Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 42/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 09/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 42/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN VIỆN TRỢ TỪ PEPFAR CHO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG AIDS TẠI VIỆT NAM

Ngày 25 tháng 01 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã chủ trì cuộc họp đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn viện trợ PEPFAR (Chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ) cho công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Văn phòng Chính phủ và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, Ban điều phối viện trợ nhân dân thuộc Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kết luận như sau:

Trong nhiều năm qua, PEPFAR là một nguồn viện trợ lớn góp phần đáng kể vào công tác phòng, chống HIV/AIDS ở nước ta.

Tuy nhiên, một mặt do đặc thù của nguồn viện trợ này, mặt khác do công tác phối hợp quản lý, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, địa phương đơn vị nhận tài trợ chưa tốt, nên việc điều phối, quản lý sử dụng và đánh giá tình hình và hiệu quả của nguồn viện trợ này còn chưa đầy đủ, chưa sát đúng.

Để tiếp tục tranh thủ nguồn viện trợ của PEPFAR, đồng thời tăng cường công tác phối hợp, quản lý để nâng cao hiệu quả của nguồn viện trợ này trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số công việc sau:

1. Giao Bộ Y tế: tiếp tục là cơ quan đầu mối phối hợp trong công tác tranh thủ và quản lý viện trợ của PEPFAR.

2. Uỷ nhiệm đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm thay mặt Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia gửi văn bản yêu cầu các cơ quan, địa phương, tổ chức nhận tài trợ từ PEPFAR báo cáo tình hình, số liệu và đánh giá kết quả viện trợ của PEPFAR tại cơ quan, địa phương, tổ chức mình trong thời gian qua, nêu các đề xuất, kiến nghị gửi về Bộ Y tế - cơ quan đầu mối để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia.

3. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Khung hợp tác đối tác giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Hoa Kỳ giai đoạn 2009-2013 báo cáo Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia trước ngày 15 tháng 3 năm 2010.

Khẩn trương đề xuất mở rộng địa bàn điều trị thay thế bằng methadone và phương án sản xuất methadone trong nước, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia trong quý I năm 2010.

4. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc vận động tranh thủ viện trợ của PEPFAR và xây dựng, ban hành cơ chế quản lý thích hợp, có hiệu quả nguồn viện trợ này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, các thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư TƯ Đảng (để báo cáo);
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Các Thành viên UBQG;
- Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN
Các Vụ: QHQT, KTTH, Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KGVX (5),. Vt 57

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 42/TB-VPCP ngày 09/02/2010 về ý kiến kết luận của Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về tình hình quản lý, sử dụng nguồn viện trợ từ Chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ cho công tác phòng, chống AIDS tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.586

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!