Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6905/QĐ-UBND năm 2009 về tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách thương binh xã hội, người cao tuổi, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức và hỗ trợ hộ gia đình thuộc diện nghèo trên địa bàn thành phố nhân dịp tết Canh Dần 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 6905/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đào Văn Bình
Ngày ban hành: 31/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 6905/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG QUÀ TỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG BINH XÃ HỘI, NGƯỜI CAO TUỔI, CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN ĐÃ NGHỈ HƯU, NGHỈ MẤT SỨC VÀ HỖ TRỢ HỘ GIA ĐÌNH THUỘC DIỆN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHÂN DỊP TẾT CANH DẦN 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng;
Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Quyết định số 116/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách của Thành phố Hà Nội năm 2010;
Xét tờ trình của liên Sở: Lao động Thương binh và xã hội - Tài chính tại Tờ trình số 2126/TTrLS: LĐTBXH-TC ngày 21/12/2009.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách thương binh xã hội, người cao tuổi (từ 100 tuổi trở lên), cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức (diện được hưởng trợ cấp hàng tháng) và hỗ trợ hộ gia đình thuộc diện nghèo trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhân dịp tết Canh Dần 2010 theo các mức cụ thể sau:

1. Tặng quà trị giá 350.000 đồng/suất gửi tới: Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 (Lão thành cách mạng); Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa (Tiền khởi nghĩa); Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động trong kháng chiến; Gia đình liệt sĩ; Người có công giúp đỡ cách mạng; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên; Thanh niên xung phong hưởng trợ cấp hàng tháng; Người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

2. Tặng quà trị giá 250.000 đồng/suất gửi tới: Đại diện gia tộc thờ cúng liệt sỹ không còn thân nhân chủ yếu; Con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hưởng trợ cấp hàng tháng.

3. Tặng quà trị giá 600.000 đồng/suất gửi tới: Người cao tuổi (từ 100 tuổi trở lên).

4. Tặng quà trị giá 100.000 đồng/suất gửi tới: Cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

5. Hỗ trợ gia đình thuộc diện hộ nghèo Thành phố Hà Nội nhân dịp tết Canh Dần 20101 với mức 200.000 đồng/hộ (trong đó: ngân sách Thành phố hỗ trợ: 150.000 đồng/hộ; ngân sách quận, huyện, Thị xã hỗ trợ: 50.000 đồng/hộ).

Tổng kinh phí: 108.796.100.000 (Một trăm linh tám tỷ bảy trăm chín sáu triệu một trăm nghìn đồng chẵn).

Được trích từ các nguồn:

Ngân sách Thành phố: Trích từ nguồn kinh phí điều hành tập trung năm 2010: 104.167.500.000 đồng (Một trăm linh tư tỷ, một trăm sáu mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn), đã giao cho Sở Lao động thương binh và xã hội tại Quyết định số 116/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội.

Ngân sách quận, huyện, thị xã: Trích từ nguồn cân đối của ngân sách quận, huyện năm 2010: 4.628.600.000 (Bốn tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Ngoài nguồn ngân sách Thành phố đã cấp tại điều 1, giao cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ vào các nguồn quyên tặng và nguồn được phép huy động khác phù hợp với khả năng của cơ quan, đơn vị để quyết định các mức trợ cấp, mức tặng quà và tổ chức trợ cấp khó khăn hoặc tặng quà tết đối với các đối tượng: các gia đình nghèo, người không may bị tật nguyền, lang thang cơ nhỡ, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, trẻ em đang được hưởng tiền tuất đang sống trên địa bàn phường, xã, thị trấn thuộc các quận, huyện, thị xã. Thực hiện yêu cầu không để một đối tượng nào sinh sống trên địa bàn của địa phương không có tết (mức tặng quà không lớn hơn các mức tặng quà mà Thành phố thực hiện ghi tại Điều 1 trên đây).

Điều 3.

a) Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo:

- Phòng Tài chính đảm bảo kinh phí hỗ trợ hộ nghèo thuộc ngân sách quận, huyện, thị xã.

- Phòng lao động thương binh xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tặng quà cho đối tượng ghi tại điểm 1,2,3,5 Điều 1 Quyết định này theo đúng chế độ, đối tượng, quyết toán với phòng Tài chính theo quy định của Luật NSNN và báo cáo kết quả thực hiện với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.

- Các phòng, ban liên quan phối hợp với Bảo hiểm xã hội tổ chức tặng quà cho các đối tượng ghi tại điểm 4 Điều 1 Quyết định này theo đúng chế độ, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo chế độ quy định của Luật NSNN.

b) Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức tặng quà tới các đối tượng xong trước ngày 01 tháng 02 năm 2010 và tổ chức quyết toán việc tặng quà với Sở Tài chính theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước, xong trước ngày 06 tháng 02 năm 2010.

c) Trường hợp một cá nhân thuộc các đối tượng được hưởng chính sách thương binh xã hội ghi tại các điểm 1,2 Điều 1 trên đây nếu đồng thời được hưởng nhiều mức quà tặng thì chỉ nhận một suất quà tặng của Thành phố có mức cao nhất.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND Thành phố; giám đốc các Sở: Tài chính; Lao động Thương binh và xã hội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH;
- Đ.c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- UBMTTQ, LĐLĐ TP;
- Văn phòng TƯ, Ban tuyên giáo TƯ;
- Đài PTTH HN: Báo HNM, KTĐT, Phân xã HN;
- Các đ/c PVP UBND TP;
- LĐCSXH, KT, TH;
- Lưu VT, LĐCSXH;
(UBND các quận, huyện, thị xã sao Gửi Quyết định này tới UBND các Phường, xã, thị trấn trực thuộc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6905/QĐ-UBND năm 2009 về tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách thương binh xã hội, người cao tuổi, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức và hỗ trợ hộ gia đình thuộc diện nghèo trên địa bàn thành phố nhân dịp tết Canh Dần 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.947
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202