Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định số 73/2002/QĐ-CTUBBT về phân phối, sử dụng nguồn thu ở các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kể cả các lâm trường có tận thu lâm sản phụ) tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 73/2002/QĐ-CTUBBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Hồ Dũng Nhật
Ngày ban hành: 04/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2002/QĐ-CTUBBT

Phan Thiết, ngày 04 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH VIỆC PHÂN PHỐI, SỬ DỤNG NGUỒN THU Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH THUẬN (KỂ CẢ CÁC LÂM TRƯỜNG CÓ TẬN THU LÂM SẢN PHỤ).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Vật giá và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại văn bản số 1996 /LS TCVG-NNPTNT ngày 24/6/2002;

- Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh tại Thông báo số 156/UBBT- PPLT ngày 28/11/2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định việc phân phối, sử dụng nguồn thu ở các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận (kể cả các Lâm trường được phép tận thu lâm sản phụ) như sau:

1/ Toàn bộ số tiền thu được sau khi trừ chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định và các khoản thuế, còn lại quy thành 100% phân phối, sử dụng như sau:

- 30% trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi để chi cho cán bộ công nhân viên của đơn vị có công trong việc tham gia hoàn thành tốt công tác thu, mức trích tối đa không quá 3 tháng lương; phần còn lại bổ sung chi hoạt động thường xuyên và phục vụ công tác thu của đơn vị.

- 30% bổ sung chi hoạt động và phục vụ công tác của đơn vị.

- 40% còn lại nộp đầy đủ kịp thời vào Ngân sách Nhà nước, khi có nhu cầu mua sắm, trang bị phương tiện, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công tác đơn vị lập dự toán đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Tài chính- Vật giá có ý kiến, trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

Phần trích lập 30% quỹ khen thưởng, phúc lợi và 30% bổ sung chi hoạt động và phục vụ công tác của đơn vị, sẽ thực hiện ghi thu ghi chi qua ngân sách Nhà nước sau khi quyết toán hàng năm. Cuối năm số tiền trích chi không hết sẽ nộp Ngân sách Nhà nước.

Đối với Trung tâm Giống cây trồng và Trung tâm Giống Vật nuôi việc phân phối sử dụng nguồn thu đã có quy định riêng nên không áp dụng Quyết định này. Các đơn vị khác thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có thu phí, lệ phí thì mức phân phối sử dụng theo quy định hiện hành.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá phối hợp với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh hướng dẫn việc triển khai thực hiện theo đúng quy định tại điều 1 của Quyết định này. Đồng thời theo dõi, hướng dẫn kiểm tra chặt chẽ việc hạch toán chi tiêu, thu nộp và quyết toán theo đúng chính sách tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 36/1998/QĐ-CTUBBT ngày 4/7/1998 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 phó chủ tịch
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo)
- Thường trực HĐND Tỉnh (báo cáo)
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Tỉnh
- Công an Tỉnh
- Sở Tư pháp, Thanh tra Tỉnh
- Phó VP HĐND & UBND Tỉnh
- Lưu: VP; NLN, CVPPLT

KT.CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Hồ Dũng Nhật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định số 73/2002/QĐ-CTUBBT ngày 04/12/2002 về phân phối, sử dụng nguồn thu ở các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kể cả các lâm trường có tận thu lâm sản phụ) tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.839

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248