Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2878/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 12/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2878/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 15 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 11 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Sở, ban, ngành, đơn vị; các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là các huyện) dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2016 theo chi tiết đính kèm (Riêng chi tiết vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn xây dựng cơ bản, Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định giao riêng).

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 được giao, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; đơn vị dự toán cấp 1; Ủy ban nhân dân các huyện phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm bảo:

1. Sau khi đảm bảo tiền lương và các chế độ, chính sách an sinh xã hội đã được quyết định, đảm bảo phân bổ và quản lý NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí. Tuân thủ kỷ luật chi tiêu tài chính NSNN, hạn chế chi ngoài dự toán, lồng ghép các nhiệm vụ từ khâu kế hoạch đến khâu tổ chức thực hiện.

2. Thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2016 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; căn cứ dự toán được giao, các huyện bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương như sau:

a) Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2016 (trừ lương và các khoản có tính chất lương);

b) Sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, xã (phường, thị trấn) bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện.

c) Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu để lại theo chế độ năm 2016 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu là 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh).

3. Ngoài 10% tiết kiệm chi thường xuyên nêu tại Điểm a, Khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân các huyện có trách nhiệm thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) ngay ở khâu dự toán và giữ lại tiết kiệm ở các cấp ngân sách để bố trí thực hiện cải cách tiền lương.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính:

- Thống nhất với các đơn vị dự toán thuộc tỉnh phân bổ dự toán chi tiết; hướng dẫn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và chỉ tiêu huy động nguồn thực hiện cải cách tiền lương cho Ủy ban nhân dân các huyện; phân bổ và thông báo chi tiết các khoản chi theo mục tiêu năm 2016 từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện.

- Đối với nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, các chế độ, chính sách tạm cấp năm 2016, giao Sở Tài chính thẩm định, bổ sung đủ cho các cơ quan, đơn vị, các huyện căn cứ theo số thực tế phát sinh và nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu trong năm 2016.

- Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu thực tế thu ngân sách nhà nước khó thu đạt dự toán được HĐND tỉnh giao, Sở Tài chính căn cứ tiến độ thu ngân sách nhà nước và dự kiến khả năng thu, chủ động phối hợp các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh giảm dự phòng ngân sách tỉnh, sắp xếp bố trí giảm vốn đầu tư phát triển và một số nhiệm vụ chi sự nghiệp (chi mua sắm, sửa chữa…) chưa thực sự cấp bách để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách địa phương.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế điều hành ngân sách nhà nước tỉnh năm 2016 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 4. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện khẩn trương phân bổ dự toán thu, chi ngân sách của đơn vị mình đúng thời gian theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Công khai dự toán ngân sách theo quy định hiện hành. Tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách và tổ chức thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nước nhà nước trên địa bàn; phân bổ dự toán ngân sách các huyện năm 2016 trước ngày 20 tháng 12 năm 2015; báo cáo dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của cấp mình về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính chậm nhất 05 ngày sau khi đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, các thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2878/QĐ-UBND ngày 12/12/2015 về giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


695

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80