Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 729/QĐ-STC năm 2008 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định 90/2007/QĐ-BTC và Quyết định 51/2008/QĐ-BTC về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách do Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 729/QĐ-STC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quang Thành
Ngày ban hành: 22/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 729/QĐ-STC

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/2007/QĐ-BTC VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2008/QĐ-BTC VỀ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH HÀ NỘI

- Căn cứ Quyết định 45/2008/QĐ-UBND ngày 02/08/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Tài chính Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định 90/2007/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/07/2008 của Bộ Tài chính ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;
- Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-BTC ngày 05/08/2008 của Bộ Tài chính về việc sử dụng chương trình phục vụ cho việc cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách;
- Căn cứ Công văn số 9298/BTC-THTK ngày 08/08/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.
- Xét đề nghị của Phòng Quản lý ngân sách,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách thành phố Hà Nội theo Quyết định 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách; Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/07/2008 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Quyết định 90/2007/QĐ-BTC và Quyết định 1729/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sử dụng chương trình phục vụ cho việc cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Phòng Quản lý ngân sách; Phòng ban Đầu tư xây dựng cơ bản; Phòng tài chính Hành chính sự nghiệp; Phòng Giao thông đô thị; Phòng Quản lý ngân sách Quận, Huyện, Xã, Phường và Phòng Tin học-Thống kê chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND Thành phố (để báo cáo)
- Bộ Tài chính
- Kho bạc nhà nước Hà nội (để phối hợp)
- Như Điều 3
- Lưu: VT, QLNS.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Thành

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CẤP MÃ SỐ CHO ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH 90/2007/QĐ-BTC , QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2008/QĐ-BTC VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1729/QĐ-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CẤP MÃ SỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

(Kèm theo Quyết định số ……../QĐ-STC ngày …./09/2008 của Sở Tài chính Hà Nội)

Căn cứ Quyết định 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách; Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/07/2008 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Quyết định 90/2007/QĐ-BTC và Quyết định 1729/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sử dụng chương trình phục vụ cho việc cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách.
Căn cứ Công văn số 9298/BTC-THTK ngày 8/08/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Chuyển đổi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã cấp từ năm 2001 đến 31/08/2008 sang mã số mới theo Quyết định 90/2007/QĐ-BTC51/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Cấp và quản lý mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2009.

- Cấp và chuyển đổi mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách trong giai đoạn chuyển đổi từ 01/09/2008 đến 31/12/2008.

- Cấp và quản lý mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách từ 01/01/2009.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập tổ triển khai cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Thành lập tổ triển khai cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, gồm các đồng chí sau:

- Đồng chí Nguyễn Quang Thành - Giám đốc - Tổ trưởng

- Đồng chí Nguyễn Thị Bình - Phó phòng QLNS - Tổ phó

- Đồng chí Lê Văn Dũng - Trưởng phòng ĐT XCDB - Tổ viên

- Đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng HCSN - Tổ viên

- Đồng chí Nguyễn Duy Phong - Trưởng phòng GTĐT - Tổ viên

- Đồng chí Nguyễn Xuân Hưng - Trưởng phòng QLNS Q,H,X,P - Tổ viên

- Đồng chí Hoàng Tuân - Trưởng phòng THTK - Tổ viên

2. Mã số đơn vị dự toán có quan hệ với ngân sách

a. Chuyển đổi mã số đã cấp từ năm 2001 đến 31/08/2008 sang bộ mã mới:

- Phòng THTK phối hợp với Cục Tin học-Thống kê tài chính chuyển đổi mã số đơn vị sử dụng ngân sách của tỉnh Hà Tây cũ, 4 xã của tỉnh Hòa Bình và Huyện Mê linh vào cơ sở dữ liệu mã số của Hà Nội. Thời hạn hoàn thành xong trước ngày 20/09/2008.

- Thực hiện rà soát các mã số đã được cấp từ năm 2001 đến 31/08/2008, cụ thể:

+ Phòng Tin học-Thống kê cung cấp danh sách mã số đã cấp từ 2001 đến 31/08/2008 kèm theo các chỉ tiêu quản lý của từng mã số cho các phòng nghiệp vụ để thực hiện rà soát trước ngày 25/09/2008.

+ Các phòng nghiệp vụ : QLNS, GTĐT, HCSN, QLNS QHXP rà soát các chỉ tiêu quản lý của đơn vị có quan hệ với ngân sách (đơn vị còn hoạt động hay đã giải thể sáp nhập vào với đơn vị khác, đơn vị đã thay đổi các chỉ tiêu quản lý...) và cập nhật vào chương trình. Thời gian hoàn thành trước 15/10/2008.

+ Phòng THTK tổng hợp và gửi dữ liệu cho Cục Tin học-Thống kê Bộ Tài chính để chuyển đổi trước ngày 20/10/2008.

- Phòng THTK và Phòng QLNS nhận dữ liệu đã được Cục Tin học-Thống kê Tài chính chuyển đổi và thực hiện in lại Giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và gửi đơn vị trước ngày 15/12/2008.

b. Cấp mã số trong thời gian chuyển đổi từ 01/09/2008 đến 31/12/2008:

Phòng QLNS thực hiện cấp mã theo chương trình cũ và gửi về Cục Tin học-Thống kê Tài chính để chuyển đổi sang bộ mã mới. Sau khi nhận dữ liệu đã chuyển đổi, Phòng QLNS thực hiện in Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách gửi đơn vị để sử dụng trước ngày 31/12/2008.

2. Cấp mã số cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2009.

- Gửi hướng dẫn cho các chủ đầu tư trên địa bàn đăng ký kê khai cấp mã đầu tư xây dựng cơ bản. Phòng QLNS phối hợp với Phòng ĐT XCDB và THTK thực hiện trước ngày 20/09/2008.

- Tiếp nhận tờ khai đăng ký của các đơn vị gửi đến, tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu kê khai, trường hợp kê khai chưa đúng thì thông báo lại đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Phòng ĐT XDCB thực hiện.

- Nhập tờ khai vào chương trình cấp mã của Bộ Tài chính, phát sinh mã số và in giấy chứng nhận mã số. Phòng ĐT XDCB thực hiện xong trước 25/12/2008.

3. Cấp và quản lý mã số đơn vị dự toán và các dự án đầu tư từ 01/01/2009:

a. Cấp và quản lý mã số đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước.

- Phòng HCSN, Phòng GTĐT nhận hồ sơ xin cấp mã số, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký cấp mã số, hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận; nhận hồ sơ, kiểm tra và gửi Phòng QLNS để thực hiện cấp mã số; thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký cấp mã và cấp lại mã số cho đơn vị.

- Phòng QLNS Q,H,X,P hướng dẫn các Phòng Tài chính lập hồ sơ cấp mã số, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký cấp mã số, hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận; nhận hồ sơ, kiểm tra và gửi Phòng QLNS để thực hiện cấp mã số; thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký cấp mã và cấp lại mã số cho các đơn vị.

b. Cấp và quản lý mã số các dự án đầu tư xây dựng cơ bản:

Phòng ĐT XDCB hướng dẫn các chủ đầu tư lập hồ sơ cấp mã số, hồ sơ đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận. Nhận hồ sơ và thực hiện cấp mã số; bổ sung, thay đổi thông tin cấp mã số, cấp lại mã số.

c. Đóng và mở đóng mã số:

Căn cứ bảng thống kê các đơn vị có quan hệ với Ngân sách ngừng hoạt động hàng năm do Kho bạc cung cấp (Mẫu số 09-MSNS-BTC), Phòng QLNS xác định mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách phải đóng mã số và làm thủ tục đóng mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Căn cứ văn bản của Kho bạc Hà Nội, Sở Tài chính thực hiện mở mã số cho các đơn vị để phục vụ thanh tra, kiểm toán theo quy định.

4. Các vấn đề khác:

- Phòng Tin học-Thống kê chịu trách nhiệm đăng tải các mẫu biểu phục vụ cấp, quản lý mã số tại Website Sở Tài chính; Quản trị hệ thống; Tập huấn và hướng dẫn các Phòng chuyên môn rà soát, cập nhật các chỉ tiêu quản lý.

- Văn phòng Sở hướng dẫn tổ triển khai mã số xây dựng dự toán, thanh quyết toán theo chế độ quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai triển khai cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách theo Quyết định 90/2007/QĐ-BTC , Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn triển khai cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách và Quyết định số 1729/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sử dụng chương trình phục vụ cho việc cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách của Sở Tài chính Hà Nội. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng QLNS để tổng hợp điều chỉnh cho phù hợp./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 729/QĐ-STC năm 2008 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định 90/2007/QĐ-BTC và Quyết định 51/2008/QĐ-BTC về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách do Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.640
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66