Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 640/QĐ-UBND.HC năm 2018 phê duyệt danh mục công trình nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017 - 2018 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 640/QĐ-UBND.HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 14/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ HẠN HÁN XÂM NHẬP MẶN VỤ ĐÔNG XUÂN 2017 - 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017 - 2018;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1230/STC-TCĐT ngày 05 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục công trình nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017 - 2018.

(Đính kèm Phụ lục)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện theo phương châm Nhà nước nhân dân cùng làm, các địa phương có dự án đi qua chịu trách nhiệm vận động người dân đốn cây, di dời vật kiến trúc hai bên bờ kênh để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đúng kế hoạch đề ra.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư lập đủ các thủ tục hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành; làm cơ sở quyết toán khi hoàn thành đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả.

3. Giao Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Tỉnh kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, huyện Cao Lãnh, huyện Lai Vung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các CT/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD.nhbt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CHỐNG HẠN NGUỒN VỐN TW HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN VỤ ĐÔNG XUÂN 2017 - 2018

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-UBND.HC ngày 14/06/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

ĐVT: triệu đồng

TT

Tên công trình

Địa điểm xây dựng
(xã)

Diện tích phục vụ
(ha)

Hiện trạng công trình

Nhu cầu đầu tư

Kinh phí thực hiện (dự kiến)

Ghi chú

Chiều dài
(m)

Bmặt
(m)

Bđáy
(m)

▼đáy
(m)

Tổng

 

3.500

31.291

 

 

 

 

18.990

 

1

Nạo vét chống hạn kênh Đòn Dông (xuất phát từ kênh Giồng Nổi, kết thúc tại kênh ranh Đồng Tháp - Vĩnh Long)

Xã Hoà Tân - huyện Châu Thành

1.196

4.712

18÷29

14÷18

-0,50

Nạo vét chống hạn tạo nguồn nước tưới tiêu cho 1.196 ha đất sản xuất NN , đắp bờ bao bảo vệ sản xuất kết hợp làm nền lộ GTNT, đạt chuẩn xã NTM và rải đá chống lầy.

3.560

 

2

Nạo vét chống hạn kênh Tư Sửu - Rạch Phểu (xuất phát từ rạch Cái Bảy và kết thúc tại kênh Hội Đồng Tường)

Xã Bình Hàng Tây - huyện Cao Lãnh

340

5.073

14

5

-0,1÷-0,5

Nạo vét chống hạn tạo nguồn nước tưới tiêu, phục vụ cho 340 ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc các ô bao (Ô4+Ô5+Ô6), đắp bờ bao bảo vệ sản xuất kết hợp làm nền lộ GTNT, đạt chuẩn xã NTM và rải đá chống lầy.

4.200

 

3

Nạo vét chống hạn kênh Cái Bàng (Phó Cửu) - Cái Mít (Cây Trâm) (đoạn từ kênh Dương Hòa - Long Thắng đến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền)

xã Long Thắng - huyện Lai Vung

850

11.210

24

13÷21

-0,5

Nạo vét chống hạn tạo nguồn nước tưới tiêu cho 850 ha đất sản xuất NN, đắp bờ bao bảo vệ sản xuất kết hợp làm nền lộ GTNT, đạt chuẩn xã NTM và rải đá chống lầy.

5.780

 

4

Nạo vét kênh Cả Đức - Vạn Thọ (xuất phát từ kênh Nguyễn Văn Tiếp - kết thúc giáp ranh xã Mỹ Tân - Mỹ Ngãi thuộc TPCL)

Xã Tân Nghĩa -huyện Cao Lãnh

794

5.170

30

25

-0,3

Nạo vét chống hạn tạo nguồn nước tưới tiêu cho 331 ha đất sản xuất NN , đắp bờ bao bảo vệ sản xuất kết hợp làm nền lộ GTNT, đạt chuẩn xã NTM và rải đá chống lầy.

1.720

 

5

Nạo vét chống hạn kênh Vĩnh Thuận - Xáng Nhỏ (xuất phát từ mương Bộ Sỏi - Tân Bình và kết thúc tại rạch Trà Bông - Xáng Nhỏ)

Xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

320

5.126

22÷35

18-27

-0,2÷-0,7

Nạo vét chống hạn tạo nguồn nước tưới tiêu cho 320 ha đất sản xuất NN kết hợp giao thông thuỷ, đổ đất 02 bên bờ + rải đá chống lầy phát triển lộ giao thông nông thôn.

3.730

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 640/QĐ-UBND.HC năm 2018 phê duyệt danh mục công trình nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017 - 2018 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.539

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69