Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 934/2006/QĐ-UBND phân bổ kinh phí đầu tư sửa chữa nâng cấp mộ, Nghĩa trang Liệt sỹ từ nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 934/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 18/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 934/2006/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ ĐẦU TƯ SỬA CHỮA NÂNG CẤP MỘ, NGHĨA TRANG LIỆT SỸ TỪ NGUỒN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG ỦY QUYỀN NĂM 2006

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Công văn số 21/TBLSNCC ngày 11/01/2006 của Cục Thương binh Liệt sỹ và Người có công về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí Trung ương uỷ quyền về công tác mộ, Nghĩa trang Liệt sỹ năm 2006;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 24/TTr-LĐTBXH-VP ngày 13 tháng 4 năm 2006 về việc phân bổ kinh phí đầu tư nâng cấp mộ, Nghĩa trang Liệt sỹ từ nguồn kinh phí Trung ương uỷ quyền năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân khai khoản kinh phí 3.500 triệu đồng từ nguồn kinh phí Trung ương uỷ quyền năm 2006 để thực hiện đầu tư sửa chữa, nâng cấp mộ, Nghĩa trang Liệt sỹ trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Quy tập mới 60 mộ Liệt sỹ với số tiền: 24,0 triệu đồng;

2. Xây mới 90 vỏ mộ Liệt sỹ với số tiền: 36,0 triệu đồng;

3. Tu sửa nâng cấp 4.342 vỏ mộ Liệt sỹ với số tiền: 1.288,9 triệu đồng;

4. Tu sửa, nâng cấp 10 Nghĩa trang Liệt sỹ với số tiền: 1.151,1 triệu đồng;

5. Xây dựng Đền tưởng niệm Liệt sỹ huyện Tây Trà với số tiền: 1.000,0 triệu đồng;

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).

Điều 2.

1- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan triển khai nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này; đồng thời hướng dẫn UBND các huyện sử dụng kinh phí đúng mục đích, đảm bảo tiến độ và thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền trong năm 2006 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2- Đối với Đền Tưởng niệm Liệt sỹ huyện Tây Trà giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư theo quy định tại Công văn số 754/UBND-VX ngày 07/4/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chủ trương đầu tư Dự án: Đền tưởng niệm Liệt sỹ huyện Tây Trà.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiệu


Phụ lục:

PHÂN BỔ KINH PHÍ ĐẦU TƯ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP MỘ, NGHĨA TRANG LIỆT SỸ NĂM 2006
(Kèm theo Quyết định số: 934 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

1. Sửa chữa, nâng cấp mộ Liệt sỹ:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT

Tên Nghĩa trang Liệt sỹ

Số mộ

Số tiền

Ghi chú

I. Huyện Bình Sơn

 

 

 

1.

NTLS xã Bình Thanh

180

51.300

 

2.

NTLS xã Bình Minh

240

68.300

 

3.

NTLS xã Bình Thạnh

106

30.000

 

II. Huyện Đức Phổ

 

 

 

4.

NTLS xã Phổ Nhơn

240

68.300

 

5.

NTLS xã Phổ Vinh

159

46.600

 

6.

NTLS xã Phổ Minh

232

67.000

 

III. Huyện Nghĩa Hành

 

 

 

7.

NTLS xã Hành Thiện

418

120.000

 

8.

NTLS xã Hành Phước

285

82.000

 

IV. Huyện Sơn Tịnh

 

 

 

9.

NTLS xã Tịnh Thọ

394

112.300

 

10.

NTLS xã Tịnh Bình

693

200.000

 

11.

NTLS xã Tịnh Hòa

307

87.600

 

V. Huyện Mộ Đức

 

 

 

12.

NTLS xã Đức hiệp

245

79.600

 

VI. Huyện Sơn Hà

 

 

 

13.

NTLS xã Sơn Bao

60

20.000

 

14.

NTLS TT Di Lăng

14

5.600

 

15.

NTLS xã Sơn Linh

64

21.000

 

VII. Huyện Tư Nghĩa

 

 

 

16.

NTLS xã Nghĩa Lâm

615

200.000

 

17.

NTLS xã Nghĩa Thọ

21

6.800

 

18.

NTLS xã Nghĩa Sơn

69

22.500

 

Tổng cộng:

4.342

1.288.900

 

2. Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT

Tên Nghĩa trang Liệt sỹ

Hạng mục công trình

Số tiền

1.

NTLS xã Bình Chương

Xây mới nhà Tưởng niệm, bia ghi tên Liệt sỹ nguyên quán

130.000

2.

NTLS xã Phổ Khánh

Xây mới nhà Tưởng niệm, bia ghi tên Liệt sỹ nguyên quán

130.000

3.

NTLS xã Hành Thiện

- Bê tông đường vào Đài tưởng niệm và nhà bia;

- Nâng cấp mặt bằng Nghĩa trang;

- Mương thoát nước.

55.700

4.

NTLS xã Hành Phước

- Xây mới nhà Tưởng niệm, bia ghi tên Liệt sỹ nguyên quán;

- Bê tông đường và bồn hoa.

129.000

5.

NTLS xã Tịnh Bình

- Xây mới cổng ngõ + tường rào;

- Kè đá chống xói lở;

- Lát gạch Block sân lễ, đường đi.

100.000

6.

NTLS xã Đức Hòa

- Xây dựng 02 nhà bia ghi tên Liệt sỹ nguyên quán;

- Xây dựng cổng ngõ và tường rào mặt trước;

- Bê tông đường vào.

140.000

7.

NTLS xã Đức Minh

- Cải tạo nền tượng đài kết hợp xây dựng bia ghi tên Liệt sỹ nguyên quán;

- Nâng cấp tường rào;

- Xây mới cỏng ngõ.

188.000

8.

NTLS xã Đức Hiệp

Sửa chữa, nâng cấp nền nhà Bia tưởng niệm Liệt sỹ.

18.400

9.

NTLS Thị trấn Di Lăng

- Xây dựng cổng ngõ và tường rào mặt trước;

- Sửa chữa, nâng cấp nền đài tưởng niệm.

140.000

10.

NTLS xã Nghĩa Hòa

Xây dựng Nhà bia ghi tên Liệt sỹ nguyên quán

120.000

Tổng cộng:

x

1.151.100

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 934/2006/QĐ-UBND phân bổ kinh phí đầu tư sửa chữa nâng cấp mộ, Nghĩa trang Liệt sỹ từ nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.677
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.21.186