Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 96/2003/QĐ-UB bổ sung mục 2 - khoản 2- Điều 3 Bản Qui định về mức hỗ trợ kinh phí cảI thiện nhà ở cho con cán bộ hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 có khó khăn về nhà ở theo Quyết định 129/2002/QĐ-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 96/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 06/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Sô: 96/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỤC 2 - KHOẢN 2- ĐIỀU 3 BẢN QUI ĐỊNH VỀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CẢI THIỆN NHÀ Ở CHO CON CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ TRƯỚC NĂM 1945 CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở - QUYẾT ĐỊNH SỐ 129/2002/QĐ-UB NGÀY 4/10/2002 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động Cách mạng từ trước Cách mạng Tháng 8/1945 cải thiện nhà ở;
Căn cứ Thông tư số 05/2000/TT-BXD ngày 27/6/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người tham gia hoạt động Cách mạng từ trước Cách mạng Tháng 8/1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Địa chính nhà đất - Sở Lao động thương binh và xã hội - Sở Tài chính vật giá tại văn bản số 126/ĐCNĐ-B61 ngày 9/1/2003 về việc xin điều chỉnh bổ sung một số mục tại Bản Qui định về mức hỗ trợ kinh phí cảI thiện nhà ở cho con cán bộ hoạt động Cách mạng từ trước Cách mạng Tháng 8/1945 có khó khăn nhà ở, ban hành kèm theo Quyết định số 129/2002/QĐ-UB ngày 4/10/2002 của UBND Thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung mục 2 - khoản 2 - Điều 3 tại Bản Qui định về mức hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở cho con cán bộ hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 có khó khăn về nhà ở được quy định tại Điều 5 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2002 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kèm theo Quyết định số 129/2002/QĐ-UB ngày 4/10/2002 của UBND Thành phố Hà Nội như sau:

"… Mức 20 triệu đồng được áp dụng cho con cán bộ lão thành cách mạng từ trước năm 1945, mà cả hai vợ chồng đã mất và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đang ở thuê nhà của Nhà nước kiểu chung cư nhiều tầng, nhiều hộ ở bình quân ≤ 4m²/1 người (không có đất riêng), nhà cấp 4 dột nát (chưa được sửa chữa).

+ Đang ở nhà tư nhân, bình quân ≤ 6m²/1 người hoặc ở nhà cấp 4 dột nát hư hỏng không có khả năng sửa chữa hoặc cải tạo xây dựng lại".

Điều 2: Quyết định này thực hiện cùng với Quyết định số 129/2002/QĐ-UB ngày 4/10/2002 của UBND Thành phố Hà Nội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở Địa chính Nhà đất, Lao động thương binh và xã hội, Tài chính vật giá, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Đ/c Chủ tịch  UBND TP (để b/c)
- Các đ/c PCT UBND TP
- CPVP, các tổ CV, NN, TH
- Lưu VT

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 96/2003/QĐ-UB bổ sung mục 2 - khoản 2- Điều 3 Bản Qui định về mức hỗ trợ kinh phí cảI thiện nhà ở cho con cán bộ hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 có khó khăn về nhà ở theo Quyết định 129/2002/QĐ-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.184

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29