Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 682/QĐ-UBND về Chương trình tổng thể của tỉnh Hòa Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Số hiệu: 682/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 19/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 682/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CỦA TỈNH HÒA BÌNH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) ngày 08 tháng 9 năm 2014

Căn cứ Nghị định số 84/2014/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 434/STC-TTr ngày 09 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình tổng thể của tỉnh Hòa Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TT (80b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG THỂ CỦA TỈNH HÒA BÌNH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
682/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2018

1. Mục tiêu

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018 là tiếp tục đẩy mạnh công tác THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí, đẩy lùi tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước, quản lý khai thác sử dụng tài nguyên và hoạt động sản xuất tiêu dùng của nhân dân. Thực hành tiết kiệm, góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Yêu cầu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quán triệt nội dung của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn tới cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đưa việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị;

Đẩy mạnh việc THTK, CLP trong năm 2018 để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 và giai đoạn 2016-2020. Xác định rõ mục tiêu, chi tiêu tiết kiệm, cụ thể hóa hệ thống định mức chỉ tiêu trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực để tạo chuyển biến tích cực trong chống lãng phí và thực hành tiết kiệm;

THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức. Tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời, phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi.

Các cơ quan, đơn vị phải xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2018 của ngành mình, cấp mình sát với điều kiện thực tế. Thực hiện khẩn trương có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đã đặt ra; đồng thời, thực hiện theo dõi sát sao các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, Chthị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về công tác THTK, CLP. Tổng hợp, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

3. Nhiệm vụ trng tâm

- Thực hiện tốt Kế hoạch cơ cấu lại kinh tế theo Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 8/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

- Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, siết chặt kỷ luật tài chính- ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật. Thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên. Không ban hành bổ sung chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi không thật sự cần thiết và chưa xác định được nguồn bảo đảm. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bdự toán và cả trong quá trình thực hiện; không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn năm sau; thường xuyên rà soát các chế độ chính sách để bãi btheo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ các chính sách chưa thực sự cần thiết;

- Tăng cường quản lý, sử dụng và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn vay và trả nợ của tỉnh. Giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nht là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí;

- Thực hiện quản lý, sử dụng tài sn công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc đẩy mạnh mua sm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, mua sm qua hệ thống mạng đấu thầu;

- Tiếp tục thực hiện ci thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhằm tạo môi trường thuận li nhất thúc đy kinh tế tư nhân phát triển. Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động để góp phần giảm tỷ lệ tht nghiệp. Phấn đấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu sut, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước;

- Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã được phê duyệt góp phần nâng tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường;

- Đẩy mạnh công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện theo quy định; nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp, giảm mạnh chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, đồng thời tạo cơ chế thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp công lập sớm tự chủ về mt tài chính;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK,CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM TRONG CÁC LĨNH VỰC

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước

- Tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước để giảm chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu phân bdự toán ngân sách, đảm bảo cơ cấu chi ngân sách hợp lý. Lập, phân bdự toán ngân sách nhà nước phải căn cứ khả năng ngân sách địa phương, đúng Luật NSNN, đúng tiêu chuẩn, định mức và các chính sách chế độ tài chính hiện hành, đảm bảo tính công khai, công bằng và minh bạch. Không bố trí dự toán các khoản chi chưa thực sự cần thiết và không hiệu quả, từng bước giảm dần mức hỗ trợ từ ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức, đơn vị không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Quán triệt và thực hiện đầy đủ nội dung Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; triển khai tích cực, hiệu quả Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/ 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Đy nhanh lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công, từ đó chuyn từ hỗ trợ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách khi tham gia các dịch vụ công;

- Rà soát, quản lý chặt chcác khoản chi, đảm bảo đúng theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các khoản chi bổ sung đảm bảo đúng mục đích, đúng định mức chi tiêu và chế độ tài chính hiện hành. Quản lý chặt chẽ các khoản thu và nội dung chi từ ngun thu, không để ngoài s kế toán, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành và thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí.

- Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, đẩy mạnh khoán chi hành chính,giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội tho, công tác phí.

Năm 2018 phấn đấu thực hiện:

+ Tiết kiệm tối thiểu 12% chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm; cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác; tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí.

+ Tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào. Không bố trí chi đoàn ra trong chi thường xuyên và các Chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện quản lý chặt ch đoàn ra, đoàn vào đúng thành phần, đúng mục đích và căn cứ trên dự toán và danh sách đoàn ra, đoàn vào được phê duyệt từ đầu năm của mỗi cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Hạn chế tối đa các đoàn đi công tác nước ngoài bổ sung ngoài dự toán, chỉ tiến hành bổ sung khi có nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt cần thiết;

- Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, các công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội của tỉnh;

- Không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa có nguồn bảo đảm. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản chi có tính chất lương; Không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, không khả thi. Thực hiện cơ chế khoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở định mức nghiên cứu khoa học, công nghệ và kết quả đầu ra;

- Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Đầu tư ngân sách nhà nước cho các cơ sgiáo dục công lập cần có trọng điểm, tập trung ưu tiên cho giáo dục phcập và tiếp tục kiên chóa trường, lớp học, nht là đi với các cơ sở giáo dục có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiu số. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học. Triển khai có hiệu quả chế độ học phí mới nhằm đảm bảo tính hợp lý với đặc điểm tình hình của địa phương;

- Tăng cường huy động các nguồn đầu tư của xã hội cho y tế gắn với lộ trình điều chỉnh giá, phí dịch vụ y tế; có chính sách giám sát, nâng cao hiệu qutrong việc mua sắm trang thiết bị và thuc, vật tư y tế; gắn việc điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh với lộ trình bảo him y tế toàn dân, lộ trình cải cách tiền lương; đồng thời, tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh. Thực hiện minh bạch giá dịch vụ y tế, phân định rõ phần chi từ ngân sách nhà nước và phần chi của người sử dụng dịch vụ y tế;

- Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao có hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 phấn đấu 10% đơn vị tự chủ về tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015;

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để tinh gọn đu mối, giảm biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu giảm khoảng 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập;

- Từng bước thực hiện đổi mới phương thức quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật ngân sách 2015 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2. Trong qun lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng bản từ ngân sách nhà nước

- Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án thuộc vốn ngân sách nhà nước. Lập, thẩm định phê duyệt các dự án, công trình đầu tư XDCB phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, quy hoạch xây dựng và khả năng ngân sách hàng năm. Thực hiện rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên, bố trí vốn đầu tư tập trung, không dàn trải, đảm bảo các công trình đủ vốn và được đưa vào sử dụng đúng tiến độ, hiệu quả. Tiết kiệm từ chủ trương đầu tư; ct giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; Xử lý dứt đim tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản;

- Triển khai đồng bộ chủ trương, định hướng tái cơ cấu đầu tư công theo Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 8/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục triển khai đồng bộ chủ trương, định hướng tái cơ cấu đầu tư công, phân bvà quản lý sử dụng vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Phấn đu đảm bảo 100% việc phân bvốn đầu tư công tuân thủ nguyên tc, tiêu chí, định mức phân bvốn đầu tư công do cấp có thẩm quyền quyết định;

- Lựa chọn nhà thầu, tổ chức giám sát dự án, công trình có đnăng lực đảm bảo theo quy định của pháp luật. Chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, gii pháp thi công, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế dự toán, tiến độ thi công, tiến độ giải ngân... để phấn đấu tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo đúng tinh thần Nghị quyết 89/NQ-CP phiên họp thường kỳ ngày 9/10/2016 của Chính ph;

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

- Không tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia; công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý đấu thầu, tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai, hạn chế tối đa việc đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu các dự án đầu tư, xphạt nghiêm minh các hành vi vi phạm về chất lượng và tiến độ thi công theo quy định của pháp luật. Các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư công khai dự án để tăng cường sự giám sát của cộng đồng dân cư và các đoàn thể đối với dự án trên địa bàn tỉnh.

3. Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu

- Phân b, sử dụng vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia hiệu quả, đúng mục đích; chủ động thực hiện nghiêm túc Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016- 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bn vững được phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bn vững giai đoạn 2016- 2020;

Thực hiện các chương trình mục tiêu được phê duyệt theo đúng nguyên tc, tiêu chí và định mức phân bvốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tc, tiêu chí và định mức phân bvốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; triển khai có hiệu quả Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đầu tư đc ttrong quản lý đầu tư xây dựng đi với một số dự án thuộc chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

4. Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công

- Đt đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức phi được quản lý, sdụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm; Thực hiện việc điều chuyển tài sn giữa các cơ quan, đơn vị từ nơi thừa sang nơi thiếu hoặc trong trường hợp sử dụng tài sản, phương tiện làm việc không hiệu quả;

- Việc mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc phải đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, đúng quy định pháp luật về đấu thầu, thẩm định giá và pháp luật có liên quan;

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát lại diện tích đất đai, trụ sở làm việc đang quản lý để bố trí sử dụng hợp lý, đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định. Quản lý chặt chẽ việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sa chữa hoặc thuê trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí NSNN phải trên cơ sở định mức tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi dự án kết thúc theo đúng quy định của pháp luật;

- Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và đất lấn chiếm trái quy định;

- Tiếp tục tổ chức rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo tiêu chuẩn, định mức do Thủ tướng Chính phủ quy định; tổ chức triển khai thực hiện việc mua sắm tập trung theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Thực hiện xử lý kịp thời số xe ô tô dôi dư (nếu có) theo đúng quy định; từng bước thực hiện khoán xe công đối với một số chức danh theo Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

- Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật đất đai, qui hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm trái quy định.

5. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên

- Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và tái lấn chiếm trái quy định. Tiếp tục rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn đảm bảo sử dụng có hiệu quả, tránh sử dụng đất lãng phí, kém hiệu qu;

- Tăng cường công tác điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, hoàn thiện quy hoạch qun lý, giám sát, sử dụng hợp lý, hiệu qu, tiết kiệm các nguồn lực tài nguyên. Việc khai thác mới tài nguyên, khoáng sản phải thực hiện đu thầu công khai, minh bạch; thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản gắn với chế biến, tạo sn phẩm có giá trị kinh tế cao và sử dụng hiệu quả. Cân đối giữa khai thác và dự trữ khoáng sản, phát triển bền vững công nghiệp khai khoáng gn với bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh;

- Tăng cường bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng để đạt tỷ lệ che phủ rừng 51% trở lên; sử dụng năng lượng tái tạo và các nguyên liệu, vật liệu mới, thân thiện với môi trường; ưu tiên các dự án xây dựng sử dụng công nghệ tái chế nước thải và chất thải;

- Xử lý có kết quả các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định ca pháp luật về thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản.

6. Trong thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Trường hợp được ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ theo quy định của pháp luật thì phải phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và chỉ thực hiện khi quỹ tài chính nhà nưc ngoài ngân sách đáp ứng đủ các điều kiện: Được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; có khả năng tài chính độc lập; có nguồn thu, nhiệm vụ chi không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.

7. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp

- Thực hiện tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng với công nghệ mới để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh hàng hóa, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh;

- Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực kinh doanh thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh thoái vốn đầu tư ngoài ngành, chấm dt đầu tư dàn trải;

- Tiếp tục đẩy mạnh quá trình sắp xếp cổ phần hóa, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo đề án tái cơ cấu tổng thể được Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2016-2020, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, không để xảy ra tht thoát vốn, tài sản công.

8. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

- Quản lý chặt chsố lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp. Dừng việc giao biên chế bổ sung. Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế vượt quá số đã được cấp có thẩm quyền giao. Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét cắt giảm sao cho phù hợp. Năm 2018 thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giảm biên chế, đảm bảo đạt ch tiêu gim 1,7% biên chế công chức so với số được giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015. Các cơ quan đơn vị chỉ tuyn dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giảm biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định;

- Nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trục lợi, gây cn trở doanh nghiệp và người dân;

- Thực hiện chặt chẽ thời gian làm việc đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại các cơ quan, công sở;

- Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính góp phần hoàn thành mục tiêu Kế hoạch CCHC giai đon 2016-2020;

- Thực hiện rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến tuyển dụng công chức, viên chức, thủ tục thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính hàng năm của Chính phủ.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo THTK, CLP từ tỉnh đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân các cấp

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải xây dựng mục tiêu, chtiêu TKP, CLP năm 2018 và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chtiêu tiết kiệm. Quy định kết quả THTK, CLP là chỉ tiêu để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trong THTK, CLP

- Xác định THTK, CLP là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức về THTK, CLP;

- Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về THTK, CLP trên các phương tiện thông tin đại chúng của Sở, ngành, địa phương, đặc biệt chú trọng cập nhật các văn bản về công tác THTK, CLP như: Luật THTK, CLP, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP.

- Kịp thời biểu dương, khen thưng những gương điển hình trong THTK, CLP; bảo vệ người cung cấp thông tin chng lãng phí. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP. Nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò của các cơ quan thông tn, báo chí trong công tác tuyên truyền v THTK, CLP.

3. Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP

- Triển khai có hiệu quả Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Phí và lệ phí,..., các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành các Luật và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý thu, chi ngân sách nhà nước;

- Triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch đầu tư công năm 2018 ngay từ những ngày đầu năm. Không để tình trạng chậm giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2018. Thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước theo đúng Nghị quyết Quốc hội, Quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh. Không được phép giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2018 vượt tổng mức kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao;

- Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, tự cân đối, bố trí nguồn điều chỉnh tăng lương theo đúng Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo chế độ: Một phần số thu để lại theo chế độ và tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương và có tính chất lương của các cơ quan, đơn vị; 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách (không kể các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của pháp Luật) để thực hiện cải cách tiền lương;

- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo đúng Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 và Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016 của Quốc hội và các quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và của các cấp có thẩm quyền. Chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán dt điểm khối lượng đã thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bn hướng dẫn;

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đấu thầu. Đẩy mạnh triển khai thực hiện đu thu qua mạng theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các Điều khoản hp đồng đã ký kết, các nhà thầu không có năng lực thực hiện dự án. Khc phục tình trạng cố tình kéo dài thời gian bố trí vốn của các dự án d dang, để dành vốn bố trí thêm các dự án mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Tp trung rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện quy hoạch, điều chnh các nội dung không phù hợp với tình hình và điều kiện mới đ quy hoạch thực sự là cơ sở cho việc xây dựng các chương trình và kế hoạch đầu tư. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, đặc biệt là khâu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư có đủ kinh nghiệm, năng lực thực hiện gói thu, dự án theo đúng tiến độ. Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cụ thể. Tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả các dự án BOT, đặc biệt là BOT trong lĩnh vực giao thông. Tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra đối với tất cả các khâu trong quy trình đầu tư, đu thu, nht là các dự án đầu tư công;

- Triển khai thực hiện có hiệu quả 02 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững. Kịp thời bố trí vốn đầu tư công cho giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn, vùng bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, các dự án, công trình y tế, giáo dục, các dự án phát triển hạ tng;

- Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

- Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước. Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân gây chậm trễ việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 gây tht thoát, lãng phí nguồn lực của nhà nước.

4. Tăng cưng thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao theo quy định. Khuyến khích thực hiện hình thức công khai trên trang thông tin điện tnhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân sách (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật);

- Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí;

- Đẩy mạnh việc thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tăng cường vai trò của người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định vquản lý đầu tư của Cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư. Phát huy vai trò giám sát ca Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức, đoàn thể trong mỗi cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK,CLP.

5. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP

Rà soát kế hoạch và tăng cường công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành của các Sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn th, UBND các huyện, thành phố để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về THTK, CLP. Qua đó phát hiện những sơ hở trong cơ chế qun lý, chính sách pháp luật về THTK, CLP để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục. Việc bố trí kế hoạch thanh tra, kim tra phải đảm bảo có trọng tâm, tiết kiệm, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể (giao thành chỉ tiêu) liên quan đến THTK, CLP, trong đó:

- Xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực, công trình trọng đim, cụ thể cần tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Quản lý, sử dụng đất đai, tài ngun thiên nhiên;

- Các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

- Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi và dịch vụ công cộng;

- Các chương trình mục tiêu quốc gia; các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước;

- Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại; trang thiết bị làm việc; trang thiết bị y tế, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế do ngân sách nhà nước cấp kinh phí;

- Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại các đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị cấp dưới trực thuộc;

- Đối với những vi phạm được phát hiện trong công tác kiểm tra, thủ trưởng đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý;

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra và báo cáo UBND tỉnh kết quthanh tra THTK, CLP hàng năm theo quy định.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính; gắn kết THTK, CLP với công tác đấu tranh, phòng chng tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP

- Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính của các cấp, các ngành gắn với THTK, CLP trong các lĩnh vực; đẩy mạnh hiện đại hóa quản lý hành chính nhà nước gn với đổi mới phương thức quản lý thông qua việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu qucủa mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là trong thực hiện các dịch vụ công để vừa rút ngn thời gian thực hiện, gim nhân lực quản lý, giảm chi phí xã hội, vừa tạo điều kiện phục vụ người dân và doanh nghiệp;

- Tiếp tục đy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực; nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó chú trọng việc thẩm định, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, bãi bỏ các thủ tục hành chính gây trở ngại cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện t, tăng cường cung cấp dịch vụ công qua mạng, thuê doanh nghiệp thực hin cung cấp hoặc thực hiện một số khâu, thủ tục cung cấp dịch vụ công. Quán triệt, tổ chức thi hành có hiệu quả Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính đến từng cơ quan đơn vị có liên quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính;

- Các Sở, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả pháp luật về THTK, CLP; đề ra các biện pháp cụ thể để tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ; tăng cường các hình thức tiếp nhận thông tin phát hiện lãng phí và nghiêm túc xử lý các thông tin phát hiện lãng phí theo quy định;

- Tăng cường phối hợp gia các Sở, ngành, địa phương trong công tác THTK, CLP; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể để nâng cao hiệu quả THTK, CLP.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cChương trình tổng thể về THTK, CLP năm 2018 và Chương trình tổng thvề THTK,CLP giai đoạn 2016-2020, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Chương trình THTK, CLP của Sở, Ban, ngành, địa phương mình; chỉ đạo việc xây dựng Chương trình THTK, CLP của các cấp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong Chương trình THTK, CLP của mỗi cấp, mỗi ngành cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cn thực hiện trong năm 2018 để đạt được mc tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo quán triệt:

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức; cá nhân trong phạm vi qun Iý có hành vi lãng phí;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật vTHTK, CLP và việc thực hiện Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý;

- Tham mưu hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở THTK, CLP; thực hiện công khai trong THTK, CLP; đặc biệt, là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí;

- Chỉ đạo xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2018 của ngành mình, địa phương mình gửi Sở Tài chính trước ngày 31/3 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;

- Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình tổng thể của tỉnh về THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP cụ thể của Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương mình trong Báo cáo THTK, CLP hàng năm và gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính:

+ Nội dung báo cáo bao gồm: Công tác tổ chức, chỉ đạo và tình hình triển khai các biện pháp THTK, CLP tại đơn vị; kết quả THTK, CLP của đơn vị trong các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP và Nghị định số 84/2014/NĐ-CP (trong đó nêu cụ thể các vi phạm, mức độ gây lãng phí, kết quả tiết kiệm được bng số cụ thể nếu có); Công tác xử lý các hành vi vi phạm các quy định về THTK, CLP tại đơn vị; công tác thực hiện công khai theo quy định; đề xuất và kiến nghị. Đối với báo cáo năm bao gồm thêm phần xác định phương hướng, nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm tiếp theo.;

+ Thời gian gửi báo cáo quy định như sau: Báo cáo năm, thời hạn báo cáo trước ngày 10/01 năm sau. Trường hợp báo cáo đột xuất quá trình triển khai thực hiện chương trình THTK, CLP tùy theo tính chất, phạm vi, yêu cầu quản lý, UBND tỉnh s có văn bản yêu cầu báo cáo theo thời gian cụ thể.

3. Giám đốc Công ty trách nhiệm hu hạn một thành viên do Nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập có trách nhiệm tchức xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP của đơn vị mình, đảm bảo phù hợp với Chương trình THTK, CLP của UBND tỉnh; trong đó, cụ thhóa các mục tiêu, chi tiêu tiết kiệm và u cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vn và tài sn của Nhà nước; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp, biện pháp cn thực hiện năm 2018 để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

4. S Tài chính ch trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, triển khai, đôn đốc và tổng hợp việc triển khai xây dựng Chương trình THTK, CLP; Việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình THTK, CLP của S, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và báo cáo kết quả thực hiện chương trình THTK, CLP về UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 682/QĐ-UBND về Chương trình tổng thể của tỉnh Hòa Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


447

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169