Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 86/2010/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 86/2010/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ DI DỜI CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC CƠ SỞ PHẢI DI DỜI THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị”

Điều 2. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011.

2. Bãi bỏ các quy định sau đây:

a) Điều 9, Điều 10 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

b) Khoản 6 Điều 2 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thành viên các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn Kinh tế, các Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

QUY CHẾ

TÀI CHÍNH PHỤC VỤ DI DỜI CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC CƠ SỞ PHẢI DI DỜI THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định việc tạo nguồn vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ vị trí sau khi di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị (sau đây gọi chung là vị trí cũ) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Việc tạo nguồn vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ quỹ đất tại vị trí các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son thực hiện theo Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

3. Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định cụ thể danh mục và thời hạn các cơ sở phải di dời trong từng thời kỳ.

Nếu quá thời hạn quy định mà các đối tượng phải di dời chưa thực hiện di dời thì không được áp dụng các quy định tại Quy chế này; đồng thời tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chậm di dời phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước đang quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời), việc tạo nguồn vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn thu được từ vị trí cũ thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Đối với các cơ sở ngoài công lập, tổ chức và doanh nghiệp không có vốn nhà nước phải di dời (tại khoản này gọi tắt là cơ sở phải di dời), việc tạo nguồn vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn thu được từ vị trí cũ thực hiện như sau:

a) Đất tại vị trí cũ là đất nhận chuyển nhượng hoặc được giao có thu tiền sử dụng đất thì cơ sở phải di dời quyết định chuyển nhượng, chuyển mục đích theo quy định của pháp luật về đất đai và sử dụng nguồn vốn thu được từ xử lý đất tại vị trí cũ để thực hiện di dời theo quy định;

b) Đất tại vị trí cũ được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất hoặc giao có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê thì cơ sở phải di dời được lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất hàng năm (đối với cơ sở trong nước phải di dời); lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền hàng năm hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (đối với cơ sở nước ngoài phải di dời) để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí cũ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Trường hợp doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê thì phải nộp tiền sử dụng đất hoặc nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Đất tại vị trí cũ bị Nhà nước thu hồi hoặc cơ sở phải di dời trả lại đất cho Nhà nước thì được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguyên tắc tạo nguồn và sử dụng nguồn vốn thu được từ vị trí cũ

1. Áp dụng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại vị trí cũ đối với việc sử dụng quỹ đất này để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch, tạo nguồn vốn phục vụ di dời (không áp dụng hình thức cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm).

Đối tượng áp dụng, trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất tại vị trí cũ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Toàn bộ số tiền thu được tại vị trí cũ (sau khi trừ các khoản chi phí theo quy định) được sử dụng để hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời để ổn định hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, đời sống người lao động và thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; số còn lại xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ vị trí cũ được thực hiện theo quy định cụ thể của Quy chế này và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 4. Tạo nguồn vốn từ vị trí cũ

Nguồn vốn được hình thành từ vị trí cũ bao gồm:

1. Tiền bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

2. Tiền chuyển mục đích sử dụng đất;

3. Tiền bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Điều 5. Các hình thức xử lý đất tại vị trí cũ

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thực hiện bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

2. Nhà nước thu hồi đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, sự nghiệp phải di dời để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

3. Doanh nghiệp phải di dời tự làm chủ đầu tư hoặc liên doanh với nhà đầu tư khác hình thành pháp nhân mới làm chủ đầu tư để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều 6. Bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ

1. Việc bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ sau khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã di dời được thực hiện bằng hình thức đấu giá, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải di dời căn cứ vào nhiệm vụ được giao và quy hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được đề xuất bán, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ.

Trường hợp bán, chuyển nhượng một phần cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ thì việc xác định phần diện tích bán, chuyển nhượng và phần diện tích giữ lại tiếp tục sử dụng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Không làm ảnh hưởng tới việc tạo nguồn vốn từ vị trí cũ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới;

c) Được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương (đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời thuộc trung ương quản lý), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý) quyết định.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này quyết định việc bán, chuyển nhượng bằng hình thức chỉ định trong các trường hợp sau đây:

a) Sau thời hạn thông báo bán đấu giá theo quy định mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

b) Đến thời điểm quyết định bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua để sử dụng vào mục đích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường phù hợp với quy hoạch được duyệt;

c) Tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất đang thuê của tổ chức có chức năng cho thuê nhà, đất (Công ty quản lý kinh doanh nhà, Công ty kho bãi hoặc Công ty dịch vụ công ích) phù hợp với quy hoạch được duyệt và phương án xử lý nhà, đất của Công ty quản lý kinh doanh nhà, Công ty kho bãi hoặc Công ty dịch vụ công ích đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

4. Thẩm quyền quyết định bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ:

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuộc trung ương quản lý trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương (đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị), đại diện chủ sở hữu (đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước), Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị (đối với doanh nghiệp khác);

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan.

5. Giá khởi điểm bán đấu giá, giá bán chỉ định được xác định theo nguyên tắc và quy trình như sau:

a) Giá tài sản gắn liền với đất phải bảo đảm phù hợp với giá trị thực tế còn lại theo kết quả đánh giá lại; giá trị quyền sử dụng đất được xác định sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm chuyển nhượng theo mục đích sử dụng mới của khu đất, không thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định;

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá để xác định giá tài sản gắn liền với đất và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gửi Sở Tài chính;

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thành lập Hội đồng thẩm định giá để thẩm định. Trường hợp không thuê được tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá thì Hội đồng thẩm định giá xác định giá tài sản gắn liền với đất, giá trị quyền sử dụng đất;

d) Căn cứ kết quả thẩm định hoặc xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá trị quyền sử dụng đất quy định tại điểm c khoản này, Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp không phải 100% vốn nhà nước; có ý kiến về giá tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp không phải 100% vốn nhà nước để doanh nghiệp quyết định giá tài sản gắn liền với đất theo quy định;

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

đ) Giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất do cấp có thẩm quyền quy định tại điểm d khoản này quyết định là giá khởi điểm để bán đấu giá (trong trường hợp bán đấu giá) hoặc là giá bán cho người mua (trong trường hợp bán chỉ định).

6. Tiền bán tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp phải di dời được xác định, chi trả và sử dụng như sau:

a) Trường hợp bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hình thức đấu giá thì tiền bán tài sản gắn liền với đất trong giá trúng đấu giá là giá khởi điểm để bán đấu giá quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Trường hợp bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hình thức chỉ định thì tiền bán tài sản gắn liền với đất trong giá bán chỉ định là giá đã được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại khoản 5 Điều này;

c) Tiền bán tài sản gắn liền với đất được trả trực tiếp cho doanh nghiệp phải di dời để sử dụng theo quy định của pháp luật.

7. Số tiền thu được từ bán tài sản gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời và tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) để sử dụng theo quy định tại Quy chế này. Việc quản lý tài khoản tạm giữ được quy định như sau:

a) Bộ, cơ quan trung ương làm chủ tài khoản đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời thuộc trung ương quản lý;

b) Bộ Tài chính làm chủ tài khoản đối với doanh nghiệp phải di dời thuộc trung ương quản lý;

c) Sở Tài chính làm chủ tài khoản đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuộc địa phương quản lý.

Điều 7. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại vị trí cũ để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời được bồi thường, hỗ trợ về tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không được bồi thường về đất, nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời có dự án đầu tư tại vị trí mới thì được hỗ trợ bằng tiền theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường về đất bị thu hồi tại vị trí cũ.

3. Tiền bồi thường, hỗ trợ về tài sản gắn liền với đất bị thu hồi được trả trực tiếp cho doanh nghiệp phải di dời để sử dụng theo quy định của pháp luật.

4. Tiền bồi thường, hỗ trợ về tài sản gắn liền với đất bị thu hồi của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời và tiền hỗ trợ về đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời được chuyển vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) để sử dụng theo quy định tại Quy chế này. Việc quản lý tài khoản tạm giữ được quy định như sau:

a) Bộ, cơ quan trung ương làm chủ tài khoản đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời thuộc trung ương quản lý;

b) Bộ Tài chính làm chủ tài khoản đối với doanh nghiệp phải di dời thuộc trung ương quản lý;

c) Sở Tài chính làm chủ tài khoản đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuộc địa phương quản lý.

Điều 8. Chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ

1. Doanh nghiệp phải di dời được chuyển mục đích sử dụng đất khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a) Có chức năng kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;

b) Có dự án đầu tư xây dựng tại vị trí cũ được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương;

c) Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án (bao gồm cả tiền để thực hiện dự án đầu tư và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất) và cam kết của tổ chức tín dụng bảo đảm cho vay đủ vốn để nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và triển khai dự án đầu tư tại vị trí cũ đúng tiến độ.

2. Trường hợp doanh nghiệp phải di dời liên doanh với nhà đầu tư khác thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất thì pháp nhân mới phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, đồng thời doanh nghiệp phải di dời phải có phần vốn góp không thấp hơn 26% trong vốn điều lệ của pháp nhân mới.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với các doanh nghiệp phải di dời theo quy định của pháp luật về đất đai; riêng đối với doanh nghiệp phải di dời thuộc trung ương quản lý phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính.

4. Khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo quy định. Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê khi chuyển mục đích sử dụng đất do Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của địa phương xác định sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

5. Số tiền thu được từ chuyển mục đích sử dụng đất nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) để sử dụng theo quy định tại Quy chế này. Việc quản lý tài khoản tạm giữ được quy định như sau:

a) Bộ Tài chính làm chủ tài khoản đối với doanh nghiệp phải di dời thuộc trung ương quản lý;

b) Sở Tài chính làm chủ tài khoản đối với doanh nghiệp phải di dời thuộc địa phương quản lý.

Điều 9. Ứng trước vốn để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới

1. Bộ, cơ quan trung ương căn cứ tính cấp bách của từng dự án đầu tư tại vị trí mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để quyết định việc ứng vốn từ tài khoản tạm giữ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bộ, cơ quan trung ương cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuộc trung ương quản lý. Trường hợp tài khoản tạm giữ không có tiền thì Bộ, cơ quan trung ương có văn bản đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước vốn từ nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi do Bộ Tài chính quản lý (nếu có).

2. Sở Tài chính căn cứ tính cấp bách của từng dự án đầu tư tại vị trí mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để quyết định việc ứng vốn từ tài khoản tạm giữ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của địa phương cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuộc địa phương quản lý. Trường hợp tài khoản tạm giữ không có tiền thì Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép ứng trước vốn từ nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi do Sở Tài chính quản lý (nếu có).

3. Mức ứng vốn tối đa cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời không quá 50% dự toán chi cho dự án đầu tư tại vị trí mới bằng nguồn thu từ vị trí cũ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã ứng trước theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Sử dụng nguồn vốn thu được từ vị trí cũ đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời

1. Chi trả các chi phí có liên quan gồm:

a) Chi phí đo vẽ nhà, đất;

b) Chi phí xác định giá, thẩm định giá và chi phí tổ chức bán đấu giá;

c) Chi phí di dời gồm:

- Chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị khi thực hiện di dời và bù đắp thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt;

- Chi phí hỗ trợ để di dời các hộ dân đang ở tại vị trí cũ (nếu có).

d) Các chi phí khác có liên quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định các khoản chi phí quy định tại các điểm a, b, c và d nêu trên theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời. Riêng chi phí hỗ trợ để di dời các hộ dân đang ở tại vị trí cũ (nếu có) do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện lập, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, gửi Sở Tài chính để tổng hợp chung vào các khoản chi trả từ số tiền thu được tại vị trí cũ.

Sở Tài chính thực hiện chi trả các khoản chi phí cho các đối tượng liên quan đối với cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; có văn bản đề nghị chủ tài khoản chuyển tiền chi trả các khoản chi phí cho các đối tượng có liên quan đối với cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý.

2. Nguồn vốn thu được tại vị trí cũ (sau khi trừ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này) được sử dụng để hỗ trợ các khoản sau:

a) Hỗ trợ nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế này;

b) Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Quy chế này;

c) Số tiền còn lại sau khi trừ các khoản hỗ trợ quy định tại điểm a, điểm b khoản này được nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ:

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định các khoản hỗ trợ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Quy chế này (đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý) theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các khoản hỗ trợ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Quy chế này (đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý) theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

Điều 11. Mức hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời

1. Hỗ trợ nghỉ việc cho người lao động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời:

Công chức, viên chức, người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động mà đã làm việc từ 12 tháng trở lên tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời, khi nghỉ việc được hỗ trợ 01 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm thực tế làm việc và 06 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) để tìm việc làm mới.

Thời gian làm việc được tính hỗ trợ nghỉ việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ ngày có quyết định tuyển dụng hoặc ngày bắt đầu làm việc theo Hợp đồng lao động đến khi có quyết định nghỉ việc của cơ quan có thẩm quyền.

Tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) làm căn cứ tính hỗ trợ nêu trên là tiền lương theo thang,  bảng lương thực tế tại thời điểm nghỉ việc.

Công chức, viên chức, người lao động có nguyện vọng học nghề thì ngoài khoản hỗ trợ nghỉ việc nêu trên, được hỗ trợ đào tạo tối đa 12 tháng tại các cơ sở dạy nghề theo thông báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có cơ sở nhà, đất.

2. Hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 12. Sử dụng nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ đối với doanh nghiệp phải di dời

1. Chi trả các chi phí có liên quan gồm:

a) Chi phí đo vẽ nhà, đất;

b) Chi phí xác định giá, thẩm định giá và chi phí tổ chức bán đấu giá;

c) Chi phí di dời theo chế độ quy định gồm:

- Chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị khi thực hiện di dời và bù đắp thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt;

- Chi phí hỗ trợ để di dời các hộ dân đang ở tại vị trí cũ (nếu có).

d) Chi phí đầu tư vào đất còn lại không có nguồn gốc ngân sách nhà nước gồm:

- Tiền sử dụng đất của thời hạn chưa sử dụng đất trong trường hợp giao đất có thời hạn, tiền thuê đất đã nộp trước cho thời hạn chưa sử dụng đất.

- Chi phí san lấp mặt bằng, chi phí tôn tạo đất.

Các chi phí nêu trên phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thực tế chứng minh và được xác định bằng tổng chi phí hợp lý tính thành tiền đầu tư vào đất trừ đi số tiền đã phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh tương ứng với thời gian đã sử dụng đất.

đ) Các chi phí khác có liên quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định các khoản chi phí quy định tại các điểm a, b, c, d và đ nêu trên theo đề nghị của doanh nghiệp phải di dời. Riêng chi phí hỗ trợ để di dời các hộ dân đang ở tại vị trí cũ (nếu có) do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện lập, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, gửi Sở Tài chính để tổng hợp chung vào các khoản chi trả từ số tiền thu được tại vị trí cũ.

Sở Tài chính thực hiện chi trả các khoản chi phí cho các đối tượng liên quan đối với cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý; có văn bản đề nghị chủ tài khoản chuyển tiền chi trả các khoản chi phí cho các đối tượng có liên quan đối với cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý.

2. Nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ (sau khi trừ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này) được sử dụng để hỗ trợ các khoản sau đây:

a) Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc, ngừng sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Quy chế này;

b) Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Quy chế này;

c) Số tiền còn lại sau khi trừ các khoản hỗ trợ quy định tại điểm a và b khoản này được nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ:

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định các khoản hỗ trợ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Quy chế này đối với doanh nghiệp phải di dời thuộc trung ương quản lý theo đề nghị của doanh nghiệp phải di dời và ý kiến thống nhất của đại diện chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị (kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông); trừ mức hỗ trợ lãi suất để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới của doanh nghiệp phải di dời.

b) Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các khoản hỗ trợ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Quy chế này đối với doanh nghiệp phải di dời thuộc địa phương quản lý theo đề nghị của doanh nghiệp phải di dời và ý kiến thống nhất của đại diện chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị (kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông); bao gồm cả mức hỗ trợ lãi suất để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới của doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý.

Điều 13. Mức hỗ trợ cho doanh nghiệp phải di dời

1. Hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp phải di dời:

a) Hỗ trợ ngừng việc:

Người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động mà đã làm việc từ 06 tháng trở lên tại doanh nghiệp phải di dời tính đến thời điểm ngừng việc, trong thời gian ngừng việc được hỗ trợ 01 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi tháng ngừng việc, nhưng tối đa không quá 12 tháng;

Tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) làm căn cứ tính hỗ trợ nêu trên là tiền lương theo thang, bảng lương thực tế tại thời điểm ngừng việc.

b) Hỗ trợ nghỉ việc:

Người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động mà đã làm việc từ 12 tháng trở lên tại doanh nghiệp phải di dời tính đến thời điểm nghỉ việc, khi nghỉ việc được hỗ trợ 01 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm thực tế làm việc và 06 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) để tìm việc làm mới;

Tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) làm căn cứ tính hỗ trợ nêu trên là tiền lương theo thang, bảng lương thực tế tại thời điểm nghỉ việc;

Người lao động có nguyện vọng học nghề thì ngoài khoản hỗ trợ nghỉ việc nêu trên, được hỗ trợ đào tạo tối đa 12 tháng tại các cơ sở dạy nghề theo thông báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có cơ sở nhà, đất.

c) Hỗ trợ cho doanh nghiệp phải di dời do ngừng kinh doanh với mức 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 3 năm liền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận; thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế phải ngừng kinh doanh nhưng không quá 2 năm;

d) Hỗ trợ đào tạo nghề bằng hình thức dạy nghề cho số lao động tuyển mới để làm việc tại vị trí mới với mức 500.000 đồng/người/tháng, thời gian tối đa là 12 tháng.

2. Hỗ trợ cho doanh nghiệp phải di dời để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

a) Đối với dự án đầu tư do doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện thì hỗ trợ theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong thời gian chưa được nhận khoản hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới mà phải vay của các tổ chức tín dụng để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới thì được hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay để thực hiện dự án đầu tư. Mức hỗ trợ là lãi suất thực tế theo Hợp đồng tín dụng, không vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, tính trên tổng số tiền vay để thực hiện dự án đầu tư. Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ khi vay đến khi nhận được khoản hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư nhưng không quá 12 tháng.

b) Đối với dự án đầu tư do doanh nghiệp 100% vốn nhà nước liên doanh với nhà đầu tư khác thành lập pháp nhân mới thực hiện thì hỗ trợ theo số vốn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước phải góp;

c) Đối với dự án đầu tư do công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên thực hiện thì mức hỗ trợ do Thủ tướng Chính phủ quyết định (đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên), Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định (đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 100 tỷ đồng của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên thuộc trung ương quản lý), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định (đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 100 tỷ đồng của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên thuộc địa phương quản lý) trên cơ sở các căn cứ sau đây:

- Nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ còn lại sau khi trừ các khoản hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này.  

- Tính chất của dự án đầu tư và sự cần thiết phải đầu tư vốn của ngân sách nhà nước vào doanh nghiệp;

- Nghị quyết của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc tiếp nhận vốn từ ngân sách nhà nước vào doanh nghiệp.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không quyết định đầu tư vốn của ngân sách nhà nước vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên hoặc Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông không đề nghị tiếp nhận vốn từ ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay thực tế để thực hiện dự án đầu tư. Mức hỗ trợ là lãi suất thực tế heo Hợp đồng tín dụng, không vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, tính trên tổng số tiền vay để thực hiện dự án đầu tư. Thời gian hỗ trợ lãi suất là thời gian vay thực tế ghi trên Hợp đồng tín dụng nhưng không quá 24 tháng.

3. Tổng số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp phải di dời quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này không quá 70% nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ (sau khi trừ các khoản chi phí quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy chế này); riêng đối với các dự án đầu tư tại vị trí mới thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật thì được hỗ trợ không quá 100% nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ (sau khi trừ các khoản chi phí quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy chế này).

Điều 14. Quy định về quản lý, thanh quyết toán vốn từ nguồn vốn phục vụ di dời

1. Việc quản lý, cấp phát, quyết toán tiền để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới quy định khoản 2 Điều 11, khoản 2 Điều 13 Quy chế này thực hiện theo chế độ quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Căn cứ mức hỗ trợ lãi suất để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho từng doanh nghiệp, chủ tài khoản chuyển tiền vào tài khoản của doanh nghiệp được hỗ trợ mở tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất). Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm chi trả số tiền này theo tiến độ thực hiện của dự án và Hợp đồng tín dụng đã ký kết. Doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất có trách nhiệm sử dụng số tiền được hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

2. Số tiền cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời được cấp để thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 11, khoản 2 Điều 13 Quy chế này và số tiền hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay để thực hiện dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Quy chế này được hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước và là vốn của Nhà nước đầu tư tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Số tiền để hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc, ngừng kinh doanh, đào tạo nghề cho số lao động phải tuyển mới, lãi suất đối với khoản vay để thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 11, khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 13 Quy chế này được hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước.

3. Thủ tục thanh quyết toán số tiền hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp phải di dời thực hiện theo quy định về quản lý ngân sách nhà nước.

4. Chủ tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài khoản theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị đã có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã được cấp có thẩm quyền quyết định, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định tại Quy chế này.

2. Đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị mà tại thời điểm Quy chế này có hiệu lực thi hành chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ thì được áp dụng theo quy định tại Quy chế này.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời chịu trách nhiệm:

a) Thực hiện việc rà soát, kê khai, báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ; báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quy chế này;

b) Bảo đảm chi trả các khoản hỗ trợ cho người lao động đúng đối tượng, chế độ quy định;

c) Sử dụng đúng mục đích, chế độ, tiết kiệm, có hiệu quả các khoản hỗ trợ ngừng kinh doanh, đào tạo nghề cho số lao động phải tuyển mới, hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay để thực hiện dự án đầu tư, hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư;

d) Hoàn trả số tiền đã ứng trước để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới (nếu có) đúng thời hạn quy định;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế này và pháp luật có liên quan.

2. Các Bộ, cơ quan trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuộc phạm vi quản lý thực hiện Quy chế này;

b) Thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng các khoản hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc, ngừng kinh doanh, đào tạo nghề cho số lao động phải tuyển mới, hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay để thực hiện dự án đầu tư, hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuộc phạm vi quản lý;

c) Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc trong tổ chức thực hiện Quy chế này;

d) Căn cứ quyết định bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi của cấp có thẩm quyền quy định tại Quy chế này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến xử lý diện tích đất tại vị trí cũ theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Quy chế này phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ./.

THE PRIME MINISTER 
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

--------------

No.: 86/2010/QD-TTg

Hanoi, December 22, 2010

 

DECISION

ON PROMULGATING FINANCIAL REGULATION FOR THE RELOCATION OF THE ENTITIES CAUSING ENVIRONMENTAL POLLUTION AND THE MUST BE RELOCATED ENTITIES ACCORDING TO URBAN CONSTRUCTION PLANNING

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of Government dated December 25, 2001;
Pursuant to the Law on the State Budget dated December 16, 2002;
Pursuant to the Law on Land dated November 26, 2003;
Pursuant to the Law on Management, use of the State Property dated June 03, 2008;
Pursuant to the Decree No.52/2009/ND-CP dated June 03, 2009 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Management and Use of State Property;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1. To issue together with this Decision “Financial regulation for the relocation of the entities causing environmental pollution and the must be relocated entities according to urban construction planning”.

Article 2. The Ministry of Finance is responsible for guiding the implementation of Regulation attached to herewith.

Article 3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Annulling the provisions as follows:

a) Article 9, Article 10 of Decision No.09/2007/QD-TTg dated January 19, 2007 of the Prime Minister on re-arrangement, handling of the state owned houses, land;

b) Clause 6 Article 2 of Decision No.140/2008/QD-TTg dated October 21, 2008 of the Prime Minister on amending, supplementing the Decision No.09/2007/QD-TTg of the Prime Minister dated January 19, 2007 on re-arrangement, handling of the state owned houses, land.

Article 4. The Ministers, Heads of the Ministerial-level agencies, chairmen of members’ councils of economic groups, State general company decided to establish by the Prime Minister, Presidents of the People’s Committees of provinces, cities directly under the central and heads of relative agencies are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

 

THE PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ON FINANCE FOR THE RELOCATION OF THE ENTITIES CAUSING ENVIRONMENTAL POLLUTION AND THE MUST BE RELOCATED ENTITIES ACCORDING TO URBAN CONSTRUCTION PLANNING
(Issuing together with the Decision No.86/2010/QD-TTg dated December 22, 2010 of the Prime Minister)

Chapter 1.

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of governing

1. This Regulation provides for the creation of capital sources, management and use of capital from the location after the relocation of the entities causing environmental pollution and the must relocated entities by urban construction planning (hereinafter collectively referred to as former location) as decided by the competent state agency.

2. The creation of capital source, management and use of the capital source from land fund in the location of the ports on the Saigon river and the Ba Son Shipyard is implemented according to the Decision No.46/2010/QD-TTg dated June 24, 2010 of the Prime Minister; not belonging to the governing scope of this Regulation.

3. The Prime Minister, the People's Committees of provinces and cities directly under the Central (hereinafter collectively referred to as the provincial-level People's Committee) decide specifically the list and time limit the must be relocated entities in each period.

If the time limit specified is over but the must be relocated objects having not relocated yet, shall not be applied the provisions in this Regulation; and organizations and individuals related to the delayed relocation must take responsibility according to law regulations.

Article 2. Subjects of application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For private entities, organizations and enterprises without the state-owned capital must be relocated (in this clause referred to as the must be relocated entities), the creation of capital, management and use of capital source obtained from former location is implemented as follows:

a) Land in the former location is the land to be transferred or assigned with collection of land use fees, the must be relocated entities decide to transfer or change purposes in accordance with the regulations of law on land and using funds obtained from land handling in the former location to perform the relocation in accordance with regulations;

b) Land in former location assigned by the State without collection of land use fees or with collection of land use fees but exempted or leased, the must be relocated entities are selected the form of assigning land with collection of land use fees or annual lease (for the must be relocated domestic entities); the form of land lease with annual payment or land lease with lump-sum payments for the whole lease term (for the must be relocated foreign entities) to make investment projects in former location in accordance with land use planning. Where the enterprises changing purpose of land use to implement housing projects for sale or lease, they must pay land use fees or land rental for the whole lease period prescribed by law on land;

c) Land in the former location withdrawn by the State or the must be relocated entities return land to the State, shall be compensated, assisted in accordance with provisions of the Government on compensation, assistance and relocation when the State withdraws land for the purposes of national defense, security, national interests, public interests.

Chapter 2.

SPECIFIC PROVISIONS

Article 3. Principle of creating and using funds collected from the former location.

1. Applying the form of land assignment with collection of land use fees or land rental with lump-sum payment for the whole leasing term at former location for the use of such land fund to implement construction investment projects according to planning, create capital source for the relocation (not applying the form of land lease with annual payment).

Subjects of application, order, procedures of land assignment, land lease at the former location are implemented according to provisions of law on land.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The management, use of funds collected from the former location is implemented according to specific provisions of this Regulation and regulations of relative law.

Article 4. Creation of capital source from former location

Capital source is formed from former location including:

1. Funds collected from selling assets attached to land, transferring land use right;

2. Funds collected from changing land use purpose;

3. Funds collected from compensation, land assistance, assets attached to land are withdrawn to use for national defense, security, national interests and public interests.

Article 5. Forms of land handling at former location

1. The must be relocated agencies, organizations, units, enterprises conduct the selling of assets attached to land, transfer of land use rights.

2. The State withdraws lands of the must be relocated agencies, organizations, units, enterprises to use for national defense, security, national interests and public interests.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Selling of assets attached to land, transfer of land use right at former location

1. Selling of assets attached to land, transfer of land use right at former location after agencies, organizations, units, enterprises located, shall be implemented under the form of auction, other than the cases provided in clause 3 of this Article.

2. The must be relocated state agencies, political organizations, social-political organizations, public service units based on the assigned duties and the plan approved by the state competent agencies shall be proposed to sell, transfer part or whole of house facilities, land at former location.

In case of selling, transferring part of house facilities, land at former location, the definition of part of transferring, selling area and the keeping to use its part must satisfy sufficiently the following conditions:

a) Complying with land use planning which has been approved by competent level;

b) Not affecting creation of capital source from former location to implement investment project at former location;

c) Being decided by the Ministers, heads of central agencies (for the must to relocated agencies, organizations, units under Central’s management), Presidents of the provincial-level People’s Committees (for the must to relocated agencies, organizations, units under locality’s management).

3. The state agencies are competent to decide the selling of assets attached to land, transfer of land use right as provided in clause 4 of this Article decide the selling, transfer by the form of appointment in the following cases:

a) After a time limit of notifying auction according to provision, there is only an organization or individual to register to buy assets attached to land, receive transfer of land use right;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Organizations and individuals to subscript to buy assets attached to land, receive transfer of land use right to house facilities, land lease from organizations with function to rent housing and land (house business management company, warehouse company or public-utility service company) comply with the approved planning and plans for handling housing and land of the house business management company, warehouse company or public-utility service company approved by the Provincial-level People's Committees.

4. Competence to decide the selling of assets attached to land, transfer of land use right at former location:

a) The Minister of Finance decides the selling of assets attached to land, transfer of land use right at former location of the must be relocated agencies, organizations, units, enterprises under Central’s management on the basis of proposal of the Ministers, heads of the Central agencies (for the agencies, organizations, units, enterprises), representatives of owners (for 100% state-owned enterprises), Members’ council, Management board (for other enterprises);

b) The Presidents of provincial-level People's Committees decide the selling of assets attached to land, transfer of land use right at former location of the agencies, organizations, units, enterprises under localities’ management on the basis of proposal of  Directors of Departments of Finance  and relative agencies.

5. The starting price of auction, appointment of selling price is determined according to following principle and process:

a) Asset prices attached to land must be consistent with the remaining actual value upon the result of re-valuation, the value of land use right shall be determined closely to the actual price of transferring land use rights on the market at the time of assignment according to the new use purpose of the land, not less than the land price provided by the provincial-level People's Committee;

b) The must be relocated agencies, organizations, units, enterprises hire the organizations having conditions enough to appraise price to determine price of assets attached to land and price of transferring land use right, send to the Department of Finance;

c) The Department of Finance presides over coordination with relative agencies to set up the price appraisal council to appraise. In case of unable to hire organizations having conditions enough to appraise price, the price appraisal council determines price of assets attached to land, value of land use right;

d) Based on the appraising result or determination of price of selling assets attached to land, value of land use right provided in point c of this clause, the Department of Finance is responsible for:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Submitting to the President of Provincial-level People’s Committee for deciding the price of selling assets attached to land, transfer of land use right of 100% state-owned agencies, organizations, units, enterprises.

đ) The price of selling assets attached to land, transferring land use right provided by the competent level in point d of this clause is the starting price to auction (in case of auction) or the selling price to the buyer (in case of appointment).

6. The funds from selling assets attached to land of the must be relocated enterprises are determined, spent and used as follows:

a) In case of selling assets attached to land, transferring land use right under the form of auction, the funds from selling assets attached to land in the successful auction is the starting price to auction specified in clause 5 of this Article;

b) In case of selling assets attached to land, transferring land use right under the form of appointment, the funds from selling assets attached to land in appointment selling price is the price decided by the competent level according to provision in clause 5 of this Article;

c) The funds from selling assets attached to land are paid directly to the must be relocated enterprises to use according to law provision.

7. The funds collected from selling assets attached to land of the must be relocated agencies, organizations, units and  the funds from transferring land use right of the must be relocated agencies, organizations, units, enterprises are remitted in temporarily kept account at the provincial-level state treasury (where the house facilities, land locate) to use according to provisions in this Regulation. The management of temporarily kept account is provided as follows:

a) Ministry, central agencies are owners of accounts for the must be relocated agencies, organizations, units under Central’s management;

b) The Ministry of Finance is owner of account for the must be relocated enterprise under Central’s management;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Compensation and assistance when State withdraws land at former location to use for purposes of national defense, security, national interests, public interests

 1. The must be relocated agencies, organizations, units are compensated, assisted assets attached to land according to law regulations on compensation and assistance and relocation when State withdraws land.

2. In case the agencies, organizations, units, enterprises are not compensated on land, if the must be relocated agencies, organizations, units, enterprises have investment projects at the new location shall be assisted by cash according to the projects approved by competent level. The maximum assistant rate does not exceed the compensated rate on land withdrawn at former location.

3. Compensation, assistance on assets attached to land withdrawn shall be paid directly to the must be relocated enterprises to use in accordance with the law.

4. Compensation, assistance on assets attached to land withdrawn of the must be relocated agencies, organizations, units and compensation, assistance on land of the must be relocated agencies, organizations, units, enterprises shall be sent to the temporarily kept account at the provincial-level State Treasury (where the house facilities, land locate) to use according to provisions in this Regulation. The management of temporarily kept account is provided as follows: 

a) Ministry, Central agencies are owners of accounts for the must be relocated agencies, organizations, units under Central’s management;

b) The Ministry of Finance is owner of account for the must be relocated enterprises under Central’s management;

c) The Department of Finance is owner of account for the must be relocated agencies, organizations, units, enterprises under locality’s management.

Article 8. Chang of land use purpose at former location

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Having business function in compliance with investment project;

b) Having construction investment project at former location approved by competent level in compliance with planning of locality’s land use;

c) Having investment capital of their own not less than 15% of the total investment projects (including funds for the implementation of investment projects and land use fees, land rental to be paid when changing land use purpose) and the commitment of the credit institutions to ensure sufficient capital for loans to pay land use fees, land rental and implementation of investment projects at former location on schedule.

2. In case the must be relocated enterprise joints venture with other investors to form a new company to implement investment project with changing land use purpose, the new company must ensure sufficient conditions provided in clause 1 of this Article, and the must be relocated enterprise must have portion of contributed capital not less than 26% of total charter capital of the new company.

3. The provincial-level People’s Committees decide the change land use purpose for the must be relocated enterprises according to regulations of law on land; separately, for the must be relocated enterprises under Central’s management must have written unified opinions of the Ministry of Finance.

4. When being decided to change the land use purpose by the provincial-level People's Committee, the enterprises that are permitted to change land use purpose must pay land use fees or land rental as prescribed. Land prices for calculation of land use or land rental levy for lump-sum payment for the whole rental period when changing land use purpose shall be presided over by the Department of Finance and coordinate with the specialized agencies of the localities to determine closely to the actual price of transferring land use right on the market at the time of changing land use purpose, submitting to the provincial-level People's Committee for decision.

5. The funds collected from changing the land use purpose shall be remitted into temporarily kept account at the provincial-level State Treasury (where the house facilities, land locate) to use according to provisions in this Regulation. The management of temporarily kept account is provided as follows:

a) The Ministry of Finance is owner of account for the must be relocated enterprises under Central’s management;

b) The Department of Finance is owner of account for the must be relocated enterprises under locality’s management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Ministries and central agencies based on the urgency of each investment project at the new location has been approved by the competent level to decide on the funds advance from the temporarily kept account for restructuring, handling house and land of ministries and central agencies to the must be relocated agencies, organizations, units, enterprises under Central’s management. Where the temporarily kept account have no money, the ministries, central agencies issue official dispatch of requesting the Ministry of Finance to preside over coordination with the Ministry of Planning and Investment submitting to the Prime Minister for permission of funds advance from the idle temporary financial source managed by the Ministry of Finance (if any).

2. The Department of Finance based on the urgency of each investment project at the new location has been approved by the competent level to decide on the advance funds from the temporarily kept account for restructuring, handling house and land of locality to the must be relocated agencies, organizations, units, enterprises under locality’s management. Where the temporarily kept account have no money, the Department of Finance presides over coordination with the Department of Planning and Investment submitting to the provincial-level People’s Committee for permission of advance funds from the idle temporary financial source managed by the Department of Finance (if any).

3. The maximum advance funds level to the must be relocated agencies, organizations, units and enterprises is not more than 50% of the expenditure estimates for investment projects at new locations by collected funds from the former location approved by the competent level. The must be relocated agencies, organizations, units and enterprises is responsibility to repay the advanced amount under the provisions of law.

Article 10. The use of funds collected from former location to the must be relocated agencies, organizations, units

1. Expenditures for relevant costs including:

a) The land, house survey costs;

b) Cost to determine price, appraise price and costs for auction;

c) Relocation costs include:

- Costs to dismantle, transport and installation of machinery and equipment when making relocation and compensation for damages as dismantling, transport, installation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Other relevant costs.

The Department of Finance presides over coordination with relevant agencies to determine costs provided in point a, b, c and d as mentioned above at the proposal of the must be relocated agencies, organizations, units. Separately, the assistance costs for relocation of households currently living in the former location (if any) shall be compiled by the district-level council of compensation, assistance, relocation submitting to the district-level People’s Committee for approval, sending to the Department of Finance to synthesize together the expenditures from the funds collected from former location.

The Department of Finance pays costs for objects related to house facilities, land managed by the agencies, organizations, units under locality’s management; having written request of account owner to transfer money for expenditures to the objects related to house facilities, land managed by the agencies, organizations, units under Central’s management.

2. Funds collected from former location (after subtracting the costs provided in clause 1 of this Article) are used to assist to the following costs:

a) Assistance for leaving jobs under the provisions in clause 1 Article 11 of this Regulation;

b) Assistance for the implementation of investment project at new location under the provisions in clause 2 Article 11 of this Regulation;

c) The remaining funds after being subtracted the assistances provided in point a, point b of this clause shall be remitted in the state budget.

3. Competence to decide on assistance:

a) The Ministry of Finance decides on the assistances provided in clause 1, clause 2 Article 11 of this Regulation (for the agencies, organizations, units under Central’s management) at the proposal of the Ministries, heads of the central agencies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Assistance level to the must be relocated agencies, organizations, units

1. Assistance for leaving jobs to laborers at the must be relocated agencies, organizations, units:

Officials and employees are performing under labor contracts that has worked from 12 months or more at the must be relocated agencies, organizations, units, when leaving jobs shall be assist 01 month of salary and allowance (if any) for each year of actual work and 06 months of salary and allowances (if any) to look for new jobs.

Working time calculated to support for leaving jobs is total working time (cumulative) from the date of having decision to recruit or the date of starting to work under labor contracts until having the decision on leaving jobs of the competence’ agency.

Salary and allowances (if any) used as basis for above mentioned assistance are salary upon actual wage scale, wage payroll at the time of leaving jobs.

Officials and employees wish for learning vocation, besides the above mentioned assistance for leaving jobs, shall be assisted to train for a 12 month maximum period at the vocational training centers according to notification of the Department of Labors -War, Invalids and Social Affairs where the house facilities, land locate.

2. Assistance to the must be relocated agencies, organizations, units to implement investment projects at new location according to estimation has been approved by the competent level.

Article 12. Use of funds collected from land at former location to the must be relocated enterprises

1. Spending for relevant costs including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Cost to determine price, appraise price and costs for auction;

c) Relocation costs according to provided regime include:

- Costs to dismantle, transport and installation of machinery and equipment when making relocation and compensation for damages as dismantling, transport, installation;

- Assistance costs for relocation of households currently living in the former location (if any).

d) Costs to invest in the remaining land without origin from the state budget:

- Land use fees of the term which land has not used in cases land assignment with term, land rental advance paid for the term which land has not used.

- Clearance costs, costs of land restoration.

The above expenses must have sufficient records, documents, proven fact and is determined by the total reasonable cost calculating into investment money in land subtracting the amount allocated to business production costs corresponding to the period used land.

đ) Other relevant costs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Department of Finance pays costs for objects related to house facilities, land due to enterprises under locality’s management; having written request of account owner to transfer money for expenditures to the objects related to house facilities, land due to enterprises under Central’s management.

2. Funds collected from former location (after subtracting costs provided in clause 1 of this Article) are used to assist to the following expenses:

a) Assistance for stop working, leaving jobs, stop producing, training vocation according to provision in clause 1 Article 13 of this Regulation;

b) Assistance for implementing investment projects at former location according to provision in clause 2 Article 13 of this Regulation;

c) The remaining money after subtracting the assistances provided in point a and b of this clause shall be remitted in the State budget.

3. Competence to decide assistance:

a) The Minister of Finance decides on the assistances provided in clause 1, clause 2 Article 13 of this Regulation for the must be relocated enterprises under Central’s management at the proposal of the must be relocated enterprises and unified opinions of ownership representatives or members’ council, management board (Attached to resolution of shareholders general meeting); other than interest assistance rate to implement investment projects at new location of the must be relocated enterprises.

b) The Department of Finance submits to President of provincial-level People’s Committee for decision on the assistances provided in clause 1, clause 2 Article 13 of this Regulation for the must be relocated enterprises under locality’s management at the proposal of the must be relocated enterprises and unified opinions of ownership enterprises or members’ council, management board (Attached to resolution of shareholders’ general meeting); including interest assistance rate to implement investment projects at new location of enterprises under Central’s management.

Article 13. Assistance rate for the must be relocated enterprises

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Assistance for stop working:

The employees are performing labor contract that they worked from 06 months or more at the must be relocated enterprises to the time to stop working, within the stop working time, employees shall be assisted 01 month of salary and allowance (if any) for each stop working month, but not exceeding 12 months;

Salary and allowance (if any) used as basis for calculating the above assistance is salary upon actual wage scale, wage payroll at the stop working time.

b) Assistance for leaving job:

The employees are performing labor contract that they worked from 12 months or more at the must be relocated enterprises to the time to leave job when leaving job, employees shall be assisted 01 month of salary and allowance (if any) for each actual working year, and 06 months of salary and allowance (if any) to look for new job;

Salary and allowance (if any) used as basis for calculating the above assistance is salary upon actual wage scale, wage payroll at the time of leaving job;

Employees wish for learning vocation, besides the above mentioned assistance for leaving jobs, shall be assisted to train for a 12 month maximum period at the vocational training centers according to notification of the Department of Labors -War, Invalids and Social Affairs where the house facilities, land locate.

c) Assistance to the must be relocated enterprises due to the cessation of business at 30% per annum of after-tax income, at average income level of the three preceding years certified by tax agency; support time by actual time to be suspended business but not exceeding 2 years;

d) Vocational training assistance under the form of vocational training for new recruits to work at the new location at 500,000 VND/person/month, maximum period is 12 months.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) In case the 100% state-owned enterprises implement investment projects at new location and within that period the enterprises have not assisted to implement but loaned capital from credit institutions for the implementation, the enterprises shall be assisted on interest for such loans. The support level is the actual interest rates under the credit contract, not exceeding 150% of base rate announced by State Bank of Vietnam, calculated on the total amount of loans for the investment projects. Interest support time calculated from the time of loan until the time of getting the assistance for the implementation of investment projects but not exceeding 12 months.

b) For investment projects to be jointed venture to carry out by enterprises with 100% state-owned with other investors to establish a new company, the assistance shall be made based on the contributed capital portion of enterprises with 100% state-owned;

c) For investment projects implemented by shareholding companies, two or more members limited liability companies, the level of support shall be decided ​​by the Prime Minister's decision (for projects with total investment level of 100 billion dong or more), the Minister of Finance decides (for projects with total investment of less than 100 billion dong of shareholding companies, two or more members limited liability companies under the Central’s management), President of provincial-level People's Committee decides (for projects with total investment of less than 100 billion dong of shareholding companies, two or more members limited liability companies under the locality’s management) on basis of the following grounds:

- The remaining funds collected from land at former location after subtracting the assistances provided in clause 1 of this Article.  

- Nature of investment projects and the need for capital investment of the state budget into enterprises;

- Resolution of the Council members or the General Meeting of Shareholders on receiving funds from the state budget into enterprises.

Where the Prime Minister, Minister of Finance, President of provincial-level People's Committee do not decide to invest capital of the state budget into shareholding companies, two or more members limited liability companies or Council members, the General Meeting of Shareholders not recommending to receive funds from the state budget, the enterprises shall be supported interest rate for the actual loans to carry out investment projects. The actual interest support rate is according to credit contract, not exceeding 150% of base rate announced by State Bank of Vietnam, calculated on the total amount of loans for the investment project. Time of supporting loan interest rate is the actual loan time recorded on the credit contract but not exceeding 24 months.

3. The total amount of assistance to the must be relocated enterprises specified in clause 1, clause 2 of this Article shall not exceed 70% of funds collected from land at the former location (after deducting the costs stipulated in clause 1 Article 12 of this Regulations), particularly for investment projects at new locations belonging to the field of special investment incentives or investment incentives area as stipulated by law shall be assisted but not exceeding 100% of funds collected from land at the former location (after deducting the costs stipulated in clause 1 Article 12 of this Regulation).

Article 14. Regulations on management, settlement of capital from the capital for relocation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Based on the interest support rate for the implementation of investment projects at the new location decided by President of provincial-level People's Committee for each enterprise, the account owners transfer money into enterprise’s account supported to open at provincial-level State Treasury (where the house facilities and land locate). The Provincial-level State Treasury is responsible for paying this amount according to progress of the project implementation and the credit contract was signed. Enterprise that is supported interest rate is responsible for using the assisted funds for proper purposes, proper provisions of law.

2. The funds that the must be relocated agencies, organizations, units, enterprises are granted to implement investment projects as provided in clause 2 Article 11, clause 2 Article 13 of this Regulation and the interest rate support funds for the loans to implement investment projects as provided in point a clause 2 Article 13 of this Regulation shall be cost-accounted for revenue and expenditures of state budget under the State budget index and be the State's capital invested in agencies, organizations, units and enterprises.

The funds to support for stopping working, leaving job, suspension of business, vocational training for new recruits, interest rates on loans for the investment projects implementation stipulated in clause 1 Article 11, clause 1 and point c clause 2 Article 13 of this Regulation shall be cost-accounted for revenue and expenditures of the state budget by the State Budget Index.

3. Procedures for settlement of support funds for the must relocated agencies, organizations, units and enterprises shall be implemented according to provision on State Budget management.

4. Owners of temporarily kept account at the provincial-level State Treasury are responsible for managing, using their accounts in accordance with law.

Chapter 3.

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

Article 15. Handling of transfer

1. For entities causing environmental pollution and the must be relocated enterprises under the planning of urban construction which have been decided by the competent level on the handling of land and assets attached to land at the former location before the effective date of this Regulation shall comply with the plan have been decided by competent level, not to apply or adjust in accordance with provisions in this Regulation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Responsibility of the implementation

1. The must be relocated agencies, organizations, units and enterprises are responsible for:

a) Performing the review, declaration, report and recommendations for handling measure for land and assets attached to land at the former location, report to the competent levels for approval in accordance with this Regulation;

b) Ensuring to pay the assistances to laborers for right objects and stipulated regime;

c) Using the right purpose, regime, saving, efficiency of business termination assistance, vocational training for new recruits, interest rate support for loans to carry out investment projects, support for implementation of investment projects;

d) Returning the advanced amount for the implementation of investment projects at the new location (if any) within the time limit prescribed;

đ) Performing other duties as prescribed in this Regulation and related legislation.

2. The Ministries, central agencies, the economic Group, the State Corporation decided to established by the Prime Minister, the provincial-level People's Committees are responsible for:

a) Directing the must be relocated agencies, organizations, units and enterprises under its management scope to implement this Regulation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Timely handling according to competence or submitting to the competent levels for handling the problems in the implementation of this Regulation;

d) Based on the decision on selling of assets attached to land, transfer of land use rights, change of land use purposes, withdrawal of the competent levels defined in this Regulation, the provincial-level People's Committees perform the administrative procedures relating to the handling of land area at the former location in accordance with the law on land.

3. The ministers, heads of central agencies and the Presidents of the provincial-level People's Committees, Chairman of the Board members of economic Groups, the State Corporation decided to set up by the Prime Minister, the heads of the must be relocated agencies, organizations, units and enterprises fail to fulfill the responsibility prescribed in this Regulation shall take responsibility before the Prime Minister./.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 về Quy chế tài chính phục vụ di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và theo quy hoạch xây dựng đô thị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37.129

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.185