Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 151/TB-VPCP về việc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về triển khai thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 151/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 30/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 151/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 157/2007/QĐ-TTG NGÀY 27/9/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

Ngày 20 tháng 6 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng học sinh, sinh viên trong năm học 2007 - 2008. Cùng dự họp với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội và Đài truyền hình Việt Nam. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo kết quả thực hiện cho vay học sinh, sinh viên năm học 2007 - 2008 và ý kiến của các Bộ nêu trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Qua việc triển khai thực hiện chương trình cho vay học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm học 2007 -2008 cho thấy: với sự nghiêm túc tổ chức triển khai và chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc của các Bộ, ngành, các cấp chính quyền, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội, nên chương trình đã đạt được kết quả đáng khích lệ, đến ngày 31 tháng 5 năm 2008 đã có 748.224 học sinh, sinh viên được vay vốn với số tiền là 5.242 tỷ đồng.

2. Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên trong năm học 2008 - 2009, yêu cầu các Bộ, ngành, chính quyền các cấp, các đơn vị và Ngân hàng Chính sách xã hội cần tổ chức tổng kết 01 năm thực hiện chương trình theo phương pháp trực tuyến, thời gian tổng kết dự kiến trước ngày 20 tháng 8 năm 2008. Một số nội dung cần chuẩn bị cho tổng kết gồm:

- Các ngành cần lựa chọn những đơn vị và cá nhân điển hình tiên tiến, thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2007-2008, để trình các Bộ, ngành và Thủ tướng Chính phủ khen tặng.

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên tại một số địa phương điển hình có mức dư nợ cho vay lớn và có mức dư nợ cho vay thấp. Thành phần các Đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì thành lập các Đoàn và tổ chức cho các Đoàn đi kiểm tra tại các địa phương, thời gian kiểm tra dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2008.

3. Để đảm bảo các ngành đều được chia sẻ thông tin, đồng thời nêu cao vai trò trách nhiệm của các đơn vị và học sinh, sinh viên trong quá trình thực hiện chương trình tín dụng học sinh, sinh viên trong năm học 2008 - 2009 và những năm tiếp theo, yêu cầu các Bộ, ngành triển khai thực hiện:

- Tiếp tục triển khai xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học phát triển phần mềm quản lý việc vay vốn của học sinh, sinh viên; nguồn kinh phí nghiên cứu và ứng dụng của đề tài được sử dụng từ nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

- Về việc xây dựng phần mềm có thể do Trung tâm công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hoặc thuê các đơn vị chuyên ngành về công nghệ thông tin đảm nhiệm. Nội dung đề tài nghiên cứu phải có xác nhận gợi ý của đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội; việc lựa chọn đơn vị thực hiện đề tài phải hoàn thành trước 15/7/2008.

- Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mẫu Giấy cam kết trả nợ, để học sinh trước khi tốt nghiệp ra trường phải làm Giấy cam kết trách nhiệm sẽ thông báo cho nhà trường và gia đình về địa chỉ đơn vị công tác khi có việc làm, có nguồn thu nhập và trách nhiệm cùng gia đình trả nợ. Mẫu giấy này phải hoàn thành trước ngày 10 tháng 7 năm 2008 và gửi xuống các cơ sở giáo dục đào tạo để thực hiện từ 2008 cho số học sinh, sinh viên sắp ra trường.

4. Về việc giải ngân cho vay học kỳ I năm học 2008 - 2009:

- Bộ Tài chính tiếp tục bố trí đủ số vốn còn lại khoảng 4.050 tỷ để Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục giải ngân cho học kỳ I năm học 2008 - 2009. Trong thời gian chờ báo cáo xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhiệm vụ chi cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay từ nguồn vốn phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2008, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối từ nguồn vốn nhàn rỗi chuyển cho Ngân hàng Chính sách xã hội số vốn nêu trên để kịp thời thực hiện giải ngân cho vay đối với học sinh, sinh viên vào những ngày đầu tháng 8/2008.

- Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm tiếp tục thực hiện giải ngân cho vay đối với học sinh, sinh viên theo đúng quy định, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp tục theo học, bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân cho vay năm học 2008 - 2009 trước 30/11/2008.

5. Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tính toán kế hoạch nguồn vốn cho năm 2009, cụ thể:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự báo số lượng học sinh, sinh viên trúng tuyển theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, gửi Ngân hàng Chính sách Xã hội trước ngày 10 tháng 8 năm 2008.

- Trên cơ sở số liệu dự báo học sinh, sinh viên trúng tuyển của hai Bộ, Ngân hàng Chính sách xã hội dự báo số lượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay vốn và tổng nhu cầu vốn cho vay trong năm 2009 gửi Bộ Tài chính.

6. Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục quan tâm và dành thời lượng tuyên truyền về kết quả tổng kết thực hiện cho vay học sinh, sinh viên năm học 2007 - 2008, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tuyên truyền chủ trương , chính sách, cơ chế cho vay học sinh, sinh viên.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đúng đối tượng được vay vốn; việc xác nhận đối tượng được vay vốn chỉ được thực hiện khi đã có kết quả bình xét danh sách hộ được vay của Tổ tiết kiệm và vay vốn và của các tổ chức chính trị - xã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Bộ: TC,LĐTB&XH,GD&ĐT, KH&ĐT;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Kho Bạc Nhà nước;
- Ngân hàng CSXH;
- Đài truyền hình VN;
- Đài tiếng nói VN;
- VPCP: BTCN, các Phó CN, các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (4). 95

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 151/TB-VPCP về việc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về triển khai thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.807
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69