Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7169/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường của nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017

Số hiệu: 7169/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 27/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7169/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Văn bản số 4189/BTP-BTNN ngày 25/01/2016 của Bộ Tư pháp về việc phi hợp trin khai một s nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2550/TTr-STP ngày 20/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường của nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- PCT
UBND TP Lê Hồng Sơn;
- VPUBTP: PVP Phạm Chí Công;

Các phòng: NC, TKBT, TH;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ
TỊCH
Hng Sơn

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số
7169/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội)

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; Văn bản số 4189/BTP-BTNN ngày 25/11/2016 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch công tác bồi thường của nhà nước năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (Luật TNBTCNN) và các văn bản hướng dẫn. Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường, chất lượng hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và các cơ quan nhà nước thuộc Thành phố, phòng ngừa các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

b) Tổng hợp, đánh giá những khó khăn vướng mắc từ phía người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện quyn yêu cu bồi thường, qua đó kịp thời đxuất, góp ý trong việc xây dựng, hoàn thiện dự án Luật TNBTCNN, kịp thi tổ chức trin khai các văn bản Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về Bồi thường của Nhà nước được ban hành trong năm 2017 theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

2. Yêu cầu

Đảm bảo việc thực hiện công tác bồi thường của nhà nước được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm về công tác Bồi thường nhà nước theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ bồi thường của nhà nước.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỤ THỂ:

1. Phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai văn bản Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước do Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tư pháp ban hành trong năm 2017.

2. Tổ chức theo dõi, kịp thời đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường khi có vụ việc phát sinh trong phạm vi quản lý.

3. Kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong trường hợp có yêu cầu.

4. Tổ chức điều tra, khảo sát mức độ hiểu biết của người dân, tổ chức về Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố thông qua hình thức: Tọa đàm, phiếu khảo sát

- Thời gian: Quý II, III năm 2017.

- Sản phẩm: Báo cáo phân tích chuyên đề và Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra.

5. Góp ý Dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về Bồi thường nhà nước theo yêu cầu của của Quốc hội và Bộ Tư pháp.

6. Tiếp tục triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật TNBTCNN.

7. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng trong việc triển khai Thông tư liên tịch s 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chủ động thực hiện các nội dung tại Điểm 2, 3, 5 Mục II Kế hoạch này, báo cáo kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 30/9/2017.

2. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND Thành phố và Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã tham mưu UBND Thành phố kịp thời trin khai văn bản Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về Bồi thường của nhà nước được ban hành trong năm 2017 theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

b) Chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã tổ chức điều tra, khảo sát theo quy định tại Điểm 4, Mục II Kế hoạch này.

c) Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật TNBTCNN.

d) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng dự án Luật TNBTCNN (sửa đi) theo kế hoạch, yêu cu của Quốc hội, Bộ Tư pháp bng các hình thức như: Tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản...

3. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức điều tra, khảo sát quy định tại Điểm 4, Mục II Kế hoạch này.

4. Đnghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phối hợp UBND Thành phố (thông qua Sở Tư pháp), chỉ đạo cơ quan, đơn vị cấp huyện phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp (thông qua Phòng Tư pháp) thực hiện tốt các nội dung theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng.

5. Sở Tài chính:

Có trách nhiệm bố trí kinh phí đảm bảo các hoạt động triển khai nhiệm vụ của Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan, hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7169/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường của nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


557

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253