Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 728/2006/QĐ-UBND-BN phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 728/2006/QĐ-UBND-BN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 29/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 728/2006/QĐ-UBND-BN

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NÐ-CP ngày 8.7.1999, số 12/2000/NÐ-CP ngày 5.5.2000 và số 07/2003/NÐ-CP ngày 31.3.2003 của Chính phủ;
Căn cứ thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15.5.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;
Xét dề nghị của Sở Tài chính tại báo cáo thẩm tra số 35/STC-ÐT ngày 20.4.2006 về việc quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Trạm Bảo vệ thực vật và Trạm Thú y huyện Gia Bình,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Trạm Bảo vệ thực vật và Trạm Thú y huyện Gia Bình, với những nội dung chủ yếu sau:

- Tên dự án: Trạm Bảo vệ thực vật và Trạm Thú y huyện Gia Bình.

- Ðịa diểm xây dựng: Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Chi cục Thú y Bắc Ninh.

- Thời gian khởi công: 2003.

- Thời gian hoàn thành: 2005.

Ðiều 2. Kết quả đầu tư.

1.Nguồn vốn đầu tư:

Ðơn vị tính: đồng

Nguồn vốn

Ðược duyệt

Thực hiện

Ngân sách Nhà nước

1.989.000.000

1.701.588.000

2. Chi phí đầu tư:

Ðơn vị tính: đồng

Nội dung

Tổng dự toán

được duyệt

Chi phí đầu tư được

quyết toán

Tổng số

Xây lắp

Thiết bị

Chi phí khác

1.705.724.000

1.437.704.000

100.000.000

168.115.000

1.673.054.000

1.423.662.000

99.700.000

149.692.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Ðon vị tính: đồng

Nội dung

Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý

Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý

 

Thực tế

Quy dổiThực tếQuy dổi

Tổng số

Tài sản cố định

Tài sản lưu động

1.673.054.000

1.673.054.000

 

Ðiều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư.

- Ðuợc phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Ðơn vị tính: đồng

Nguồn vốn

Số tiền

Ghi chú

Ngân sách Nhà nước

1.673.054.000

 

* Tình hình công nợ:

- Nợ phải thu : 172.743.000 đồng.

+ Ngân sách cấp bổ sung : 164.636.000 đồng.

+ Công ty Tư vấn ÐTXD Bắc Ninh : 8.107.000 đồng.

- Nợ phải trả : 172.743.000 đồng.

+ Công ty xây dựng Ninh Giang - Bắc Ninh : 152.000.000 đồng.

+ Công ty Ðông Bắc : 10.000.000 đồng.

+ Công ty cổ phần TVXD Xương Giang : 7.000.000 đồng.

+ Ban QLDA xây dựng huyện Gia Bình : 1.443.000 đồng.

+ Sở Tài chính : 2.300.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Ðược phép ghi tăng tài sản:

Ðơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định

Tài sản lưu động

Chi tiết theo

nguồn vốn

Chi cục Thú y Bắc Ninh

1.673.054.000

 

NSNN

Ðiều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch - Ðầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình, Chi cục Thú y Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 728/2006/QĐ-UBND-BN phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.724

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0