Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 992/2005/QĐ-UBND quy định mức chi bồi dưỡng cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 992/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Thị Tảo
Ngày ban hành: 13/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 992/2005/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 05 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG CHO CÔNG TÁC RA ĐỀ THI VÀ TỔ CHỨC CÁC KỲ THI HỌC SINH GIỎI, THI TỐT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 87/NĐ-CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán NSNN;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2001/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/6/2001 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn mức chi bồi dưỡng cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi Quốc tế và thi tốt nghiệp;

Căn cứ biên bản thống nhất ý kiến giữa 2 đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính tại cuộc họp ngày 06/4/2005;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 318/TT-GD&ĐT ngày 18/4/2005 và ý kiến tham gia của Sở Tư pháp Bắc Kạn tại Công văn số: 297/CV-STP ngày 09/5/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định mức chi bồi dưỡng cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I- Nội dung chi cho các kỳ thi:

Theo hướng dẫn quy định tại Thông tư liên tịch số: 47/2001/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/6/2001 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng các kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức không chi cho đề thi đề xuất.

II- Định mức chi cho các kỳ thi:

1. Đối với các kỳ thi Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, bao gồm kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia: Chi theo định mức chi được quy định tại Thông tư liên tịch số: 47/2001/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/6/2001 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với các kỳ thi Quốc gia do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (do UBND tỉnh quyết định):

a) Đối với kỳ thi tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS, thi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, thi học sinh giỏi cấp tỉnh: Mức chi cho các nội dung bằng 70% định mức chi được quy định tại Thông tư liên tịch số: 47/2001/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/6/2001 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối với các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, thị xã và kỳ thi tốt nghiệp nghề phổ thông: Mức chi cho các nội dung bằng 60% định mức chi được quy định tại Thông tư liên tịch số: 47/2001/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/6/2001 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nội dung ghi tại điều 1 quyết định này và quyết toán chi theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện).
- Bộ GD&ĐT (B/c).
- TT Tỉnh ủy (B/c).
- TT HĐND tỉnh (B/c).
- CT, các PCT UBND tỉnh.
- Sở Tư pháp (rà soát).
- LĐVP.
- Lưu: VT-TH-VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Tảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 992/2005/QĐ-UBND quy định mức chi bồi dưỡng cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.808

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254