Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2013 Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 723/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 05/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 723/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 5 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1486/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 464/TTr-GTVT ngày 10 tháng 5 năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng gồm các ông, bà có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Đàm Văn Eng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Phó Chủ tịch thường trực: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

3. Các Phó Chủ tịch:

- Bà Hoàng Tố Quyên, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Ngô Vi Chương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4. Các ủy viên:

- Ông Lã Hoài Nam, Phó trưởng phòng Kinh tế ngành Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ông Trần Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ông Bế Ích Hòa, Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng Sở Giao thông Vận tải;

- Bà Trịnh Thị Thảo, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở Giao thông Vận tải;

- Bà Nộng Thị Chầm, Trưởng phòng Kế hoạch ngân sách Sở tài chính;

- Ông Đinh Ngọc Hiến, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ:

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nguồn tài chính, quản lý sử dụng Quỹ thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành.

Điều 3. Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng là Quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Điều 4. Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng có nhiệm vụ, quyền hạn:

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Đề xuất điều chỉnh các quy định liên quan đến nguồn thu của Quỹ và việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ban hành theo thẩm quyền các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ.

- Phê duyệt kế hoạch tài chính (thu, chi) hàng năm của Quỹ; quyết định phân chi phí sử dụng đường bộ thu đối với ô tô hàng năm cho các Quỹ bảo trì đường bộ địa phương;

- Phê duyệt quyết toán thu, chi của Quỹ;

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng quỹ;

- Xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

- Định kỳ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan theo yêu cầu;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ;

- Hội đồng quản lý Quỹ sử dụng con dấu của Quỹ trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn;

Giúp việc Hội đồng quản lý Quỹ có Văn phòng Quỹ.

Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phân công và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành.

Kinh phí chi cho hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ và Văn phòng Quỹ được bố trí từ nguồn kinh phí hàng năm của Quỹ. Văn phòng Quỹ có trụ sở đặt tại thành phố Cao Bằng.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2013 Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.122
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10