Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2013 cấp kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2012-2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 985/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 28/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 985/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP KINH PHÍ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ HẠN HÁN VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2012 - 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 27/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2012-2013; Công văn số 4902/BTC-NSNN ngày 18/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2012-2013;

Căn cứ kết luận giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 21/6/2013;

Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 266/HĐND-KTNS ngày 25/6/2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 65/SNN-TTr ngày 21/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp 20.600.000.000đ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, sáu trăm triệu đồng) kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông - Xuân năm 2012 - 2013 cho các Công ty TNHH MTV KTCTTL và UBND huyện Sơn Động (theo biểu chi tiết kèm theo).

Kinh phí cấp từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý sử dụng kinh phí của các đơn vị.

Các Công ty TNHH MTV KTCTTL và UBND huyện Sơn Động có trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí được cấp theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Sơn Động và các Công ty TNHH MTV KTCTTL căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TPKT, TH, NN;
+ Lưu: VT, KT4.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

CẤP KINH PHÍ CHỐNG HẠN VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 - 2013

(Kèm theo Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Đơn vị

Kinh phí cấp (đồng)

I

Các Công ty KTCTTL

 

1

Công ty TNHH MTV KTCTTL Cầu Sơn

4.000.000.000

2

Công ty TNHH MTV KTCTTL Sông Cầu

4.000.000.000

3

Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Yên Dũng

3.000.000.000

4

Công ty TNHH MTV KTCTTL Yên Thế

1.600.000.000

5

Công ty TNHH MTV KTCTTL Lục Ngạn

5.000.000.000

II

UBND huyện, thành phố

 

1

UBND huyện Sơn Động

3.000.000.000

 

Cộng:

20.600.000.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2013 cấp kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2012-2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.474
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.55