Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2020 về giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 825/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 06/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 825/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 6 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

GIẢI THỂ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 152/TTr-SNV ngày 23/03/2020 về việc giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Chuyển chức năng, nhiệm vụ của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh về Sở Giao thông vận tải thực hiện.

Điều 2. Giao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị:

1. Quỹ bảo trì đường bộ: Thực hiện đối chiếu công nợ, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và quyết toán kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ năm 2019 với Sở Giao thông vận tải; Bàn giao toàn bộ hồ sơ công trình, sổ sách kế toán - tài chính Quỹ, các giấy tờ công vụ liên quan, nguyên trạng cơ sở vật chất và các trang thiết bị của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh cho Sở Giao thông vận tải.

2. Sở Giao thông vận tải: Xét duyệt quyết toán kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ năm 2019; Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ công trình, sổ sách kế toán - tài chính Quỹ, các giấy tờ công vụ liên quan, cơ sở vật chất và các trang thiết bị của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh; Bố trí, sắp xếp biên chế của Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh về các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở đảm bảo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Sở Tài chính: Hướng dẫn Sở Giao thông vận tải thực hiện các quy định về việc thu, nộp và sử dụng phí bảo trì đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô; Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019 đối với nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cấp cho Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh theo quy định.

4. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn Sở Giao thông vận tải điều động, sắp xếp biên chế của Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh, đảm bảo đúng quy định và chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Giao thông vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU,TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Ban TC Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- Công an tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2020 về giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


68

DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.124.210