Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7839/TB-SXD-VLXD Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Trần Kiên
Ngày ban hành: 13/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7839/TB-SXD-VLXD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/V CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUÝ II/2020

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định s24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (VLXD);

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vhướng dn xác định và quản lý chi phí đu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 829/BXD-KTXD ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc góp ý Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 2409/BXD-KTXD ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Xây dựng về việc một số khó khăn, vướng mắc trong công tác công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 3413/UBND-ĐTMT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố;

Công văn số 697/UBND-ĐT ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về vướng mắc trong công tác công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ kết quả thống nhất ý kiến tại cuộc họp Tổ giúp việc cho Tổ công tác công bố giá VLXD ngày 18 tháng 6 năm 2020 và cuộc họp Tcông tác công bố giá VLXD ngày 02 tháng 7 năm 2020,

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và VLXD trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng công bố giá VLXD và một số vật tư phổ biến trong công trình xây dựng để làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Nội dung công bố giá

NHÓM 1. THÉP XÂY DỰNG

1.1. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam VNSTEEL

Theo Công văn số 389/TMN-KD ngày 27 tháng 4 năm 2020 và số 515/TMN-KD ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Công ty TNHH Một thành viên Thép Miền Nam - VNSteel.

1.2. Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt

Theo Công văn số 01/2020/CV-TV ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt (mức giá thực hiện từ ngày 10 tháng 01 năm 2020 đến khi có thông báo mới).

1.3. Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức VNSTEEL

Theo Công văn số 239/CV-VKC ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL.

1.4. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Theo Công văn số BGSXDHCM ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mức giá thực hiện từ ngày 30 tháng 8 năm 2019 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020).

1.5. Chi nhánh Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên tại Bình Dương

Theo Công văn số 01/QII-2020 ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chi nhánh Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên tại Bình Dương (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020).

1.6. Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam

Theo Công văn số 190909THSVC-SXD ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam.

NHÓM 2. XI MĂNG

2.1. Công ty TNHH Kinh doanh Tiếp thị Xi măng Fico YTL

Theo Công văn số 01/CV-TTTT ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Công ty TNHH Kinh doanh Tiếp thị Xi măng Fico YTL.

2.2. Chi nhánh Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 - Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ xi măng Hà Tiên 1

Theo Công văn số 415/TTDV-PHTT ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Chi nhánh Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 - Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ xi măng Hà Tiên 1.

2.3. Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh

Theo Công văn số 186 ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh.

2.4. Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn

Theo Công văn số 42/CV-SPC ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến khi có thông báo mới.

2.5. Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long

Theo Công văn số 133/TB-VCHL-KGTT ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 01 tháng 01 năm 2021).

2.6. Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long

Theo Công văn số 67/CV/2019 ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020).

2.7. Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Theo Công văn số 2122/QĐ-XMHM ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

NHÓM 3. VỮA

3.1. Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên

Theo Công văn số 01/TKN-20 ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên (mức giá thực hiện từ tháng 01 năm 2020 đến khi có thông báo mới).

NHÓM 4. DÂY, CÁP ĐIỆN

4.1. Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI)

Theo Công văn số 3793/CV-KD ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 đến khi có thông báo giá mới).

4.2. Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

Theo Công văn số 692 ngày 24 tháng 7 năm 2019 và số 587/CV-TMSX ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến khi có giá mới)[1].

NHÓM 5. ỐNG CỐNG BÊ TÔNG

5.1. Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương

Theo Công văn số 58/CVHV.20 ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương.

5.2. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

Theo Công văn số 146/CTY-KD ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020).

NHÓM 6. VẬT LIỆU LỢP

6.1. Công ty TNHH Công nghiệp Lama Việt Nam

Theo Công văn số LVN 18-009 ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Công ty TNHH Công nghiệp Lama Việt Nam.

6.2. Công ty TNHH Tôn Pomina

Theo Công văn số CV-2019-11 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Công ty TNHH Tôn Pomina (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020).

6.3. Công ty TNHH Sản phẩm xây dựng Della Vietbuilders

Theo Công văn số 01/DELLA/2019 ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Công ty TNHH sản phẩm xây dựng Della Vietbuilders (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến ngày có thông báo mới).

6.4. Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng DIC

Theo Công văn số DICLA.G04-20 ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng DIC (mức giá có hiệu lực áp dụng cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020).

6.5. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Theo Công văn số BGSXDHCM ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mức giá thực hiện từ ngày 30 tháng 8 năm 2019 đến 01 tháng 6 năm 2020).

NHÓM 7. GẠCH KHÔNG NUNG

7.1. Công ty Cổ phần Vietcem

Theo Công văn số 01/VC-2020 ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Công ty Cổ phần Vietcem (mức giá thực hiện từ ngày 10 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020).

7.2. Công ty TNHH Gạch không nung 19/5

Theo Công văn số 2303/2020/GKN ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Công ty TNHH Gạch không nung 19/5 (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020).

7.3. Công ty Cổ phần Gạch VINA

Theo Công văn số 01.0420/VINA-CV ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Gạch VINA.

7.4. Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên

Theo Công văn số 01/TKN-20 ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên (mức giá thực hiện từ tháng 01 năm 2020 đến khi có thông báo mới).

7.5. Công ty Cổ phần Gạch Thanh Bình

Theo Công văn số 1/CBG/2020 ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Công ty Cổ phần Gạch Thanh Bình (mức giá thực hiện từ quý I đến quý II năm 2020).

7.6. Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Tiến Thành Phát

Theo Công văn số 03/TTP-CBG ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Tiến Thành Phát (mức giá thực hiện từ ngày 22 tháng 5 năm 2019, không có thông báo thay đổi giá).

7.7. Công ty Cổ phần Thành Chí

Theo Công văn số 36/2020.CV-TC ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Thành Chí (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020)[2].

7.8. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

Theo Công văn số 146/CTY-KD ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020).

7.9. Công ty Cổ phần Vật liệu xanh Đại Dũng

Theo Công văn số 200102-01/CBG-SXD ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật liệu xanh Đại Dũng (mức giá thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020).

7.10. Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thanh niên Việt

Theo Công văn số 14/2020/CV-TNV ngày 11 tháng 6 tháng 2020 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thanh niên Việt (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến khi có thông báo mới).

NHÓM 8. GẠCH GỐM ỐP LÁT

8.1. Công ty Cổ phần Gạch men TASA

Theo Công văn số 07 ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Công ty Cổ phần Gạch men TASA (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020).

8.2. Công ty TNHH Công nghiệp Gốm Bạch Mã (Việt Nam)

Theo Công văn số 01/HCM-WH/2020 ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Công ty TNHH Công nghiệp gốm Bạch Mã (Việt Nam) (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020).

8.3. Công ty Cổ phần Công nghiệp Ý Mỹ

Theo Công văn số 01/2020/CV/YMY ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ý Mỹ (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020).

8.4. Chi nhánh tại TPHCM - Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm

Theo Công văn số 19/2020/CV-HC/TMĐT.HCM ngày 01 tháng 5 năm 2020 của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020).

NHÓM 9. ĐÁ

9.1. Công ty Cổ phần Tân Cang

Theo Công văn số 07/1/2020/TC ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Công ty Cổ phần Tân Cang (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến khi có sự thay đổi về giá, Công ty sẽ niêm yết đăng ký sau)[3].

9.2. Công ty Cổ phần Thành Chí

Theo Công văn số 36/2020.CV-TC ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Thành Chí (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020)[4].

9.3. Đá xây dựng tham khảo giá thị trường theo báo cáo tình hình giá của Ủy ban nhân dân các quận - huyện

Theo Phụ lục đính kèm Thông báo này.

NHÓM 10. CÁT

10.1. Công ty Cổ phần Tân Cang

Theo Công văn số 07/1/2020/TC ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Công ty Cổ phần Tân Cang (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến khi có sự thay đổi về giá, Công ty sẽ niêm yết đăng ký sau).

10.2. Công ty Cổ phần Đồng Tân

Theo Công văn số 168/ĐT-P.KH ngày 17 tháng 11 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tân (mức giá thực hiện từ ngày 09 tháng 8 năm 2018 cho đến khi có thông báo mới).

10.3. Cát xây dựng tham khảo giá thtrường theo báo cáo tình hình giá của Ủy ban nhân dân các quận - huyện

Theo Phụ lục đính kèm Thông báo này.

NHÓM 11. COFFA

Không có đơn vị tham gia công bố giá quý II/2020.

NHÓM 12. BÊ TÔNG NHỰA NÓNG

12.1. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn

Theo Bảng niêm yết giá quý II năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (Công văn đến ngày 16 tháng 4 năm 2020).

12.2. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công trình Xây dựng Giao thông T&T

Theo Công văn số 15/-T&T ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công trình Xây dựng Giao thông T&T.

NHÓM 13. NHỰA ĐƯỜNG NHŨ TƯƠNG

13.1. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn

Theo Bảng niêm yết giá quý II năm 201920 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (Công văn đến ngày 16 tháng 4 năm 2020).

13.2. Công ty TNHH MTV Nhựa đường M.T.T - Chi nhánh tỉnh Bình Dương

Theo Công văn số 2002/CVCTY ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Đường MTT - Chi nhánh tỉnh Bình Dương.

13.3. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex

Theo các Bảng niêm yết giá số 33/CV-PLC.NĐ-TTPC ngày 01 tháng 02 năm 2020, số 62B/CV-PLC.NĐ-TT ngày 01 tháng 3 năm 2020, số 122B/CV- PLC.NĐ-TTPC ngày 01 tháng 4 năm 2020, số 182/CV-PLC.NĐ-TTPC ngày 01 tháng 5 năm 2020 và số 211/CV-PLC.NĐ-TTPC ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex.

NHÓM 14. BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM (bê tông trộn sẵn)

14.1. Công ty Cổ phần Bê tông FiCO Pan-United

Theo Công văn số FiCOPanU/GBT/02-2019 ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Công ty Cổ phần bê tông FiCO Pan-United (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến ngày 01 tháng 10 năm 2020).

14.2. Công ty Xây dựng Lê Phan - TNHH

Theo Công văn số 003/20/KD-CV ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Công ty Xây dựng Lê Phan -TNHH (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020).

NHÓM 15. TRỤ ĐÈN

15.1. Chi nhánh Sài Gòn - Công ty Cổ phần Slighting Việt Nam

Theo Công văn số 008/SLT-SXD ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Chi nhánh Sài Gòn - Công ty Cổ phần Slighting Việt Nam.

NHÓM 16. VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

16.1. Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Liên Phát

Theo Công văn số 200504-1/CV-LP ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Liên Phát[5].

NHÓM 17. RỌ ĐÁ

17.1. Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Liên Phát

Theo Công văn số 200504-1/CV-LP ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Liên Phát[6].

NHÓM 18. SƠN, BỘT BẢ CÁC LOẠI

18.1. Công ty Cổ phần Sản xuất Sơn Hà Nội

Theo Công văn số 03/CV-HNPP ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất Sơn Hà Nội.

18.2. Công ty TNHH Revolution Paint

Theo Công văn số ĐKG_02/2020 ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Công ty TNHH Revolution Paint.

18.3. Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Thương mại Yên Sinh

Theo Công văn số 0104 ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Yên Sinh.

18.4. Công ty TNHH Sơn NERO

Theo Công văn số 028.020/CV-NR ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Công ty TNHH Sơn NERO.

18.5. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Hoàng Gia

Theo Công văn số 20021/CV-HG ngày 06 tháng 6 năm 2020 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia.

18.6. Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết

Theo Công văn số 09/SBT-2020 ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết.

18.7. Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam)

Theo Công văn số GLS/HCM/Q2-2020 ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam).

18.8. Công ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Việt Nam)

Theo Công văn số 03/CV-YL ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Công ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Việt Nam) (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020)6.

18.9. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sơn Phúc

Theo Công văn số 01.01/CV/SƠN PHÚC ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sơn Phúc (mức giá thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2020 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020).

18.10. Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam

Theo Công văn số 64/ĐKG ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 11 năm 2019 cho đến khi có thông báo mới).

18.11. Công ty TNHH Sơn KOVA NANOPRO

Theo Công văn số 02-2020/CV-KOVA ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Công ty TNHH Sơn KOVA NANOPRO.

NHÓM 19. TẤM THẠCH CAO

Không có đơn vị tham gia công bố giá quý II/2020.

NHÓM 20. ỐNG NHỰA

20.1. Công ty TNHH VITOSA Việt Nam

Theo Công văn số 0806/2020VTS ngày 08 tháng 06 năm 2020 và số 1101/2019VTS ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Công ty TNHH VITOSA Việt Nam.

20.2. Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa

Theo Công văn số 09/ĐH-20 ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa.

20.3. Công ty Cổ phần Nhựa Minh Hùng

Theo Công văn số 06 ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Minh Hùng.

20.4. Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Theo Công văn số 111/2020/CV-DNP ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.

NHÓM 21. BÓNG ĐÈN VÀ PHỤ KIỆN ĐIỆN

21.1. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Beled Việt Nam

Theo Công văn số 001/CV/BL-SXD ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Beled Việt Nam.

21.2. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Ngọc Nguyễn

Theo Công văn số 02 ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Ngọc Nguyễn.

21.3. Chi nhánh Sài Gòn - Công ty Cổ phần Slighting Việt Nam

Theo Công văn số 008/SLT-SXD ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Chi nhánh Sài Gòn - Công ty Cổ phần Slighting Việt Nam.

21.4. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Đình

Theo Công văn số 002/NĐSXD ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Đình (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 4 năm 2019 và giữ nguyên cho đến khi có thông báo giá mới)[7].

NHÓM 22. CỬA

22.1. Công ty TNHH Nhôm kính Hoàng Long

Theo Công văn số 1205/2020/HL/CV ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Công ty TNHH Nhôm kính Hoàng Long.

22.2. Công ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow

Theo Công văn số 01/2019/CV-ASN ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Công ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow (mức giá thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020).

22.3. Công ty Cổ phần Cửa Sơn Hải

Theo Công văn số 0301/2020/SH ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Công ty Cổ phần Cửa Sơn Hải (mức giá thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020)[8].

NHÓM 23. KÍNH XÂY DỰNG

23.1. Công ty Kính nổi VIGLARCERA - Chi nhánh Tổng Công ty VIGLARCERA - CTCP

Theo Công văn số 168/VIFG-KD ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Công ty Kính nổi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera -CTCP.

NHÓM 24. MÀNG PHẢN QUANG

24.1. Công ty TNHH Đỉnh Phương Nam

Theo Công văn số 02/2020/CV-ĐPN ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Công ty TNHH Đỉnh Phương Nam.

NHÓM 25. VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN KHÁC

25.1. Công ty Cổ phần BESTMIX (phụ gia bê tông, chất chống thấm, vữa rót, keo dán hoàn thiện)

Theo Công văn số BM010620/TB-SXD ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cphần BESTMIX.

25.2. Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam, tên viết tắt là BUSADCO (hệ thống hố ga, kè bê tông, hào kỹ thuật)

Theo Công văn số 552/CV-KHCNVN ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.

II. Một số nội dung cần lưu ý

1. Văn bản cung cấp thông tin giá, đính kèm bảng niêm yết giá sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nêu trên được công bố kèm theo Thông báo này, hiện được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo địa chỉ https://soxaydung. hochiminhcity.gov.vn/home (mục Thông tin chuyên ngành - Vật liệu xây dựng - Công bố giá vật liệu xây dựng), theo quy định tại Điều 8 của Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND.

2. Giá công bố nêu trên được xác định và công bố theo giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp, đồng thời có tham khảo giá thị trường; chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

3. Giá công bố của các loại vật liệu phổ biến nêu trên là giá dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, không có giá trị dùng để thanh quyết toán. Việc thanh quyết toán chi phí phải thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và các đơn vị liên quan khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

- Cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

- Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi lựa chọn sử dụng thông tin giá vật liệu trong Bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các quy định hiện hành có liên quan.

- Lưu ý phương pháp xác định giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 của Thông tư số 09/2019/TT-BXD.

- Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu; đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

5. Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng: “Đi với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khấu hàng hóa VLXD đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2014/BXD trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì được phép sử dụng giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của giấy chứng nhận đó”. Do đó, một số thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong văn bản cung cấp thông tin giá của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nêu trên vẫn còn áp dụng QCVN 16:2014/BXD do giấy chứng nhận hợp quy còn hiệu lực.

6. Đnghị Ủy ban nhân dân các quận - huyện

Duy trì tổ chức việc thu thập thông tin, báo cáo tình hình giá thị trường cho Sở Xây dựng đối với các loại VLXD phổ biến và chủ yếu trên địa bàn định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, trước ngày 05 đối với tháng cuối quý hoặc đột xuất (khi có yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo, theo quy định tại khoản 3 Điều 24 của Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trong quý 11/2020, còn 02 Ủy ban nhân dân quận - huyện chưa phối hợp, báo cáo tình hình giá định kỳ: Quận 5 và huyện Cần Giờ.

7. Đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu được công bố giá

Chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố:

- Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh, giá và chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật khi cơ quan quản lý Nhà nước có yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã cung cấp.

- Thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật về hoạt động doanh nghiệp, thương mại, giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác có liên quan.

- Không vi phạm các hành vi bị cấm trong hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo, đề xuất, kiến nghị về Sở Xây dựng (Phòng VLXD, số điện thoại 39.327.547 (số nội bộ 748, 749)) hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Các Sở ngành liên quan;
- UBND các quận - huyện;
- Quatest 3;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Tổ công tác, Tổ giúp việc;
- P.KTXD; P.TĐDA;
- VPS (để đăng tải);
- Lưu: VT, VLXD / 8b.

Đính kèm: Phụ lục.
NTB, NTHH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ
GIÁM ĐỐC

Lê Trần Kiên

 

PHỤ LỤC

CÔNG BỐ GIÁ ĐÁ VÀ CÁT TỰ NHIÊN THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIÁ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN - HUYỆN
(Đính kèm Thông báo số 7839/SXD-VLXD ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Sở Xây dựng)

STT

Danh mục vật liệu

Đơn vị tính

Giá công bố Quý II/2020 (đồng)

Ghi chú

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

 

NHÓM 9

Đá xây dựng

 

 

 

 

Theo Báo cáo tình hình giá VLXD của UBND các quận - huyện. Giá tại cơ sở kinh doanh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), không bao gồm chi phí vận chuyển, ngoại trừ một số trường hợp có ghi chú cụ thể tương ứng.

1

Đá 1x2

 

 

 

 

 

 

Quận 1

m3

-

480.000

-

Theo Báo cáo số 115/BC-TCKH ngày 18/5/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1 (giá tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1; nhãn hiệu Tân Cang)

 

Quận 2

m3

335.181

335.181

335.181

Theo Báo cáo số 38/BC-TCKH ngày 08/4/2020, số 44/BC- TCKH ngày 11/5/2020, số 59/BC-TCKH ngày 08/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 2 và ý kiến đại diện y ban nhân dân Quận 2 tại cuộc hp ngày 18/6/2020 (giá tại đường 42, phường Bình Trưng Đông, quận 2; đá lấy tại bãi Cầu Xây dựng thuộc phường Phú Hữu, quận 9)

 

Quận 3

m3

363.636

363.636

363.636

Theo Công văn số 362/QLĐT-QHXD ngày 28/5/2020 của Phòng Quản lý đô thị Quận 3 (giá tại đường Trần Quang Diệu (nối dài), phường 9, quận 3; loại đá đen).

 

Quận 4

m3

280.000

280.000

280.000

Theo Công văn số 664/UBND-ĐT ngày 13/4/2020, số 833/UBND-ĐT ngày 08/5/2020, số 1050/UBND-ĐT ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 4 (giá tại đường Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4; loại đá đen; chưa tính giá vận chuyển)

 

Quận 6

m3

256.000

256.000

256.000

Theo Công văn số 1355/UBND-QLĐT ngày 13/5/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 6 (giá tại đường số 23, quận 6)

 

Quận 7

m3

418.181

445.455

445.455

Theo Báo cáo số 384/BC-TCKH ngày 01/4/2020, số 476/BC-TCKH ngày 29/4/2020, số 573/BC-TCKH ngày 27/5/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 7 (giá tại đường Nguyễn Văn Quỳ, quận 7)

 

Quận 8

m3

240.000

240.000

240.000

Theo Công văn số 174/TCKH-CS ngày 06/4/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 (giá tại đường Dương Bạch Mai, Phường 5, Quận 8; bãi vật liệu - giá sỉ, loại đá đen)

 

Quận 9

m3

280.000

280.000

280.000

Theo Công văn số 165/TCKH ngày 18/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 (giá tại đường Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh, Quận 9; loại đá xanh)

 

Quận 10

m3

Đá đen: 320.000

Đá đen: 320.000

Đá đen: 320.000

Theo Công văn số 1478/UBND-QLĐT ngày 22/4/2020, số 1948/UBND-QLĐT ngày 20/5/2020, số 2548/UBND- QLĐT ngày 26/6/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 10 (giá tại đường Nguyễn Tiểu La, phường 5, quận 10)

1

m3

Đá Biên Hòa: 430.000

Đá Biên Hòa: 430.000

Đá Biên Hòa: 430.000

 

Quận 11

m3

Đá đen: 300.000

Đá đen: 300.000

Đá đen: 300.000

Theo Báo cáo ngày 16/4/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 11 (giá tại đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11)

 

m3

Đá xanh: 450.000

Đá xanh: 450.000

Đá xanh: 450.000

 

Quận 12

m3

420.000

420.000

420.000

Theo Công văn số 2722/UBND-TC ngày 13/4/2020, số 3433/UBND-TC ngày 07/5/2020, số 4314/UBND-TC ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 12 (giá tại đường Tân Thới Hiệp 21, phường Tân Thới Hiệp, quận 12; loại đá xanh)

 

Quận Phú Nhuận

m3

Đá đen: 340.000

Đá đen: 340.000

Đá đen: 340.000

Theo báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Phú Nhuận (CVĐ ngày 25/5/2020) (giá tại đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận)

 

m3

Đá xanh Hóa An: 430.000

Đá xanh Hóa An: 430.000

Đá xanh Hóa An: 430.000

 

Quận Bình Thạnh

m3

318.000

318.000

318.000

Theo Công văn số 858/QLĐT ngày 13/4/2020, số 1043/QLĐT ngày 11/5/2020, số 1236/QLĐT ngày 08/6/2020 của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh (giá tại đường Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh)

 

Quận Tân Bình

m3

Đá đen: 340.000

Đá đen: 340.000

Đá đen: 340.000

Theo Công văn số 674/UBND-ĐT ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (giá tại đường Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình)

 

m3

Đá xanh: 430.000

Đá xanh: 430.000

Đá xanh: 430.000

 

Quận Tân Phú

m3

410.000

410.000

410.000

Theo Công văn số 556/TCKH ngày 01/4/2020, số 781/TCKH ngày 05/5/2020, số 1041/TCKH ngày 01/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú 3 (giá tại đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú)

 

Quận Bình Tân

m3

490.000

490.000

490.000

Theo Công văn số 1049/UBND ngày 06/4/2020, số 1418/UBND ngày 06/5/2020, số 1825/UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (giá tại đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân; loại đá xanh, nhãn hiệu Đồng Nai)

 

Quận Gò Vấp

m3

Hóa An: 380.000

Hóa An: 370.000

Hóa An: 370.000

Theo Báo cáo ngày 07/4/2020, ngày 06/5/2020, ngày 03/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Gò vấp (giá tại đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp)

 

m3

Đá đen: 290.000

Đá đen: 280.000

Đá đen: 280.000

 

Quận Thủ Đức

m3

300.000

300.000

300.000

Theo Báo cáo tháng 4, tháng 5 và Công văn số 1193/TCKH ngày 04/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thủ Đức (giá tại đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức)

 

Huyện Bình Chánh

m3

470.000

470.000

470.000

Theo báo cáo số 1327/UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh (giá tại ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh; loại đá xanh, giá giao tại vựa)

 

Huyện Nhà Bè

m3

270.000

270.000

270.000

Theo Báo cáo số 59/BC-TCKH ngày 10/4/2020, số 68/BC- TCKH ngày 08/5/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè, s159/BC-TCKH ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (giá tại đường Nguyễn Bình, ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè; loại đá đen, nhãn hiệu Đồng Nai.)

 

Huyện Hóc Môn

m3

400.000

400.000

400.000

Theo Công văn số 2534/UBND-QLĐT ngày 16/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn (giá tại Quốc lộ 22, Thống Nhất 1, xã Tân Thi Nhì, huyện Hóc Môn)

 

Huyện Củ Chi

m3

-

-

336.363

Theo báo cáo số 1201/TCKH ngày 17/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi và ý kiến đại diện Ủy ban nhân dân huyện Củ chi tại cuộc họp ngày 18/6/2020 (giá tại Quốc lộ 22, ấp Bàu Tre 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi)

2

Đá 4x6

 

 

 

 

 

 

Quận 1

m3

-

450.000

-

Theo Báo cáo số 115/BC-TCKH ngày 18/5/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1 (giá tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1; loại đá đen; nhãn hiệu Tân Cang)

 

Quận 2

m3

330.727

330.727

330.727

Theo Báo cáo số 38/BC-TCKH ngày 08/4/2020, số 44/BC- TCKH ngày 11/5/2020, số 59/BC-TCKH ngày 08/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 2 và ý kiến đại diện y ban nhân dân Quận 2 tại cuộc họp ngày 18/6/2020 (giá tại đường 42, phường Bình Trưng Đông, quận 2; đá lấy tại bãi Cầu Xây dựng thuộc phường Phú Hữu, quận 9)

 

Quận 3

m3

409.090

409.090

409.090

Theo Công văn số 362/QLĐT-QHXD ngày 28/5/2020 của Phòng Quản lý đô thị Quận 3 (giá tại đường Trần Quang Diệu (nối dài), phường 9, quận 3; loại đá xanh).

 

Quận 6

m3

320.000

320.000

320.000

Theo Công văn số 1355/UBND-QLĐT ngày 13/5/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 6 (giá tại đường số 22, phường 11, quận 6; loại đá xanh,nhãn hiệu Hóa An)

 

Quận 7

m3

418.181

254.545

254.545

Theo Báo cáo số 384/BC-TCKH ngày 01/4/2020, số 476/BC-TCKH ngày 29/4/2020, số 573/BC-TCKH ngày 27/5/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 7 (giá tại đường Nguyễn Văn Quỳ, quận 7)

 

Quận 8

m3

220.000

220.000

220.000

Theo Công văn số 174/TCKH-CS ngày 06/4/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 (giá tại đường Dương Bạch Mai, Phường 5, Quận 8; bãi vật liệu - giá sỉ, loại đá đen)

 

Quận 9

m3

320.000

320.000

320.000

Theo Công văn số 165/TCKH ngày 18/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 (giá tại đường Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh, Quận 9; loại đá xanh)

 

Quận 10

m3

350.000

350.000

350.000

Theo Công văn số 1478/UBND-QLĐT ngày 22/4/2020, số 1948/UBND-QLĐT ngày 20/5/2020, số 2548/UBND- QLĐT ngày 26/6/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 10 (giá tại đường Nguyễn Tiểu La, phường 5, quận 10)

 

Quận 11

m3

380.000

380.000

380.000

Theo Báo cáo ngày 16/4/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 11 (giá tại đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11)

 

Quận Phú Nhuận

m3

290.000

290.000

290.000

Theo báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Phú Nhuận (CVĐ ngày 25/5/2020) (giá tại đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận)

 

Quận Bình Thạnh

m3

300.000

300.000

300.000

Theo Công văn số 858/QLĐT ngày 13/4/2020, số 1043/QLĐT ngày 11/5/2020, số 1236/QLĐT ngày 08/6/2020 của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh (giá tại đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh và đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh)

 

Quận Tân Bình

m3

330.000

330.000

330.000

Theo Công văn số 674/UBND-ĐT ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (giá tại đường Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình)

 

Quận Tân Phú

m3

360.000

360.000

360.000

Theo Công văn số 556/TCKH ngày 01/4/2020, số 781/TCKH ngày 05/5/2020, số 1041/TCKH ngày 01/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú (giá tại đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú)

 

Quận Bình Tân

m3

445.000

445.000

411.000

Theo Công văn số 1049/UBND ngày 06/4/2020, số 1418/UBND ngày 06/5/2020, số 1825/UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (giá tại đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân; loại đá xanh, nhãn hiệu Đồng Nai)

 

Quận Gò Vấp

m3

290.000

270.000

270.000

Theo Báo cáo ngày 07/4/2020, ngày 06/5/2020, ngày 03/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Gò Vấp (giá tại đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò vấp)

 

Quận ThĐức

m3

280.000

280.000

280.000

Theo Báo cáo tháng 4, tháng 5 và Công văn số 1193/TCKH ngày 04/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thủ Đức (giá tại đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức)

 

Huyện Bình Chánh

m3

410.000

410.000

410.000

Theo báo cáo số 1327/UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh (giá tại ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh; loại đá xanh, giá giao tại vựa)

 

Huyện Nhà Bè

m3

270.000

270.000

270.000

Theo Báo cáo số 59/BC-TCKH ngày 10/4/2020, số 68/BC- TCKH ngày 08/5/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nha Bè, số 159/BC-TCKH ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (giá tại đường Nguyễn Bình, p 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè và tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè; loại đá xanh, nhãn hiệu Đồng Nai)

 

Huyện Hóc Môn

m3

370.000

370.000

370.000

Theo Công văn số 2534/UBND-QLĐT ngày 16/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn (giá tại đường Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn)

 

Huyện Củ Chi

m3

-

-

227.272

Theo báo cáo số 1201/TCKH ngày 17/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi và ý kiến đại diện Ủy ban nhân dân huyện Củ chi tại cuộc họp ngày 18/6/2020 (giá tại Quốc lộ 22, ấp Bàu Tre 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi)

NHÓM 10

Cát xây dựng

 

 

 

 

Theo Báo cáo tình hình giá VLXD của UBND các quận - huyện. Giá tại cơ sở kinh doanh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), không bao gồm chi phí vận chuyển, ngoại trừ một số trường hợp có ghi chú cụ thể tương ứng.

1

Cát xây tô

 

 

 

 

 

 

Quận 1

m3

-

280.000

-

Theo Báo cáo số 115/BC-TCKH ngày 18/5/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1 (giá tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1)

 

Quận 2

m3

261.636

261.636

261.636

Theo Báo cáo số 38/BC-TCKH ngày 08/4/2020, số 44/BC-TCKH ngày 11/5/2020, số 59/BC-TCKH ngày 08/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 2 và ý kiến đại diện y ban nhân dân Quận 2 tại cuộc họp ngày 18/6/2020 (giá tại đường 42, phường Bình Trưng Đông, Quận 2; nhãn hiệu Đồng Nai)

 

Quận 3

m3

363.636

363.636

363.636

Theo Công văn số 362/QLĐT-QHXD ngày 28/5/2020 của Phòng Quản lý đô thị Quận 3 (giá tại đường Trần Quang Diệu (nối dài), phường 9, quận 3; nhãn hiệu Tân Ba)

 

Quận 6

m3

200.000

200.000

200.000

Theo Công văn số 1355/UBND-QLĐT ngày 13/5/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 6 (giá tại đường số 23, phường 11, quận 6)

 

Quận 7

m3

318.181

272.727

236.363

Theo Báo cáo số 384/BC-TCKH ngày 01/4/2020, số 476/BC-TCKH ngày 29/4/2020, số 573/BC-TCKH ngày 27/5/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 7 (giá tại đường Nguyễn Văn Quỳ, quận 7; cát xây tô mô đun độ lớn 1-2mm, lượng hạt nhỏ hơn 0,14mm ≤ 20%)

 

Quận 8

m3

180.000

180.000

180.000

Theo Công văn số 174/TCKH-CS ngày 06/4/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 (giá tại đường Phạm Thế Hiển, phường 5, quân 8; giá sỉ; cát có đun độ lớn 1.2)

 

Quận 9

m3

250.000

250.000

250.000

Theo Công văn số 165/TCKH ngày 18/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 (giá tại đường Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh, Quận 9)

 

Quận 10

m3

350.000

350.000

350.000

Theo Công văn số 1478/UBND-QLĐT ngày 22/4/2020, số 1948/UBND-QLĐT ngày 20/5/2020, số 2548/UBND- QLĐT ngày 26/6/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 10 (giá tại đường Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10)

 

Quận 11

m3

250.000

250.000

250.000

Theo Báo cáo ngày 16/4/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 11 (giá tại đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11)

 

Quận Phú Nhuận

m3

270.000

270.000

270.000

Theo báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Phú Nhuận (CVĐ ngày 25/5/2020) (giá tại đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận)

 

Quận Bình Thạnh

m3

420.000

420.000

420.000

Theo Công văn số 858/QLĐT ngày 13/4/2020, số 1043/QLĐT ngày 11/5/2020, số 1236/QLĐT ngày 08/6/2020 của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh (giá tại đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, quận Bình Thạnh)

 

Quận Tân Bình

m3

465.000

465.000

465.000

Theo Công văn số 674/UBND-ĐT ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (giá tại đường Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình; cát xây tô mô đun 1.5)

 

Quận Tân Phú

m3

300.000

300.000

300.000

Theo Công văn số 556/TCKH ngày 01/4/2020, số 781/TCKH ngày 05/5/2020, số 1041/TCKH ngày 01/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú (giá tại đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú)

 

Quận Bình Tân

m3

382.000

382.000

351.000

Theo Công văn số 1049/UBND ngày 06/4/2020, số 1418/UBND ngày 06/5/2020, số 1825/UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (giá tại đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân)

 

Quận Gò Vấp

m3

250.000

250.000

250.000

Theo Báo cáo ngày 07/4/2020, ngày 06/5/2020, ngày 03/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Gò vấp (giá tại đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp)

 

Quận Thủ Đức

m3

250.000

250.000

250.000

Theo Báo cáo tháng 4, tháng 5 và Công văn số 1193/TCKH ngày 04/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thủ Đức (giá tại đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Cát xây tô mô đun độ lớn ML=1,5-2mm (sử dụng trong vữa xi măng dung để xây, trát)).

 

Huyện Bình Chánh

m3

370.000

370.000

370.000

Theo báo cáo số 1327/UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh (giá tại ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh; giá giao tại vựa)

 

Huyện Nhà Bè

m3

220.000

220.000

220.000

Theo Báo cáo số 59/BC-TCKH ngày 10/4/2020, số 68/BC- TCKH ngày 08/5/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè, số 159/BC-TCKH ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (giá tại đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè và tại khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè; nhãn hiệu Vũ Sương)

 

Huyện Hóc Môn

m3

340.000

340.000

340.000

Theo Công văn số 2534/UBND-QLĐT ngày 16/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn (giá tại Quốc lộ 22, Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn)

 

Huyện Củ Chi

m3

-

-

145.454

Theo báo cáo số 1201/TCKH ngày 17/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện C Chi và ý kiến đại diện y ban nhân dân huyện Củ chi tại cuộc họp ngày 18/6/2020 (giá tại Quốc lộ 22, ấp Bàu Tre 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi)

2

Cát bê tông

 

 

 

 

 

 

Quận 1

m3

-

420.000

-

Theo Báo cáo số 115/BC-TCKH ngày 18/5/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1 (giá tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1; cát vàng, hạt to)

 

Quận 2

m3

283.454

283.454

284.363

Theo Báo cáo số 38/BC-TCKH ngày 08/4/2020, số 44/BC- TCKH ngày 11/5/2020, số 59/BC-TCKH ngày 08/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 2 và ý kiến đại diện y ban nhân dân Quận 2 tại cuộc họp ngày 18/6/2020 (giá tại đường 42, phường Bình Trưng Đông, Quận 2; nhãn hiệu Đồng Nai)

 

Quận 3

m3

454.545

454.545

454.545

Theo Công văn số 362/QLĐT-QHXD ngày 28/5/2020 của Phòng Quản lý đô thị Quận 3 (giá tại đường Trần Quang Diệu (nối dài), phường 9, quận 3; loại cát vàng)

 

Quận 6

m3

280.000

280.000

280.000

Theo Công văn số 1355/UBND-QLĐT ngày 13/5/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 6 (giá tại đường số 22, phường 11, quận 6)

 

Quận 7

m3

381.818

363.636

363.636

Theo Báo cáo số 384/BC-TCKH ngày 01/4/2020, số 476/BC-TCKH ngày 29/4/2020, số 573/BC-TCKH ngày 27/5/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 7 (giá tại đường Nguyễn Văn Quỳ, quận 7; cát bê tông mô đun độ lớn 2-2,5mm, lượng hạt nhỏ hơn 0,14mm ≤ 10%)

 

Quận 8

m3

260.000

260.000

260.000

Theo Công văn số 174/TCKH-CS ngày 06/4/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 (giá tại đường Dương Bch Mai, Phường 5, Quân 8; bán sỉ; cát có mô đun đô lớn 1.8)

 

Quận 9

m3

380.000

380.000

380.000

Theo Công văn số 165/TCKH ngày 18/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 (giá tại đường Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh, Quận 9)

 

Quận 10

m3

350.000

350.000

350.000

Theo Công văn số 1478/UBND-QLĐT ngày 22/4/2020, số 1948/UBND-QLĐT ngày 20/5/2020, số 2548/UBND- QLĐT ngày 26/6/2020 của y ban nhân dân Quận 10 (giá tại đường Cao Thắng, phường 12, quận 10)

 

Quận 11

m3

370.000

370.000

370.000

Theo Báo cáo ngày 16/4/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 11 (giá tại đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11)

 

Quận 12

m3

400.000

400.000

400.000

Theo Công văn số 2722/UBND-TC ngày 13/4/2020, số 3433/UBND-TC ngày 07/5/2020, số 4314/UBND-TC ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 12 (giá tại đường Tân Thi Hiệp 21, phường Tân Thới Hiệp, quận 12)

 

Quận Phú Nhuận

m3

390.000

390.000

390.000

Theo báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Phú Nhuận (CVĐ ngày 25/5/2020) (giá tại đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận)

 

Quận Bình Thạnh

m3

458.000

458.000

458.000

Theo Công văn số 858/QLĐT ngày 13/4/2020, số 1043/QLĐT ngày 11/5/2020, số 1236/QLĐT ngày 08/6/2020 của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh (giá tại đường Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh; nhãn hiệu Tân Cang)

 

Quận Tân Bình

m3

490.000

490.000

490.000

Theo Công văn số 674/UBND-ĐT ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (giá tại đường Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình; cát bê tông mô đun 2.0)

 

Quân Tân Phú

m3

Cát to: 450.000

Cát to: 450.000

Cát to: 450.000

Theo Công văn số 556/TCKH ngày 01/4/2020, số 781/TCKH ngày 05/5/2020, số 1041/TCKH ngày 01/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoch qun Tân Phú (giá tại đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú)

 

m3

Cát vừa: 400.000

Cát vừa: 400.000

Cát vừa: 400.000

 

Quận Bình Tân

m3

436.000

436.000

434.000

Theo Công văn số 1049/UBND ngày 06/4/2020, số 1418/UBND ngày 06/5/2020, số 1825/UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (giá tại đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân)

 

Quận Gò Vấp

m3

360.000

360.000

360.000

Theo Báo cáo ngày 07/4/2020, ngày 06/5/2020, ngày 03/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Gò vấp (giá tại đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp; nhãn hiệu Đồng Nai)

 

Quận Thủ Đức

m3

300.000

300.000

300.000

Theo Báo cáo tháng 4, tháng 5 và Công văn số 1193/TCKH ngày 04/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thủ Đức (giá tại đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Cát bê tông mô đun độ lớn ML>2mm (sử dụng trong vữa bê tông để đổ bê tông))

 

Huyện Bình Chánh

m3

450.000

450.000

450.000

Theo báo cáo số 1327/UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh (giá tại ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh; giá giao tại vựa)

 

Huyện Nhà Bè

m3

260.000

260.000

260.000

Theo Báo cáo số 59/BC-TCKH ngày 10/4/2020, số 68/BC- TCKH ngày 08/5/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè, số 159/BC-TCKH ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (giá tại đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè và tại khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè; nhãn hiệu Vũng Tàu)

 

Huyện Hóc Môn

m3

420.000

420.000

420.000

Theo Công văn số 2534/UBND-QLĐT ngày 16/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn (giá tại Quốc lộ 22, Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn)

 

Huyện Củ Chi

m3

-

-

Cát to: 218.181

Theo báo cáo số 1201/TCKH ngày 17/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi và ý kiến đại diện Ủy ban nhân dân huyện Củ chi tại cuộc họp ngày 18/6/2020 (giá tại Quốc lộ 22, ấp Bàu Tre 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi)

 

m3

-

-

Cát vừa: 181.818

3

Cát san lấp

 

 

 

 

 

 

Quận 2

m3

208.181

209.090

209.090

Theo Báo cáo số 38/BC-TCKH ngày 08/4/2020, số 44/BC- TCKH ngày 11/5/2020, số 59/BC-TCKH ngày 08/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 2 và ý kiến đại diện y ban nhân dân Quận 2 tại cuộc họp ngày 18/6/2020 (giá tại đường 42, phường Bình Trưng Đông, Quận 2; loại cát đen lấy ti bãi cầu Xây dng thuộc phường Phú Hữu, qun 9)

 

Quận 4

m3

160.000

160.000

160.000

Theo Công văn số 664/UBND-ĐT ngày 13/4/2020, số 833/UBND-ĐT ngày 08/5/2020, số 1050/UBND-ĐT ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 4 (giá tại đường Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4; nhãn hiệu hồng Ngự; chưa tính giá vận chuyển)

 

Quận 6

m3

150.000

150.000

150.000

Theo Công văn số 1355/UBND-QLĐT ngày 13/5/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 6 (giá tại đường số 22, phường 11, quận 6)

 

Quận 7

m3

118.181

127.273

127.273

Theo Báo cáo s384/BC-TCKH ngày 01/4/2020, số 476/BC-TCKH ngày 29/4/2020, số 573/BC-TCKH ngày 27/5/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 7 (giá tại đường Nguyễn Văn Quỳ, quận 7)

 

Quận 9

m3

150.000

150.000

150.000

Theo Công văn số 165/TCKH ngày 18/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 (giá tại đường Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh, Quận 9)

 

Quận 10

m3

240.000

240.000

240.000

Theo Công văn số 1478/UBND-QLĐT ngày 22/4/2020, sổ 1948/UBND-QLĐT ngày 20/5/2020, số 2548/UBND- QLĐT ngày 26/6/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 10 (giá tại đường Nguyễn Tiểu La, phường 5, quận 10)

 

Quận 11

m3

200.000

200.000

200.000

Theo Báo cáo ngày 16/4/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 11 (giá tại đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11)

 

Quận 12

m3

170.000

170.000

170.000

Theo Công văn số 2722/UBND-TC ngày 13/4/2020, s3433/UBND-TC ngày 07/5/2020, số 4314/UBND-TC ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 12 (giá tại đường Tân Thới Hiệp 21, phường Tân Thới Hiệp, quận 12)

 

Quận Phú Nhuận

m3

210.000

210.000

210.000

Theo báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Phú Nhuận (CVĐ ngày 25/5/2020) (giá tại đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận)

 

Quận Bình Thạnh

m3

190.000

190.000

190.000

Theo Công văn số 858/QLĐT ngày 13/4/2020, số 1043/QLĐT ngày 11/5/2020, số 1236/QLĐT ngày 08/6/2020 của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh (giá tại đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, quận Bình Thạnh)

 

Quận Tân Bình

m3

350.000

350.000

350.000

Theo Công văn số 674/UBND-ĐT ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (giá tại đường Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình)

 

Quận Tân Phú

m3

230.000

230.000

230.000

Theo Công văn số 556/TCKH ngày 01/4/2020, số 781/TCKH ngày 05/5/2020, số 1041/TCKH ngày 01/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú (giá tại đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú)

 

Quận Bình Tân

m3

170.000

170.000

170.000

Theo Công văn số 1049/UBND ngày 06/4/2020, số 1418/UBND ngày 06/5/2020, số 1825/UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (giá tại Khu Y tế kỹ thuật cao, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân; nhãn hiệu Bình Điền).

 

Quận Gò Vấp

m3

160.000

160.000

160.000

Theo Báo cáo ngày 07/4/2020, ngày 06/5/2020, ngày 03/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Gò Vấp (giá tại đường Thống Nht, phường 16, quận Gò Vấp)

 

Quận Thủ Đức

m3

200.000

200.000

200.000

Theo Báo cáo tháng 4, tháng 5 và Công văn số 1193/TCKH ngày 04/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thủ Đức (giá tại đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức)

 

Huyện Bình Chánh

m3

185.000

185.000

185.000

Theo báo cáo số 1327/UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh (giá tại ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh; giá giao tại vựa)

 

Huyện Nhà Bè

m3

155.000

155.000

155.000

Theo Báo cáo số 59/BC-TCKH ngày 10/4/2020, số 68/BC- TCKH ngày 08/5/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè, số 159/BC-TCKH ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (giá tại Nguyễn Bình, ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè; nhãn hiệu Đồng Nai)

 

Huyện Củ Chi

m3

-

-

127.272

Theo báo cáo số 1201/TCKH ngày 17/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi và ý kiến đại diện Ủy ban nhân dân huyện Củ chi tại cuộc họp ngày 18/6/2020 (giá tại Quc lộ 22, p Bàu Tre 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi)

Ghi chú:

Theo hướng dẫn tại văn bn s2409/BXD-KTXD ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Xây dựng: “Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vê việc thực hiện công b giá đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng đặc thù là khoáng sn. Đối với những vật tư, vật liệu xây dựng khó thu nhập thông tin giá thị trường có thể thực hiện công bgiá tại địa điểm sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (chưa tính cự ly vận chuyển) như nêu tại văn bản s 8831/SXD- VLXD[1] Các Giấy chứng nhận hợp quy số 03-11 (VT 01-2018) ngày 16 tháng 7 năm 2018 và số 03-11 (VT 01-2017) ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuân Đo lường Cht lượng 3 chứng nhận cho các sản phẩm công bố giá của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái sẽ hết hạn vào ngày 22 tháng 6 năm 2020. Do đó, đnghị các đơn vị lưu ý yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ hợp quy mới theo quy định khi có nhu cu sử dụng.

[2] Công ty Cổ phần Thành Chí chưa cung cấp các phiếu kết quả thử nghiệm của sản phẩm gạch terrazzo, đá 5x20, đá 1x2 và đá 4x6. Do đó, đề nghị các đơn vị lưu ý yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ theo quy định khi có nhu cầu sử dụng.

[3] Công ty Cổ phần Tân Cang chưa cung cấp các Phiếu kết quà thử nghiệm của sn phẩm đá mi sàng ly tâm, đá vệ sinh, đá hộc (các phiếu kết quả thử nghiệm mới trong vòng 12 tháng). Do đó, đề nghị các đơn vị lưu ý yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ theo quy định khi có nhu cầu sdụng.

[4] Công ty Cổ phần Thành Chí chưa cung cấp các phiếu kết quả thử nghiệm của sản phẩm gạch terrazzo, đá 5x20, đá 1x2 và đá 4x6. Do đó, đề nghị các đơn vị lưu ý yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ theo quy định khi có nhu cầu sử dụng.

[5] Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Liên Phát chưa cung cấp tài liệu thực hiện việc duy trì kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ đối với các sản phẩm công bố giá (các phiếu kết quả thử nghiệm mới trong vòng 12 tháng). Do đó, đề nghị các đơn vị lưu ý yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ theo quy định khi có nhu cầu sử dụng.

[6] Công ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Việt Nam) chưa cung cấp các kết quả thí nghiệm mới (trong vòng 12 tháng) của các sn phẩm mastic, lưới thủy tinh. Do đó, đề nghị các đơn vị lưu ý yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ theo quy định khi có nhu cầu sử dụng.

[7] Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Đình chưa cung cấp phiếu kết quả thnghiệm của sản phẩm đèn LED pha và đèn LED khu vực. Do đó, đề nghị các đơn vị lưu ý yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ theo quy định khi có nhu cu sử dụng.

[8] Công ty Cổ phần Cửa Sơn Hải chưa cung cấp tài liệu thể hiện việc duy trì kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ (có hiệu lực trong vòng 12 tháng) đối với các sản phẩm công bố giá. Do đó, đề nghị các đơn vị lưu ý yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ theo quy định khi có nhu cầu sử dụng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 7839/TB-SXD-VLXD ngày 13/07/2020 về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quý II/2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.291

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!