Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 75/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 11/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2008/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO MỨC HỖ TRỢ NGÂN SÁCH NĂM 2009 CHO CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 tại kỳ họp ln thứ 11 Hội đng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa IV v phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa IV về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số  /STC-HCVX ngày  /12/2008 v giao mức hỗ trợ ngân sách cho các t chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghnghiệp mức hỗ trợ ngân sách năm 2009 kèm theo quyết định này.

Điều 2. Căn cứ mức hỗ trợ và các nguồn thu theo qui định hiện hành, Thủ trưởng các tchức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tchức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tchức thực hiện nhm hoàn thành nhiệm vụ đã UBND Tỉnh giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009.

Điều 4. Chánh văn phòng y ban nhân dân Tỉnh, giám đốc các sở: Tài chính, các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Thủ trưởng các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tchức xã hội - nghề nghiệp và Kho bạc Nhà nước căn cứ quyết định tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra v
ăn bn);
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND Tnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
;
- Đài PTTH Tnh;
- Trung tâm Công báo T
nh;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009

Các đơn vị được ngân sách hỗ trợ kinh phí

(Không bao gồm chi chương trình mục tiêu, đề án)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND ngày 11/12/2008)

ĐVT: Triệu đồng

STT

ĐƠN VỊ

Biên chế

Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)

Chi từ ngân sách

Nguồn thu để lại chi

Tổng chi từ ngân sách

Gồm

Tổng

Gồm

Theo định mức

Khoản chi chưa có trong định mức

Phản ánh qua NS

Để lại đơn vị

A

B

1

2 = 3 + 6

3

4

5

6 = 7 + 8

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng s

117

5.779

5.517

4.796

721

262

-

262

1

Hội Đông y

5

291

291

291

-

-

 

 

2

Hi Nhà báo

7

774

524

389

135

250

 

250

3

Hội Chữ thập đỏ

12

649

649

649

-

-

 

 

4

Hội Văn học Nghệ thuật

6

435

435

335

100

-

 

 

5

Hội Luật gia

7

189

189

189

-

-

 

 

6

Hội Người mù

8

400

400

300

100

-

 

 

7

Hội Làm vườn

10

261

261

261

-

-

 

 

8

Hội Khuyến học

7

279

279

243

36

-

 

 

9

Hội Sử học

7

189

189

189

-

-

 

 

10

Hội Bảo trợ người tàn tật

5

140

140

140

-

-

 

 

11

Liên hiệp các tổ chức HB

11

593

593

593

-

-

 

 

12

Liên minh hợp tác xã

13

819

808

694

114

12

 

12

13

Hiệp hội du lịch

3

84

84

84

-

-

 

 

14

Hội nạn nhân chất độc da cam

7

189

189

189

-

-

 

 

15

L/hiệp các hội khoa học KT

5

176

176

140

36

-

 

 

16

Ban Liên lạc tù chính trị

4

112

112

112

-

-

 

 

17

Các hội khác

 

200

200

-

200

-

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Thị Ngọc Ẩn

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BR - VT

Trần Minh Sanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 75/2008/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 về giao mức hỗ trợ ngân sách năm 2009 cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


238

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.25.51