0.14

0.10

Note:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) In case of making a master plan of economic zone, hi-tech zone, technical infrastructure, the cost standards shall be adjusted with K = 1.2 in comparison with cost standards specified in Schedule 6.

c) Cost associated with making plan under the cost standards specified in Schedule 6 has included cost associated with strategic environment assessment.

3.2. The cost standards associated with making zoning plan of particular-function zones

Schedule 7. The cost standards associated with making zoning plan of particular-function zones

Scale (ha)

≤75

100

200

300

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cost standards (VND million/ha)

9.75

8.53

6.47

4.52

3.05

Note:  Cost associated with making plan under the cost standards specified in Schedule 7 has included cost associated with strategic environment assessment.

3.3. The cost standards associated with making detailed plan of particular-function zones

Schedule 8. The cost standards associated with making detailed plan of particular-function zones

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤5

10

20

30

50

75

100

200

Cost standards (VND million/ha)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

41.28

33.77

26.27

18.76

15.01

13.14

9.20

Note:  Cost associated with making plan under the cost standards specified in Schedule 8 has included cost associated with strategic environment assessment.

4. The cost standards associated with making rural plan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Schedule 9. The cost standards for making master plan of commune

Population scale (thousand persons)

≤5

10

15

20

30

Cost standards (VND million)

129.60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

216.00

239.76

270.00

Note:  a) The cost standards specified in Schedule 9 has not included cost associated with making manufacturing and land-use planning of rural commune.

b) The cost standards specified in Schedule 9 shall be adjusted in the following cases:

- A master plan of a commune with ancient village(s): K = 1.2;

- A master plan of a commune with craft village(s), commune along the dike: K = 1.3;

4.2. The cost standards for making detailed plan of rural residential areas

Schedule 10. The cost standards for making detailed plan of rural residential areas

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤10

20

30

50

100

Cost standards (VND million/ha)

12.40

9.22

7.63

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.24

5. The cost standards for some tasks involving process of making the plan

Schedule 11. The cost standards for some tasks defined under the percentage of cost associated with making the plan

No.

Cost associated with making plan (VND million)

≤200

500

700

1,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5,000

7,000

≥10,000

1

Establishing objectives (%)

14.1

10.6

8.8

7.9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1

3.4

3.0

2

Assessing plan (%)

12.3

9.7

8.4

7.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.9

3.2

2.8

3

Managing operation involving making the plan (%)

10.6

8.8

7.9

7.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.7

3.0

2.6

Note:  Cost associated with appraisal of the plan under the cost standards specified in Schedule 11 has not yet included cost associated with fieldwork in serve of appraisal of the planning project (if any).  In case where it is required to carry out fieldwork in serve of appraisal of the plan, the agency managing operation of making the plan shall make estimates to supplement cost associated with appraisal of the plan.

6. The cost standards for making the planning model

Schedule 12. The cost standards for making the planning model

Rate of models

1/5.000

1/2.000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1/500

1/200

Cost standards (VND million per m2)

24

46

55

66

78

Note:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The cost standards for making the model specified in Schedule 12 respectively with model made of materials with good quality including: wood of group II, glass, mica, composite material, control system, automatic electrical instructions.

 

APPENDIX 2: GUIDELINES FOR MAKING EXPENDITURE ESTIMATES

1. Formula to define the expenditure estimate:

Ctv = Ccg + Cql + Ck + TN + VAT + Cdp

Where:

- Ctv: Cost associated with planning which needs cost estimation.

- Ccg: Cost associated with experts.

- Cql: Administrative cost.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- TN: Pre-calculated taxable income.

- VAT: Value-added tax.

- Cdp: Provisional cost.

2. Method to define the expenditure elements of estimate

a) Cost associated with experts (Ccg): To be determined according to number, working time and wages of experts.

- Number of experts (including engineers, architects, specialists, technicians) is defined under specific requirement of each planning type, requirements pertaining to schedule, specialized qualification of each expert type.   Tentative quantity, expert and performance time of each expert must be stated in performance outline of the planning.  The performance outline of the planning must be conformable with content, scope of work in the approved planning task.

- Wage paid to consultants shall be determined according to that paid to experts in accordance with guidelines of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs corresponding to their professional qualifications.

b) Administrative costs (Cql): Administrative cost is an amount of expense associated with wage of management staff, cost associated with maintaining operation of consultancy organization, office expenditure and cost associated with professional duty insurance of consultancy experts. Administrative cost is defined equal to between 45% and 55% of cost associated with expert.

c) Other expenditure (Ck):  including cost associated with buying documents, data, map of all kinds, stationery (paper, ink, pen, etc), software for planning (if any); cost associated with equipment amortization; cost associated with travelling of expert; cost associated with conferences, seminars and other expenditures (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cost associated with equipment amortization:  Planned on the basis of requirements for quantity of equipment, equipment usage time that is necessary for performing work and price of popular equipment on market.

- Cost associated with conferences and seminars:  Planned on the basis of necessary demands of making the planning.

- Other costs defined on the basis of tentative demands of performing each work type in making the planning. 

d) Pre-calculated taxable income (TN): Defined equal to 6% of (cost associated with expert + administrative costs + other expenditure).

e) Value-added tax (VAT): Defined in accordance with regulation.

f) Provisional cost (Cdp): Being cost associated with issues arising during the course of implementation of planning work.  Provisional cost is defined at maximum level not exceeding 10% in comparison with all expenditures mentioned above.

ESTIMATE SUMMARY

No.

Expenditure

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Amount (Vietnamese dong)

Note

1

Cost associated with experts

 

 

Ccg

2

Administrative cost

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Cql

3

Other cost

 

 

Ck

4

Pre-calculated taxable income

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

TN

5

Value-added tax

%*(Ccg+Cql+Ck+TN)

 

VAT

6

Provisional cost

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Cdp

 

Total

Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+Cdp

 

Ctv

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


138.903

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!