Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 931/QĐ-UBND 2017 phân bổ kinh phí nâng cấp sửa chữa mộ nghĩa trang liệt sỹ Quảng Trị

Số hiệu: 931/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 05/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 931/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 05 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÂN BỔ KINH PHÍ NÂNG CẤP SA CHỮA MỘ, NGHĨA TRANG LIỆT SỸ NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công;

Xét đề nghị của Giám đốc S Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình s 952/SLĐTBXH-KHTC ngày 03/5/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch phân b19.800 triệu đồng (Mười chín tỷ, tám trăm triệu đồng) từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2017 chi cho công tác mộ và nghĩa trang liệt s theo biu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng; Giám đc Kho bạc Nhà nước tnh; Th trưng các Sở, ban ngành liên quan và các chủ đầu tư có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ LĐ-TB&XH:
- Cục NCC
, Bộ LĐ-TB&XH:
- Chủ tịch
, PCT UBND tỉnh
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT
, TM, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

PHÂN BỔ KINH PHÍ CÔNG TÁC NÂNG CẤP SỬA CHỮA MỘ, NGHĨA TRANG LIỆT SỸ KINH PHÍ THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 931/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tnh Qung Trị)

Số TT

Tên nghĩa trang liệt sỹ

Chủ đầu tư

Danh mục nâng cấp, sửa chữa

Kinh phí
(Đồng)

Ghi chú

I

Huyện Gio Linh

 

 

1.500.000.000

 

1

Nghĩa trang huyện Gio Linh

UBND huyện Gio Linh

- Mrộng khuôn viên nghĩa trang (phía sau tượng đài chính) để xây mộ liệt sỹ mới quy tập.

500.000.000

- Khởi công nâng cấp mới.

2

Nghĩa trang xã Trung Sơn (230 m)

UBND xã Trung Sơn

- Nâng cấp sân hành lễ và tường rào nghĩa trang. Sơn quét li nhà bia.

400.000.000

- Khởi công nâng cấp mới

3

Nhà bia ghi danh liệt s xã Gio Vit

UBND xã Gio Vit

- Xây mới nhà bia.

600.000.000

- Khởi công xây dựng mới

II

Huyện Vĩnh Linh

 

 

1.800.000.000

 

1

Nghĩa trang Liệt sỹ xã Vĩnh Giang (489 mộ)

UBND xã Vĩnh Giang

- Nâng cp tường rào phía sau và hai bên.

300.000.000

- Khởi công nâng cấp mới; (Kinh phí xã đối ứng: 100 triệu đồng)

2

Nghĩa trang Liệt sxã Vĩnh (306 m)

 

- Nâng cấp mộ liệt sỹ: xây mới nhà bia thay tượng đài cũ, mrộng sân hành l.

700.000.000

- Khởi công nâng cấp mới

3

Nhà bia ghi danh liệt sỹ xã Vĩnh K

UBND huyện Vĩnh Linh

- Xây mới nhà bia.

800.000.000

- Đã thi công theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh nhưng Ngân hàng TMCP Công thương VN chưa bố trí được vốn.

III

Huyện Hải Lăng

 

 

1.900.000.000

 

1

Nghĩa trang Liệt s xã Hi Trường (1.200 mộ)

UBND xã Hải Trường

- Xây mới cng, hàng rào mt trước (do mở rộng đường dân sinh), nâng cp ờng rào các mt còn lại.

600.000.000

- Công trình chuyển tiếp, hoàn thành

2

Nghĩa trang LS xã Hải Thiện (238 mộ)

UBND xã Hi Thiện

- Xây mới nhà bia (thay đài cũhỏng): nâng cấp hàng rào, sân hành lễ.

800.000.000

- Khởi công nâng cấp mới

3

Nghĩa trang LSHải Vinh (288 m)

UBND xã Hải Vinh

- Tu sửa nhà bia, sân hành lễ; Nâng cấp tường rào 03 mặt sau.

500.000.000

- Khởi công nâng cấp mới

IV

Huyện Triệu Phong

 

 

900.000.000

 

1

Khu mộ liệt sỹ tập thxã Triệu Phước

UBND xã Triệu Phưc

- Lát gạch nền nhà bia, làm mới sân hành lễ: sơn quét lại nhà bia, khu mộ, tường rào.

100.000.000

- Khởi công nâng cấp mới

2

Nhà bia ghi danh liệt sỹ xã Triệu Thượng.

UBND huyện Triệu Phong

- Xây mới nhà bia

600.000.000

- Khi công xây dựng mới.

3

Nghĩa trang Liệt sỹ xã Triệu Đại (146mộ)

UBND xã Triệu Đại

- Nâng cấp tường rào nghĩa trang.

200.000.000

- Khởi công nâng cấp mới

V

Thị xã Quảng Trị

 

 

300.000.000

 

1

Nhà bia ghi danh liệt sỹ xã Hải L

UBND xã Hi Lệ

- Nâng cp, sửa cha nhà bia.

300.000.000

- Khởi công nâng cấp mới

VI

Huyện Cam Lộ

 

 

350.000.000

 

1

Nghĩa trang Liệt sỹ xã Cam Thanh (222 mộ)

UBND xã Cam Thanh

- Tu sa, lát gạch nền nhà bia: sơn quét toàn bộ nghĩa trang

150.000.000

- Khi công nâng cp mới; Kinh phí xã đối ứng: 60 triệu.

2

Nghĩa trang LS xã Cam Tuyền (65 mộ)

UBND xã Cam Tuyền

- Nâng cp tường rào: b trí 04 trđèn chiếu sáng.

200.000.000

- Khi công nâng cp mới.

VII

Thành phố Đông Hà

 

 

250.000.000

 

1

Nghĩa trang Liệt sỹ phường Đông Lương (92 mộ)

UBND phường Đông Lương

- Nâng cp cng, sân hành lễ: vệ sinh, sơn quét lại tường rào, nhà bia.

250.000.000

- Khi công nâng cp mới.

VIII

Huyện Hướng Hóa

 

 

800.000.000

 

1

Nhà bia ghi danh liệt sỹ xã Tân Thành

UBND huyện Hướng Hòa

- Xây mới nhà bia

800.000.000

- Đã đã thi công theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 của UBND tnh nhưng Ngân hàng TMCP Công thương VN chưa bố trí được vn

IX

Nghĩa trang Liệt sỹ Đường 9

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

 

600.000.000

 

- Xây dựng nhà kho, quy hoạch lô mộ quy tập mới (Mộ liệt s trong tỉnh và từ Lào v)

450.000.000

- Khởi công xây dựng mới.

- Tu sửa mộ liệt sỹ, nhóm tượng, biu tượng khu mộ liệt sỹ (Vệ sinh vmộ, nhóm ợng, biu tượng khu mộ; viết lại mặt bia liệt sỹ; thay bia đá do điều chỉnh thông tin...)

150.000.000

 

X

Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

11.150.000.000

 

- Xây dựng Nhà dng chân và bãi đỗ xe.

10.000.000.000

- Khởi công xây dựng mới theo hướng dẫn của B-TBXH và Cục Người có công.

- Sửa cha, chng thấm dột tại Nhà Trưng bày hin vật.

850.000.000

 

- Chống mối toàn bộ Nhà Trưng bày.

150.000.000

 

- Tu sa mộ liệt sỹ, nhóm tượng, biu tượng khu mộ liệt sỹ (Vsinh vỏ mộ, nhóm ợng, biu tượng khu mộ: viết lại mặt bia liệt sỹ; thay bia đá do điều chnh thông tin ...)

150.000.000

 

XI

Xây võ mộ liệt sỹ

 

- Xây võ mộ liệt sỹ gia đình quản lý; Xây mới võ mộ liệt sĩ mới quy tập vào các nghĩa trang.

250.000.000

 

 

Tổng cộng:

 

 

19.800.000.000

 

Bng chữ: Mười chín t, tám trăm triệu đng chn.

Ghi chú: Trích 1.500.000.000 đồng (Mt tỷ, năm trăm triệu đồng) từ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh cấp cho UBND huyện Cam Lộ để xây dựng, nâng cấp công trình: Nghĩa trang liệt sỹ xã Cam Chính, huyện Cam L(Trả nợ khi ợng xây dựng cơ bản) tại Quyết định s 930/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 931/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí nâng cấp sửa chữa mộ, nghĩa trang liệt sỹ ngày 05/05/2017 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.066

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255