Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 98/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Lợi
Ngày ban hành: 18/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 18 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 6/11/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn một số điều của quy chế quản lý rừng theo Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án triển khai nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí xây dựng Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 502/UBND-KTN ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh về việc xây dựng Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Công văn số 1021/UBND-KTN ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh Bình Phước về việc xác nhận số liệu diễn biến hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp năm 2011 tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 210/TTr-SNN ngày 28/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Bình Phước với những nội dung chính như sau (kèm theo Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng):

A. Mục tiêu của Đề án.

- Xác định các đối tượng cung ứng và sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Định hướng phương pháp xác định diện tích rừng và đất lâm nghiệp (diện tích lưu vực) cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

- Định hướng phương pháp xác định giá trị tiền mà các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng có trách nhiệm đóng về Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh hoặc Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

- Định hướng cơ chế Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

B. Các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

I. Nhà máy thuỷ điện

1. Nhà máy thủy điện có lưu vực thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước và tỉnh Đắk Nông.

a/ Thuỷ điện Thác Mơ

- Công suất lắp máy là 150MW.

- Sản lượng điện trung bình năm: 610 triệu kWh.

- Sản lượng điện thương phẩm năm 2011: 631,67 triệu kWh.

- Diện tích đất lâm nghiệp thuộc lưu vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước: 48.309 ha, trong đó diện tích có rừng là 9.835ha.

b/ Thuỷ điện Cần Đơn

- Công suất lắp máy: 72MW.

- Sản lượng điện trung bình năm: 320 triệu kWh.

- Sản lượng điện thương phẩm năm 2011: 322,88 triệu kWh.

- Diện tích đất lâm nghiệp thuộc lưu vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước: 93.049 ha, trong đó diện tích có rừng là 41.764ha.

c/ Thuỷ điện Srok Phu Miêng

- Công suất lắp máy: 51MW.

- Sản lượng điện trung bình năm: 237,6 triệu kWh.

- Sản lượng điện thương phẩm năm 2011: 221 triệu kWh.

- Diện tích đất lâm nghiệp thuộc lưu vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước: 93.049 ha, trong đó điện tích có rừng là 41.764ha.

d/ Thuỷ điện Đăk Glun

- Công suất lắp máy: 18MW.

- Sản lượng điện trung bình năm: 75,81 triệu kWh.

- Sản lượng điện thương phẩm năm 2012: 75 triệu KWh.

- Diện tích đất lâm nghiệp thuộc lưu vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước: 12.561 ha, trong đó điện tích có rừng là 7.994ha.

2. Nhà máy thủy điện có diện tích lưu vực thuộc tỉnh Bình Phước

a/ Thuỷ điện Bù Cà Mau

- Công suất lắp máy: 4MW.

- Sản lượng điện trung bình năm: 23 triệu KWh.

- Sản lượng điện thương phẩm năm 2011: 14,4 triệu KWh.

- Diện tích đất lâm nghiệp thuộc lưu vực: 1.925ha, diện tích đất có rừng: 243ha (rừng trồng cây gỗ: 2,0ha; cây đa mục đích: 241ha).

b/ Thuỷ điện Đăk U

- Công suất lắp máy: 3,2MW.

- Sản lượng điện trung bình năm: 11,57 triệu KWh.

- Sản lượng điện thương phẩm năm 2011: 7 triệu KWh.

- Diện tích đất lâm nghiệp thuộc lưu vực: 233ha, diện tích đất có rừng: 18ha (rừng tự nhiên: 4,0ha; rừng trồng cây đa mục đích: 14ha).

II. Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch

- Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước: bao gồm 3 nhà máy tại các thị xã Đồng Xoài, Bình Long và Phước Long, với công suất và sản lượng thương phẩm năm 2011 cụ thể như sau:

TT

Nhà máy/trạm cấp nước

Công suất

(m3/ngày đêm)

Nguồn nước

Sản lượng

2011 (m3)

1

Thị xã Đồng Xoài

4.800

Hồ suối Cam 1

2.162.000

2

Thị xã Bình Long

3.000

Hồ Sa Cát

223.000

3

Thị xã Phước Long

2.400

Hồ Thác Mơ

763.000

 

Tổng cộng

10.200

 

3.148.000

- Công ty TNHH MTV dịch vụ thuỷ lợi Bình Phước: bao gồm 5 nhà máy hoặc trạm cấp nước đó là: Bù Gia Mập, rừng Cấm, Đức Phong, Long Hà và hồ Ông Thoại, sản lượng thương phẩm năm 2011 cụ thể như sau:

TT

Nhà máy/trạm cấp nước

Sản lượng 2011 (m3)

Nguồn nước

1

Bù Gia Mập

11.003

Nước ngầm

2

Rừng Cấm

41.724

Hồ rừng Cấm

3

Đức Phong

55.670

Hồ Bù Môn

4

Long Hà

5.509

Nông trường 6

5

Hồ Ông Thoại

71.120

Hồ Ông Thoại

 

Tổng cộng

185.026

 

- Công ty cổ phần thuỷ điện Srok Phu Miêng: khách hàng chủ yếu của đơn vị là Nhà máy xi măng Bình Phước, sản lượng nước sạch bán ra được Nhà máy xi măng bao tiêu khoảng 1.500 m3/ngày đêm.

III. Các đơn vị kinh doanh du lịch cảnh quan

Trên địa bàn tỉnh có hai đơn vị:

- Khu di tích lịch sử, văn hoá núi Bà Rá

- Vườn quốc gia Bù Gia Mập

IV. Các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng khác

Ngoài việc cung cấp DVMTR cho các đơn vị sử dụng dịch vụ đóng trên địa bàn tỉnh, một phần diện tích rừng của tỉnh Bình Phước còn cung cấp dịch vụ cho các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng có trụ sở đóng trên địa bàn các tỉnh thành khác, cụ thể như:

- Các đối tượng sử dụng DVMTR thuộc lưu vực Sông Đồng Nai: Nhà máy thủy điện Trị An, các nhà mày nước Sài Gòn, Đồng Nai…Diện tích đất lâm nghiệp thuộc lưu vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước: 25.117ha, trong đó diện tích đất có rừng là 9.047ha.

- Các đối tượng sử dụng DVMTR thuộc lưu vực sông Mã Đà: Diện tích đất lâm nghiệp thuộc lưu vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước là 23.165ha, trong đó diện tích đất có rừng là 7.556ha.

- Các đối tượng sử dụng DVMTR thuộc lưu vực hồ Phước Hoà: diện tích đất lâm nghiệp thuộc lưu vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước là 93.342ha, trong đó diện tích đất có rừng là 42.055ha.

- Các đối tượng sử dụng DVMTR thuộc lưu vực hồ Dầu Tiếng: diện tích đất lâm nghiệp thuộc lưu vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước là 33.213ha, trong đó diện tích đất có rừng là 9.906ha.

C. Các đối tượng cung cấp dịch vụ môi trường rừng

- Trên địa bàn tỉnh hiện có 19 đơn vị chủ rừng, có diện tích rừng cung cấp các dịch vụ môi trường rừng trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh Bình Phước. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp cụ thể như sau:

TT

Đơn vị chủ rừng

DT được trả tiền DVMTR 2011

Tổng cộng

Rừng tự nhiên

Rừng trồng

Đất chưa có rừng

Tổng

RT gỗ

RT đặc sản

(1)

(2)

(3)

(4=5+6+9)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

VQG Bù Gia Mập

25.452

25.685

25.446

6

6

 

233

2

VQG Cát Tiên

 

4.475

3.998

 

 

 

477

3

BQLRKT Suối Nhung

 

4.303

514

1.416

14

1.403

2.373

4

BQLRPH Bù Đăng

505

25.652

40

1.176

465

711

24.436

5

BQLRPH Bù Gia Phúc

429

8.192

118

1.032

312

720

7.042

6

BQLRPH Lộc Ninh

 

13.496

2.698

8.985

70

8.915

1.813

7

BQLRPH Minh Đức

 

7.231

0

5.091

2.353

2.737

2.140

8

BQLRPH Tà Thiết

 

12.485

3.468

8.078

1.317

6.760

940

9

Hạt KL Bù Đăng

 

3.122

38

0

 

 

3.084

10

Hạt KL TX Phước Long

612

1.246

565

46

46

 

635

11

NLT Bù Đốp

6.886

13.365

7.110

5.094

 

5.094

1.161

12

NLT Đăk Mai

2.632

7.523

2.612

863

20

843

4.048

13

NLT Đăk Ơ

5.104

9.212

5.104

3.140

 

3.140

968

14

NLT Đồng Nai

 

11.794

3.230

3.393

1.007

2.386

5.171

15

NLT Đồng Tâm

 

855

217

309

 

309

329

16

NLT Đồng Xoài

 

5.722

2.301

2.755

 

2.755

666

17

NLT Nghĩa Trung

145

14.519

1.198

10.051

32

10.019

3.270

18

NLT Tân Lập

 

9.246

4.003

2.133

195

1.938

3.110

19

Phân viện KHLN

 

293

133

158

158

 

3

 

Tổng cộng

41.764

178.418

62.794

53.727

5.995

47.732

61.898

- Diện tích rừng năm 2011 cung cấp dịch vụ môi trường rừng, quy đổi theo các hệ số K cụ thể như sau:

ĐVT: ha

TT

Đơn vị chủ rừng

Tổng DT ĐLN

Diện tích quy đổi

Sqđ

Sqđ1

Sqđ2

Sqđ3

1

BQLRKT Suối Nhung

4.303

430

478

475

526

2

BQLRPH Bù Đăng

25.652

388

454

475

458

3

BQLRPH Bù Gia Phúc

8.192

340

387

408

398

4

BQLRPH Lộc Ninh

13.496

2.305

2.532

2.525

2.761

5

BQLRPH Minh Đức

7.231

1.718

2.118

2.121

2.118

6

BQLRPH Tà Thiết

12.485

3.887

4.431

4.313

4.654

7

Hạt KL Bù Đăng

3.122

31

34

34

38

8

Hạt KL TX Phước Long

1.246

547

551

612

607

9

NLT Bù Đốp

13.365

6.098

6.516

6.654

7.110

10

NLT Đăk Mai

7.523

2.293

2.461

2.453

2.630

11

NLT Đăk Ơ

9.212

4.327

4.630

4.772

5.104

12

NLT Đồng Nai

11.794

3.519

3.916

3.899

4.137

13

NLT Đồng Tâm

855

175

195

195

217

14

NLT Đồng Xoài

5.722

1.889

2.099

2.071

2.301

15

NLT Nghĩa Trung

14.519

1.013

1.129

1.107

1.227

16

NLT Tân Lập

9.246

3.510

3.917

3.779

4.179

17

Phân viện KHLN

293

229

268

262

275

18

VQG Bù Gia Mập

25.685

24.855

24.856

25.452

25.451

19

VQG Cát Tiên

4.475

3.778

3.778

3.998

3.998

 

Tổng cộng

178.418

61.334

64.751

65.604

68.189

D. Hình thức chi trả và kế hoạch sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

- Hình thức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: Áp dụng hình thức chi trả gián tiếp, thông qua Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh.

- Kế hoạch sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng: Hàng năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng có trách nhiệm lập Kế hoạch sử dụng tiền thu từ dịch vụ môi trường rừng, trình Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính xem xét, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 2. Giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, hàng năm phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra, nghiệm thu theo kế hoạch được phê duyệt trước khi triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Quỹ Bảo vệ & PTR tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan; Giám đốc các đơn vị chủ rừng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.872

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251