Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 96/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 13/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 96/2005/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2005 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ, VỐN KHẤU HAO CƠ BẢN TỪ PHỤ THU TIỀN ĐIỆN, VỐN TỪ NGUỒN THU QUẢNG CÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005 và Nghị quyết số 22/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán phân bổ ngân sách thành phố năm 2005;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 937/2005/KHĐT-TH ngày 31 tháng 5 năm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quËn - huyÖn chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình (theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm), trong đó :

1. Vốn ngân sách tập trung (106 dự án) : 1.779,969 tỷ đồng.

Bao gồm :

+ Công trình chuyển tiếp (10 dự án) : 331,273 tỷ đồng;

+ Công trình khởi công mới (77 dự án) : 650,848 tỷ đồng;

+ Chuẩn bị thực hiện dự án (16 dự án) : 766,424 tỷ đồng;

+ Chi trả thi công ứng vốn (03 dự án) : 31,424 tỷ đồng.

2. Vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện : (06 dự án) : 5,242 tỷ đồng.

Bao gồm :

+ Công trình chuyển tiếp (02 dự án) : 0,850 tỷ đồng;

+ Công trình khởi công mới (02 dự án) : 4,242 tỷ đồng;

+ Chuẩn bị đầu tư (02 dự án) : 0,150 tỷ đồng.

3. Vốn từ nguồn thu quảng cao Đài Truyền hình (01 dự án khởi công mới) : 7,8 tỷ đồng.

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình ; các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận – huyện là cơ quan chủ quản của các chủ đầu tư tiến hành ngay việc phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chỉ tiêu kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này bổ sung vào chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng đã được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-UB ngày 27 tháng 01 năm 2005 và Quyết định số 46/2005/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng
 nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ DA, ĐT, TM, VX, TH (5b) ;
- Lưu (TH/LTg). D..

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 96/2005/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng ngày 13/06/2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.591

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!