Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2007 quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định

Số hiệu: 785/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 23/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 785/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 74/2000/QĐ-UB ngày 16 tháng 8 năm 2000 của UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập Quỹ Xoá đói giảm nghèo tỉnh Bình Định; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Xoá đói giảm nghèo tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các ngành có liên quan hướng dẫn việc triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Vũ Hoàng Hà

 

QUY ĐỊNH

TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định được trích từ ngân sách địa phương hàng năm và các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Quỹ được quản lý tập trung tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền quản lý Quỹ, chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng Quỹ theo Quy định này và chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chế độ kế toán Quỹ áp dụng theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành.

Chương II

TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TỈNH BÌNH ĐỊNH

Điều 4. Trích lập Quỹ.

Quỹ được trích lập từ các nguồn sau:

1. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí tối thiểu bằng 1% tổng chi ngân sách địa phương để lập Quỹ xoá đói giảm nghèo tỉnh, được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định; cùng với nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho chương trình, và các nguồn vốn lồng ghép khác.

2. Cán bộ công nhân viên chức, sỹ quan, hạ sỹ quan thuộc lực lượng vũ trang, công nhân quốc phòng, Công an, lao động ở các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh hưởng lương hàng tháng đóng góp mỗi năm 01 ngày lương.

3. Nhân dân trong độ tuổi lao động từ 18-50 tuổi đối với nam và 18-45 tuổi đối với nữ (trừ đối tượng ở điểm 2 Điều 4; và hộ nghèo trong danh sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số) đóng góp mỗi năm 01 ngày công với giá trị 10.000 đồng, nhưng không quá 30.000 đồng/hộ/năm.

4. Mỗi doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh đóng góp tối thiểu là 03 triệu đồng/năm, từ lợi nhuận sau thuế.

5. Một phần tiền lãi cho vay xoá đói giảm nghèo thuộc nguồn Quỹ của địa phương.

6. Do các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ.

Điều 5. Quản lý Quỹ.

1. Dự toán Quỹ:

Dự toán thu chi Quỹ hàng năm do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội lập, Sở Tài chính thẩm định, thống nhất trình UBND tỉnh Bình Định phê duyệt để làm căn cứ thực hiện.

Căn cứ dự toán năm được duyệt, Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Định xuất chi kinh phí theo yêu cầu của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trên cơ sở tồn Quỹ tại Kho bạc.

Khi có nhu cầu điều chỉnh dự toán năm, liên sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính có Tờ trình gửi đến UBND tỉnh Bình Định để xem xét quyết định.

Các đơn vị được giao thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo từ nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ sau khi được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương, phải lập dự toán nhu cầu chi theo mục lục ngân sách phân theo quý, gửi Sở, ngành chủ quản của đơn vị có ý kiến và gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính thẩm định, thống nhất nội dung chi để làm căn cứ cấp phát và thanh quyết toán. Dự toán đơn vị lập thành 4 bản gửi: Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Kho bạc nhà nước đơn vị giao dịch và đơn vị được hỗ trợ nguồn vốn từ nguồn Quỹ.

2. Trách nhiệm huy động các nguồn thu lập Quỹ:

a. Căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh về việc trích ngân sách lập Quỹ hàng năm; Hàng quý Sở Tài chính trích từ nguồn chi ngân sách thường xuyên toàn tỉnh chuyển vào tài khoản Quỹ mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định.

b. Thu 01 ngày lương/năm của cán bộ công nhân viên, lực lượng vũ trang, lao động doanh nghiệp:

- Đối với cán bộ công chức khu vực hành chính sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ NSNN; cán bộ sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân quốc phòng, quân đội và công an trên địa bàn tỉnh: Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thu 01 ngày lương nộp vào tài khoản của Quỹ Xoá đói giảm nghèo tỉnh tại Kho bạc nhà nước tỉnh.

- Đối với cán bộ, công nhân thuộc khu vực sản xuất kinh doanh: Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm vận động cán bộ, công nhân thuộc đơn vị mình đóng góp 01 ngày lương nộp vào tài khoản của Quỹ tại Kho bạc nhà nước tỉnh.

c. Đối với các doanh nghiệp: Thủ trưởng đơn vị hàng năm có trách nhiệm sử dụng các quỹ của đơn vị đóng góp ít nhất 03 triệu đồng vào tài khoản Quỹ Xoá đói giảm nghèo tỉnh tại Kho bạc nhà nước tỉnh.

d. Đối với khoản thu 01 ngày công/năm của nhân dân trong độ tuổi lao động: UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thu và nộp vào tài khoản của Quỹ tại Kho bạc nhà nước tỉnh.

Các khoản thu để lập Quỹ (ngoài khoản trích từ NSNN), các đơn vị phải nộp vào tài khoản của Quỹ trước ngày 17/10 hàng năm là ngày Liên Hiệp Quốc lấy làm “Ngày vì người nghèo”.

Các cá nhân, tổ chức cấp xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ thu khoản 01 ngày công lao động/năm được trích 1% trên tổng số thu để chi phí cho quá trình tổ chức thu.

3. Thẩm quyền quyết định chi:

a. UBND tỉnh Bình Định:

- Quyết định dự toán và điều chỉnh dự toán năm cho từng mục tiêu chi.

- Phê duyệt các dự án để thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo.

b. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chuẩn chi các khoản thuộc chương trình theo dự toán được duyệt.

- Kiểm tra thanh quyết toán đối với các đơn vị được giao thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo.

c. Kho bạc nhà nước tỉnh: Thực hiện chuyển kinh phí cho các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sau khi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng.

4. Kết dư tồn Quỹ:

Quỹ được kết dư số tồn Quỹ sau khi kết thúc niên độ kế toán sang năm sau để tiếp tục chi: Số kết dư được tỉnh cân đối cho nhu cầu chi trong niên độ kế toán hiện hành.

5. Báo cáo quyết toán Quỹ:

a. Các đơn vị được hỗ trợ vốn từ nguồn Quỹ: Sau khi hoàn thành chỉ tiêu theo dự toán được duyệt phải lập báo cáo quyết toán gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chế độ quyết toán chi hành chính sự nghiệp.

b. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổng hợp quyết toán của các đơn vị được hỗ trợ vốn từ nguồn Quỹ và lập báo cáo quyết toán năm của Quỹ khi kết thúc niên độ kế toán theo thời gian quy định của quyết toán ngân sách Nhà nước gửi cho Sở Tài chính.

c. Sở Tài chính có trách nhiệm duyệt quyết toán Quỹ theo báo cáo quyết toán của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và gửi thông báo duyệt quyết toán cho UBND tỉnh Bình Định (để báo cáo), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (để hạch toán), Sở Kế hoạch và Đầu tư (để biết).

Điều 6. Sử dụng Quỹ.

1. Cho vay theo dự án xoá đói giảm nghèo:

Hàng năm dành 40% nguồn Quỹ để làm vốn uỷ nhiệm cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay các dự án giảm nghèo, theo nhu cầu được UBND tỉnh phê duyệt. Việc quản lý, thực hiện cho vay theo quy định hiện hành của Nhà nước. Lãi suất cho vay sau khi trừ các khoản chi theo quy định, số còn lại được nhập vào số dư hàng năm

2. Hỗ trợ vốn:

a. Thực hiện các dự án về giảm nghèo đã được xây dựng trong kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm của tỉnh giai đoạn 2006-2010 b. Chi trả lương và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ tăng cường làm công tác xoá đói giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định, (trừ các xã thuộc 04 huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão và Tây Sơn do Trung ương trợ cấp có mục tiêu chi trả).

c. Chi phí quản lý chương trình: Theo nhu cầu thực tế, nhưng không vượt quá 1,5% tổng nguồn vốn của Quỹ trong năm.

d. Chi phí cho công tác điều tra khảo sát hộ nghèo hàng năm.

Mức phân phối sử dụng Quỹ theo từng mục tiêu được thể hiện cụ thể trong dự toán thu chi Quỹ hàng năm.

3. Hỗ trợ chăm sóc y tế cho người nghèo:

Hàng năm trích 15% nguồn Quỹ để góp phần mua Bảo hiểm y tế cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Quy định này là căn cứ pháp lý để trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ xoá đói giảm nghèo tỉnh Bình Định. Thực hiện kèm theo Quy định này là các chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước.

Căn cứ những Quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tài chính kế toán, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn để thực hiện Quy định này.

Điều 8. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện vấn đề chưa phù hợp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp; Phối hợp cùng Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi cho phù hợp với từng thời kỳ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2007 quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


200

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146