Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 955/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 06/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 955/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ và Quy định cơ cấu tổ chức, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 54/TTr-SGTVT ngày 27/5/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 709/TTr-SNV ngày 31/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lợi – P.Chủ tịch TT UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Hồ Văn Hữu - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Phó CT TT;

3. Ông Trần Văn Mi - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Chủ tịch;

4. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT - Phó Chủ tịch;

5. Ông Nguyễn Chí Tuyến - PGĐ Sở Giao thông Vận tải - Ủy viên TT, kiêm Chánh Văn phòng Quỹ;

6. Ông Vương Đức Lâm - PCT. UBND Thị xã Đồng Xoài - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Xuân Tuyến - PCT. UBND Thị xã Bình Long - Ủy viên;

8. Ông Hoàng Xuân Lương - PCT. UBND Thị xã Phước Long - Ủy viên;

9. Ông Trần Thanh Sơn - PCT. UBND huyện Chơn Thành - Ủy viên;

10. Ông Trương Văn Thưa - QCT. UBND huyện Hớn Quản - Ủy viên;

11. Ông Hoàng Nhật Tân - PCT. UBND huyện Lộc Ninh - Ủy viên;

12. Ông Đặng Thế Nhàn - PCT. UBND huyện Bù Đốp - Ủy viên;

13. Ông Bùi Quốc Minh - PCT. UBND huyện Bù Gia Mập - Ủy viên;

14. Ông Trịnh Công Sơn - PCT. UBND huyện Bù Đăng - Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Văn Thanh - PCT. UBND huyện Đồng Phú - Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Trọng Tiến- PTP. KT ngành, VP UBND tỉnh - Ủy viên;

17. Ông Trần Văn Sang - PTP. Ngân sách, Sở Tài chính - Ủy viên;

18. Ông Trần Hùng Việt - TP.Kế hoạch & TC, Sở GTVT - Ủy viên;

19. Ông Nguyễn Văn Muôn - TP. Phát triển kinh tế ngành, Sở KH& ĐT - Ủy viên.

Điều 2.

1. Nhiệm vụ của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ và Quy định cơ cấu tổ chức, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các ông, bà có tên tại Điều 1 do Chủ tịch Hội đồng phân công;

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.014
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70