Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 73/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên, bác sĩ, dược sĩ trong và ngoài tỉnh về công tác tại tỉnh Long An

Số hiệu: 73/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN, BÁC SĨ, DƯỢC SĨ TRONG VÀ NGOÀI TỈNH VỀ CÔNG TÁC TẠI TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 17/8/2011 của HĐND tỉnh Long An về đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế giai đoạn 2011-2015 đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 80/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Long An về chế độ hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên, bác sĩ, dược sĩ trong và ngoài tỉnh về công tác tại tỉnh Long An;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên, bác sĩ, dược sĩ trong và ngoài tỉnh về công tác tại tỉnh Long An; cụ thể như sau:

1. Chế độ hỗ trợ một lần đối với bác sĩ, dược sĩ trong và ngoài tỉnh về công tác tại tỉnh Long An

a) Đối tượng hỗ trợ:

Người đã tốt nghiệp đại học ngành y, dược hệ chính quy tại các trường công lập trong nước hoặc tại các trường ở nước ngoài, có cam kết về công tác tại các cơ sở y tế công lập và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội trên địa bàn tỉnh từ 10 (mười) năm trở lên.

b) Mức hỗ trợ cụ thể:

- Công tác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội: 180.000.000 đồng/người.

- Công tác tại Trung tâm y tế các huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Đức Huệ và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Mộc Hóa: 170.000.000 đồng/người.

- Công tác tại Trung tâm y tế các huyện còn lại, thành phố Tân An và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, Cần Giuộc: 150.000.000 đồng/người.

- Công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 130.000.000 đồng/người.

c) Không áp dụng cho các đối tượng sau:

- Trường hợp đã và đang công tác tại tỉnh Long An.

- Tự ý bỏ việc từ các cơ quan, đơn vị của tỉnh khác để chuyển về tỉnh Long An công tác; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên ở các cơ quan, đơn vị công tác cũ và chưa được xóa kỷ luật.

- Người tốt nghiệp thuộc đối tượng do tỉnh cử tuyển đi học; sinh viên đã hưởng chế độ hỗ trợ hàng năm.

2. Hỗ trợ chi phí đào tạo cho sinh viên đang học

a) Đối tượng hỗ trợ:

Sinh viên chính quy đang học tại các trường đại học y, dược công lập (không thuộc đối tượng đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh) ký hợp đồng và cam kết về tỉnh Long An công tác với thời gian ít nhất bằng 2,5 lần thời gian đào tạo.

b) Mức hỗ trợ:

- Tiền học phí, dụng cụ học tập, thực hành được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Long An. Cụ thể:

+ Tiền học phí: 100 % cho cả khóa học theo phiếu thu của cơ sở đào tạo cho từng năm học.

+ Tiền dụng cụ học tập, thực hành: 0,5 lần mức lương tối thiểu/tháng/người.

- Tiền ăn, tiền ở, tiền tài liệu, đi lại, bảo hiểm y tế được hỗ trợ bằng 1,2 lần mức quy định tại Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND. Cụ thể:

+ Tiền ăn: 0,6 lần mức lương tối thiểu/tháng/người.

+ Tiền ở, tiền tài liệu, đi lại, bảo hiểm y tế: 0,6 lần mức lương tối thiểu/tháng/người.

- Trường hợp sinh viên đang học năm thứ 2, 3, 4, 5 hoặc năm thứ 6 mới ký hợp đồng cam kết về tỉnh Long An công tác thì được truy lãnh tiền hỗ trợ từ năm thứ 1 đến năm ký hợp đồng.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

4. Các đối tượng đã được hưởng các chế độ hỗ trợ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các điều kiện, yêu cầu, cam kết thì phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng ký kết giữa cơ quan, tổ chức có thẩm quyền với người được hưởng chế độ hỗ trợ.

5. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2013.

Điều 2. Giao Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: Y tế, GD&ĐT;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCVX;
- Lưu: VT, SYT, DTh.
HO TRO Y, BAC SI

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 73/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên, bác sĩ, dược sĩ trong và ngoài tỉnh về công tác tại tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.838

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0