Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 685/QĐ-TTg năm 2009 về phân công nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo và quản lý, điều hành nguồn vốn trái phiếu chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 685/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 685/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔNG HỢP KẾ HOẠCH, THÔNG BÁO VÀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC VÀ Y TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định này quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương trong quy trình tổng hợp kế hoạch, phân bổ, thông báo, thanh toán và báo cáo tiến độ thực hiện nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế. Cụ thể:

1. Quy trình tổng hợp kế hoạch:

a. Tại địa phương:

- Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tổng hợp các dự án, công trình thuộc danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ cho từng dự án, công trình, thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là UBND cấp tỉnh).

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế vào kỳ báo cáo kế hoạch.

b. Tại Trung ương:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế: tổng hợp nhu cầu về mức vốn trái phiếu Chính phủ cho từng dự án, công trình thuộc danh mục, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp nhu cầu vốn của các công trình, dự án.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất danh mục công trình, dự án và mức vốn đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

2. Thông báo kế hoạch:

a. Tại Trung ương:

Sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ xem xét và ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đến từng Bộ và địa phương, cụ thể:

(1) Đối với các dự án giáo dục:

Các dự án kiên cố hóa trường học, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên: giao tổng mức kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, không giao danh mục các dự án cụ thể.

(2) Đối với các dự án y tế:

+ Các dự án do Bộ Y tế quản lý: giao tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ và danh mục dự án (không ghi mức vốn cụ thể từng dự án);

+ Các dự án do địa phương quản lý:

- Các dự án bệnh viện tuyến tỉnh: giao danh mục các bệnh viện tỉnh và mức vốn đầu tư cho từng dự án;

- Các dự án bệnh viện tuyến huyện (bao gồm bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện, phòng khám đa khoa khu vực) và trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện: giao tổng mức kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, danh mục các dự án (không ghi mức vốn cụ thể từng dự án);

- Các dự án phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã: giao tổng mức kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, không giao danh mục các dự án cụ thể.

b. Tại địa phương:

Sau khi nhận được thông báo giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế về danh mục và mức vốn cho từng công trình, dự án, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định ra thông báo từng danh mục dự án và mức vốn; đồng thời báo cáo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

3. Công tác thanh toán:

Căn cứ mức vốn và danh mục đã được cấp có thẩm quyền thông báo, Sở Tài chính thẩm tra dự toán chi đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy định.

4. Báo cáo tiến độ: định kỳ 3 tháng, hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện, các vướng mắc, kiến nghị các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Bổ sung và điều chỉnh danh mục: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế tổng hợp nhu cầu bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình, dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 2. Trách nhiệm của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Y tế:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp kế hoạch tổng thể và hàng năm về mức vốn đầu tư và danh mục dự án, trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội;

b. Thông báo giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ theo sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đến từng Bộ và địa phương.

c. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ của các dự án thuộc danh mục làm căn cứ cho việc huy động trái phiếu Chính phủ trong năm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

d. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan giám sát việc phân bổ nguồn vốn của các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng.

đ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; trình Thủ tướng Chính phủ xử lý những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện;

e. Định kỳ 3 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ cho giáo dục và y tế.

g. Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ tại các cơ quan, địa phương.

2. Bộ Tài chính:

a. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ của các dự án thuộc danh mục làm căn cứ cho việc huy động trái phiếu Chính phủ trong năm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Tổ chức thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch và tiến độ thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ;

b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ theo đúng quy định;

c. Căn cứ mức vốn và danh mục đã giao đến từng Bộ, ngành, địa phương, ủy quyền cho Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy định;

d. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; trình Thủ tướng Chính phủ xử lý những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền trong quá trình thực hiện;

đ. Định kỳ 3 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình huy động và việc cấp phát, thanh toán vốn đầu tư cho các dự án;

e. Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dự án đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ tại các cơ quan, địa phương.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a. Đề xuất các dự án, công trình giáo dục cần được đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ, xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm để thực hiện các dự án thuộc danh mục dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b. Hàng năm đề xuất nhu cầu và phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện các dự án giáo dục, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c. Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện; Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; Trình Thủ tướng Chính phủ xử lý những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền trong quá trình thực hiện;

d. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án tại các địa phương; định kỳ 3 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giáo dục.

4. Bộ Y tế:

a. Đề xuất các dự án y tế cần được đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ, xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm để thực hiện các dự án thuộc danh mục dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b. Hàng năm, đề xuất nhu cầu và phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án y tế thuộc danh mục vào kỳ báo cáo kế hoạch, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

c. Sau khi nhận được thông báo giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án do Bộ Y tế quản lý, triển khai việc phân bổ nguồn vốn trên cho từng dự án;

d. Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; trình Thủ tướng Chính phủ xử lý những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền trong quá trình thực hiện;

đ. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện các dự án tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ 3 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho y tế.

Điều 3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a. Hàng năm đề xuất nhu cầu về mức vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án giáo dục và y tế thuộc danh mục vào kỳ báo cáo kế hoạch, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế để tổng hợp nhu cầu vốn của các dự án, trình Thủ tướng Chính phủ;

b. Sau khi nhận được thông báo giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, triển khai việc phân bổ nguồn vốn trên cho từng dự án; đăng ký phương án phân bổ vốn đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với các dự án giáo dục), Bộ Y tế (đối với các dự án y tế) để theo dõi và cấp phát thanh toán;

c. Quyết định cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các dự án vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn cho các ngành, các cấp phù hợp với điều kiện của các địa phương và quy chế dân chủ cơ sở.

d. Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện khẩn trương, dứt điểm, bảo đảm chất lượng, đúng quy định hiện hành, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí, tiêu cực;

đ. Tổ chức kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện các dự án tại các địa phương; định kỳ 3 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ các quy định trước đây về tổng hợp kế hoạch, thông báo, quản lý điều hành vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giáo dục, y tế trái với quy định tại Quyết định này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát Tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 685/QĐ-TTg năm 2009 về phân công nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo và quản lý, điều hành nguồn vốn trái phiếu chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.681
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219