Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 16/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 14/01/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14  tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Ngày 27 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình). Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Chính sách xã hội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo, ý kiến của các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau:

I. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan đã trách nhiệm, nghiên cứu, đề xuất, tham gia ý kiến xây dựng Nghị định.

Đến nay cơ bản các nội dung liên quan đã được chuẩn bị. Tuy nhiên còn gặp vướng mắc trong việc thu xếp nguồn vốn tín dụng để đảm bảo thực hiện Chương trình theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

Tổng hợp ý kiến các cơ quan tại cuộc họp cho thấy về cơ bản các ý kiến khác nhau giữa các cơ quan đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo, làm rõ.

II. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các cơ quan liên quan tại cuộc họp để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2022, trong đó bao gồm những nội dung sau:

1. Về phạm vi, đối tượng: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo đã rà soát, khẳng định không có sự chồng chéo, trùng lắp với các chương trình khác mà Ngân hàng Chính sách xã hội đang thực hiện. Trong quá trình xây dựng Nghị định cần thực hiện rà soát lại, đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp chính sách, đối tượng.

2. Về ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất lồng ghép chính sách tín dụng đối với ba chương trình mục tiêu quốc gia: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội để rà soát, báo cáo rõ quy định về chính sách tín dụng đối với ba chương trình mục tiêu quốc gia.

3. Về nguồn vốn tín dụng: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan tại cuộc họp, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan để xây dựng phương án huy động Trái phiếu Chính phủ hoặc Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay:

- Trước mắt, đối với năm 2022 và 2023, báo cáo Bộ Chính trị phương án sử dụng khoảng 9.000 tỷ đồng trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Đối với số còn lại (10.727 tỷ đồng) nghiên cứu các phương án: (1) báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị và cấp có thẩm quyền trước khi xây dựng Nghị định hoặc (2) quy định điều kiện trong nội dung Nghị định để báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị, cấp thẩm quyền vào thời điểm thích hợp (khi cần huy động hoặc sau khi Ngân hàng Chính sách xã hội đánh giá lại các chương trình Ngân hàng Chính sách xã hội đang thực hiện); phân tích ưu, nhược điểm của các phương án và đề xuất phương án lựa chọn.

4. Về các nội dung khác: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan tại cuộc họp để hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị xây dựng Nghị định theo đúng trình tự, thủ tục quy định, khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định trong đầu Quý I năm 2022.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: TP, TC, KHĐT,
- NHNNVN;
- UB Dân tộc, NHCSXH;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: TH,
QHĐP;
- Lưu: VT, KTTH(
1) M.Cường

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 16/TB-VPCP ngày 14/01/2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.151

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!