Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 93/2001/QĐ-UB về việc thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản thanh lý là phương tiện đi lại (ôtô, xe máy) của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức có thụ hưởng ngân sách thuộc Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 93/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 23/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 93/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ VÀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ LÀ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI (ÔTÔ, XE MÁY) CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI, CÁC TỔ CHỨC CÓ THỤ HƯỞNG NGÂN SÁCH THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân.
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước.
Căn cứ Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý việc xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp.
Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại tờ trình số 2654/STCVG/TTr-QLCS ngày 2 tháng 10 năm 2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập “Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản thanh lý là phương tiện đi lại (ôtô, xe máy) Thành phố Hà nội” (tài sản của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức có thụ hưởng ngân sách thuộc Thành phố Hà Nội đã có Quyết định của UBND Thành phố cho phép thanh lý) gồm các thành viên sau đây:

1/ Lãnh đạo Sở Tài chính Vật giá: Chủ tịch Hội đồng.

2/ Đại diện lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức có thụ hưởng ngân sách thuộc Thành phố Hà Nội có tài sản thanh lý là phương tiện đi lại (ôtô, xe máy) đã được UBND Thành phố ra Quyết định cho phép thanh lý: uỷ viên.

3/ Các thành viên khác (tuỳ theo cấu tạo, tính năng, tác dụng của phương tiện đi lại được phép thanh lý do Chủ tịch Hội đồng mời tham gia giám định) là uỷ viên

4/ Ngoài ra, tuỳ theo tính chất, mức độ quan trọng, phức tạp của tài sản thanh lý và mối quan hệ trong việc tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý, Chủ tịch Hội đồng được quyền mời đại diện của các cơ quan liên quan như: Viện Kiểm sát, Công an, cơ quan chuyên môn kỹ thuật, để đảm bảo chặt chẽ tính pháp lý việc giám định, định giá tài sản thanh lý bán đấu giá.

Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng được quyền huy động thêm một số thành viên của Sở Tài chính Vật giá tham gia định giá và thực hiện việc bán đấu giá tài sản thanh lý.

Điều 2: Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản thanh lý là phương tiện đi lại (ôtô, xe máy) Thành phố Hà nội có trách nhiệm thực hiện theo đúng Quy định tại Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý việc xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức có thụ hưởng ngân sách Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

 

 Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND TP
- Đ/c Chủ tịch và các đ/c P. Chủ tịch UBND TP
- Văn phòng Chính phủ
- HĐTƯ các HTX Việt nam
- Ban Kinh tế Thành ủy, văn phòng Thành ủy
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể
- UBND các quận, huyện
- VPUB: CPVP, các tổ chuyên viên, tổng hợp
- Lưu VT (2b)

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93/2001/QĐ-UB về việc thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản thanh lý là phương tiện đi lại (ôtô, xe máy) của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức có thụ hưởng ngân sách thuộc Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.426

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58