Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 352/QĐ-BYT giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 352/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 352/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Quyết định số 2985/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ công văn số 1346/BTC-HCSN ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính về việc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2014 của Bộ Y tế (lần 1);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các đơn vị tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Đối với các đơn vị dự toán cấp ll có đơn vị dự toán cấp lll trực thuộc nhưng chưa được Bộ Y tế phân bổ và giao dự toán cho đơn vị dự toán cấp lll trực thuộc: Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp ll có trách nhiệm xây dựng phương án phân bổ cho các đơn vị dự toán trực thuộc gửi Bộ Y tế trước ngày 01/3/2014 để thẩm định và giao dự toán cho các đơn vị dự toán cấp lll trực thuộc.

Điều 3. Đối với dự toán chi sửa chữa lớn và mua sắm tài sản cố định đã được bố trí và giao tại Quyết định này: Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế có văn bản đề xuất danh mục sửa chữa lớn, mua sắm tài sản cố định gửi Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/3/2014 để xem xét phê duyệt danh mục theo quy định.

Điều 4. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2014 được giao, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đảm bảo: Chi ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, hiệu quả, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành, tổng kết,… bố trí tối đa bằng 70% so với năm 2013; không bố trí kinh phí mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật), ưu tiên kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; sử dụng một phần nguồn thu sự nghiệp theo quy định và tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương và các khoản có tính chất lương để thực hiện mức lương cơ sở 1,15 triệu đồng/tháng của năm 2014.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính;
- KBNN TW;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KH-TC4.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 


DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 352/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Y tế)

Trường Đại học Y tế công cộng

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT

Loại, khoản

 

 

 

Nội dung

Tổng dự toán được giao

Chia ra:

Loại 490 khoản 502: Đào tạo
Đại học

Loại 490 khoản 503: Đào tạo
Sau đại học

Loại 520 khoản 523: Hoạt động y tế dự phòng(2)

Loại 520
Khoản 526: Sự nghiệp y tế khác

Loại 430, khoản 432: Chương trình MTQG về An toàn Lao động, Vệ sinh lao động (Dự án Phòng chống bệnh nghề nghiệp - Mã số 0070.0075)

Loại 490 khoản 502: Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, Mã số 0110.0121

 

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách

1057442

A

Tổng số thu, chi phí và lệ phí

 

 

 

 

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

12.300.000

12.300.000

0

0

0

0

0

1.1

Học phí

12.300.000

12.300.000

 

 

 

 

 

2

Chi từ nguồn phí và lệ phí được để lại

12.300.000

12.300.000

0

0

0

0

0

2.1

Học phí

12.300.000

12.300.000

0

0

0

0

0

B

Thu, chi từ nguồn thu phí dịch vụ y tế (Viện phí + BHYT)

0

 

 

 

 

 

 

C

Thu, chi từ các hoạt động dịch vụ và thu khác

5.000.000

5.000.000

 

 

 

 

 

D

Dự toán chi ngân sách nhà nước

23.980.000

15.870.000

2.510.000

4.500.000

330.000

70.000

700.000

1

Kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên (1)

16.780.000

14.270.000

2.510.000

 

 

 

 

2

Kinh phí không thường xuyên(2)

7.200.000

1.600.000

 

4.500.000

330.000

70.000

700.000

 

Mã số kho bạc nơi đơn vị giao dịch

0015

 

KBNN nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch

KBNN Đống Đa - TP. Hà Nội

Ghi chú:

(1) Trong dự toán giao bảo đảm hoạt động thường xuyên của Trường (Loại 490 khoản 502) đã bao gồm:

1.1/ Kinh phí đào tạo các chỉ tiêu cử tuyển theo Quyết định 1544/2007/QĐ-TTg là 80 triệu đồng; Kinh phí chi thưởng theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Kinh phí chi cho công tác dân quân tự vệ theo quy định tại Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Dân quân, tự vệ.

1.2/ Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế, Trường có trách nhiệm bố trí từ 5-10% kinh phí được giao để duy tu, bảo dưỡng và mua sắm thường xuyên tài sản cố định phục vụ giảng dạy.

(2) Dự toán kinh phí không thường xuyên (Loại 490 khoản 502) Kinh phí cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng và mua sắm tài sản cố định là 1.600 triệu đồng.

(3) Dự toán kinh phí không thường xuyên (Loại 490 khoản 503) là kinh phí cho Đề án PHCN cho người nhiễm chất độc hóa học DIOXIN, Trường chỉ được phép thực hiện khi có Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

(4) Dự toán kinh phí không thường xuyên (Loại 520 khoản 526) là vốn đối ứng của Dự án "Nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng".

(5) 70 triệu đồng Loại 430 khoản 432 để xây dựng, thử nghiệm tài liệu hướng dẫn ảnh hưởng đối với sức khỏe của các loại hóa chất thường gặp trong tai nạn lao động.

(6) Dự toán kinh phí không thường xuyên - Loại 490 khoản 502 - Mã số 0110.0121 Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, Trường chỉ thực hiện khi có Quyết định phê duyệt của Bộ Y tế.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 352/QĐ-BYT giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.368

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11