Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 72/2006/QĐ-UBND giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho huyện, thị xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 72/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Văn Chất
Ngày ban hành: 25/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 72/2006/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán cho ngân sách địa phương năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 9 về phân bổ thu, chi ngân sách năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho 11 huyện, thị xã như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tổng số

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

I. Tổng thu NSNN trên địa bàn

320.555

 

 

II. Tổng thu ngân sách được hưởng

297.650

158.124

139.526

III. Tổng chi ngân sách

938.682

633.364

305.318

Trong đó:

 

 

 

1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn để lại

181.945

107.705

74.240

2. Chi thường xuyên

747.164

521.986

225.178

Trong đó:

 

 

 

- Chi Sự nghiệp Giáo dục

388.286

388.286

 

- Chi Sự nghiệp Y tế

25.079

 

25.079

- Chi từ nguồn phạt An toàn Giao thông

5.770

5.770

 

3. Dự phòng ngân sách

9.573

3.673

5.900

IV. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

641.032

475.240

165.792

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Cục trưởng Cục thuế hướng dẫn các huyện, thị xã phân bổ chi tiết các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2007 và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các cấp ngân sách căn cứ dự toán được giao bố trí nguồn thực hiện các chính sách như sau:

- Bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2007:

+ Trong tổ chức thực hiện sử dụng 50% tăng thu ngân sách các cấp so với số giao dự toán của tỉnh.

+ Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương).

+ Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2007 (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền và hóa chất).

- Đối với các chế độ, chính sách mới do cấp Trung ương ban hành các cấp ngân sách đều phải cân đối một phần nguồn để thực hiện; Các chính sách, chế độ còn lại phát sinh ở cấp nào, cấp đó phải tự đảm bảo.

- Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, UBND các huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương; Quyết định phân bổ ngân sách cấp mình, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính theo đúng quy định; Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ghi tại Điều 1 Quyết định này. Riêng đối với nhiệm vụ chi Sự nghiệp Giáo dục, sự nghiệp Y tế, yêu cầu UBND các huyện, thị xã phân bổ không được thấp hơn mức UBND Tỉnh giao, sự nghiệp môi trường phân bổ tối thiểu bằng 1% chi thường xuyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Ban KTNS HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 72/2006/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán cho ngân sách địa phương năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 9 về phân bổ thu, chi ngân sách năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho huyện Kỳ Anh như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tổng số

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

I. Tổng thu NSNN trên địa bàn

25.820

 

 

II. Tổng thu ngân sách được hưởng

24.820

8.120

16.700

III. Tổng chi ngân sách

108.223

69.239

38.984

Trong đó:

 

 

 

1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn để lại

13.590

4.350

9.240

2. Chi thường xuyên

93.590

64.600

28.990

Trong đó:

 

 

 

- Chi Sự nghiệp Giáo dục

53.945

53.945

 

- Chi Sự nghiệp Y tế

3.570

 

3.570

- Chi từ nguồn phạt An toàn Giao thông

410

410

 

3. Dự phòng ngân sách

1.043

289

754

IV. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

83.403

61.119

22.284

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Cục trưởng Cục thuế hướng dẫn các huyện, thị xã phân bổ chi tiết các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2007 và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các cấp ngân sách căn cứ dự toán được giao bố trí nguồn thực hiện các chính sách như sau:

- Bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2007:

+ Trong tổ chức thực hiện sử dụng 50% tăng thu ngân sách các cấp so với số giao dự toán của tỉnh.

+ Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương).

+ Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2007 (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền và hóa chất).

- Đối với các chế độ, chính sách mới do cấp Trung ương ban hành các cấp ngân sách đều phải cân đối một phần nguồn để thực hiện; Các chính sách, chế độ còn lại phát sinh ở cấp nào, cấp đó phải tự đảm bảo.

- Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, UBND các huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương; Quyết định phân bổ ngân sách cấp mình, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính theo đúng quy định; Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ghi tại Điều 1 Quyết định này. Riêng đối với nhiệm vụ chi Sự nghiệp Giáo dục, sự nghiệp Y tế, yêu cầu UBND các huyện, thị xã phân bổ không được thấp hơn mức UBND Tỉnh giao, sự nghiệp môi trường phân bổ tối thiểu bằng 1% chi thường xuyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Ban KTNS HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 72/2006/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán cho ngân sách địa phương năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 9 về phân bổ thu, chi ngân sách năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho huyện Cẩm Xuyên như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tổng số

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

I. Tổng thu NSNN trên địa bàn

21.950

 

 

II. Tổng thu ngân sách được hưởng

20.863

7.811

13.052

III. Tổng chi ngân sách

92.425

60.857

31.568

Trong đó:

 

 

 

1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn để lại

11.410

4.390

7.020

2. Chi thường xuyên

80.037

56.109

23.928

Trong đó:

 

 

 

- Chi Sự nghiệp Giáo dục

43.302

43.302

 

- Chi Sự nghiệp Y tế

2.833

 

2.833

- Chi từ nguồn phạt An toàn Giao thông

430

430

 

3. Dự phòng ngân sách

978

358

620

IV. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

71.562

53.046

18.516

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Cục trưởng Cục thuế hướng dẫn các huyện, thị xã phân bổ chi tiết các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2007 và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các cấp ngân sách căn cứ dự toán được giao bố trí nguồn thực hiện các chính sách như sau:

- Bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2007:

+ Trong tổ chức thực hiện sử dụng 50% tăng thu ngân sách các cấp so với số giao dự toán của tỉnh.

+ Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương).

+ Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ  năm 2007 (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền và hóa chất).

- Đối với các chế độ, chính sách mới do cấp Trung ương ban hành các cấp ngân sách đều phải cân đối một phần nguồn để thực hiện; Các chính sách, chế độ còn lại phát sinh ở cấp nào, cấp đó phải tự đảm bảo.

- Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, UBND các huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương; Quyết định phân bổ ngân sách cấp mình, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính theo đúng quy định; Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ghi tại Điều 1 Quyết định này. Riêng đối với nhiệm vụ chi Sự nghiệp Giáo dục, sự nghiệp Y tế, yêu cầu UBND các huyện, thị xã phân bổ không được thấp hơn mức UBND Tỉnh giao, sự nghiệp môi trường phân bổ tối thiểu bằng 1% chi thường xuyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện Cẩm Xuyên và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Ban KTNS HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 72/2006/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán cho ngân sách địa phương năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 9 về phân bổ thu, chi ngân sách năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho thị xã Hà Tĩnh như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tổng số

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

I. Tổng thu NSNN trên địa bàn

128.485

 

 

II. Tổng thu ngân sách được hưởng

116.052

92.455

23.597

III. Tổng chi ngân sách

143.271

117.609

25.662

Trong đó:

 

 

 

1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn để lại

84.285

72.430

11.855

2. Chi thường xuyên

57.984

44.538

13.446

Trong đó:

 

 

 

- Chi Sự nghiệp Giáo dục

21.988

21.988

 

- Chi Sự nghiệp Y tế

1.187

 

1.187

- Chi từ nguồn phạt An toàn Giao thông

650

650

 

3. Dự phòng ngân sách

1.002

641

361

IV. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

27.219

25.154

2.065

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Cục trưởng Cục thuế hướng dẫn các huyện, thị xã phân bổ chi tiết các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2007 và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các cấp ngân sách căn cứ dự toán được giao bố trí nguồn thực hiện các chính sách như sau:

- Bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2007:

+ Trong tổ chức thực hiện sử dụng 50% tăng thu ngân sách các cấp so với số giao dự toán của tỉnh.

+ Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương).

+ Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ  năm 2007 (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền và hóa chất).

- Đối với các chế độ, chính sách mới do cấp Trung ương ban hành các cấp ngân sách đều phải cân đối một phần nguồn để thực hiện; Các chính sách, chế độ còn lại phát sinh ở cấp nào, cấp đó phải tự đảm bảo.

- Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, UBND các huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương; Quyết định phân bổ ngân sách cấp mình, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính theo đúng quy định; Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ghi tại Điều 1 Quyết định này. Riêng đối với nhiệm vụ chi Sự nghiệp Giáo dục, sự nghiệp Y tế, yêu cầu UBND các huyện, thị xã phân bổ không được thấp hơn mức UBND Tỉnh giao, sự nghiệp môi trường phân bổ tối thiểu bằng 1% chi thường xuyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND thị xã Hà Tĩnh và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Ban KTNS HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 72/2006/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán cho ngân sách địa phương năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 9 về phân bổ thu, chi ngân sách năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho huyện Thạch Hà như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tổng số

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

I. Tổng thu NSNN trên địa bàn

25.150

 

 

II. Tổng thu ngân sách được hưởng

24.150

7.176

16.974

III. Tổng chi ngân sách

106.678

67.005

39.673

Trong đó:

 

 

 

1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn để lại

12.645

4.110

8.535

2. Chi thường xuyên

92.902

62.564

30.338

Trong đó:

 

 

 

- Chi Sự nghiệp Giáo dục

50.337

50.337

 

- Chi Sự nghiệp Y tế

3.261

 

3.261

- Chi từ nguồn phạt An toàn Giao thông

550

550

 

3. Dự phòng ngân sách

1.131

331

800

IV. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

82.528

59.829

22.699

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Cục trưởng Cục thuế hướng dẫn các huyện, thị xã phân bổ chi tiết các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2007 và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các cấp ngân sách căn cứ dự toán được giao bố trí nguồn thực hiện các chính sách như sau:

- Bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2007:

+ Trong tổ chức thực hiện sử dụng 50% tăng thu ngân sách các cấp so với số giao dự toán của tỉnh.

+ Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương).

+ Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ  năm 2007 (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền và hóa chất).

- Đối với các chế độ, chính sách mới do cấp Trung ương ban hành các cấp ngân sách đều phải cân đối một phần nguồn để thực hiện; Các chính sách, chế độ còn lại phát sinh ở cấp nào, cấp đó phải tự đảm bảo.

- Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, UBND các huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương; Quyết định phân bổ ngân sách cấp mình, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính theo đúng quy định; Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ghi tại Điều 1 Quyết định này. Riêng đối với nhiệm vụ chi Sự nghiệp Giáo dục, sự nghiệp Y tế, yêu cầu UBND các huyện, thị xã phân bổ không được thấp hơn mức UBND Tỉnh giao, sự nghiệp môi trường phân bổ tối thiểu bằng 1% chi thường xuyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Ban KTNS HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 72/2006/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán cho ngân sách địa phương năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 9 về phân bổ thu, chi ngân sách năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho huyện Can Lộc như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tổng số

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

I. Tổng thu NSNN trên địa bàn

17.930

 

 

II. Tổng thu ngân sách được hưởng

17.213

5.847

11.366

III. Tổng chi ngân sách

96.695

63.960

32.735

Trong đó:

 

 

 

1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn để lại

8.590

3.150

5.440

2. Chi thường xuyên

87.108

60.494

26.614

Trong đó:

 

 

 

- Chi Sự nghiệp Giáo dục

48.617

48.617

 

- Chi Sự nghiệp Y tế

3.466

 

3.466

- Chi từ nguồn phạt An toàn Giao thông

850

850

 

3. Dự phòng ngân sách

997

316

681

IV. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

79.482

58.113

21.369

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Cục trưởng Cục thuế hướng dẫn các huyện, thị xã phân bổ chi tiết các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2007 và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các cấp ngân sách căn cứ dự toán được giao bố trí nguồn thực hiện các chính sách như sau:

- Bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2007:

+ Trong tổ chức thực hiện sử dụng 50% tăng thu ngân sách các cấp so với số giao dự toán của tỉnh.

+ Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương).

+ Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ  năm 2007 (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền và hóa chất).

- Đối với các chế độ, chính sách mới do cấp Trung ương ban hành các cấp ngân sách đều phải cân đối một phần nguồn để thực hiện; Các chính sách, chế độ còn lại phát sinh ở cấp nào, cấp đó phải tự đảm bảo.

- Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, UBND các huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương; Quyết định phân bổ ngân sách cấp mình, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính theo đúng quy định; Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ghi tại Điều 1 Quyết định này. Riêng đối với nhiệm vụ chi Sự nghiệp Giáo dục, sự nghiệp Y tế, yêu cầu UBND các huyện, thị xã phân bổ không được thấp hơn mức UBND Tỉnh giao, sự nghiệp môi trường phân bổ tối thiểu bằng 1% chi thường xuyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Ban KTNS HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 72/2006/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán cho ngân sách địa phương năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 9 về phân bổ thu, chi ngân sách năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho huyện Đức Thọ như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tổng số

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

I. Tổng thu NSNN trên địa bàn

34.410

 

 

II. Tổng thu ngân sách được hưởng

33.765

11.262

22.503

III. Tổng chi ngân sách

90.556

50.922

39.634

Trong đó:

 

 

 

1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn để lại

25.595

9.130

16.465

2. Chi thường xuyên

64.074

41.508

22.566

Trong đó:

 

 

 

- Chi Sự nghiệp Giáo dục

31.404

31.404

 

- Chi Sự nghiệp Y tế

2.086

 

2.086

- Chi từ nguồn phạt An toàn Giao thông

250

250

 

3. Dự phòng ngân sách

887

284

603

IV. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

56.791

39.660

17.131

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Cục trưởng Cục thuế hướng dẫn các huyện, thị xã phân bổ chi tiết các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2007 và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các cấp ngân sách căn cứ dự toán được giao bố trí nguồn thực hiện các chính sách như sau:

- Bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2007:

+ Trong tổ chức thực hiện sử dụng 50% tăng thu ngân sách các cấp so với số giao dự toán của tỉnh.

+ Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương).

+ Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ  năm 2007 (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền và hóa chất).

- Đối với các chế độ, chính sách mới do cấp Trung ương ban hành các cấp ngân sách đều phải cân đối một phần nguồn để thực hiện; Các chính sách, chế độ còn lại phát sinh ở cấp nào, cấp đó phải tự đảm bảo.

- Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, UBND các huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương; Quyết định phân bổ ngân sách cấp mình, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính theo đúng quy định; Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ghi tại Điều 1 Quyết định này. Riêng đối với nhiệm vụ chi Sự nghiệp Giáo dục, sự nghiệp Y tế, yêu cầu UBND các huyện, thị xã phân bổ không được thấp hơn mức UBND Tỉnh giao, sự nghiệp môi trường phân bổ tối thiểu bằng 1% chi thường xuyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Ban KTNS HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 72/2006/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán cho ngân sách địa phương năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 9 về phân bổ thu, chi ngân sách năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho huyện Nghi Xuân như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tổng số

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

I. Tổng thu NSNN trên địa bàn

25.615

 

 

II. Tổng thu ngân sách được hưởng

24.565

9.402

15.163

III. Tổng chi ngân sách

72.778

46.309

26.469

Trong đó:

 

 

 

1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn để lại

11.065

3.900

7.165

2. Chi thường xuyên

60.864

42.060

18.804

Trong đó:

 

 

 

- Chi Sự nghiệp Giáo dục

28.994

28.994

 

- Chi Sự nghiệp Y tế

1.869

 

1.869

- Chi từ nguồn phạt An toàn Giao thông

1.050

1.050

 

3. Dự phòng ngân sách

849

349

500

IV. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

48.213

36.907

11.306

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Cục trưởng Cục thuế hướng dẫn các huyện, thị xã phân bổ chi tiết các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2007 và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các cấp ngân sách căn cứ dự toán được giao bố trí nguồn thực hiện các chính sách như sau:

- Bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2007:

+ Trong tổ chức thực hiện sử dụng 50% tăng thu ngân sách các cấp so với số giao dự toán của tỉnh.

+ Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương).

+ Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ  năm 2007 (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền và hóa chất).

- Đối với các chế độ, chính sách mới do cấp Trung ương ban hành các cấp ngân sách đều phải cân đối một phần nguồn để thực hiện; Các chính sách, chế độ còn lại phát sinh ở cấp nào, cấp đó phải tự đảm bảo.

- Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, UBND các huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương; Quyết định phân bổ ngân sách cấp mình, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính theo đúng quy định; Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ghi tại Điều 1 Quyết định này. Riêng đối với nhiệm vụ chi Sự nghiệp Giáo dục, sự nghiệp Y tế, yêu cầu UBND các huyện, thị xã phân bổ không được thấp hơn mức UBND Tỉnh giao, sự nghiệp môi trường phân bổ tối thiểu bằng 1% chi thường xuyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Ban KTNS HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 72/2006/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán cho ngân sách địa phương năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 9 về phân bổ thu, chi ngân sách năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho huyện Hương Sơn như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tổng số

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

I. Tổng thu NSNN trên địa bàn

13.090

 

 

II. Tổng thu ngân sách được hưởng

12.417

5.128

7.289

III. Tổng chi ngân sách

83.218

54.219

28.999

Trong đó:

 

 

 

1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn để lại

5.055

1.864

3.191

2. Chi thường xuyên

77.248

52.095

25.153

Trong đó:

 

 

 

- Chi Sự nghiệp Giáo dục

42.625

42.625

 

- Chi Sự nghiệp Y tế

2.784

 

2.784

- Chi từ nguồn phạt An toàn Giao thông

350

350

 

3. Dự phòng ngân sách

915

260

655

IV. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

70.801

49.091

21.710

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Cục trưởng Cục thuế hướng dẫn các huyện, thị xã phân bổ chi tiết các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2007 và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các cấp ngân sách căn cứ dự toán được giao bố trí nguồn thực hiện các chính sách như sau:

- Bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2007:

+ Trong tổ chức thực hiện sử dụng 50% tăng thu ngân sách các cấp so với số giao dự toán của tỉnh.

+ Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương).

+ Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ  năm 2007 (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền và hóa chất).

- Đối với các chế độ, chính sách mới do cấp Trung ương ban hành các cấp ngân sách đều phải cân đối một phần nguồn để thực hiện; Các chính sách, chế độ còn lại phát sinh ở cấp nào, cấp đó phải tự đảm bảo.

- Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, UBND các huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương; Quyết định phân bổ ngân sách cấp mình, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính theo đúng quy định; Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ghi tại Điều 1 Quyết định này. Riêng đối với nhiệm vụ chi Sự nghiệp Giáo dục, sự nghiệp Y tế, yêu cầu UBND các huyện, thị xã phân bổ không được thấp hơn mức UBND Tỉnh giao, sự nghiệp môi trường phân bổ tối thiểu bằng 1% chi thường xuyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Ban KTNS HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 72/2006/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán cho ngân sách địa phương năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 9 về phân bổ thu, chi ngân sách năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho huyện Hương Khê như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tổng số

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

I. Tổng thu NSNN trên địa bàn

8.160

 

 

II. Tổng thu ngân sách được hưởng

7.615

3.120

4.495

III. Tổng chi ngân sách

77.342

54.955

22.387

Trong đó:

 

 

 

1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn để lại

1.720

750

970

2. Chi thường xuyên

74.790

53.917

20.873

Trong đó:

 

 

 

- Chi Sự nghiệp Giáo dục

43.313

43.313

 

- Chi Sự nghiệp Y tế

2.536

 

2.536

- Chi từ nguồn phạt An toàn Giao thông

450

450

 

3. Dự phòng ngân sách

832

288

544

IV. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

69.727

51.835

17.892

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Cục trưởng Cục thuế hướng dẫn các huyện, thị xã phân bổ chi tiết các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2007 và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các cấp ngân sách căn cứ dự toán được giao bố trí nguồn thực hiện các chính sách như sau:

- Bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2007:

+ Trong tổ chức thực hiện sử dụng 50% tăng thu ngân sách các cấp so với số giao dự toán của tỉnh.

+ Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương).

+ Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ  năm 2007 (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền và hóa chất).

- Đối với các chế độ, chính sách mới do cấp Trung ương ban hành các cấp ngân sách đều phải cân đối một phần nguồn để thực hiện; Các chính sách, chế độ còn lại phát sinh ở cấp nào, cấp đó phải tự đảm bảo.

- Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, UBND các huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương; Quyết định phân bổ ngân sách cấp mình, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính theo đúng quy định; Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ghi tại Điều 1 Quyết định này. Riêng đối với nhiệm vụ chi Sự nghiệp Giáo dục, sự nghiệp Y tế, yêu cầu UBND các huyện, thị xã phân bổ không được thấp hơn mức UBND Tỉnh giao, sự nghiệp môi trường phân bổ tối thiểu bằng 1% chi thường xuyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Ban KTNS HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 72/2006/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán cho ngân sách địa phương năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 9 về phân bổ thu, chi ngân sách năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho huyện Thị xã Hồng Lĩnh như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tổng số

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

I. Tổng thu NSNN trên địa bàn

15.870

 

 

II. Tổng thu ngân sách được hưởng

12.245

6.308

5.937

III. Tổng chi ngân sách

36.713

27.798

8.915

Trong đó:

 

 

 

1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn để lại

5.700

2.550

3.150

2. Chi thường xuyên

30.573

25.046

5.527

Trong đó:

 

 

 

- Chi Sự nghiệp Giáo dục

12.123

12.123

 

- Chi Sự nghiệp Y tế

726

 

726

- Chi từ nguồn phạt An toàn Giao thông

600

600

 

3. Dự phòng ngân sách

440

202

238

IV. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

24.468

21.490

2.978

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Cục trưởng Cục thuế hướng dẫn các huyện, thị xã phân bổ chi tiết các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2007 và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các cấp ngân sách căn cứ dự toán được giao bố trí nguồn thực hiện các chính sách như sau:

- Bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2007:

+ Trong tổ chức thực hiện sử dụng 50% tăng thu ngân sách các cấp so với số giao dự toán của tỉnh.

+ Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương).

+ Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ  năm 2007 (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền và hóa chất).

- Đối với các chế độ, chính sách mới do cấp Trung ương ban hành các cấp ngân sách đều phải cân đối một phần nguồn để thực hiện; Các chính sách, chế độ còn lại phát sinh ở cấp nào, cấp đó phải tự đảm bảo.

- Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, UBND các huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương; Quyết định phân bổ ngân sách cấp mình, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính theo đúng quy định; Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ghi tại Điều 1 Quyết định này. Riêng đối với nhiệm vụ chi Sự nghiệp Giáo dục, sự nghiệp Y tế, yêu cầu UBND các huyện, thị xã phân bổ không được thấp hơn mức UBND Tỉnh giao, sự nghiệp môi trường phân bổ tối thiểu bằng 1% chi thường xuyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Ban KTNS HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 72/2006/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán cho ngân sách địa phương năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 9 về phân bổ thu, chi ngân sách năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho huyện Vũ Quang như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tổng số

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

I. Tổng thu NSNN trên địa bàn

4.075

 

 

II. Tổng thu ngân sách được hưởng

3.944

1.494

2.450

III. Tổng chi ngân sách

30.783

20.491

10.292

Trong đó:

 

 

 

1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn để lại

2.290

1.081

1.209

2. Chi thường xuyên

27.994

19.055

8.939

Trong đó:

 

 

 

- Chi Sự nghiệp Giáo dục

11.638

11.638

 

- Chi Sự nghiệp Y tế

761

 

761

- Chi từ nguồn phạt An toàn Giao thông

180

180

 

3. Dự phòng ngân sách

499

355

144

IV. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

26.839

18.997

7.842

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Cục trưởng Cục thuế hướng dẫn các huyện, thị xã phân bổ chi tiết các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2007 và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các cấp ngân sách căn cứ dự toán được giao bố trí nguồn thực hiện các chính sách như sau:

- Bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2007:

+ Trong tổ chức thực hiện sử dụng 50% tăng thu ngân sách các cấp so với số giao dự toán của tỉnh.

+ Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương).

+ Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ  năm 2007 (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền và hóa chất).

- Đối với các chế độ, chính sách mới do cấp Trung ương ban hành các cấp ngân sách đều phải cân đối một phần nguồn để thực hiện; Các chính sách, chế độ còn lại phát sinh ở cấp nào, cấp đó phải tự đảm bảo.

- Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, UBND các huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương; Quyết định phân bổ ngân sách cấp mình, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính theo đúng quy định; Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ghi tại Điều 1 Quyết định này. Riêng đối với nhiệm vụ chi Sự nghiệp Giáo dục, sự nghiệp Y tế, yêu cầu UBND các huyện, thị xã phân bổ không được thấp hơn mức UBND Tỉnh giao, sự nghiệp môi trường phân bổ tối thiểu bằng 1% chi thường xuyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Ban KTNS HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 


DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2006 của UBND Tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT

Huyện, thị xã

Dự toán thu NSNN 2006

Dự toán thu NSNN 2007

QD

Ngoài Quốc doanh

Thuế SD ĐNN

Thuế Nhà đất

Phí, lệ phí

Trước bạ

Thuê đất

Cấp quyền SDĐ

Chuyển Q.SDĐ

Thu khác

Thu khác tại xã

Tổng số

VAT TNDN

Môn bài

Thuế TN

Khác NQD

1

Kỳ Anh

31.655

25.820

40

5.400

4.815

540

20

25

90

460

1.350

1.650

250

13.500

280

800

2.000

2

Cẩm Xuyên

27.540

21.950

60

5.200

4.540

570

50

40

110

360

1.150

1.450

420

11.300

100

800

1.000

3

T.X Hà Tĩnh

95.750

128.485

650

25.500

23.400

1.950

0

150

35

2.150

1.800

7.300

2250

82.000

2100

2.200

2.500

4

Thạch Hà

27.186

25.150

65

5.100

4.550

440

80

30

145

360

1.550

2.000

100

12.500

290

1.000

2.040

5

Can Lộc

22.725

17.930

30

3.900

3.405

470

5

20

90

460

1.450

1.300

110

8.500

90

1.000

1.000

6

Đức Thọ

29.200

34.410

20

3.600

3.010

420

140

30

95

380

1.050

1.350

100

25.500

115

600

1.600

7

Nghi Xuân

25.423

25.615

100

7.000

6.480

440

30

50

65

300

1.450

1.200

550

11.000

250

1.600

2.100

8

Hương Sơn

18.960

13.090

35

3.800

3.410

370

10

10

55

280

900

1.200

130

5.000

90

800

800

9

Hương Khê

11.835

8.160

30

2.860

2.490

335

10

25

20

300

730

920

110

1.700

190

700

600

10

T.X Hồng Lĩnh

29.390

15.870

80

5.200

4.620

440

60

80

0

0

680

1.000

600

6.500

560

800

450

11

Vũ Quang

4.105

4.075

10

400

313

80

2

5

20

40

470

250

20

2.270

45

200

350

 

Cộng

323.769

320.555

1.120

67.960

61.033

6.055

407

465

725

5.090

12.580

19.620

4.640

179.770

4110

10.500

14.440

 

DỰ TOÁN

THU CHI, TỶ LỆ % ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA CÁC CẤP NSĐP SỐ BỔ SUNG ĐỂ CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2006 của UBND Tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT

Huyện, thị xã

Thu Ngân sách

Thu bổ sung cân đối Ngân sách

Tổng chi Ngân sách huyện xã năm 2007

DT thu NSNN trên địa bàn năm 2007

Trong đó chia ra các cấp NS được hưởng

Ngân sách Tỉnh

Ngân sách Huyện

Ngân sách xã

Tổng số

Ngân sách Huyện

Ngân sách xã

Tổng số

Ngân sách Huyện

Ngân sách xã

1

Kỳ Anh

25.820

1.000

8.120

16.700

83.403

61.119

22.284

108.223

69.239

38.984

2

Cẩm Xuyên

21.950

1.087

7.811

13.052

71.562

53.046

18.516

92.425

60.857

31.568

3

T.X Hà Tĩnh

128.485

12.433

92.455

23.597

27.219

25.154

2.065

143.271

117.609

25.662

4

Thạch Hà

25.150

1.000

7.176

16.974

82.528

59.829

22.699

106.678

67.005

39.673

5

Can Lộc

17.930

717

5.847

11.366

79.482

58.113

21.369

96.695

63.960

32.735

6

Đức Thọ

34.410

645

11.262

22.503

56.791

39.660

17.131

90.556

50.922

39.634

7

Nghi Xuân

25.615

1.050

9.402

15.163

48.213

36.907

11.306

72.778

46.309

26.469

8

Hương Sơn

13.090

673

5.128

7.289

70.801

49.091

21.710

83.218

54.219

28.999

9

Hương Khê

8.160

545

3.120

4.495

69.727

51.835

17.892

77.342

54.955

22.387

10

T.X Hồng Lĩnh

15.870

3.625

6.308

5.937

24.468

21.490

2.978

36.713

27.798

8.915

11

Vũ Quang

4.075

130

1.494

2.450

26.839

18.997

7.842

30.783

20.491

10.292

 

Cộng

320.555

22.905

158.124

139.526

641.032

475.240

165.792

938.682

633.364

305.318

Ghi chú: Dự toán chi năm 2007 chưa tính lương mới theo mức 450.000 đ

DỰ TOÁN

CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của UBND Tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT

Huyện, thị xã

Dự toán chi giao năm 2006

Dự toán chi giao cân đối ngân sách năm 2007

Tổng số

NS huyện

NS xã

Tổng chi NSHX

Chi Ngân sách huyện

Chi Ngân sách xã

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Chi ĐT từ nguồn để lại

Chi SN Giáo dục

Dự phòng Ngân sách

Chi ĐT từ nguồn để lại

Chi SN Y tế

Dự phòng Ngân sách

1

Kỳ Anh

50.357

19.695

30.662

108.223

69.239

4.350

53.945

289

38.984

9.240

3.570

754

2

Cẩm Xuyên

44.019

19.180

24.839

92.425

60.857

4.390

43.302

358

31.568

7.020

2.833

620

3

T.X Hà Tĩnh

78.757

50.326

28.431

143.271

117.609

72.430

21.988

641

25.662

11.855

1.187

361

4

Thạch Hà

46.504

18.145

28.359

106.678

67.005

4.110

50.337

331

39.673

8.535

3.261

800

5

Can Lộc

41.854

17.218

24.636

96.695

63.960

3.150

48.617

316

32.735

5.440

3.466

681

6

Đức Thọ

44.674

18.365

26.309

90.556

50.922

9.130

31.404

284

39.634

16.465

2.086

603

7

Nghi Xuân

34.833

16.246

18.587

72.778

46.309

3.900

28.994

349

26.469

7.165

1.869

500

8

Hương Sơn

33.904

12.191

21.713

83.218

54.219

1.864

42.625

260

28.999

3.191

2.784

655

9

Hương Khê

26.501

11.024

15.477

77.342

54.955

750

43.313

288

22.387

970

2.536

544

10

T.X Hồng Lĩnh

30.036

22.858

7.178

36.713

27.798

2.550

12.123

202

8.915

3.150

726

238

11

Vũ Quang

15.287

8.010

7.277

30.783

20.491

1.081

11.638

355

10.292

1.209

761

144

 

Cộng

446.726

213.258

233.468

938.682

633.364

107.705

388.286

3.673

305.318

74.240

25.079

5.900

Ghi chú: Dự toán chi năm 2007 chưa tính lương mới theo mức 450.000 đ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72/2006/QĐ-UBND giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho huyện, thị xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.621

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40