Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 67/2012/QĐ-UBND về Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 67/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 67/2012/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI THỰC HIỆN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM, TỔ CHỨC CÁC KỲ THI PHỔ THÔNG VÀ TẬP HUẤN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CÁC KỲ THI HỌC SINH GIỎI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi ph thông, chun bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2012; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2013;

Căn cứ Công văn số 302/HĐND-TT ngày 28/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thỏa thuận Tờ trình của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình liên ngành số 11/TTr:STC-SGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tchức các kỳ thi phthông và tập hun đội tuyn dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điu 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3. Quy định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ktừ ngày ký và thay thế Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển cấp tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-
TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
-
Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
-
Như Điều 2 QĐ;
-
Báo Lào Cai;
-
Công báo Lào Cai;
-
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

QUY ĐỊNH

NỘI DUNG, MỨC CHI THỰC HIỆN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM, TỔ CHỨC CÁC KỲ THI PHỔ THÔNG VÀ TẬP HUẤN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CÁC KỲ THI HỌC SINH GIỎI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bao gồm:

1. Xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm.

2. Tổ chức các kỳ thi phổ thông, gồm:

a) Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông (THPT);

b) Thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh;

c) Thi tt nghiệp THPT, tt nghiệp bổ túc THPT;

d) Thi chọn học sinh vào đội tuyển cấp tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia;

đ) Thi tuyển, xét tuyển vào THPT, bổ túc THPT;

e) Xét tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS); xét tuyển vào các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) huyện;

g) Thi nghề phổ thông.

3. Tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi, gồm:

a) Tập huấn đội tuyển cấp tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia;

b) Tập huấn đội tuyển dự thi và tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng có liên quan khác tham gia công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và các cuộc thi khác có tính chất chuyên môn theo quy định của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Riêng đối với công tác thanh tra chỉ áp dụng đối với cán bộ làm công tác thanh tra kiêm nhiệm;

2. Các cơ quan, đơn vị, giáo viên, học sinh tham dự tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cấp tnh.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Các mức chi trong quy định này được thực hiện cho nhng ngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, tập huấn đội tuyển cấp tỉnh tham dự kỳ thi quốc gia, tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, in sao đtrong những ngày tập trung cách ly đặc biệt với bên ngoài.

2. Trong trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung, mức chi cho xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm

1. Soạn thảo câu trắc nghiệm để đưa vào biên tập: 45.000 đồng/câu.

2. Thẩm định và biên tập câu trắc nghiệm: 40.000 đồng/câu.

3. Tổ chức thi thử:

a) Xây dựng ma trận đề thi trắc nghiệm: 180.000 người/ ngày;

b) Chi xây dựng đề thi gốc (phản biện và đáp án): 700.000 đồng/đề;

c) Chi xây dựng các mã đề thi: 180.000 đồng/ đề.

4. Thuê chuyên gia thẩm định cỡ câu trắc nghiệm: 280.000 đồng/người/ngày (theo phương thức hợp đồng).

5. Đánh máy và nhập vào ngân hàng câu trắc nghiệm: 180.000 đồng/người/ngày.

Điều 5. Nội dung, mức chi cho công tác ra đề thi

1. Ra đề thi:

a) Chi ra đề thi đề xuất đối với đề thi tự luận, đề thi thực hành, đề thi nói để lựa chọn, xây dựng mới đthi chính thức hoặc dự bị (một đchính thức bao gồm nhiều phân môn khác nhau, đề thi đề xuất có ít nhất 3 câu):

Nội dung

Mức chi

- Thi chọn học sinh vào đội tuyển cấp tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia:

600.000 đồng/đề theo phân môn

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh:

570.000 đồng/ đề theo phân môn

- Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện:

400.000 đồng/ đề theo phân môn

- Thi tuyển sinh vào THPT, bổ túc THPT:

300.000 đồng/đề

- Thi nghề phổ thông:

200.000 đồng/đề

b) Ra đề thi chính thức, đề thi dự bị:

Nội dung

Mức chi

- Thi chọn học sinh vào đội tuyển cấp tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia (đề tự luận, đề trắc nghiệm, đề thi nói, đề thực hành):

500.000 đồng/người/ngày

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (đề tự luận, đề trắc nghiệm, đề thi nói, đề thực hành):

350.000 đồng/người/ngày

- Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện (đề tự luận, đề trắc nghiệm, đề thi nói, đề thực hành):

300.000 đồng/người/ngày

- Thi tuyển sinh vào THPT:

 

+ Thi trắc nghiệm:

200.000 đồng/người/ ngày

+ Thi tự luận:

350.000 đồng/người/ ngày

- Thi nghề phổ thông (lý thuyết+thực hành):

300.000 đồng/người/ ngày

Mức chi đối với đề thi tự luận, đề thi thực hành, đề thi nói bao gồm các nội dung: Soạn thảo và phản biện đề thi chính thức, đề thi dự bị có kèm hướng dẫn chấm biểu điểm; dụng cụ, hóa chất và mẫu vật thực hành.

Mức chi đối với đề thi trắc nghiệm bao gồm các nội dung: Xây dựng ma trận đề thi trắc nghiệm: mục đích kỳ thi, mục tiêu đánh giá, thời gian thi, xây dựng các yêu cầu, kỹ thuật về cấu trúc đề thi, thiết lập ma trận; chỉnh sửa câu trắc nghiệm; duyệt ma trận, duyệt đề; rút các câu trắc nghiệm từ ngân hàng, theo ma trận, hình thành chế bản đề; chi phản biện đề thi.

2. Phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng/Ban ra đề thi (sau đây gọi tắt là Hội đồng) và công tác phục vụ tổ chức ra đề thi:

a) Thi chọn học sinh vào đội tuyển cấp tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thi tuyn sinh vào THPT:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng:

250.000 đồng/người/ ngày

- Các Phó chủ tịch:

200.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, bảo vệ vòng trong (bảo vệ 24/24):

160.000 đồng/người/ ngày

- Bảo vệ vòng ngoài (tại khu cách ly trong thời gian Hội đồng làm việc):

80.000 đồng/người/ ngày

- Y tế, phục vụ (tại khu cách ly trong thời gian Hội đồng làm việc):

70.000 đồng/người/ ngày

b) Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện; thi nghề phổ thông:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng:

200.000 đồng/người/ ngày

- Các Phó chủ tch:

170.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, bảo vệ vòng trong (bảo vệ 24/24):

140.000 đồng/người/ ngày

- Bảo vệ vòng ngoài (tại khu cách ly trong thời gian Hội đng làm việc):

70.000 đồng/người/ ngày

- Y tế, phục vụ (tại khu cách ly trong thời gian Hội đồng làm việc):

60.000 đồng/người/ ngày

3. Phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng và công tác phục vụ tổ chức in sao đề thi tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp bổ túc THPT:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng:

230.000 đồng/người/ ngày

- Các Phó chủ tịch Hội đồng:

200.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, Ủy viên, kỹ thuật viên, bảo vệ vòng trong (bảo vệ 24/24h):

160.000 đồng/người/ ngày

- Thanh tra viên độc lập:

190.000 đồng/người/ ngày

- Bảo vệ vòng ngoài (tại khu cách ly trong thời gian Hội đồng làm việc):

85.000 đồng/người/ ngày

- Y tế, phục vụ (tại khu cách ly trong thời gian Hội đồng làm việc):

75.000 đồng/người/ ngày

4. Tiền ăn cho Hội đồng ra đề thi, Hội đồng sao in đề thi trong những ngày tập trung cách ly đặc biệt với bên ngoài thực hiện bằng chế độ lưu trú theo quy định chế độ công tác phí hiện hành.

Điều 6. Nội dung, mức chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng và công tác phục vụ tổ chức coi thi

1. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng:

210.000 đồng/người/ ngày

- Các Phó chủ tịch Hội đồng:

200.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, Giám thị, kỹ thuật viên:

170.000 đồng/người/ ngày

- Trưởng đoàn thanh tra:

240.000 đồng/người/ ngày

- Thành viên đoàn thanh tra:

170.000 đồng/người/ ngày

- Thanh tra viên độc lập:

200.000 đồng/người/ ngày

- Bảo vệ vòng ngoài:

80.000 đồng/người/ ngày

- Y tế, phục vụ:

70.000 đồng/người/ ngày

2. Thi tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp bổ túc THPT:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng:

200.000 đồng/người/ ngày

- Các Phó chủ tịch Hội đồng:

190.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, Giám thị:

160.000 đồng/người/ ngày

- Trưởng đoàn thanh tra:

230.000 đồng/người/ ngày

- Thành viên đoàn thanh tra:

160.000 đồng/người/ ngày

- Thanh tra viên độc lập:

190.000 đồng/người/ ngày

- Bảo vệ vòng ngoài:

75.000 đồng/người/ ngày

- Y tế, phục vụ:

65.000 đồng/người/ ngày

3. Thi chọn học sinh vào đội tuyn cấp tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia, thi chọn lọc học sinh giỏi cấp tỉnh, tuyển sinh vào THPT:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng:

190.000 đồng/người/ ngày

- Các phó chủ tịch:

180.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, Giám thị, kỹ thuật viên:

150.000 đồng/người/ ngày

- Trưởng đoàn thanh tra:

220.000 đồng/người/ ngày

- Thành viên đoàn thanh tra:

150.000 đồng/người/ ngày

- Thanh tra viên độc lập:

180.000 đồng/người/ ngày

- Bảo vệ vòng ngoài:

70.000 đồng/người/ ngày

- Y tế, phục vụ:

60.000 đồng/người/ ngày

4. Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, thi nghề phổ thông:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng:

160.000 đồng/người/ ngày

- Các Phó chủ tịch Hội đồng:

150.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, Giám thị, kỹ thuật viên:

120.000 đồng/người/ ngày

- Trưởng đoàn thanh tra:

190.000 đồng/người/ ngày

- Thành viên đoàn thanh tra:

120.000 đồng/người/ ngày

- Thanh tra viên độc lập:

150.000 đồng/người/ ngày

- Bảo vệ vòng ngoài:

60.000 đồng/người/ ngày

- Y tế, phục vụ:

50.000 đồng/người/ ngày

Điều 7. Nội dung, mức chi cho công tác chấm thi

1. Chấm bài thi:

a) Chấm bài thi tự luận, bài thi nói, bài thi thực hành:

Nội dung

Mức chi

- Thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT:

12.000 đồng/bài

- Thi tuyển sinh vào THPT, bổ túc THPT:

11.000 đồng/bài

- Thi nghề phổ thông (thi nghề PT tính cho một học sinh gồm: bài thi lý thuyết + bài thi thực hành):

10.000 đồng/bài

- Thi chọn học sinh vào đội tuyển cấp tỉnh dự thi học sinh giỏi quc gia:

70.000 đồng/bài

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh:

45.000 đồng/bài

- Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện:

40.000 đồng/bài

b) Chấm bài thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT, tt nghiệp bổ túc THPT:

Nội dung

Mức chi

- Chi cho cán bộ thuộc tổ xử lý bài thi trắc nghiệm

280.000 đồng/người/ ngày

2. Phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chấm thi tự luận, thi nói, thi thực hành:

Nội dung

Mức chi

- Thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT

170.000 đồng/người/ đợt

- Thi chọn học sinh vào đội tuyển cấp tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia, thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, tuyển sinh vào THPT

160.000 đồng/người/ đợt

- Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện; thi nghề phổ thông

140.000 đồng/người/ đợt

3. Phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng chấm thi và công tác phục vụ tổ chức chấm thi:

a) Thi tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp bổ túc THPT:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng

230.000 đồng/người/ ngày

- Các Phó chủ tịch Hội đồng

190.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, kỹ thuật viên

160.000 đồng/người/ ngày

- Trưởng đoàn thanh tra

230.000 đồng/người/ngày

- Thành viên đoàn thanh tra

160.000 đồng/người/ ngày

- Thanh tra viên độc lập

190.000 đồng/người/ ngày

- Bảo vệ tại địa điểm chấm thi

85.000 đồng/người/ ngày

- Y tế, phục vụ tại địa điểm chấm thi

75.000 đồng/người/ ngày

b) Thi chọn học sinh giỏi vào đội tuyển cấp tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia, thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thi tuyển sinh vào THPT:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng:

220.000 đồng/người/ ngày

- Các phó chủ tịch Hội đồng:

180.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, kỹ thuật viên

150.000 đồng/người/ ngày

- Trưởng đoàn thanh tra

220.000 đồng/người/ ngày

- Thành viên đoàn thanh tra

150.000 đồng/người/ ngày

- Thanh tra viên độc lập

180.000 đồng/người/ ngày

- Bảo v ti địa điểm chấm thi

80.000 đồng/người/ ngày

- Y tế, phục vụ tại địa điểm chấm thi

70.000 đồng/người/ ngày

c) Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện; thi nghề phổ thông:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng

190.000 đồng/người/ ngày

- Các Phó chủ tịch Hội đồng

150.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, kỹ thuật viên

120.000 đồng/người/ ngày

- Trưởng đoàn thanh tra

190.000 đồng/người/ ngày

- Thành viên đoàn thanh tra

120.000 đồng/người/ ngày

- Thanh tra viên độc lập

150.000 đồng/người/ ngày

- Bảo vệ tại địa điểm chấm thi

70.000 đồng/người/ ngày

- Y tế, phục vụ tại địa điểm chấm thi

60.000 đồng/người/ ngày

Điều 8. Nội dung, mức chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng và công tác phục vụ xét duyệt kết quả thi

1. Thi tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp bổ túc THPT:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng

220.000 đồng/người/ ngày

- Các Phó chủ tịch Hội đồng

180.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, Ủy viên

150.000 đồng/người/ ngày

- Y tế, Phục vụ

70.000 đồng/người/ ngày

2. Thi tuyển sinh THPT:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng

200.000 đồng/người/ ngày

- Các Phó chủ tịch Hội đồng

160.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, Ủy viên

140.000 đồng/người/ ngày

- Y tế, Phục vụ

60.000 đồng/người/ ngày

3. Thi nghề phổ thông:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng

170.000 đồng/người/ ngày

- Các Phó chủ tịch Hội đồng

140.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, Ủy viên

120.000 đồng/người/ ngày

- Y tế, Phục vụ

50.000 đồng/người/ ngày

Điều 9. Nội dung, mức chi phúc khảo, thẩm định bài thi

1. Phụ cấp trách nhiệm Hội đồng và công tác phục vụ phúc khảo, thẩm định bài thi:

a) Thi tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp bổ túc THPT:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng

210.000 đồng/người/ ngày

- Phó chủ tịch Hội đồng

170.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, Ủy viên, Kỹ thuật viên

150.000 đồng/người/ ngày

- Trưởng đoàn thanh tra

210.000 đồng/người/ ngày

- Thành viên đoàn thanh tra

150.000 đồng/người/ ngày

- Thanh tra viên độc lập

170.000 đồng/người/ ngày

- Phục vụ

70.000 đồng/người/ngày

b) Thi chọn học sinh giỏi vào đội tuyển cấp tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi tuyển sinh vào THPT:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng

200.000 đồng/người/ ngày

- Các Phó chủ tịch Hội đồng

160.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, Ủy viên, Kỹ thuật viên

140.000 đồng/người/ ngày

- Trưởng đoàn thanh tra

200.000 đồng/người/ ngày

- Thành viên đoàn thanh tra

140.000 đồng/người/ ngày

- Thanh tra viên độc lập

160.000 đồng/người/ ngày

- Phục vụ

60.000 đồng/người/ ngày

c) Thi học sinh giỏi cấp huyện, thi nghề phổ thông:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng

170.000 đồng/người/ ngày

- Các Phó chủ tịch Hội đồng

140.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, Ủy viên, Kỹ thuật viên

120.000 đồng/người/ ngày

- Trưởng đoàn thanh tra

170.000 đồng/người/ ngày

- Thành viên đoàn thanh tra

120.000 đồng/người/ ngày

- Thanh tra viên độc lập

140.000 đồng/người/ ngày

- Phục vụ

50.000 đồng/người/ ngày

2. Phụ cấp trách nhiệm cho các cán bộ chấm phúc khảo bài thi:

Nội dung

Mức chi

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

180.000 đồng/người/ ngày

- Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện

160.000 đồng/người/ ngày

- Bài thi tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp bổ túc THPT

130.000 đồng/người/ ngày

- Bài thi tuyển sinh vào THPT

110.000 đồng/người/ ngày

- Bài thi nghề phổ thông

100.000 đồng/người/ ngày

3. Phụ cấp trách nhiệm cho các cán bộ chấm thẩm định bài thi:

Nội dung

Mức chi

- Bài thi tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp bổ túc THPT

130.000 đồng/người/ ngày

- Bài thi tuyển sinh vào THPT

110.000 đồng/người/ ngày

- Bài thi nghề phổ thông

100.000 đồng/người/ ngày

Điều 10. Nội dung, mức chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng và công tác phục vụ tổ chức xét tốt nghiệp, xét tuyển sinh đối với các trường không phải tổ chức thi tuyển

1. Xét tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp bổ túc THPT:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng

210.000 đồng/người/ ngày

- Các Phó chủ tịch Hội đồng

170.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, Ủy viên, Kỹ thuật viên

150.000 đồng/người/ ngày

- Trưởng đoàn thanh tra

210.000 đồng/người/ ngày

- Thành viên đoàn thanh tra

150.000 đồng/người/ ngày

- Thanh tra viên độc lập

170.000 đồng/người/ ngày

- Phục vụ

70.000 đồng/người/ ngày

2. Xét tuyển sinh THPT:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng

200.000 đồng/người/ ngày

- Các Phó chủ tịch Hội đồng

160.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, Ủy viên, Kỹ thuật viên

140.000 đồng/người/ ngày

- Trưởng đoàn thanh tra

200.000 đồng/người/ ngày

- Thành viên đoàn thanh tra

140.000 đồng/người/ ngày

- Thanh tra viên độc lập

160.000 đồng/người/ ngày

- Phục vụ

60.000 đồng/người/ ngày

3. Xét tốt nghiệp THCS; xét tuyển sinh vào trường PTDTNT:

Nội dung

Mức chi

- Chủ tịch Hội đồng

170.000 đồng/người/ ngày

- Các Phó chủ tịch Hội đồng

140.000 đồng/người/ ngày

- Thư ký, Ủy viên, Kỹ thuật viên

120.000 đồng/người/ ngày

- Trưởng đoàn thanh tra

170.000 đồng/người/ ngày

- Thành viên đoàn thanh tra

120.000 đồng/người/ ngày

- Thanh tra viên độc lập

140.000 đồng/người/ ngày

- Phục vụ

50.000 đồng/người/ ngày

Điều 11. Nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi khác

1. Đối với các cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện các cấp học, cuộc thi cán bộ quản lý giỏi cấp huyện, cuộc thi giáo viên tự làm đồ dùng và sử dụng đồ dùng cấp huyện các cấp học; cuộc thi máy tính bỏ túi cấp huyện cho học sinh THCS, THPT… theo quy định được áp dụng bằng 70% theo các nội dung và mức chi của thi học sinh giỏi cấp huyện tại Quy định này.

2. Đối với các cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các cấp học, cuộc thi cán bộ quản lý giỏi các cấp học cấp tỉnh, cuộc thi giáo viên tự làm đồ dùng và sử dụng đdùng các cấp học cấp tỉnh; cuộc thi máy tính bỏ túi cấp tỉnh, cấp khu vưc phía Bc cho học sinh THCS, THPT, cuộc thi OLympic Toán tuổi thơ do Báo Tin phong tchức cho học sinh Tiu học và THCS, cuộc thi giải Toán, Tiếng Anh trên mạng cho học sinh Tiểu học và THCS...theo quy định được áp dụng bng 70% theo các nội dung và mức chi của thi học sinh giỏi cấp tỉnh và mức chi tập hun đội tuyn dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh tại Quy định này.

Điều 12. Nội dung, mức cho công tác tập huấn đội tuyển dự thi và chế độ cho học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi

1. Tập huấn đội tuyển cấp tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia:

a) Phụ cấp cho cán bộ phụ trách lớp tập huấn và giáo viên dạy đội tuyển:

- Phụ cấp cho cán bộ phụ trách lớp tập huấn : 50.000 đồng/ngày.

- Phụ cấp cho giáo viên dạy đôi tuyển (gồm biên soạn và giảng dạy):

Nội dung

Mức chi

- Dạy lý thuyết

150.000 đồng/tiết

- Dạy thực hành

200.000 đồng/tiết

- Trợ lý thí nghiệm, thực hành

60.000 đồng/tiết

b) Hỗ trợ tiền ăn, vé tàu xe, tiền ngủ cho học sinh đội tuyển trong thời gian tập trung tại lớp tập huấn:

- Tiền ăn: 90.000 đồng/học sinh/ngày.

- Hỗ trợ vé tàu, xe đi lại: Theo quy định hiện hành.

- Hỗ trợ tiền ngủ (trong trường hp Trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai không thể bố trí được chỗ ở cho học sinh): Theo quy định hiện hành.

c) Thời gian tổ chức tập huấn: tối đa không quá 40 ngày/môn và không quá 4 tiết/ngày.

2. Tập huấn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh:

a) Mức chi

- Phụ cấp cho cán bộ phụ trách lớp tập huấn: 40.000 đồng/ngày.

- Phụ cấp cho giáo viên dạy đội tuyển (gồm biên soạn và giảng dạy):

Nội dung

Mức chi

- Dạy lý thuyết

100.000 đồng/tiết

- Dạy thực hành

150.000 đồng/tiết

- Trợ lý thí nghiệm, thực hành

40.000 đồng/tiết

b) Thời gian tổ chức tập huấn: tối đa không quá 30 ngày/ môn và không quá 4 tiết/ngày đối với THCS, THPT.

3. Hỗ trợ đối với học sinh đội tuyển tham dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh trong thời gian tập trung thi:

- Tiền ăn 90.000 đồng/học sinh/ngày.

- Hỗ trợ vé tàu xe đi lại, tiền ngủ cho học sinh nhà ở xa trong thời gian tập trung thi: Theo quy định hiện hành.

Điu 13. Các nội dung chi khác cho công tác tổ chức các kỳ thi và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ học sinh giỏi

Các nội dung như: In ấn, phô tô tài liệu; thuê thiết bị, địa điểm, phương tiện, phòng nghỉ; công tác phí; chi văn phòng phẩm, vật tư, nguyên vật liệu; bồi dưỡng gia công lắp ráp thiết bị và các loại theo chế độ hiện hành.

Điều 14. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phthông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai được bảo đảm từ nguồn lệ phí tuyển sinh theo quy định và nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục hàng năm được cấp có thẩm quyền giao theo phân cấp ngân sách.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Tài chính, S Giáo dục và Đào tạo

1. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo lập dự toán, thanh quyết toán các chế độ chi cho công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng Quy định này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo lập dự toán, thanh quyết toán các chế độ chi cho công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh;

b) Căn cứ chế độ chi của Quy định này và yêu cầu nhiệm vụ thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai, lập dự toán chi ngân sách hàng năm và quyết toán chi cùng với quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Thời gian thực hiện Quy định: Từ 01/01/2013.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh về Sở Tài chính, Sở Giáo dục và đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 67/2012/QĐ-UBND về Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.241

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49