Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 941/QĐ-TTg 2022 Kế hoạch phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố 2021 2025

Số hiệu: 941/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 05/08/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ VÀ TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình số 51/TTr-NHNN ngày 10 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, NC, QHQT, PL;
- Lưu: VT, KTTH (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ VÀ TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số
941/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL) có hiệu quả ở Việt Nam vì nền hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

- Thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

- Bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền, TTKB/TTPBVKHDHL, tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính và các đối tượng báo cáo khác, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và hướng tới đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

- Nâng cao hiệu quả đánh giá rủi ro quốc gia và hợp tác trong nước trên cơ sở cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền (RT)/TTKB/TTPBVKHDHL và xây dựng kế hoạch hành động nhằm giải quyết rủi ro được xác định trong kết quả đánh giá rủi ro quốc gia; sửa đổi, bổ sung, xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, đặc biệt đối với các ngành, lĩnh vực có rủi ro cao về RT/TTKB/TTPBVKHDHL.

- Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát đối với tất cả các lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước của các bộ, ngành; đưa vào kế hoạch thanh tra hàng năm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL và nghiên cứu, triển khai, áp dụng thanh tra trên cơ sở rủi ro về RT/TTKB/TTPBVKHDHL.

- Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản đối với tội rửa tiền/TTKB, đặc biệt đối với các lĩnh vực có rủi ro cao trên cơ sở hợp tác trong và ngoài nước thông qua các cơ chế hợp tác chính thức và phi chính thức; thực hiện có hiệu quả quy trình điều tra, truy tố song song tội rửa tiền với tội phạm nguồn của tội rửa tiền; xây dựng, hoàn thiện quy trình/trình tự điều tra tài chính song song, truy tìm, ngăn chặn, tịch thu tài sản đối với các tội phạm nguồn có rủi ro cao.

- Nâng cao hiệu quả công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL trên cơ sở tăng cường nguồn lực, đặc biệt tăng cường nguồn lực cho Cơ quan phòng, chống rửa tiền (Cục Phòng, chống rửa tiền) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nâng cao nhận thức và tăng cường hiệu quả hoạt động của các đơn vị làm công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL ở các bộ, ngành có liên quan.

- Tăng cường cơ chế phối hợp liên bộ, ngành, hợp tác, trao đổi liên bộ, ngành trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện các khuyến nghị hành động của APG đối với Việt Nam.

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; đẩy mạnh đàm phán, ký kết các Biên bản ghi nhớ với các nước ngoài về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL; trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin qua kênh chính thức và phi chính thức; gia nhập các tổ chức khu vực và quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

- Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo quy định của pháp luật và chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là các lĩnh vực có rủi ro cao.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), đặc biệt là nghĩa vụ phát sinh theo kết quả đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL của Việt Nam.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021 - 2025 ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam, tiếp cận chuẩn mực quốc tế, tạo cơ sở cho quá trình hội nhập và phát triển. Theo đó:

a) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung:

- Bộ luật Hình sự liên quan đến tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố, hành vi phổ biến vũ khí và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; nghiên cứu vấn đề quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân phi thương mại;

- Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn hai luật này;

- Luật Kinh doanh bất động sản trong đó quy định đảm bảo giao dịch mua bán, kinh doanh bất động sản thực hiện thanh toán qua ngân hàng (không dùng tiền mặt) để góp phần PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL;

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định trách nhiệm, cách thức thực hiện, thu thập, cập nhật, lưu giữ thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp;

- Xây dựng quy định xử phạt vi phạm hành chính về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL trong tất cả các ngành nghề có liên quan;

- Xây dựng quy định pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế tác, kinh doanh kim loại quý, đá quý; xác định vai trò, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan;

- Quy định pháp luật về hội, quỹ; pháp luật về tôn giáo; pháp luật về tổ chức phi chính phủ nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

b) Nghiên cứu tính khả thi và đề xuất việc xây dựng cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội tại Việt Nam.

c) Nghiên cứu, rà soát Luật Tương trợ tư pháp theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2021 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV nhằm cung cấp phạm vi hỗ trợ pháp lý đa phương trong việc điều tra, truy tố, xét xử có liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, tội phạm nguồn gắn với rửa tiền và tài trợ khủng bố.

d) Nghiên cứu đối với lĩnh vực tài sản ảo để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

đ) Hướng tới việc xây dựng khung pháp lý/sổ tay hướng dẫn về thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.

2. Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá rủi ro RT/TTKB/TTPBVKHDHL và hợp tác trong nước

Tổ chức thực hiện việc cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia của Việt Nam về RT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2018 - 2022. Xác định giải pháp, nhiệm vụ cần giải quyết nhằm khắc phục rủi ro được phát hiện thuộc các bộ, ngành liên quan.

Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, chia sẻ thông tin và hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nguồn và tội rửa tiền/TTKB, đặc biệt đối với các ngành, lĩnh vực được xác định có rủi ro cao.

Xây dựng cơ chế hợp tác trao đổi thông tin, kết nối chia sẻ thông tin giữa Cơ quan phòng, chống rửa tiền (Cục Phòng, chống rửa tiền) và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo các đối tượng báo cáo tuân thủ các quy định pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL, hướng đến áp dụng cách tiếp cận trên cơ sở rủi ro

Trong giai đoạn 2021 - 2025, hướng tới xây dựng và triển khai áp dụng thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về RT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với tất cả các lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu của chuẩn mực quốc tế cũng như đảm bảo phân bổ nguồn lực trong nước hiệu quả. Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với tất cả các lĩnh vực thuộc quyền quản lý nhà nước của các bộ, ngành.

4. Tiếp tục tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử và tịch thu, thu hồi tài sản, đặc biệt đối với các tội phạm nguồn được xác định có rủi ro cao về RT/TTKB/TTPBVKHDHL

Tiếp tục tăng cường hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội RT/TTKB/TTPBVKHDHL đặc biệt gắn với các lĩnh vực được xác định có rủi ro cao ở Việt Nam để có thể đưa ra nhiều nhất các vụ việc, thông tin số liệu cthể.

Nghiên cứu, cập nhật Quy trình điều tra tội phạm rửa tiền; xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình điều tra tài chính song song tội rửa tiền với tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tổ chức triển khai quy trình một cách hiệu quả, đảm bảo việc điều tra và truy tố song song tội rửa tiền với tội phạm nguồn của tội rửa tiền.

Xây dựng Quy trình/trình tự truy tìm, ngăn chặn và tịch thu tài sản đối với các tội phạm nguồn có rủi ro RT/TTKB/TTPBVKHDHL cao.

5. Nâng cao hiệu quả công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Quy trình về điều tra tội phạm tài trợ khủng bố. Tăng cường đào tạo về điều tra tài chính, nâng cao nhận thức cho các cơ quan thực thi pháp luật về phạm vi và việc áp dụng tội tài trợ khủng bố. Xây dựng quy trình tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ các quốc gia khác, quy trình đưa vào, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định theo các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về TTKB. Tích cực tham gia điều tra hoạt động trốn tránh lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về TTKB/TTPBVKHDHL.

Tăng cường nhân lực cho Cơ quan phòng, chống rửa tiền (Cục Phòng, chống rửa tiền) thực hiện vai trò đầu mối quốc gia trong công tác PCRT/TTKB ở Việt Nam, đảm bảo vai trò Đơn vị tình báo tài chính theo chuẩn mực quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

6. Nâng cao hiệu quả trong hợp tác quốc tế, chia sẻ, trao đổi thông tin trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL

Để nâng cao hiệu quả trong hợp tác quốc tế, chia sẻ, trao đổi thông tin trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL cần chú trọng:

Tăng cường hoạt động trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin và hợp tác quốc tế chính thức và phi chính thức trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Đàm phán, ký kết các Biên bản ghi nhớ phối hợp, trao đổi thông tin với đối tác nước ngoài về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; nghiên cứu, đề xuất việc gia nhập các tổ chức của khu vực và quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL phù hợp với yêu cầu của Việt Nam.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự hiểu biết của các cơ quan quản lý và các đối tượng báo cáo trong nền kinh tế về công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL

Hoạt động tuyên truyền, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự hiểu biết của các cơ quan quản lý và các đối tượng báo cáo trong nền kinh tế về công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL cần được đẩy mạnh trong thời gian tới để tạo ra sự chuyển biến trên diện rộng và làm cơ sở cho việc triển khai công tác này một cách có hiệu quả. Theo đó cần tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo, tập huấn, chuẩn hóa tài liệu phổ biến, hướng dẫn cho các cơ quan quản lý và các đối tượng báo cáo trong từng lĩnh vực.

Ngoài ra, thực hiện công khai, cập nhật, bổ sung thông tin về việc thành lập pháp nhân phi thương mại (hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức phi chính phủ); đăng tải các tài liệu, báo cáo về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo quy định của pháp luật trên website của các bộ, ngành có liên quan.

III. HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ

(Theo Danh mục và Phụ lục đính kèm).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí

Các bộ, ngành có liên quan chủ động lập dự toán chi phí thực hiện các công việc được giao và đưa vào dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của đơn vị.

2. Trách nhiệm thực hiện

a) Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền về các nhiệm vụ được giao.

Đầu mối theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021 - 2025 (Kế hoạch).

Trước ngày 15 tháng 02 hàng năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch của năm trước.

b) Trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan

Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền về các nhiệm vụ được giao.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện hành động được giao tại Kế hoạch này và trước ngày 15 tháng 01 hàng năm gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kết quả triển khai thực hiện để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

DANH MỤC

CÁC HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ VÀ TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Nội dung hành động

Cơ quan chủ trì nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I. CÁC HÀNH ĐỘNG ĐỂ HOÀN THIỆN KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ

1

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự liên quan đến tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố, hành vi tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL); nghiên cứu vấn đề quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân phi thương mại.

Bộ Tư pháp

Các bộ, ngành có liên quan

2022 - 2025

2

Nghiên cứu sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

3

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn để xử lý những thiếu hụt liên quan đến phòng, chống tài trợ khủng bố phù hợp với khuyến nghị hành động của APG.

Bộ Công an

Các bộ, ngành có liên quan

2022 - 2025

4

Nghiên cứu, rà soát Luật Tương trợ tư pháp; nghiên cứu khả năng tách ra xây dựng riêng dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, dự án Luật điều chỉnh về dẫn độ và dự án Luật điều chỉnh về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù nhằm cung cấp phạm vi hỗ trợ pháp lý đa phương trong việc điều tra, truy tố, xét xử có liên quan đến rửa tiền, tội phạm nguồn gắn với rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bộ Tư pháp, Bộ Công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2021 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV)

Các bộ, ngành có liên quan

2022 - 2025

5

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản trong đó quy định đảm bảo giao dịch mua bán kinh doanh bất động sản thực hiện thanh toán qua ngân hàng (không dùng tiền mặt) để góp phần PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Bộ Xây dựng

Các bộ, ngành liên quan

2022 - 2025

6

Nghiên cứu tính khả thi và đề xuất việc xây dựng cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội tại Việt Nam.

Bộ Tư pháp

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Các bộ, ngành có liên quan

2022 - 2025

7

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng và hoàn thiện quy định xử phạt vi phạm hành chính về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo trách nhiệm quản lý của bộ, ngành có liên quan.

Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

8

Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế tác, kinh doanh kim loại quý, đá quý; xác định vai trò, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.

Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

2022 - 2025

9

Nghiên cứu đối với lĩnh vực tài sản ảo để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

Các bộ, ngành theo phân công của Thủ tướng Chính phủ

2022 - 2025

10

Nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý/sổ tay hướng dẫn về thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan thuộc quản lý của từng bộ, ngành.

Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương (theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Các bộ, ngành liên quan

2022 - 2024

11

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật quy định trách nhiệm, cách thức thực hiện, thu thập, cập nhật, lưu giữ thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành có liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành có liên quan (theo chức năng, nhiệm vụ được giao)

Bộ Tư pháp

2022 - 2025

12

Nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật về hội, quỹ; pháp luật về tôn giáo phù hợp với quy định của pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Bộ Nội vụ

Ủy ban Công tác các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Các bộ, ngành liên quan.

2022 - 2024

13

Nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý điều chỉnh các hoạt động cầm đồ liên quan đến RT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Bộ Công an

Các bộ, ngành liên quan

2022 - 2025

II. CÁC HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ HỢP TÁC TRONG NƯỚC

1

Kiện toàn, duy trì và tổ chức hoạt động có hiệu quả của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo

Các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo

Thường xuyên

2

Cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia của Việt Nam về RT/TTKB giai đoạn 2018 - 2022 và xây dựng Kế hoạch hành động nhằm giải quyết rủi ro RT/TTKB được xác định trong kết quả đánh giá rủi ro quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì đánh giá rủi ro về RT; Bộ Công an chủ trì đánh giá rủi ro về TTKB.

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

3

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng cơ chế và tổ chức thực hiện phối hợp, chia sẻ thông tin và hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nguồn và tội RT/TTKB/TTPBVKHDHL đặc biệt đối với các ngành, lĩnh vực có rủi ro cao.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầu mối đánh giá về công tác PCRT;

Bộ Công an đầu mối đánh giá về công tác phòng, chống TTKB;

Bộ Quốc phòng đầu mối đánh giá về công tác phòng, chống TTPBVKHDHL

Các bộ, ngành có liên quan

Liên tục

4

Tăng cường xây dựng cơ chế hợp tác trao đổi thông tin, kết nối chia sẻ thông tin giữa Cơ quan phòng, chống rửa tiền (Cục Phòng, chống rửa tiền) và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

5

Thực hiện kết nối thông tin khai báo, vận chuyển tiền mặt qua biên giới từ Tổng cục Hải quan đến Cơ quan phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

2022 - 2025

III. CÁC HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1

Căn cứ vào tình hình thực tế, đặc thù lĩnh vực quản lý, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức để nghiên cứu xây dựng và phát triển áp dụng thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với các lĩnh vực.

Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp (theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

2

Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với tất cả các lĩnh vực thuộc quyền quản lý nhà nước của các bộ, ngành.

Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp (theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

3

Đưa nội dung liên quan đến thanh tra về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL vào định hướng chương trình thanh tra hàng năm cho toàn ngành; chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với tất cả các lĩnh vực thuộc quyền quản lý nhà nước.

Thanh tra Chính phủ

Các bộ, ngành có liên quan

Hàng năm

IV. CÁC HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ VÀ TỊCH THU, THU HỒI TÀI SẢN

1

Tăng cường hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội RT/TTKB đặc biệt với các lĩnh vực được xác định rủi ro cao.

Bộ Công an

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

2

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong việc phối hợp điều tra, truy tố các vụ án RT/TTKB xuyên quốc gia thông qua các cơ chế hợp tác chính thức và phi chính thức với các cơ quan nước ngoài.

Bộ Công an

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

3

Nghiên cứu, cập nhật Quy trình điều tra tội phạm rửa tiền; xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình điều tra tài chính song song tội rửa tiền với tội phạm nguồn của tội rửa tiền.

Bộ Công an

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

4

Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy trình điều tra và truy tố song song tội rửa tiền với tội phạm nguồn của tội rửa tiền.

Bộ Công an

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

5

Xây dựng Quy trình/trình tự truy tìm, ngăn chặn và tịch thu tài sản đối với các tội phạm nguồn có rủi ro RT/TTKB/TTPBVKHDHL cao.

Bộ Công an

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Các bộ, ngành có liên quan

2022 - 2023

V. CÁC HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT

1

Tổ chức triển khai có hiệu quả Quy trình về điều tra tội rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Bộ Công an

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Thường xuyên

2

Tăng cường đào tạo về điều tra tài chính, nâng cao nhận thức cho các cơ quan thực thi pháp luật về phạm vi và việc áp dụng tội rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Thường xuyên

3

Xây dựng quy trình tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ các quốc gia khác, quy trình đưa vào, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định theo các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về TTKB.

Bộ Công an

Các bộ, ngành có liên quan

2022 - 2023

4

Điều tra hoạt động trốn tránh lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về TTKB/TTPBVKHDHL

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

5

Tăng cường năng lực cho Cơ quan phòng, chống rửa tiền (Cục Phòng, chống rửa tiền) đảm bảo thực hiện vai trò đầu mối quốc gia trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

6

Tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị làm công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL tại các bộ, ngành có liên quan theo quy định pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông (theo chức năng, nhiệm vụ được giao)

2022 - 2025

7

Rà soát, sửa đổi cơ chế thiết lập quy trình quản lý, xử lý tài sản phạm tội và tài sản liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Bộ Công an

Các bộ, ngành có liên quan

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Tháng 3/2023

VI. CÁC HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Tăng cường hoạt động trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin và hợp tác quốc tế chính thức và phi chính thức trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thông tin về PCRT);

Bộ Công an (thông tin về TTKB); Bộ Quốc phòng (thông tin về TTPBVKHDHL);

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao (thông tin về tương trợ tư pháp về RT/TTKB/TTPBVKHDHL).

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

2

Đàm phán, ký kết các Biên bản ghi nhớ phối hợp, trao đổi thông tin với đối tác nước ngoài về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL và ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự.

Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công an,

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

(theo chức năng nhiệm vụ được giao)

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

3

Nghiên cứu, đề xuất việc gia nhập các tổ chức của khu vực và quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (theo chức năng, nhiệm vụ được giao)

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

VII. CÁC HÀNH ĐỘNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, ĐÀO TẠO VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG KHÁC

1

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của các bộ, ngành về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đặc biệt là các lĩnh vực có rủi ro cao về rửa tiền.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp (theo chức năng quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực)

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

2

Tổ chức tuyên truyền, đào tạo cho các cơ quan có thẩm quyền, đối tượng báo cáo và các đối tượng khác về quy định của pháp luật, chuẩn mực quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầu mối về PCRT;

Bộ Công an đầu mối về TTKB;

Bộ Quốc phòng đầu mối về TTPBVKHDHL

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

3

Thực hiện công khai, cập nhật, bổ sung thông tin về việc thành lập pháp nhân phi thương mại (hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức phi chính phủ).

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

4

Thực hiện đăng tải công khai các tài liệu, báo cáo về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo quy định của pháp luật trên website của các bộ, ngành có liên quan.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

5

Tuyên truyền và phổ biến pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo phạm vi quản lý nhà nước và chức năng nhiệm vụ được giao.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

PHỤ LỤC

CÁC HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA ĐẾN THÁNG 3 NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số
941/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Khuyến nghị hành động của APG

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao

quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

A

RỦI RO, CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU PHỐI

I

Khuyến nghị số 1

- Xem xét một số loại tội phạm được chỉ định, ủy thác nước ngoài và một số lĩnh vực quan trọng khi thực hiện đánh giá rủi ro.

- Cập nhật đánh giá rủi ro thường xuyên, tiến hành các đánh giá về mối đe dọa cụ thể khác hoặc đánh giá theo ngành để bổ sung cho quy trình đánh giá rủi ro quốc gia (NRA).

- Áp dụng dựa trên rủi ro để phân bổ nguồn lực và thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố (RT/TTKB) được NRA xác định khi xây dựng Kế hoạch Hành động sau thực hiện NRA.

- Yêu cầu tất cả các đối tượng báo cáo phải thực hiện các biện pháp nâng cao để quản lý và giảm thiểu các khu vực rủi ro cao hơn đã được NRA xác định.

- Tăng cường giám sát và yêu cầu các đối tượng báo cáo tăng cường các biện pháp kiểm soát phù hợp với mức độ rủi ro.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) và rà soát, tổng kết việc thực hiện Luật Phòng, chống khủng bố (PCKB) đđề xuất bổ sung các yêu cầu cập nhật đánh giá rủi ro thường xuyên và yêu cầu các cơ quan quản lý, đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tăng cường để quản lý và giảm thiểu các rủi ro RT/TTKB đã được xác định.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Luật PCRT) Bộ Công an (Luật PCKB)

Các bộ, ngành có liên quan.

Tháng 3/2023

II

Hiệu quả trực tiếp số 1

1

Cập nhật hiểu biết về rủi ro thông qua các đánh giá bổ sung về rủi ro RT/TTKB, bao gồm các đánh giá về mối đe dọa (đối với tội phạm có tổ chức, buôn bán người, bóc lột tình dục, vận chuyển hàng hóa hoặc tiền tệ bất hợp pháp qua biên giới và tội phạm môi trường) và đánh giá theo ngành (đối với tài sản ảo và các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản ảo, ủy thác nước ngoài, sòng bạc, kinh doanh kim loại quý và đá quý, luật sư, công chứng viên và các chuyên gia pháp lý độc lập khác). Khi tiến hành đánh giá, cần xem xét phạm vi thông tin rộng hơn bao gồm phân tích thông tin tình báo, phân tích chiến lược, các báo cáo/nghiên cứu trong nước và quốc tế và tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong quy trình đánh giá.

Cập nhật NRA giai đoạn 2018 - 2022 (bổ sung các ngành, lĩnh vực và các loại tội phạm nguồn mới).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền)

Bộ Công an (chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về TTKB)

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

Ban hành Báo cáo đánh giá rủi ro ngành về PCRT/TTKB.

Các bộ, ngành có liên quan theo chức năng quản lý đối với từng lĩnh vực và theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 3/2023

2

Thông qua một kế hoạch hành động quốc gia cung cấp các chính sách quốc gia về PCRT/TTKB rõ ràng trên cơ sở các mối đe dọa đã được xác định và rủi ro ngành. Tương tự, từng cơ quan, bộ, ngành, đơn vị nên thông qua và đưa vào kế hoạch nội bộ của mình các hạng mục hành động trong kế hoạch hành động quốc gia dựa trên mức độ rủi ro. Đảm bảo các cơ chế ở cấp quốc gia và chính sách để giám sát tiến độ thực hiện các kế hoạch hành động.

Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-2025.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành liên quan

Tháng 3/2023

Ban hành Kế hoạch hành động chi tiết về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL hoặc kết hợp kế hoạch tổng thể của từng bộ, ngành và Kế hoạch hành động quốc gia.

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

3

Thực hiện cách tiếp cận dựa trên rủi ro trong các cơ quan chủ chốt để ưu tiên nâng cao năng lực và đào tạo, phân bổ nguồn lực nhằm phát triển và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro RT/TTKB. Điều này bao gồm việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan chủ chốt khác thực hiện từng bước để đảm bảo các mục tiêu và hoạt động phù hợp với chính sách quốc gia PCRT/TTKB và các rủi ro RT/TTKB đã xác định. Để sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn, áp dụng các biện pháp nâng cao cho các lĩnh vực rủi ro cao đã được xác định như ngân hàng, bất động sản và các lĩnh vực liên quan khác và xem xét áp dụng các biện pháp đơn giản hóa cho các lĩnh vực rủi ro thấp hơn.

Các bộ, ngành tăng cường nguồn lực, đào tạo trên cơ sở rủi ro đã được xác định nhằm đáp ứng Kế hoạch hành động quốc gia và phù hợp với rủi ro quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Công an

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

4

Tăng cường hợp tác và phối hợp ở cấp kỹ thuật thông qua việc thiết lập hoặc cải thiện các cơ chế tập trung vào những lĩnh vực được xác định có rủi ro cao trong NRA để đảm bảo sự hợp tác và phối hợp chính xác và thường xuyên để phòng chống RT/TTKB. Việc này bao gồm các lực lượng đặc nhiệm chung cùng các cơ quan thực thi pháp luật chủ chốt để chống tội phạm có nguy cơ cao hơn và giám sát chung giữa các cơ quan cấp phép và giám sát đối với một số lĩnh vực có nguy cơ cao hơn.

Xây dựng hoặc đẩy mạnh triển khai cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành hoặc nhóm làm việc liên ngành tập trung vào các lĩnh vực rủi ro RT đã xác định trong NRA.

Bộ Công an (liên quan đến điều tra tội phạm RT/TTKB), Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao (liên quan đến truy tố tội phạm RT/TTKB) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (liên quan đến công tác PCRT và các đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý) Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng (liên quan đến các đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý)

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

5

Đảm bảo các cơ quan có thẩm quyền hợp tác và phối hợp trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách và hoạt động nhằm phòng chống TTPBVKHDHL, bằng cách kết hợp điều này vào Kế hoạch hành động nâng cao sau NRA hoặc Kế hoạch hành động mới cấp quốc gia hoặc ở cấp bộ, ngành cụ thể.

Ban hành văn bản mở rộng thành phần, chức năng cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam về TTPBVKHDHL theo hướng liên ngành, liên bộ.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 10/2022

6

Tiếp tục phối hợp với các đối tượng báo cáo, dựa trên rủi ro và bối cảnh bao gồm các tổ chức tài chính (FI) nhỏ hơn và tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính chỉ định (DNFBP) để nâng cao nhận thức của họ về rủi ro RT/TTKB của Việt Nam. Bao gồm phổ biến kết quả NRA và các đánh giá rủi ro khác trong tương lai, bao gồm thông qua các chương trình tiếp cận cộng đồng để đảm bảo tất cả các đối tượng báo cáo có hiểu biết cơ bản về các nghĩa vụ PCRT/TTKB và các rủi ro liên quan.

Phổ biến kết quả đánh giá rủi ro tới các bên liên quan để tăng cường nhận thức thông qua các hiệp hội, khóa đào tạo, cơ chế chia sẻ thông tin (các văn bản thông báo, hướng dẫn, kênh tuyên truyền thông tin).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (phổ biến kết quả NRA cho các bộ, ngành) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ (phổ biến kết quả NRA cho các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý)

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

B

TÌNH BÁO TÀI CHÍNH, ĐIỀU TRA TÀI CHÍNH VÀ TRUY TỐ VỀ TỘI PHẠM RỬA TIỀN

I

Khuyến nghị số 29

- Quy định rõ ràng nghĩa vụ pháp lý bt buộc nộp các báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến TTKB cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phòng, chống rửa tiền - Cục PCRT).

- Sửa đổi quy định để giải quyết thiếu hụt trong bảo mật thông tin, và tính độc lập trong hoạt động của Đơn vị tình báo tài chính.

(i) Rà soát, tổng kết việc thực hiện Luật PCKB và các văn bản hướng dẫn để quy định về nghĩa vụ nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến TTKB.

(ii) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật PCRT để quy định cụ thể đảm bảo tính bảo mật thông tin.

(iii) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật PCRT để đảm bảo tính độc lập của Cục PCRT trong hoạt động của Đơn vị tình báo tài chính.

Bộ Công an chủ trì Luật PCKB và các văn bản hướng dẫn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

II

Hiệu quả trực tiếp số 6

1

Các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan điều tra khác nên tăng cường thu thập và thường xuyên sử dụng các thông tin tình báo tài chính và các thông tin liên quan, thông qua các quy trình của riêng các cơ quan thực thi pháp luật và thông tin tình báo của Cục PCRT để ưu tiên điều tra tài chính để xây dựng bằng chứng và truy vết tội phạm liên quan đến RT, tội phạm nguồn và TTKB. Các cơ quan thực thi pháp luật nên có phản hồi về hiệu quả sử dụng thông tin tình báo tài chính cho Cục PCRT.

(i) Rà soát, xây dựng, sửa đổi các quy trình nội bộ hoặc đưa ra các nguyên tắc để tăng cường thu thập và thường xuyên sử dụng các thông tin tình báo tài chính và các thông tin liên quan do Cục PCRT cung cấp.

(ii) Các cơ quan thực thi pháp luật phản hồi theo mức độ sử dụng thông tin về từng trường hợp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục PCRT) chuyển giao/trao đổi.

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

(iii) Xây dựng, sửa đổi cơ chế phối hợp, các nguyên tc cụ thể hoặc thành lập các tổ, nhóm làm việc để tăng cường thanh tra, giám sát, điều tra tài chính đối với tội rửa tiền/tài trợ khủng bố và các tội phạm nguồn.

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

2

Cục PCRT cần tăng cường nhiều hơn nữa hoạt động phân tích của mình bằng cách nâng cấp các quy trình phân tích mà phản ánh các phương pháp luận về tình báo tội phạm và tích hợp lưu trữ dữ liệu để tạo kênh kết nối giữa các cá nhân, tổ chức, tài sản và giao dịch. Cục PCRT cần thu thập đủ thông tin tài chính và cung cấp các sản phẩm có giá trị gia tăng cho các cơ quan thực thi pháp luật. Việc tăng cường ở đây bao gồm phân tích hoạt động và chiến lược.

(i) Cập nhật quy trình phân tích báo cáo giao dịch đáng ngờ (12/2022).

(ii) Tăng cường số lượng và chất lượng sản phẩm phân tích chiến lược và hoạt động của Cục Phòng, chống ra tiền (báo cáo định kỳ hàng năm).

(iii) Áp dụng hệ thống GoAML trong hoạt động của Cục PCRT (2024 - 2025).

(iv) Ban hành tài liệu hướng dẫn cho các đối tượng báo cáo, đặc biệt là DNFBPs (12/2022).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

3

Các thông tin tình báo tài chính của Cục PCRT cần được mở rộng ra ngoài các tội phạm nguồn tập trung vào tội rửa tiền và sự di chuyển của tiền thu được từ tội phạm, đáp ứng tốt hơn với hồ sơ rủi ro rửa tiền.

(i) Chuyển giao các thông tin tình báo tài chính, tập trung vào tội rửa tiền và các tội phạm nguồn có rủi ro rửa tiền cao.

(ii) Đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ Cục PCRT.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan khác

Tháng 3/2023

4

Cục PCRT phải cải thiện việc truy cập kịp thời vào cơ sở dữ liệu của cơ quan thực thi pháp luật và tận dụng nền tảng một cách tốt hơn để trao đổi thông tin điện tử, bao gồm cả Tổng cục Hải quan. Cần cải thiện sự phối hợp và hợp tác giữa Cục PCRT và cơ quan hải quan để chia sẻ thông tin, bao gồm các báo cáo xuyên biên giới, và hỗ trợ các cuộc điều tra tài chính của cơ quan hải quan.

(i) Kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu xuất nhập cảnh.

(ii) Xây dựng Bản ghi nhớ/nguyên tắc giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cục PCRT) và Tổng cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng.

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

Tháng 3/2023

5

Các nguồn lực khác cần được phân bổ cho Cục PCRT và các cơ quan thực thi pháp luật khác để cải thiện việc cung cấp thông tin và sử dụng thông tin tài chính phủ hợp với hồ sơ rủi ro của Việt Nam.

(i) Tăng cường nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của Cục PCRT.

(ii) Các cơ quan thực thi pháp luật bổ sung nguồn lực để tiến hành điều tra rửa tiền dựa trên thông tin tình báo tài chính từ Cục PCRT.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (chủ trì nội dung (i))

Bộ Công an (chủ trì nội dung (ii))

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

6

Cục PCRT và các cơ quan thực thi pháp luật nên xây dựng các hệ thống, quy trình và năng lực của nhân viên được cải thiện, bao gồm đào tạo đầy đủ và phù hợp để nâng cao chất lượng phân tích và điều tra tài chính nhằm hỗ trợ tốt nhất cho nhu cầu hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật để xây dựng bằng chứng và truy tìm các khoản tiền thu được từ tội phạm liên quan đến RT, các tội phạm nguồn có liên quan và TTKB.

(i) Xây dựng các quy trình điều tra tài chính.

(ii) Tăng cường các khóa đào tạo điều tra tài chính.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Quy trình tiếp nhận, phân tích, chuyển giao thông tin giao dịch đáng ngờ)

Bộ Công an (quy trình điều tra tài chính)

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

7

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải đảm bảo tính độc lập trong hoạt động của Cục PCRT liên quan đến các phân tích và chức năng phổ biến, các thỏa thuận hợp tác trong nước và quốc tế và khả năng đạt được và triển khai các nguồn lực.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn để đảm bảo tính độc lập trong hoạt động của Cục PCRT.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

8

Hợp tác và trao đổi thông tin và tình báo tài chính giữa Cục PCRT và các cơ quan có thẩm quyền khác cần được tăng cường để hỗ trợ nhu cầu hoạt động của họ. Các kênh được bảo mật và an toàn để chuyển giao thông tin giữa Cục PCRT và các cơ quan chức năng khác nên được phát triển và sử dụng để bảo vệ các thông tin nhạy cảm.

Xây dựng kênh trao đổi, nguyên tắc chia sẻ giữa Cục PCRT và các cơ quan có thẩm quyền liên quan và tổ chức thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan.

Tháng 3/2023

III

Khuyến nghị số 3

Sửa đổi quy định pháp luật để:

- Hành vi phạm tội rửa tiền bao gồm tất cả các hình thức chuyển giao và chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm.

- Mở rộng hành vi phạm tội rửa tiền đến tài sản gián tiếp đại diện cho số tiền thu được từ tội phạm.

- Các khoản tiền phạt đảm bảo tính tương xứng và phù hợp.

- Trách nhiệm hình sự của pháp nhân áp dụng đối với tất cả các loại tội phạm nguồn được chỉ định và đối với tất cả các hình thức pháp nhân.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi nội dung Điều 76, Điều 300, Điều 324 và các điều, khoản liên quan (nếu có) tại Bộ luật Hình sự.

Bộ Tư pháp

Các bộ, ngành có liên quan.

Tháng 3/2023

IV

Hiệu quả trực tiếp số 7

1

Các chính sách quốc gia rõ ràng cần được xây dựng để nâng cao nhận thức cho tất cả các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan công tố về việc ưu tiên và tiến hành các cuộc điều tra và truy tố RT song song với việc xác định tội phạm nguồn và đối với RT riêng lẻ, phù hợp với hồ sơ rủi ro của Việt Nam. Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật khác phải thể hiện mức độ ưu tiên.

Xây dựng/tổ chức thực hiện các chính sách quốc gia về nâng cao nhận thức cho các cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến điều tra, truy tố tội rửa tiền trên cơ sở rủi ro.

Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Tháng 3/2023

2

Xây dựng và triển khai các chính sách và quy trình điều tra rửa tiền cho từng cơ quan thực thi pháp luật với trọng tâm là hoạt động rửa tiền liên quan đến các rủi ro chính. Điều này nên bao gồm đào tạo điều tra rửa tiền và thành lập các nhóm chuyên gia rửa tiền tập trung vào các cuộc điều tra song song đối với các khoản tiền có nguy cơ cao phát sinh tội phạm.

(i) Ban hành các chính sách và thủ tục điều tra rửa tiền tập trung vào các tội phạm nguồn có rủi ro cao.

(ii) Thực hiện các khóa đào tạo về điều tra rửa tiền.

(iii) Tiến hành đa dạng các cuộc điều tra gắn với rửa tiền gồm điều tra chung về các tội phạm nguồn có nguy cơ cao, tội phạm xuyên quốc gia, các vụ việc phức tạp và tự rửa tiền, rửa tiền qua bên thứ ba.

Bộ Công an

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

3

Hỗ trợ nâng cao nhận thức và hiểu biết cho các cơ quan thực thi pháp luật và ưu tiên đặt mục tiêu điều tra việc sử dụng bên thứ ba để rửa tiền cũng như sử dụng điều tra RT để nhận diện và xác định những mạng lưới tội phạm tạo ra lợi nhuận.

Triển khai các khóa đào tạo về điều tra, truy tố, xét xử rửa tiền để tăng cường hiểu biết về điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, bao gồm rửa tiền qua bên thứ 3 và tội phạm có tổ chức.

Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Tháng 3/2023

4

Tăng cường năng lực cho các cơ quan chức năng để đảm bảo rằng các cơ quan điều tra và công tố viên được đào tạo và trang bị đầy đủ nguồn lực để nhận diện, điều tra và truy tố các hoạt động RT có thể thông qua thành lập các lực lượng đặc nhiệm hoặc các cơ chế tương tự đối với một số cơ quan có thẩm quyền để có thể cùng điều tra hành vi RT khi thích hợp.

(i) Ưu tiên tuyển chọn những cán bộ có kinh nghiệm, đã tham gia các đoàn đánh giá đa phương hoặc những cán bộ được giao phối hợp thực hiện nhiệm vụ sau đánh giá đa phương APG tại các đơn vị để thành lập nhóm chuyên trách trong Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

(ii) Thiết lập cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cục PCRT.

(iii) Tổ chức các chương trình đào tạo để nâng cao năng lực cho cán bộ điều tra và công tố.

Bộ Công an

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

5

Bộ Công an cần tăng cường các kênh hợp tác điều tra và trao đổi thông tin với Tổng cục Hải quan để xử lý một cách có hiệu quả các tội phạm xuyên biên giới và hành vi rửa tiền liên quan.

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính trong điều tra, xử lý tội phạm RT/TTKB và tội phạm xuyên quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Công an

Bộ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tháng 3/2023

6

Tiếp tục hỗ trợ hoạt động điều tra các trường hợp rửa tiền xuyên quốc gia bằng các cơ chế hợp tác chính thức (Tương trợ tư pháp).

Tăng cường gửi yêu cầu tương trợ tư pháp ra bên ngoài liên quan đến rửa tiền hoặc lần theo dấu vết dòng tiền (tổng kết kết quả thực hiện vào 31/12 hàng năm).

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bộ Công an

Tháng 3/2023

7

Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xác định các hành vi khả năng có RT và chuẩn bị cho quá trình truy tố để tăng cường truy tố và áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Thiết lập cơ chế hợp tác giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an liên quan đến điều tra, truy tố tội rửa tiền.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bộ Công an

Tháng 3/2023

C

HỢP TÁC QUỐC TẾ

I

Khuyến nghị số 38

- Cung cấp các hình thức hỗ trợ trên cơ sở quy trình tố tụng không qua kết án.

- Xây dựng quy trình cụ thể để phối hợp bắt giữ hoặc tịch thu.

- Xây dựng cơ chế quản lý, và tiêu hủy khi cần thiết đối với tài sản bị phong tỏa, tạm giữ hoặc tịch thu theo yêu cầu tương trợ tư pháp.

(i) Nghiên cứu tính khả thi về việc xây dựng cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội tại Việt Nam.

(ii) Rà soát quy trình phối hợp bắt giữ hoặc kê biên tài sản.

Bộ Tư pháp (đối với nội dung (i))

Bộ Công an (chủ trì đối với nội dung (ii))

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Bộ Tài chính

Bộ Quốc phòng

Tháng 3/2023

II

Hiệu quả trực tiếp số 2

1

Việt Nam cần ưu tiên hợp tác quốc tế ở cấp quốc gia và lĩnh vực theo các nội dung ưu tiên. Cần hỗ trợ tăng cường nguồn lực cho cơ quan thẩm quyền cấp trung ương và các cơ quan quản lý hành chính nhà nước khác để quản lý khối lượng yêu cầu đi và đến và xây dựng thêm các MOU quốc tế. Mọi cán bộ cần được đào tạo và nâng cao năng lực trong tạo lập yêu cầu và xử lý yêu cầu hợp tác quốc tế.

(i) Xác định các nước có rủi ro rửa tiền và tội phạm nguồn với Việt Nam để tăng cường hợp tác chính thức, không chính thức.

(ii) Tăng cường năng lực cán bộ thực hiện công tác tương trợ tư pháp, dẫn độ.

(iii) Ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp, dẫn độ với các quốc gia khác.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Ngoại giao

Tháng 3/2023

2

Việt Nam cần chủ động và tăng cường tìm kiếm sự hợp tác quốc tế cả chính thức và không chính thức liên quan đến RT phù hợp với hồ sơ rủi ro của mình bao gồm hỗ trợ pháp lý đa phương để hỗ trợ ngăn chặn và tịch thu tài sản cũng như truy tố tội RT.

(i) Tăng cường các yêu cầu gửi đi liên quan đến tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, cung cấp thông tin tình báo tài chính để hỗ trợ ngăn chặn và tịch thu tài sản cũng như truy tố tội RT.

(ii) Tăng cường chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Hải quan và các cơ quan hải quan nước ngoài liên quan đến rửa tiền hoặc các tội phạm nguồn có rủi ro cao về rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Công an

Bộ Tài chính (theo chức năng, nhiệm vụ được giao)

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Các bộ, ngành có liên quan.

Tháng 3/2023

3

Cục PCRT cần tăng cường các cơ chế hợp tác quốc tế hiệu quả, bao gồm ưu tiên sử dụng nguồn thông tin nước ngoài trong công tác phân tích bằng cách tiếp tục tiến trình gia nhập làm thành viên Nhóm các Đơn vị tình báo tài chính (Nhóm Egmont và ký kết các Biên bản ghi nhớ trao đổi thông tin tình báo tài chính về rửa tiền và tài trợ khủng bố (MOU) với nhiều Đơn vị tình báo tài chính nước ngoài nhất có thể để đảm bảo rằng Cục PCRT có thể cung cấp và nhận được hợp tác kịp thời từ các đối tác nước ngoài để tránh rủi ro.

(i) Gửi đơn đăng ký chính thức để trở thành thành viên của Nhóm Egmont.

(ii) Tăng cường ký MOU với các Đơn vị tình báo tài chính nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 3/2023

4

Các cơ quan giám sát tài chính nên chủ động hợp tác với các đối tác nước ngoài về PCRT/TTKB, bao gồm trao đổi thông tin về việc kiểm tra phù hợp và chính xác, các yếu tố rủi ro và lập kế hoạch giám sát, đồng thời thực hiện giám sát chung hoặc chia sẻ các báo cáo kiểm tra, nếu thích hợp. Điều này có thể yêu cầu sửa đổi các MOU hiện tại.

(i) Tăng cường số lượng yêu cầu gửi đi về PCRT/TTKB liên quan đến việc kiểm tra tính chính xác và phù hợp, các yếu tố rủi ro, lập kế hoạch giám sát với các cơ quan giám sát nước ngoài.

(ii) Thực hiện giám sát PCRT/TTKB (kết hợp với các cơ quan giám sát nước ngoài khi có thể) hoặc chia sẻ báo cáo giám sát.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

5

Các cơ quan có thẩm quyền gồm Cục PCRT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công an nên đồng thời cung cấp thông tin và thông tin tình báo về hoạt động rửa tiền, tội phạm nguồn và TTKB có thể xảy ra cho các đối tác nước ngoài.

Cung cấp thông tin và chia sẻ thông tin tình báo về RT/TTKB cho các cơ quan đối tác nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

6

Việt Nam cần đảm bảo khi có yêu cầu tương trợ tư pháp, dẫn độ, phải tuân thủ các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài và nên cung cấp thêm thông tin khi được yêu cầu thay vì từ chối yêu cầu.

Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài liên quan đến yêu cầu tương trợ tư pháp theo quy định của pháp luật và thủ tục của Việt Nam.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

7

Việt Nam cần liên tục đào tạo cho các điều tra viên và công tố viên về các kênh hợp tác chính thức và không chính thức.

Tổ chức các khóa đào tạo, các chương trình chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài nước dành cho các điều tra viên và công tố viên.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính

Tháng 3/2023

D

TÀI TRỢ KHỦNG BỐ - QUY ĐỊNH TRỪNG PHẠT TÀI CHÍNH MỤC TIÊU (TFS) VÀ CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN (NPO)

I

Khuyến nghị số 5

Hình sự hóa hành vi tài trợ cho các hành động khủng bố, trong đó bao gồm việc tài trợ đi lại của các thành phần khủng bố nước ngoài.

- Trong khi chưa có quy định hình sự hóa rõ ràng việc tài trợ cho các hành động khủng bố, cần có các biện pháp trừng phạt đối với thổ nhân hoặc pháp nhân.

- Điều chỉnh hình phạt đối với pháp nhân thương mại để đảm bảo tính tương xứng phù hợp, và có tính răn đe.

- Đảm bảo tội chuẩn bị và đồng phạm/giúp đỡ khủng bố không được áp dụng thay cho tội tài trợ khủng bố.

Nghiên cứu đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự về các nội dung có liên quan.

Bộ Tư pháp

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

II

Khuyến nghị số 6

- Bổ sung quy định về tiêu chuẩn, chứng cứ chứng minh khi quyết định có đưa ra đề xuất chỉ định hay không.

- Bổ sung quy định các tổ chức thuộc sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những người thay mặt hoặc theo chỉ đạo của những người được chỉ định và các tổ chức có thể được chỉ định trong nước.

- Xây dựng quy định chi tiết về bằng chứng “căn cứ hợp lý” hoặc “cơ sở hợp lý”.

- Bổ sung quy định trong nghĩa vụ đóng băng không chậm trễ và không cần thông báo trước, đảm bảo áp dụng cho tất cả thể nhân và pháp nhân.

Quy định hình phạt cho việc không tuân thủ nghĩa vụ phong tỏa và các lệnh cấm (TFS) và hình phạt phải có tính răn đe.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Bộ Công an

Các bộ ngành có liên quan

Tháng 3/2023

(i) Phát hành công văn kịp thời cho đối tượng báo cáo để thông báo về việc đưa vào và đưa ra khỏi danh sách chỉ định hoặc cung cấp chức năng cập nhật tự động trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để tự động thông báo cho tất cả các thể nhân và pháp nhân.

(ii) Ban hành hướng dẫn về đóng băng/bãi bỏ việc đóng băng.

(iii) Ban hành quy trình thủ tục công khai về các cảnh báo giả.

Bộ Công an

Các bộ ngành có liên quan

Tháng 3/2023

III

Hiệu quả trực tiếp số 10

1

Sửa đổi quy định về nghĩa vụ phong tỏa trong Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 để yêu cầu phong tỏa đối với tất cả các thể nhân và pháp nhân một cách không chậm trễ và không cần thông báo trước.

Bổ sung, sửa đổi Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Bộ Công an

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

2

Ban hành các hình thức xử phạt cho việc không tuân thủ các nghĩa vụ TFS để áp dụng tương xứng và có tính răn đe đối với tất cả các thể nhân và pháp nhân.

Xây dựng các nghị định xử phạt vi phạm hành chính đối với các ngành, lĩnh vực, trong đó có bao gồm nội dung xử phạm vi phạm về việc không tuân thủ nghĩa vụ TFS và phải đảm bảo tính răn đe.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng

Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan (theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Các bộ ngành có liên quan

Tháng 3/2023

3

Triển khai một cơ chế thông tin tức thì và được chuẩn hóa để thông báo cho tất cả các lĩnh vực về danh sách đến được cập nhật của Bộ Công an, đặc biệt là đối với những khu vực ít chủ động theo dõi danh sách của Liên hợp quốc thông qua một hệ thống tự động hoặc có các nhân viên chuyên trách.

Thông báo cho các đối tượng báo cáo không chậm trễ về việc đưa vào và đưa ra khỏi danh sách chỉ định hoặc cung cấp chức năng cập nhật tự động trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để tự động thông báo cho tất cả các thể nhân và pháp nhân.

Bộ Công an

Các bộ ngành có liên quan

Tháng 3/2023

4

Bắt đầu tiếp cận trực tiếp và định kỳ đối với các FI phi ngân hàng và DNFBP về nghĩa vụ theo các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSCR). Việc tiếp cận cần được điều chỉnh cho phù hợp và được theo dõi với yêu cầu các đơn vị phải báo cáo về công việc đã thực hiện để đảm bảo thực thi các nghĩa vụ TFS.

Tổ chức các khóa đào tạo hoặc có công văn về nghĩa vụ TFS của đối tượng báo cáo liên quan đến UNSCR.

Bộ Công an

Các bộ ngành có liên quan

Tháng 3/2023

5

Dựa trên đánh giá rủi ro đối với tổ chức phi lợi nhuận (NPO) gần đây, duy trì tiếp cận với các NPO được đánh giá là có mức độ rủi ro bị lạm dụng thực hiện TTKB cao, áp dụng các biện pháp dựa trên rủi ro đối với các NPO này và phối hợp xây dựng các thông lệ tốt nhất để giải quyết rủi ro TTKB trong bối cảnh của Việt Nam.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra và giám sát NPO và cung cấp báo cáo giám sát các NPO có rủi ro cao hơn.

Bộ Nội vụ

Bộ Công an

Bộ Ngoại giao

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tháng 3/2023

Đ

TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT

I

Khuyến nghị số 7

- Cần đảm bảo khung pháp lý về TFS-TTPBVKHDHL được thực hiện đầy đủ khi kết thúc đánh giá tại chỗ, các nghĩa vụ đóng băng có hiệu lực thi hành và được áp dụng trực tiếp đối với cá nhân hoặc tổ chức.

- Thiết lập cơ chế thông báo chỉ định và hủy danh sách chỉ định.

- Ban hành hướng dẫn về việc đóng băng và giải tỏa.

- Cần đảm bảo có quy định về hình phạt dân sự, hành chính hoặc hình sự nếu không tuân thủ các nghĩa vụ TFS-TTPBVKHDHL TTKB.

- Xây dựng quy trình công khai đối với các yêu cầu hủy danh sách chỉ định hoặc xác thực sai.

(i) Ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống TTPBVKHDHL cho các lĩnh vực có liên quan.

(ii) Ban hành các văn bản hướng dẫn đối tượng báo cáo triển khai nghĩa vụ TFS đối với lĩnh vực TTPBVKHDHL.

Bộ Quốc phòng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng

Bộ Tư pháp (theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Các bộ ngành có liên quan

Tháng 3/2023

II

Hiệu quả trực tiếp số 11

1

Sửa đổi khung pháp lý để đảm bảo hiệu lực thực thi đầy đủ của TFS, kể cả đưa ra các biện pháp xử phạt đối với việc không tuân thủ các nghĩa vụ về phòng, chống TTPBVKHDHL.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự để bổ sung nhóm tội phạm liên quan đến TTPBVKHDHL.

Bộ Tư pháp

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

2

Ưu tiên thực hiện hiệu quả cơ chế phòng, chống TTPBVKHDHL mới, bao gồm xây dựng kiến thức và năng lực trong Bộ Quốc phòng với tư cách là cơ quan đầu mối và thực hiện chức năng giám sát, và bằng cách thiết lập các cơ chế hợp tác và trao đổi hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền khác.

(i) Thiết lập đường dây nóng và các kênh trao đổi thông tin trực tiếp/trực tuyến.

(ii) Phân bổ thêm nguồn lực cho Bộ Quốc phòng để triển khai nhiệm vụ TTPBVKHDHL.

(iii) Tổ chức các khóa đào tạo, tuyên truyền phổ biến thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP (số liệu thống kê được thu thập trước ngày 31/12 hàng năm).

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

3

Bắt đầu tiếp cận trực tiếp và định kỳ các tổ chức tài chính phi ngân hàng và các tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan về nghĩa vụ pháp lý của họ để thực hiện TFS liên quan đến TTPBVKHDHL theo Nghị định mới và ban hành hướng dẫn về các biện pháp xử phạt có thể có trong bối cảnh Việt Nam để cảnh giác và thực hiện. Việc tiếp cận phải được điều chỉnh phù hợp và theo dõi với yêu cầu các tổ chức báo cáo về những gì họ đã làm để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ TFS.

Tổ chức các khóa đào tạo hoặc có công văn thông báo về nghĩa vụ của đối tượng báo cáo liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ theo UNSCR.

Bộ Quốc phòng

Các bộ ngành có liên quan

Tháng 3/2023

4

Triển khai một cơ chế thông tin tức thì và được chuẩn hóa để thông báo cho tất cả các lĩnh vực về danh sách chỉ định của UNSCR.

Thiết lập cơ chế liên lạc (đường dây nóng/trang web) để cập nhật các lệnh trừng phạt của UNSCR.

Bộ Quốc phòng

Bộ Ngoại giao

Các bộ ngành có liên quan

Tháng 3/2023

5

Thiết lập và thực hiện cơ chế giám sát các tổ chức tài chính, các tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) về việc tuân thủ các nghĩa vụ TFS được qui định trong Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 và áp dụng các hình thức xử phạt đối với vi phạm TFS.

(i) Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

(ii) Thống kê số liệu giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP và xử phạt vi phạm hành chính về TFS.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

6

Theo đuổi việc xác định tiền và tài sản liên quan đến TTPBVKHDHL và rà soát xem liệu còn có những trở ngại trong việc xác định các tài sản đó ở Việt Nam.

Rà soát, nghiên cứu, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định về việc xác định tiền và tài sản liên quan đến TTPBVKHDHL và nhng khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

7

Tiến hành điều tra chi tiết hoạt động trốn tránh trừng phạt của UN trong quyền xét xử của Việt Nam để xác định bất kỳ tổ chức hay cá nhân được chỉ định có liên quan để thực hiện TFS nếu cần thiết.

Thống kê về số lượng các cuộc điều tra liên quan đến TTPBVKHDHL tại Việt Nam.

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

E

QUY ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT PCRT/TTKB

I

Khuyến nghị số 10

Sửa đổi quy định pháp luật đđảm bảo bao gồm:

- Các yêu cầu đối với FIs để xác định và xác minh những người đại diện cho khách hàng.

- Các yêu cầu cụ thể đối với FIs để thực hiện cập nhật khách hàng (CDD) nâng cao đối với các trường hợp có rủi ro cao.

- Nghĩa vụ đối với FIs thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro hoặc báo cáo STRs khi họ không thể tuân thủ các biện pháp CDD liên quan.

- Nghĩa vụ đối với các FI không được mở tài khoản, bắt đầu quan hệ kinh doanh hoặc thực hiện các giao dịch trước đó, hoặc chấm dứt quan hệ kinh doanh khi CDD không thể hoàn thành.

- Các yêu cầu đối với FIs để thực hiện CDD liên tục.

- Xác định và xác minh đối với những người thụ hưởng được chỉ định của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoặc các hợp đồng bảo hiểm liên quan đến đầu tư khác.

- Chi tiết về thời điểm và cách thức áp dụng các tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi (BO).

- Quy định cho phép FIs không tiến hành CDD khi tồn ti những rủi ro.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật PCRT.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

II

Khuyến nghị số 11

Sửa đổi quy định pháp luật để đảm bảo bao gồm:

- Yêu cầu cụ thể về việc lưu giữ tất cả các hồ sơ thu thập được từ các biện pháp CDD, tất cả các kết quả của bất kỳ phân tích nào được thực hiện và các mối quan hệ kinh doanh.

- Yêu cầu đối với các đối tượng báo cáo cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền một cách "nhanh chóng"

- Các yêu cầu cụ thể để lưu giữ hồ sơ giao dịch và thông tin liên quan khác đủ để cho phép tái hiện lại các giao dịch riêng lẻ trong các trường hợp cần thiết.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật PCRT.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

III

Khuyến nghị số 20

Sửa đổi quy định pháp luật để đảm bảo bao gồm:

- Yêu cầu rõ ràng, có thể thi hành đối với các đối tượng báo cáo để báo cáo các STR liên quan đến TTKB cho Cục PCRT.

- Các nghĩa vụ báo cáo liên quan đến TTKB theo yêu cầu

Rà soát, tổng kết việc thực hiện Luật PCKB để quy định về nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến TTKB.

Bộ Công an

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

IV

Khuyến nghị số 12-19, 21, 22, 23

1

Khuyến nghị số 12 - Cá nhân có ảnh hưởng Chính trị (PEP)

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật PCRT và các văn bản pháp luật liên quan.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành liên quan phối hợp

Tháng 3/2023

2

Khuyến nghị số 13 - Quan hệ ngân hàng đại lý

3

Khuyến nghị số 14 - Dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị

4

Khuyến nghị số 15 - Công nghệ mới

5

Khuyến nghị số 16 - Chuyển tiền điện tử

6

Khuyến nghị số 17 - Sử dụng bên thứ ba

7

Khuyến nghị số 18 - Kiểm soát nội bộ

8

Khuyến nghị số 19 - Các Quốc gia Rủi ro cao

9

Khuyến nghị số 21 - Cung cấp thông tin và bảo mật

10

Khuyến nghị số 22 - Các DNFBP: Xác minh thông tin khách hàng

11

Khuyến nghị số 23 - các DNFBP: các Biện pháp khác

V

Hiệu quả trực tiếp số 4

1

Giải quyết những thiếu hụt về tuân thủ kỹ thuật liên quan đến các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là về CDD, cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEP), chuyển khoản và các công nghệ mới bao gồm cả các yêu cầu đối với tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu như vậy cũng được áp dụng đối với TTKB.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật PCRT; rà soát, tổng kết việc thực hiện Luật PCKB và các quy định có liên quan.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (chủ trì nội dung liên quan đến Luật PCRT)

Bộ Công an (chủ trì nội dung liên quan đến Luật PCKB)

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

2

Đảm bảo chuyển đổi sang cách tiếp cận dựa trên rủi ro bằng cách hỗ trợ hiểu biết của FIs DNFBPs về rủi ro RT/TTKB và nghĩa vụ PCRT/TTKB, bao gồm thông qua tiếp cận và hướng dẫn (chung và theo lĩnh vực cụ thể) cho tất cả các lĩnh vực của các biện pháp phòng ngừa và giám sát mục tiêu dựa trên rủi ro. Cần tập trung chính vào đánh giá rủi ro (đánh giá rủi ro toàn doanh nghiệp và lập hồ sơ rủi ro khách hàng), CDD, lưu trữ hồ sơ, giám sát thường xuyên, các biện pháp nâng cao và cụ thể, báo cáo STRs và quy trình kiểm soát nội bộ.

(i) Tăng cường các khóa đào tạo, hướng dẫn cho đối tượng báo cáo về nghĩa vụ PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL và thực hiện đánh giá rủi ro tại tổ chức để áp dụng các biện pháp phòng ngừa trên cơ sở rủi ro.

(ii) Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL của đối tượng báo cáo.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì nội dung (i)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng

Bộ Tư pháp

Bộ Nội vụ (chủ trì nội dung (ii) theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng

Tháng 3/2023

3

Các thanh tra viên và Cục PCRT nên thiết lập một nền tảng để tham gia thường xuyên với đối tượng báo cáo bao gồm các hiệp hội ngành và các cơ quan tự quản lý, đặc biệt là các lĩnh vực có rủi ro cao hơn như ngân hàng, đại lý bất động sản, công ty đổi tiền, công ty chuyển tiền, công ty kinh doanh vàng và sòng bạc, để bám sát các rủi ro RT/TTKB, xu hướng và mô hình RT/TTKB mới nhất, và các nghĩa vụ PCRT/TTKB.

(i) Đẩy mạnh hướng dẫn, xây dựng kênh tuyên truyền thông tin, đào tạo, cơ chế trao đổi kịp thời.

(ii) Xây dựng và chia sẻ thông tin báo cáo mô hình hàng năm để cung cấp cho các đối tượng báo cáo xu hướng và mô hình RT/TTKB mới nhất.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

4

Áp dụng các biện pháp PCRT/TTKB nâng cao như tăng cường giám sát khách hàng từ các lĩnh vực rủi ro cao hơn bao gồm các lĩnh vực đã xác định trong NRA, và xem xét áp dụng các biện pháp đơn giản hóa trong các lĩnh vực có rủi ro thấp hơn.

Tăng cường xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát dựa trên rủi ro để phù hợp với mức độ rủi ro quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng

Bộ Tư pháp

Bộ Nội vụ

(theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Tháng 3/2023

VI

Khuyến nghị số 26, 27, 28, 34, 35

1

Khuyến nghị số 26 - Quản lý và thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tài chính.

Nghiên cứu sửa đổi Luật PCRT và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

2

Khuyến nghị số 27 - Thẩm quyền của cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát.

3

Khuyến nghị số 28 - Quản lý và thanh tra, kiểm tra, giám sát các DNFBPs.

4

Khuyến nghị số 35 - Xử phạt.

Nghiên cứu, ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành liên quan.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng

Bộ Tư pháp

Bộ Nội vụ

(theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

VII

Hiệu quả trực tiếp số 3

1

Phát triển và thực hiện chiến lược giám sát trên cơ sở rủi ro, đưa ra mức độ ưu tiên và phương pháp cho thanh tra giám sát PCRT/TTKB cả tại chỗ và từ xa cho tất cả các FI, DNFBP và VASP đã quy định, với ưu tiên thực hiện (phạm vi, tần suất và cường độ) dựa trên rủi ro và bối cảnh.

Nghiên cứu, triển khai thanh tra, giám sát phòng, chống rửa tiền trên cơ sở rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

Bộ Nội vụ

Bộ Xây dựng

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tư pháp

(theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

2

Thực hiện thanh tra, kiểm tra tại chỗ và giám sát từ xa về PCRT/TTKB một cách kỹ càng và toàn diện hơn đối với tất cả các lĩnh vực quản lý trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB.

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm và tiến hành thanh tra tại chỗ dựa trên các yếu tố đánh giá về mức độ rủi ro về PCRT/TTKB.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng

Bộ Tư pháp

Bộ Nội vụ

Bộ Thông tin và Truyền thông (theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Các bộ ngành có liên quan

Tháng 3/2023

3

Thực hiện đánh giá thống nhất và toàn diện về tính chính xác và phù hợp đối với các FI và DNFBP, bao gồm cả hiểu biết về quyền sở hữu hưởng lợi, thông tin rủi ro phù hợp.

(i) Chỉnh sửa các quy định liên quan đến điều kiện, quy trình, thủ tục cấp phép.

(ii) Xây dựng quy trình chuyên môn nghiệp vụ cấp phép doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng

Bộ Tư pháp

Bộ Nội vụ

Bộ Thông tin và Truyền thông (theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Các bộ ngành có liên quan

Tháng 3/2023

4

Các cơ quan quản lý về PCRT/TTKB cần tiến hành các chương trình tiếp cận toàn diện để cải thiện tuân thủ và nhận thức về các nghĩa vụ và rủi ro RT/TTKB bao gồm các biện pháp phòng ngừa.

(i) Tuyên truyền, phổ biến thông tin cho các đơn vị chịu trách nhiệm thanh tra về PCRT của các bộ, ngành.

(ii) Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, theo chuyên đề dành cho đối tượng báo cáo.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

5

Triển khai một chiến lược thực thi rõ ràng để áp dụng các biện pháp xử phạt hiệu quả, thích đáng và có tính răn đe để tăng cường tuân thủ và hiệu quả kiểm soát về PCRT/TTKB của các đối tượng báo cáo.

(i) Hoàn thiện cơ sở pháp lý về các biện pháp xử phạt hành vi vi phạm hành chính về PCRT.

(ii) Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát phát hiện vi phạm, áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng

Bộ Tư pháp

Bộ Công Thương

Bộ Nội vụ

(theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Tháng 3/2023

6

Phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan thanh tra giám sát về PCRT trong thực hiện yêu cầu TTKB, lưu ý là các yêu cầu TTKB toàn diện, vẫn cần được ban hành (như trong Hiệu quả trực tiếp 4).

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật quy định trách nhiệm thanh tra đối với nội dung TTKB.

Bộ Công an

Các bộ ngành có liên quan

Tháng 3/2023

7

Tăng cường đào tạo, nâng cao hệ thống và tăng cường năng lực cho các cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát dựa trên rủi ro về PCRT/TTKB (bao gồm các bài kiểm tra).

Tổ chức các đào tạo (số liệu thống kê thu thập đến 31/12 hàng năm).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

G

TÍNH MINH BẠCH CỦA PHÁP NHÂN VÀ THỎA THUẬN PHÁP LÝ

I

Khuyến nghị số 24, 25 - Minh bạch và quyền sở hữu hưởng lợi tại các pháp nhân và thỏa thuận pháp lý

Công bố công khai các thông tin liên quan đến việc thành lập và các loại pháp nhân phi thương mại.

Thực hiện đăng tải công khai thông tin thành lập Hội, Quỹ và các tổ chức tôn giáo.

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành khác liên quan

II

Hiệu quả trực tiếp số 5

1

Cần công khai thông tin về việc thành lập và các loại hình pháp nhân phi thương mại cũng như các thông tin liên quan đến việc công nhận thỏa thuận pháp lý nước ngoài.

Thực hiện đăng tải công khai thông tin thành lập các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Tháng 3/2023

2

Việt Nam cần tăng cường sự hiểu biết toàn diện hơn về các đặc điểm của các loại pháp nhân khác nhau khiến dễ bị lạm dụng RT/TTKB để giải quyết các thiếu sót được xác định liên quan đến đánh giá rủi ro gần đây của họ. Vit Nam nên tham khảo ý kiến của khu vực tư nhân để kiếm thông tin đầu vào.

Cập nhật đánh giá rủi ro về pháp nhân và NPO.

Bộ Công an (đối với NPO)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với pháp nhân)

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

3

Việt Nam cần mở rộng yêu cầu về thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi (BO) cho tất cả các pháp nhân và đối với các thỏa thuận pháp lý nước ngoài khi được ghi nhận.

(i) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật PCRT yêu cầu pháp nhân và thỏa thuận pháp lý có trách nhiệm thu thập, lưu giữ, cập nhật thông tin về BO.

(ii) Xây dựng cơ chế và thực hiện các bước thu thập, lưu giữ, cập nhật thông tin BO trong quá trình thực hiện cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp chưa niêm yết thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp (các đối tượng thành lập và hoạt động theo quy định của các luật chuyên ngành sẽ do các các cơ quan quản lý đối tượng này thực hiện).

(iii) Xây dựng cơ chế và thực hiện các bước thu thập, lưu giữ, cập nhật thông tin BO của các doanh nghiệp niêm yết.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì nội dung (i)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nội dung (ii)

Bộ Tài chính chủ trì nội dung (iii)

Các bộ ngành có liên quan

Tháng 3/2023

4

Việt Nam cần tiến hành đào tạo và nâng cao nhận thức cho các cơ quan có thẩm quyền để nâng cao hiểu biết về khái niệm BO và kết quả đánh giá rủi ro đối với pháp nhân cũng như các bước cần thực hiện để có được thông tin về BO có sẵn.

Tổ chức các buổi tập huấn/đào tạo nâng cao nhận thức và hiểu biết cho các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến BO.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp

Bộ Công an Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

5

Việt Nam cần thực hiện kế hoạch hành động giảm thiểu rủi ro đã được xác định trong báo cáo đánh giá rủi ro về pháp nhân nhằm ngăn chặn sự lạm dụng RT/TTKB của tất cả các pháp nhân; đặc biệt là nâng cao hiệu quả của việc thanh tra và chia sẻ thông tin.

(i) Thực hiện kế hoạch hành động tại Báo cáo đánh giá rủi ro pháp nhân.

(ii) Các bộ, ngành thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động các pháp nhân thuộc quyền quản lý của bộ, ngành mình và đưa ra các hình thức xử phạt vi phạm (nếu có).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nội vụ

Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài

Bộ Tư pháp

Các bộ ngành có liên quan

Tháng 3/2023

6

Việt Nam cần đưa ra các biện pháp để ngăn chặn việc lạm dụng tín thác nước ngoài hiện diện ở Việt Nam, bao gồm yêu cầu bên ủy thác tiết lộ tình trạng của họ với các FI và DNFBP.

Nghiên cứu, đề xuất sửa Luật PCRT đảm bảo tính minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý, bao gồm yêu cầu bên ủy thác tiết lộ tình trạng của họ với FI và DNFBP khi thiết lập mối quan hệ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tư pháp

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 941/QĐ-TTg ngày 05/08/2022 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.505

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!