Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 8051/QĐ-UBND năm 2017 về giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 8051/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 20/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8051/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ CHO THUÊ CÔNG TRÌNH NGẦM HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ SỬ DỤNG CHUNG (TUY NEN, HÀO, CỐNG BỂ KỸ THUẬT) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương s 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 16/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản c định;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30/12/2013 của liên Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin Truyền thông về việc hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Xét đề nghị tại các Tờ trình: Số 933/TTr-LN:TTTT-TC-XD ngày 19/5/2017 về việc phê duyệt giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng k thuật đô thị sử dụng chung trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 5449/TTr-LS:TC-TTTT-XD ngày 31/8/2017 của Liên Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng về việc rà soát đơn giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung theo Thông báo số 889/TB-UB ngày 02/8/2017 của UBND Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(có Bảng giá kèm theo)

Các đối tượng ưu tiên theo quy định của pháp luật khi sử dụng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cng bkỹ thuật) không thực hiện theo quyết định này.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan cập nhật các quy định có liên quan của Nhà nước và Thành phố đề xuất điều chỉnh giá cho thuê trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành giá cho thuê (tạm thời) công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng, thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) của Thành phố từ ngày 01/01/2017 được áp dụng theo mức giá tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Cổng giao tiếp điện t
Hà Nội,
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- CVP, PCVP T.V.Dũng, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KT
g.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TCH
PHÓ
CHỦ TCH
Nguyễn Doãn Toản

 

GIÁ CHO THUÊ CÔNG TRÌNH NGẦM HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ SỬ DỤNG CHUNG (TUY NEN, HÀO, CỐNG BỂ KỸ THUẬT) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 8051/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND thành phố)

Đơn vị tính: đồng/m.dài/năm

TT

Nội dung

Đơn giá phần ống, bể

Đơn giá phần hào, tuy nen kỹ thuật

I

Phần cáp thông tin

 

 

1

Cáp thông tin đường kính D > 45mm

79.258

94.820

2

Cáp thông tin đường kính 40mm < D <= 45mm

46.234

55.311

3

Cáp thông tin đường kính 35mm < D <= 40mm

26.419

31.607

4

Cáp thông tin đường kính 30mm < D <= 35mm

22.016

26.339

5

Cáp thông tin đường kính 25mm < D <= 30mm

17.613

21.071

6

Cáp thông tin đường kính 20mm < D <= 25mm

11.323

13.546

7

Cáp thông tin đường kính 15mm < D <= 20mm

9.907

11.852

8

Cáp thông tin đường kính 10mm < D <= 15mm

6.605

7.902

9

Cáp thông tin đường kính 5mm < D <= 10mm

4.171

4.991

10

Cáp thông tin đường kính D <= 5mm

1.524

1.823

II

Phần cáp điện lực

 

 

1

Cáp điện lực đường kính D <= 19mm

 

11.852

2

Cáp điện lực đường kính 19mm<D <= 27mm

 

13.546

3

Cáp điện lực đường kính 27mm<D <= 28mm

 

21.071

4

Cáp điện lực đường kính 28mm<D <= 35mm

 

26.339

5

Cáp điện lực đường kính 35mm<D <= 40mm

 

31.607

6

Cáp điện lực đường kính 40mm<D <= 45mm

 

55.311

7

Cáp điện lực đường kính D>45mm

 

94.820

Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT; Giá thuê của các loại dây, cáp được tính theo phương pháp nội suy với đường kính ngoài của loại cáp tương tự gần nhất.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 8051/QĐ-UBND năm 2017 về giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.451

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.122.117