Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 748/2016/QĐ-UBND quy định chế độ đặc thù cho Đội tuyên truyền lưu động và thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 748/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 20/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 748/2016/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG VÀ THÀNH VIÊN ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 58/TTr- SVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về định mức hoạt động và mức chi đặc thù cho Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Đối tượng áp dụng: Các tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của các Đội Tuyên truyền lưu động; các thành viên thuộc Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện.

Điều 2. Định mức hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động.

STT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động trong năm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Số buổi hoạt động trong năm

Từ 100 đến 120 buổi

Từ 80 đến 100 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động

Từ 1 đến 2 cuộc

Từ 1 đến 2 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

Từ 8 đến 12 tài liệu

Từ 8 đến 12 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở

Từ 1 đến 2 lớp

Từ 1 đến 2 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới

Từ 4 đến 6 chương trình

Từ 4 đến 6 chương trình

Điều 3. Nội dung và mức chi đặc thù cho Đội Tuyên truyền lưu động, Đội Nghệ thuật quần chúng.

1. Đối với đội Tuyên truyền lưu động.

a) Tuyên truyền viên trong biên chế:

- Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: 60.000 đồng/người/buổi/4 giờ. Số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi.

- Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động.

Đối với vai chính: 100.000 đồng/người/buổi. Số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương trình biểu diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa -Thể thao các huyện, thành phố quyết định. Đối với các vai diễn khác: 80.000 đồng/người/buổi.

b) Tuyên truyền viên không trong biên chế nhà nước (người được đơn vị ký hợp đồng lao động theo vị trí việc làm) tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố thì ngoài tiền công theo hợp đồng (nếu có) còn được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn như tuyên truyền viên trong biên chế quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều này.

2. Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao:

a) Những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Mức chi bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: 80.000 đồng/người/buổi/4 giờ. Số buổi tập tối đa không quá 10 buổi. Mức chi bồi dưỡng biểu diễn: 120.000 đồng/buổi/người.

b) Những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn hưởng như quy định tại Khoản 1, Điều này.

Điều 4. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động.

1. Ngân sách nhà nước các cấp, giao trong dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước;

2. Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

3. Nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện thành phố, các đơn vị khác được giao nhiệm vụ, hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; lập dự toán kinh phí để thực hiện chi trả chế độ đặc thù cho Đội Tuyên truyền lưu động và thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng theo Quy định.

3. Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thẩm định dự toán, tổng hợp trình UBND tỉnh giao dự toán NSNN hàng năm để thực hiện  chi trả chế độ đặc thù cho Đội Tuyên truyền lưu động, Đội Nghệ thuật quần chúng theo quy định.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có  khó khăn, vướng mắc hoặc yêu cầu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, các đơn vị phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 748/2016/QĐ-UBND quy định chế độ đặc thù cho Đội tuyên truyền lưu động và thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


641

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44