Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 71/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và tài chính công thuộc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 71/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành: 01/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2006/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 01 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN, DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CÔNG THUỘC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11 /2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 115/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 28/11/2003 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc UBND các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính về việc thành lập Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và tài chính công tỉnh Lào Cai tại Đề án số 240/STC-VP ngày 21/07/2005;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và tài chính công thuộc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và tài chính công là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp luật, chế độ, chính sách, quản lý tài sản nhà nước; thực hiện các dịch vụ về thẩm định giá tài sản Nhà nước và các dịch vụ khác có liên quan đến tài sản Nhà nước;

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và tài chính công có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động theo qui định của pháp luật.

Trụ sở đặt tại: Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (do Sở Tài chính bố trí).

Điều 2. Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và tài chính công có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

2. Thực hiện các dịch vụ liên quan đến thực hiện chính sách, chế độ quản lý tài sản nhà nước; quản lý đất đai và bất động sản đã được giao cho cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng;

3. Thực hiện dịch mua sắm tài sản Nhà nước do cơ quan có thẩm quyền quyết định mua sắm (không thuộc phạm vi mua sắm do cơ quan quản lý tài chính cấp phát, thanh toán trực tiếp);

4. Thực hiện dịch vụ định giá tài sản nhà nước (bao gồm cả định giá doanh nghiệp khi cổ phần hoá) theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

5. Tiếp nhận, quản lý và khai thác tài sản nhà nước kể cả đất đai có công trình bất động sản trên đất do các cơ quan, đơn vị khác bàn giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài chính giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và tài chính công tỉnh Lào Cai.

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

+ Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

+ Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc thực hiện một hoặc một số công tác do Giám đốc phân công.

2. Các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm gồm:

- Phòng Hành chính tổng hợp.

- Phòng Dịch vụ Tài chính công.

- Phòng Tư vấn – Quản lý tài sản công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ thuộc Trung tâm thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và theo đúng phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng trực thuộc Trung tâm và xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt.

3. Biên chế của Trung tâm:

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và tài chính công được UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hàng năm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ; ngoài ra theo yêu cầu công việc Trung tâm được phép thuê hợp đồng lao động.

4. Kinh phí hoạt động của Trung tâm:

Thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và tài chính công; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và tài chính công thuộc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.586
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53