Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 65/2014/QĐ-UBND về Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 65/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Doãn Văn Hưởng
Ngày ban hành: 12/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 12 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH, UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 604/TTr-STC ngày 05/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố; các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

QUY ĐỊNH

VỀ MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH, UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 65/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai (sau đây gọi chung là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thuộc tỉnh Lào Cai).

2. Các mức chi khác không quy định trong văn bản này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cá nhân hoặc các đoàn đại diện lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang.

2. Các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thuộc tỉnh Lào Cai), các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu; hoặc các đoàn đại diện các dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

3. Cá nhân hoặc các đoàn đại diện người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

4. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Các mức chi cụ thể

Thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Nguyên tắc chi trả

1. Mỗi đối tượng chỉ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện chi tặng quà chúc mừng ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng không quá 2 lần/1năm.

2. Trường hợp một đối tượng thuộc diện được hưởng nhiều chính sách quy định chi tặng quà, thăm hỏi ốm đau, phúng viếng thì chỉ được hưởng một chính sách có giá trị cao nhất.

Điều 5. Phân cấp tặng quà, chúc mừng, thăm hỏi ốm đau, phúng viếng

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng quà, chúc mừng, thăm hỏi ốm đau, phúng viếng đối với các đối tượng: Lão thành cách mạng; chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện tặng quà, chúc mừng, thăm hỏi ốm đau, phúng viếng đối với các đối tượng: các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

Điều 6. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện chế độ do ngân sách đảm bảo và được giao trong dự toán chi hàng năm của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý ngân sách.

Điều 7. Lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện lập dự toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp cùng với thời điểm xây dựng dự toán hàng năm để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Việc phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

a) Xây dựng và ban hành văn bản quy định cụ thể ngày lễ, ngày lễ trọng được thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng cho phù hợp với đặc thù từng đối tượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quy định về điều kiện, tiêu chí lựa chọn đối tượng được tặng quà chúc mừng, đảm bảo số lượng chi cho các đối tượng không vượt quá tỷ lệ quy định tại Điều 3 của Quy định này;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, thăm hỏi ốm đau, phúng viếng theo quy định.

c) Lập dự toán thực hiện hàng năm theo quy định; Quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, hiệu quả và tiết kiệm; Chấp hành chế độ báo cáo quyết toán theo quy định hiện hành.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện: Thực hiện quy định về quản lý, sử dụng kinh phí đúng đối tượng, đúng chế độ theo phân cấp tại văn bản này và hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Sở Tài chính.

3. Cơ quan Tài chính:

a) Thẩm định, cân đối kinh phí và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí hằng năm thực hiện mức chi theo quy định;

b) Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao kinh phí thực hiện theo đúng quy định tài chính hiện hành.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, theo dõi thực hiện Quy định này. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lào Cai phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo Quyết định số: 65/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Nội dung

Mức chi

Ghi chú

Tỉnh

Cấp huyện

I

Chi đón tiếp đoàn đại biểu và các cá nhân trong và ngoài tỉnh đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh:

 

 

 

1

Chi tiếp xã giao

300.000 đồng/ người/ngày

200.000 đồng/ người/ngày

02 bữa/ 01 ngày

2

Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện:

 

 

 

a)

Đối với cá nhân hoặc các đoàn đại diện lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, chiến sỹ cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang; Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu hoặc các đoàn đại diện người Việt Nam ở nước có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

500.000 đồng/đại biểu

400.000 đồng/đại biểu

 

b)

Đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp), các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu hoặc các đoàn đại diện các dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

300.000 đồng/đại biểu

200.000 đồng/đại biểu

 

II

Chi thăm hỏi, chúc mừng các cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 

 

 

1

Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo):

 

 

Không quá 2 lần/người/năm

a)

Đối với chiến sĩ cách mạng tiêu biểu.

500.000 đồng/lần/người

500.000 đồng/lần/người

 

b)

Đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp), nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

400.000 đồng/lần/người

400.000 đồng/lần/người

 

 

- Đối với người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp), nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

400.000 đồng/lần/người

400.000 đồng/lần/người

 

 

- Đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo (là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp).

400.000 đồng/lần/người

400.000 đồng/lần/người

Tỷ lệ chi tặng quà, chúc mừng:

- Cấp tỉnh không quá 30% tổng số đối tượng được hưởng chế độ;

- Cấp huyện không quá 10% tổng số đối tượng được hưởng chế độ.

2

Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng:

 

 

 

a)

Chi thăm hỏi khi bị ốm đau

 

 

 

 

- Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu.

1.000.000 đồng/ người/năm

800.000 đồng/ người/năm

 

 

- Đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp), nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

800.000 đồng/ người/năm

600.000 đồng/ người/ năm

 

b)

Chi phúng viếng khi qua đời

 

 

Ngoài mức chi bằng tiền mặt dưới đây, mỗi đối tượng được chi thêm tiền mua bức trướng, hoặc vòng hoa và lễ vật phúng viếng theo thực tế nhưng không quá 200.000đồng/ người

 

- Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu.

800.000 đồng/người

300.000 đồng/người

 

 

- Đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp), nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

500.000 đồng/người

200.000 đồng/người

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2014/QĐ-UBND về Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220