Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 01/2017/TT-BNV phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối Đội trưởng Phó Đội nghiệp vụ thanh tra Giao thông

Số hiệu: 01/2017/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 24/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 01/2017/TT-BNV hướng dẫn phụ cấp lãnh đạo đối với Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải ban hành ngày 24/01/2017.

 

- Theo đó, phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại Thông tư số 01/2017 được áp dụng đối với Đội trưởng, Phó Đội trưởng các Đội thanh tra Giao thông vận tải sau:
 
+ Đội Thanh tra - An toàn thuộc Cục trực thuộc Bộ GTVT;
 
+ Đội Thanh tra - An toàn thuộc Cục thuộc Tổng cục;
 
+ Đội Thanh tra - An toàn của Chi cục thuộc Cục trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;
 
+ Đội nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải.
 
- Mức phụ cấp đối với các chức danh Đội trưởng và Đội phó Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải được Thông tư 01/2017/BNV quy định như sau:
 
+ Mức phụ cấp lãnh đạo tại Đội Thanh tra - An toàn của Cục Quản lý đường bộ thuộc Tổng cục Đường bộ là 0.5 (Đội trưởng) và 0.3 (Phó Đội trưởng).
 
+ Mức phụ cấp lãnh đạo tại Đội Thanh tra - An toàn của Cục Đường sắt Việt Nam, Đội Thanh tra - An toàn của Chi cục thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam là 0.4 (Đội trưởng) và 0.25 (Phó Đội trưởng).
 
+ Phụ cấp lãnh đạo đối với Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội và TP. HCM là 0.3 (Đội trưởng) và 0.2 (Phó Đội trưởng).
 
+ Phụ cấp lãnh đạo đối với Thanh tra Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành còn lại là 0.2 (Đội trưởng) và 0.1 (Phó Đội trưởng).
 
Thông tư 01/2017/TT-BNV hướng dẫn phụ cấp chức vụ lãnh đạo với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải có hiệu lực ngày 01/4/2017.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2017/TT-BNV

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CHỨC DANH ĐỘI TRƯỞNG, PHÓ ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI NGHIỆP VỤ THANH TRA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Điều 4 và Điều 8 Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiền lương,

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn về phụ cấp chức vụ đối với Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với người được bổ nhiệm giữ chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn thuộc Cục trực thuộc Bộ, Đội Thanh tra - An toàn thuộc Cục thuộc Tổng cục, Đội Thanh tra - An toàn của Chi cục thuộc Cục trực thuộc Bộ và Đội nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo

1. Đối với Đội Thanh tra - An toàn thuộc các cơ quan trực thuộc Bộ Giao thông vận tải:

TT

Chức danh lãnh đạo

Hệ số

Đội Thanh tra - An toàn của Cục Quản lý đường bộ thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đội Thanh tra - An toàn của Cục Đường sắt Việt Nam, Đội Thanh tra - An toàn của Chi cục thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

1

Đội trưởng

0,50

0,40

2

Phó Đội trưởng

0,30

0,25

2. Đối với Đội nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

TT

Chức danh lãnh đạo

Hệ số

Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Thanh tra Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại

1

Đội trưởng

0,30

0,20

2

Phó Đội trưởng

0,20

0,10

Điều 4. Nguyên tắc và cách trả phụ cấp

Nguyên tắc, các trường hợp được hưởng, thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và cách trả phụ cấp chức vụ lãnh đạo nêu tại Điều 2 Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II và Khoản 2 Mục III Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này tổ chức thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, Vụ TL (10).

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/2017/TT-BNV ngày 24/01/2017 hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.726

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!