Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 97/2001/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 01/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/2001/QĐ-BNN  

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH PHÍ ĐÀO TẠO NĂM 2001

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ quyết định 06/2001/QĐ-BNN ngày 19/01/2001 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giao chỉ tiêu thu chi ngân sách Nhà nước năm 2001;
Căn cứ vào tình hình thực hiện kinh phí đào tạo 6 tháng đầu năm 2001 của các trường;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Qui hoạch, Tài chính Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều hoà, điều chỉnh kế hoạch (phân bổ đợt 2) kinh phí đào tạo năm 2001 cho các Trường với số vốn là : 8.901 triệu đ, trong đó

- Bổ sung kinh phí đào tạo theo chỉ tiêu học sinh bình quân được cấp ngân sách : 725 triệu đồng.

- Hỗ trợ chi trợ cấp xã hội cho học sinh và chi ngoài mức của một số trường

: 1.755 triệu đồng

- Bổ sung quĩ lương do tăng mức lương tối thiểu : 6.421 triệu đồng.

(Cụ thể có biểu kèm theo)

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Qui hoạch, Tài chính kế toán, Hiệu trưởng các Trường được giao chỉ tiêu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Thứ trưởng Cao Đức Phát

 

 

 


 

Bộ Nông nghiệp & PTNT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐIỀU CHỈNH  KẾ HOẠCH KINH PHÍ SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO  NĂM 2001

 

 ( Kèm theo Quyết định  ...... /2001/QĐ-BNN/KH   tháng 09/2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH

 

 

 

 

SỐ HS

NGÂN SÁCH CẤP

 

 

CHI TỪ

NGÂN SÁCH CẤP

CHI TỪ

TĂNG

 

SỐ

TT

TRƯ­ỜNG

 

BÌNH QUÂN

TỔNG SỐ

KINH PHÍ

ĐÀO TẠO

K/ PHÍ

CTMT

NGUỒN THU

HỌC PHÍ

TỔNG

SỐ

KINHPHÍ

ĐÀO TẠO

CHI

NGOÀI MỨC

K/ PHÍ

CTMT

B/S L­ƯƠNG

DO TĂNG MỨC

NGUỒN THU

HỌC PHÍ

(CỘT 8 -4)

 

 

 

 

(NG­ỜI)

(TR.ĐỒNG)

(TR.ĐỒNG)

(TR.ĐỒNG)

(TR.ĐỒNG)

(TR.ĐỒNG)

(TR.ĐỒNG)

(TR.ĐỒNG)

(TR.ĐỒNG)

L­ƯƠNG TỐI THIỂU

(TR.ĐỒNG)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

Tổng số ( A + B )

 

137,620

127,120

10,500

8,346

144,041

127,120

 

10,500

6,421

8,346

6,421

 

A

Bộ trực tiếp quản lý

 

136,740

126,440

10,300

 

143,161

124,685

1,755

10,300

6,421

 

6,421

 

I

Đào tạo lại công chức

 

2,460

2,460

0

 

2,460

2,460

 

0

 

 

0

 

II

Đào tạo cán bộ HTXNN

 

700

700

 

 

700

700

 

 

 

 

0

 

III

Chi l­ương 2 Tr­ường Cán bộ QL

 

1,000

1,000

 

 

1,240

1,000

 

 

240

 

240

 

IV

Đào tạo Sau Đại học, Đại học ,

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung học, Dạy nghề

 

132,580

122,280

10,300

 

138,761

120,525

1,755

10,300

6,181

 

6,181

 

 

  - Phân bổ đợt 1

 

130,100

119,800

10,300

 

130,100

119,800

 

10,300

 

 

0

 

 

  - Phân bổ đợt 2

 

2,480

2,480

0

 

8,661

725

1,755

0

6,181

 

6,181

 

IV.1

Đào tạo Sau Đại học

 

2,143

2,143

 

 

2,143

2,143

 

 

 

 

0

 

 

 (Thực hiện nh­ quyết định 06/2001/QĐ-BNN/KH ngày 19/1/2001 Bộ đã giao)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2

Đào tạo Đại học và Cao đẳng

6,870

25,830

24,730

1,100

1900

27,983

24,893

440

1,100

1,550

1900

2,153

 

1

Đại học Thuỷ lợi

 

12,944

12,444

500

1200

14,007

12,527

 

500

980

1200

1,063

 

 

 - Đào tạo dài hạn

2,244

10,990

10,990

 

 

11,063

11,063

 

 

 

 

 

 

 

 - Đào tạo tại chức

1,192

1,454

1,454

 

 

1,464

1,464

 

 

 

 

 

 

2

Đại học Lâm nghiệp

3,049

11,589

10,989

600

700

12,671

11,061

440

600

570

700

1,082

 

 

 - Đào tạo dài hạn

1,977

9,681

9,681

 

 

9,747

9,747

 

 

 

 

 

 

 

 - Đào tạo tại chức

1,072

1,308

1,308

 

 

1,314

1,314

 

 

 

 

 

 

3

Tr­ường Cao đẳng Nông -Lâm

385

1,297

1,297

 

 

1,305

1,305

 

 

 

 

8

 

 

 - Đào tạo dài hạn

225

1,102

1,102

 

 

1,109

1,109

 

 

 

 

 

 

 

 - Đào tạo tại chức

160

195

195

 

 

196

196

 

 

 

 

 

 

IV.3

 Đào tạo Trung học

8,696

29,967

26,167

3800

2087

32,238

26,336

555

3300

2047

2087

2,271

 

1

Trung học Lâm nghiệp  I

646

2,144

1,944

200

155

2,415

1,956

100

200

159

155

271

 

2

Trung học Lâm nghiệp  II

559

1,882

1,682

200

134

2,003

1,693

 

200

110

134

121

 

3

TH Lâm nghiệp  Tây nguyên

592

1,981

1,781

200

142

2,188

1,793

80

200

115

142

207

 

4

Trung học Thuỷ lợi I

564

1,897

1,697

200

135

2,099

1,708

40

200

151

135

202

 

5

Trung học Thuỷ lợi II

432

1,500

1,300

200

104

1,783

1,308

170

200

105

104

283

 

6

Trung học và Dạy nghề NN &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTNT Nam bộ

734

2,509

2,209

300

176

2,664

2,223

 

300

141

176

155

 

7

Trung học Nghiệp vụ I

528

1,789

1,589

200

127

1,907

1,599

 

200

108

127

118

 

8

Tr­ường Cao đẳng Nông Lâm

752

2,613

2,263

350

180

2,847

2,277

 

350

220

180

234

 

9

Tr­ường Trung học & Dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ điện và XD NN  & PTNT

599

2,302

1,802

500

144

1,818

1,818

 

 

 

144

-484

 

10

Tr­ường Trung học Nông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nghiệp-Công nghiệp TP

399

1,401

1,201

200

96

1,510

1,208

 

200

102

96

109

 

11

Tr­ường TH và dậy nghề nông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nghiệp và PTNT  I

961

3,192

2,892

300

231

3,527

2,910

115

300

202

231

335

 

12

Tr­ường TH Nghiệp vụ QLLTTP

960

3,089

2,889

200

230

3,273

2,907

 

200

166

230

184

 

13

Tr­ường Trung học KT & Dạy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nghề Bảo lộc

420

1,564

1,264

300

101

1,794

1,272

50

300

172

101

230

 

14

Tr­ường TH LTTP-Vật t­ NN

275

1,077

827

250

66

1,231

833

 

250

148

66

154

 

15

Tr­ường TH Công nghệ LTTP

275

1,027

827

200

66

1,181

833

 

200

148

66

154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4

Dạy nghề

18,706

72,160

66,760

5,400

4,358

76,399

67,155

760

5,900

2,584

4,358

4,239

 

1

Tr­ường CN  KT Lâm nghiệp I

1,000

3,569

3,569

0

240

3,896

3,590

150

 

156

240

327

 

2

Tr­ường CN KT Lâm nghiệp II

673

2,702

2,402

300

162

2,974

2,416

110

300

148

162

272

 

3

Tr­ường CN KT Lâm nghiệp III

631

2,552

2,252

300

151

2,713

2,265

 

300

148

151

161

 

4

Tr­ường CN KT Lâm nghiệp IV

617

2,502

2,202

300

148

2,617

2,215

 

300

102

148

115

 

5

Tr­ường CN Chế biến gỗ T.W

1,055

4,065

3,765

300

253

4,316

3,787

60

300

169

253

251

 

6

Tr­ường Công nhân Cơ giới I

773

3,059

2,759

300

186

3,193

2,775

 

300

118

186

134

 

7

Tr­ường Công nhân Cơ giới II

731

2,909

2,609

300

175

3,060

2,624

 

300

136

175

151

 

8

Tr­ường CN cơ điện N/nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

và PTNT ( Từ liêm-Hà nội)

1,192

4,855

4,255

600

286

5,159

4,279

80

600

200

286

304

 

9

Tr­ường công nhân Tầu cuốc

773

3,059

2,759

300

186

3,175

2,775

 

300

100

186

116

 

10

Tr­ường công nhân xây dựng

773

3,059

2,759

300

186

3,175

2,775

 

300

100

186

116

 

11

Tr­ường Dạy nghề xây dựng

684

2,741

2,441

300

164

2,851

2,456

 

300

95

164

110

 

12

Tr­ường CN Cơ khí N/Nghiệp I

752

2,984

2,684

300

180

3,145

2,700

30

300

115

180

161

 

13

Tr­ường DN NN- PTNT Nam bộ

911

3,551

3,251

300

219

3,780

3,270

100

300

110

219

229

 

14

Tr­ường CN Cơ khí NN  III

793

3,130

2,830

300

190

3,424

2,847

180

300

97

190

294

 

15

Tr­ường CN Cơ khí NN   IV

638

2,577

2,277

300

153

2,717

2,290

50

300

77

153

140

 

16

Tr­ường Công nhân Cơ điện I

750

2,977

2,677

300

180

3,098

2,693

 

300

105

180

121

 

17

Tr­ường Công nhân Cơ điện II

762

3,020

2,720

300

183

3,156

2,736

 

300

120

183

136

 

18

Tr­ường Công nhân Cơ điện-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xây lắp Nông nghiệp & CNTP

575

2,352

2,052

300

138

2,448

2,064

 

300

84

138

96

 

19

Trung học Thuỷ lợi I

229

817

817

 

55

822

822

 

 

 

55

5

 

20

Trung học Thuỷ lợi II

147

525

525

 

35

528

528

 

 

 

35

3

 

21

Tr­ường Trung học & Dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nông nghiệp & PTNT Nam bộ

134

478

478

 

32

481

481

 

 

 

32

3

 

22

Tr­ường Cao đẳng Nông Lâm

275

981

981

 

66

987

987

 

 

 

66

6

 

23

Tr­ường TH và DN Cơ điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng NN  & PTNT

1,333

4,757

4,757

 

200

5,689

4,785

 

500

404

200

932

 

24

Tr­ường Trung học NN - CNTP

183

653

653

 

44

657

657

 

 

 

44

4

 

25

Tr­ường TH và Dậy nghề nông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nghiệp và PTNT  I

503

1,795

1,795

 

121

1,806

1,806

 

 

 

121

11

 

26

Tr­ường THNghiệp vụ QLLTTP

162

578

578

 

39

582

582

 

 

 

39

4

 

27

Tr­ường trung học kỹ thuật  &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạy nghề Bảo lộc

415

1,481

1,481

 

100

1,490

1,490

 

 

 

100

9

 

28

Tr­ường Trung học L­ương thực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP-Vật t­ Nông nghiệp

677

2,416

2,416

 

162

2,430

2,430

 

 

 

162

14

 

29

Tr­ường Trung học LTTP 2

519

1,852

1,852

 

125

1,863

1,863

 

 

 

125

11

 

30

Tr­ường Cán bộ Quản lý Nông

46

164

164

 

0

165

165

 

 

 

0

 

 

 

nghiệp và PTNT  I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Chi hỗ trợ lương 2 Tr­ường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CB Quản lý NN & PTNT

 

1,000

 

 

 

1,240

1,000

 

 

240

 

240

 

1

Tr­ường CVBQL NN & PTNT I

 

600

 

 

 

738

600

 

 

138

 

138

 

2

Tr­ường CVBQL NN & PTNT II

 

400

 

 

 

502

400

 

 

102

 

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 Tổng công ty quản lý

220

880

680

200

 

880

680

 

200

 

 

0

 

1

Tr­ường Công nhân cơ giới III

220

880

680

200

 

880

680

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninh:phân bổ đào tạo 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp & PTNT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐIỀU CHỈNH  KẾ HOẠCH KINH PHÍ SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO  NĂM 2001

 

 ( Kèm theo Quyết định        /2001/QĐ-BNN/KH   ngày ...../  7  / 2001 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH

 

 

 

 

SỐ HS

NGÂN SÁCH CẤP

CHI TỪ

NGÂN SÁCH CẤP

 

 

 

 

CHI TỪ

TĂNG

 

SỐ

TT

TRƯ­ỜNG

 

BÌNH

TỔNG

SỐ

KINH PHÍ

ĐÀO TẠO

K/ PHÍ

CTMT

NGUỒNTHU

HỌC PHÍ

TỔNG

SỐ

KINH PHÍ

ĐÀO TẠO

CHI

NGOÀI MỨC

K/ PHÍ

CTMT

 

 

NGUỒN THU

HỌC PHÍ

(CỘT 5 -1)

 

 

QUÂN

 

 

 

(NG­ỜI)

(TR.ĐỒNG)

(TR.ĐỒNG)

(TR.ĐỒNG)

(TR.ĐỒNG)

(TR.ĐỒNG)

(TR.ĐỒNG)

(TR.ĐỒNG)

(TR.ĐỒNG)

 

(TR.ĐỒNG)

 

 

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

78

 

9

10

 

 

Tổng số ( A + B )

 

137,620

127,120

10,500

8,346

137,620

127,120

 

10,500

 

8,346

0

 

A

Bộ trực tiếp quản lý

 

136,740

126,440

10,300

 

136,940

124,985

1,455

10,500

 

 

200

 

I

Đào tạo lại công chức

 

2,460

2,460

0

 

2,460

2,460

 

0

 

 

0

 

II

Đào tạo cán bộ HTXNN

 

700

700

 

 

700

700

 

 

 

 

0

 

III

Chi l­ương 2 Tr­ường Cán bộ QL

 

1,000

1,000

 

 

1,000

1,000

 

 

 

 

0

 

IV

Đào tạo Sau Đại học, Đại học ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

Trung học, Dạy nghề

 

132,580

122,280

10,300

 

132,780

120,825

1,455

10,500

 

 

200

 

 

  - Phân bổ đợt 1

 

130,100

119,800

10,300

 

130,300

119,800

 

10,500

 

 

200

 

 

  - Phân bổ đợt 2

 

2,480

2,480

0

 

2,480

1,025

1,455

0

 

 

0

 

I

Đào tạo Sau Đại học

 

2,143

2,143

 

 

2,143

2,143

 

 

 

 

0

 

 

           (Thực hiện nh­ quyết định 06/2001/QĐ-BNN/KH ngày 19/1/2001 Bộ đã giao)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đào tạo Đại học và Cao đẳng

6,870

25,830

24,730

1,100

1900

26,620

24,920

400

1,300

 

1900

790

 

1

Đại học Thuỷ lợi

 

12,944

12,444

500

1200

13,039

12,539

 

500

 

1200

95

 

 

 - Đào tạo dài hạn

2,244

10,990

10,990

 

 

11,074

11,074

 

 

 

 

 

 

 

 - Đào tạo tại chức

1,192

1,454

1,454

 

 

1,465

1,465

 

 

 

 

 

 

2

Đại học Lâm nghiệp

3,049

11,589

10,989

600

700

12,274

11,074

400

800

 

700

685

 

 

 - Đào tạo dài hạn

1,977

9,681

9,681

 

 

9,756

9,756

 

 

 

 

 

 

 

 - Đào tạo tại chức

1,072

1,308

1,308

 

 

1,317

1,317

 

 

 

 

 

 

3

Tr­ường Cao đẳng Nông -Lâm

385

1,297

1,297

 

 

1,307

1,307

 

 

 

 

10

 

 

 - Đào tạo dài hạn

225

1,102

1,102

 

 

1,110

1,110

 

 

 

 

 

 

 

 - Đào tạo tại chức

160

195

195

 

 

197

197

 

 

 

 

 

 

III

 Đào tạo Trung học

8,696

29,967

26,167

3800

2087

30,655

26,400

455

3800

 

2087

688

 

1

Trung học Lâm nghiệp  I

646

2,144

1,944

200

155

2,161

1,961

 

200

 

155

17

 

2

Trung học Lâm nghiệp  II

559

1,882

1,682

200

134

1,897

1,697

 

200

 

134

15

 

3

TH Lâm nghiệp  Tây nguyên

592

1,981

1,781

200

142

2,076

1,796

80

200

 

142

95

 

4

Trung học Thuỷ lợi I

564

1,897

1,697

200

135

1,952

1,712

40

200

 

135

55

 

5

Trung học Thuỷ lợi II

432

1,500

1,300

200

104

1,682

1,312

170

200

 

104

182

 

6

Trung học và Dạy nghề NN &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

PTNT Nam bộ

734

2,509

2,209

300

176

2,528

2,228

 

300

 

176

19

 

7

Trung học Nghiệp vụ I

528

1,789

1,589

200

127

1,803

1,603

 

200

 

127

14

 

8

Tr­ường Cao đẳng Nông Lâm

752

2,613

2,263

350

180

2,633

2,283

 

350

 

180

20

 

9

Tr­ường Trung học & Dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

Cơ điện và XD NN  & PTNT

599

2,302

1,802

500

144

2,319

1,819

 

500

 

144

17

 

10

Tr­ường Trung học Nông

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

0

 

 

nghiệp-Công nghiệp TP

399

1,401

1,201

200

96

1,411

1,211

 

200

 

96

10

 

11

Tr­ường TH và dậy nghề nông

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

nghiệp và PTNT  I

961

3,192

2,892

300

231

3,333

2,918

115

300

 

231

141

 

12

Tr­ường TH Nghiệp vụ QLLTTP

960

3,089

2,889

200

230

3,115

2,915

 

200

 

230

26

 

13

Tr­ường Trung học KT & Dạy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

nghề Bảo lộc

420

1,564

1,264

300

101

1,625

1,275

50

300

 

101

61

 

14

Tr­ường TH LTTP-Vật t­ NN

275

1,077

827

250

66

1,085

835

 

250

 

66

8

 

15

Tr­ường TH Công nghệ LTTP

275

1,027

827

200

66

1,035

835

 

200

 

66

8

 

IV

Dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạy nghề trực thuộc Bộ

18,706

72,160

66,760

5,400

4,358

73,342

67,342

600

5,400

 

4,358

1,182

 

1

Tr­ường CN  KT Lâm nghiệp I

1,000

3,569

3,569

0

240

3,750

3,600

150

0

 

240

181

 

2

Tr­ường CN KT Lâm nghiệp II

673

2,702

2,402

300

162

2,833

2,423

110

300

 

162

131

 

3

Tr­ường CN KT Lâm nghiệp III

631

2,552

2,252

300

151

2,572

2,272

 

300

 

151

20

 

4

Tr­ường CN KT Lâm nghiệp IV

617

2,502

2,202

300

148

2,521

2,221

 

300

 

148

19

 

5

Tr­ường CN Chế biến gỗ T.W

1,055

4,065

3,765

300

253

4,098

3,798

 

300

 

253

33

 

6

Tr­ường Công nhân Cơ giới I

773

3,059

2,759

300

186

3,083

2,783

 

300

 

186

24

 

7

Tr­ường Công nhân Cơ giới II

731

2,909

2,609

300

175

2,932

2,632

 

300

 

175

23

 

8

Tr­ường CN cơ điện N/nghiệp

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

và PTNT ( Từ liêm-Hà nội)

1,192

4,855

4,255

600

286

4,971

4,291

80

600

 

286

116

 

9

Tr­ường công nhân Tầu cuốc

773

3,059

2,759

300

186

3,083

2,783

 

300

 

186

24

 

10

Tr­ường công nhân xây dựng

773

3,059

2,759

300

186

3,083

2,783

 

300

 

186

24

 

11

Tr­ường Dạy nghề xây dựng

684

2,741

2,441

300

164

2,762

2,462

 

300

 

164

21

 

12

Tr­ường CN Cơ khí N/Nghiệp I

752

2,984

2,684

300

180

3,037

2,707

30

300

 

180

53

 

13

Tr­ường DN NN & PTNT Nam bộ

911

3,551

3,251

300

219

3,580

3,280

 

300

 

219

29

 

14

Tr­ường CN Cơ khí NN  III

793

3,130

2,830

300

190

3,335

2,855

180

300

 

190

205

 

15

Tr­ường CN Cơ khí NN   IV

638

2,577

2,277

300

153

2,647

2,297

50

300

 

153

70

 

16

Tr­ường Công nhân Cơ điện I

750

2,977

2,677

300

180

3,000

2,700

 

300

 

180

23

 

17

Tr­ường Công nhân Cơ điện II

762

3,020

2,720

300

183

3,043

2,743

 

300

 

183

23

 

18

Tr­ường Công nhân Cơ điện-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

Xây lắp Nông nghiệp & CNTP

575

2,352

2,052

300

138

2,370

2,070

 

300

 

138

18

 

19

Trung học Thuỷ lợi I

229

817

817

 

55

824

824

 

 

 

55

7

 

20

Trung học Thuỷ lợi II

147

525

525

 

35

529

529

 

 

 

35

4

 

21

Tr­ường Trung học & Dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

Nông nghiệp & PTNT Nam bộ

134

478

478

 

32

482

482

 

 

 

32

4

 

22

Tr­ường Cao đẳng Nông Lâm

275

981

981

 

66

990

990

 

 

 

66

9

 

23

Tr­ường TH và DN Cơ điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng NN  & PTNT

1,333

4,757

4,757

 

200

4,799

4,799

 

 

 

200

42

 

24

Tr­ường Trung học NN - CNTP

183

653

653

 

44

659

659

 

 

 

44

6

 

25

Tr­ường TH và Dậy nghề nông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

nghiệp và PTNT  I

503

1,795

1,795

 

121

1,811

1,811

 

 

 

121

16

 

26

Tr­ường THNghiệp vụ QLLTTP

162

578

578

 

39

583

583

 

 

 

39

5

 

27

Tr­ường trung học kỹ thuật  &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

Dạy nghề Bảo lộc

415

1,481

1,481

 

100

1,494

1,494

 

 

 

100

13

 

28

Tr­ường Trung học L­ương thực

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

0

 

 

TP-Vật t­ Nông nghiệp

677

2,416

2,416

 

162

2,437

2,437

 

 

 

162

21

 

29

Tr­ường Trung học LTTP 2

519

1,852

1,852

 

125

1,868

1,868

 

 

 

125

16

 

30

Tr­ường Cán bộ Quản lý Nông

46

164

164

 

0

166

166

 

 

 

0

 

 

 

nghiệp và PTNT  I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Chi hỗ trợ lương 2 Tr­ường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CB Quản lý NN & PTNT

 

1,000

 

 

 

1,000

 

 

 

 

 

0

 

1

Tr­ường CVBQL NN & PTNT I

 

600

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

2

Tr­ường CVBQL NN & PTNT II

 

400

 

 

 

400

 

 

 

 

 

 

 

B

 Tổng công ty quản lý

220

880

680

200

 

880

680

 

200

 

 

0

 

1

Tr­ường Công nhân cơ giới III

220

880

680

200

 

880

680

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninh:9/7/2001

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 97/2001/QĐ-BNN điều chỉnh kế hoạch kinh phí đào tạo ngày 01/10/2001 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.708