Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 64/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
***** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số 64/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ VIỆC TẶNG QUÀ, NHẬN QUÀ VÀ NỘP LẠI QUÀ TẶNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

QUY CHẾ

VỀ VIỆC TẶNG QUÀ, NHẬN QUÀ VÀ NỘP LẠI QUÀ TẶNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.

1. Quy chế này quy định:

a) Việc tặng quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước.

b) Việc nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ , công chức, viên chức.

c) Việc báo cáo, nộp lại và xử lý quà tặng.

2. Quy chế này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Việc tặng quà theo quy định tại Quyết định số 205/2004/QĐ-TTg ngày 10/12/04 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách, chế độ đối với cán bộ cao cấp.

b) Việc tặng quà của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cho đối tượng chính sách, đối tượng là người có công cách mạng.

Điều 2: Đối tượng thực hiện

1. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp của Nhà nước và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị)

3. Các quy định tại Quy chế này được áp dụng với các đối tượng sau:

a) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

b) Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.

c) Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị khác có thụ hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Điều 3: Quà tặng được điều chỉnh tại Quy chế này bao gồm:

1. Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc và các giấy tờ có giá.

2. Hiện vật, hàng hóa, tài sản.

3. Dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ngoài nước và các loại dịch vụ khác.

4. Quyền được mua tài sản, nhà , quyền sử dụng đất, quyền sử dụng thiết bị; các ưu đãi ngoài quy định của Nhà nước; việc sử dụng tài sản, nhà, đất đai, thiết bị của người khác mà không trả hoặc trả không đầy đủ chi phí cho việc sử dụng.

Điều 4: Nghiêm cấm việc sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để làm quà tặng không đúng quy định dưới mọi hình thức.

Điều 5: Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nhận quà tặng, nhận thay người khác hoặc nhận qua các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác trong những trường hợp sau:

1. Cơ quan, đơn vị và cá nhân tặng quà có liên quan đến hoạt động công vụ do mình hoặc người mà mình nhận thay chịu trách nhiệm giải quyết (trước, trong và sau khi thực hiện công vụ) hoặc thuộc phạm vi quản lý.

2. Quà tặng của các cơ quan, đơn vị và cá nhân mà việc tặng quà đó không rõ mục đích.

3. Việc tặng quà có mục đích liên quan đến các hành vi tham nhũng được quy định tại Điều 3 của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Chương 2

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

MỤC 1:

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG QUÀ

Điều 6: Các cơ quan, đơn vị và cá nhân chỉ được sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước hoặc nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để làm quà tặng trong những trường hợp mà chế độ nhà nước đã quy định cho phép.

Điều 7: Việc tặng quà theo quy định tại Quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan phải thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng; cơ quan, đơn vị tặng quà phải hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị theo chế độ quy định,

Điều 8: Bộ Tài chính thực hiện sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy định về chế độ tặng quà trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của các cơ quan nhà nước.

MỤC 2:

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬN QUÀ TẶNG

Điều 9: Các cơ quan, đơn vị chỉ được nhận quà tặng theo đúng quy định của pháp luật. Quà tặng phải được công khai, quản lý và sử dụng theo đúng các quy định tại Quy chế này.

Đối với quà tặng không đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng thì đại diện cơ quan, đơn vị phải từ chối và giải thích rõ lý do với người tặng quà. Trong trường hợp không thể từ chối được, cơ quan, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo quy định tại Mục 3 Quy chế này.

Điều 10: Cán bộ, công chức, viên chức chỉ được nhận quà tặng theo đúng quy định của pháp luật và phải ký xác nhận; phải kê khai thu nhập trong trường hợp pháp luật có yêu cầu.

Đối với quà tặng không đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng thì cán bộ, công chức, viên chức phải từ chối và giải thích rõ lý do với người tặng quà. Trong trường hợp không thể từ chối được, cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình để xử lý theo quy định tại Mục 3 Quy chế này.

Điều 11: Đối với quà tặng từ họ hàng, người thân trong gia đình mà những người đó không có mối quan hệ về lợi ích liên quan đến hoạt động công vụ của người được tặng quà và quà tặng từ những cơ quan, đơn vị, cá nhân không liên quan đến hoạt động công vụ của người được tặng quà thì cán bộ, công chức, viên chức được tặng quà không phải báo cáo với cơ quan, đơn vị; trong trường hợp pháp luật có yêu cầu kê khai thu nhập thì cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện kê khai theo đúng quy định.

MỤC 3:

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BÁO CÁO, NỘP LẠI VÀ XỬ LÝ QUÀ TẶNG

Điều 12: Việc báo cáo và nộp lại quà tặng được thực hiện như sau:

1. Cơ quan, đơn vị khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị đó để xử lý theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.

2. Cán bộ, công chức, viên chức khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải báo cáo Thủ trưởng trực tiếp và nộp lại quà tặng cho cơ quan, đơn vị mình trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quà tặng.

Trường hợp báo cáo và nộp lại quà tặng chậm so với thời hạn nêu trên thì người nhận quà tặng phải giải trình rõ lý do.

3. Báo cáo phải được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ các nội dung sau:

a) Loại và giá trị của quà tặng.

b) Thời gian, địa điểm và hoàn cảnh cụ thể khi nhận quà tặng.

c) Tên , chức vụ, cơ quan, địa chỉ của người tặng quà.

d) Mục đích của việc tặng quà (nếu biết).

4. Ngoài trường hợp quy định tại Điều 11 Quy chế này, cán bộ, công chức khi ốm đau, tai nạn hoặc nhân dịp hiếu, hỷ, lễ , tết truyền thống được tặng quà có trị giá dưới 500.000 đồng Việt Nam mà việc tặng quà đó không liên quan đến các mục đích , hành vi quy định tại Điều 5 Quy chế này thì người được tặng quà tự quyết định mà không phải báo cáo và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 13: Trình tự xử lý quà tặng.

Khi quà tặng được nộp lại cho cơ quan, đơn vị, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải tổ chức tiếp nhận, bảo quản và phải xử lý ngay số quà tặng như sau:

1. Quà tặng bằng tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc và các giấy tờ có giá thì làm thủ tục nộp ngay vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Trường hợp quà tặng bằng hiện vật:

a) Xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của quà tặng do cơ quan, đơn vị, cá nhân tặng quả cung cấp (nếu có) hoặc giá trị của quà tặng tương tự được bán trên thị trường trong nước hoặc quốc tế mà cơ quan quản lý người được tặng quà có thể so sánh và xác định giá trị. Trong trường hợp không xác định được giá trị của quà tặng bằng hiện vật thì có thể đề nghị cơ quan có chức năng thẩm định xác định;

b) Tuỳ theo số lượng hiện vật được nộp lại, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc tổ chức bán hiện vật công khai 3 tháng hoặc 6 tháng một lần;

c) Đối với quà tặng quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy chế này và quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi, sống và hiện vật khác khó bảo quả thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể để quyết định xử lý cụ thể cho phù hợp; nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để xem xét, quyết định xử lý;

d) Số tiền thu được (sau khi trừ đi chi phí liên quan đến việc xử lý hiện vật) các cơ quan, đơn vị nộp vào ngân sách nhà nước trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày bán hiện vật.

3. Cơ quan, đơn vị phải lập báo cáo về việc thu, nộp, xử lý quà tặng theo định kỳ hàng quý, hàng năm gửi cơ quan cấp trên trực tiếp và công khai trong cơ quan, đơn vị mình.

4. Cơ quan, đơn vị xử lý quà tặng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới cơ quan, đơn vị tặng quà hoặc cơ quan, đơn vị quản lý người tặng quà để xem xét việc tặng quà và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương 3

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 14. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm:

1. Nghiêm túc thực hiện các quy địn về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng theo đúng quy định của pháp luật và các quy định tại Quy chế này.

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về việc nhận quà tặng để họ hàng, người thân biết và thực hiện đúng quy định.

Điều 15. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

1.Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật liên quan.

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tặng quà, nhận quà tặng, nộp lại quà tặng trong cơ quan, đơn vị mình.

3.Theo dõi, kiểm tra, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Quy chế này xảy ra trong cơ quan, đơn vị mình quản lý; công khai trong cơ quan, đơn vị kết quả xử lý các trường hợp vi phạm.

4.Định kỳ hàng năm báo cáo cấp trên trực tiếp tình hình thực hiện Quy chế này và công khai trong cơ quan, đơn vị mình.

Điều 16. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện Quy chế này.

2.Trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng theo quy định tại Quy chế này, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày tháng hàng năm.

Điều 17. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước có trách nhiệm:

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phát hiện những vi phạm quy định tại Quy chế này, xử lý theo thẩm quyền hạơc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc trao đổi thông tin, tài liệu, kinh nghiệm về việc chấp hành các quy định của Quy chế này.

Điều 18. Cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm:

1. Cơ quan tài chính các cấp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước theo đúng các quy định hiện hành và quy định tại Quy chế này.

2. Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện chế độ kiểm soát chi ngân sách nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước qua kho bạc; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc nộp các khoản tiền được tặng vào ngân sách nhà nước.

Chương 4

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 19. Xử lý cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm 

1. Cơ quan, đơn vị, tặng quà không đúng quy định thì phải bồi hoàn giá trị quà tặng cho công quỹ. Cá nhân tặng quà không đúng thẩm quyền, không đúng quy định, tặng quà nhằm mục đích liên quan đến các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 của Luật Phòng, chống tham nhũng thì phải bồi hoàn giá trị quà tặng và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nhận quà không đúng quy địn nhưng không báo cáo hoặc báo cáo không trung thực thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Người quyết định việc sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước để làm quà tặng sai quy định, qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện thì thì phải bồi hoàn từ tiền của cá nhân cho công quỹ toàn bộ số tiền, giá trị hiện vật đã sử dụng làm quà tặng.

3. Các trường hợp đã tặng quà, nhận quà tặng sai quy định mà chủ động báo cáo, bồi hoàn, nộp lại trước khi bị phát hiện thì được xem xét miễn, giảm hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

4. Không xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định tại Quy chế này.

THE GOVERNMENT
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

No: 64/2007/QD-TTg

Hanoi , May 10, 2007

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON GIVING, RECEIPT AND HAND-OVER OF GIFTS BY STATE BUDGET-FUNDED AGENCIES, ORGANIZATIONS AND UNITS AND CADRES, PUBLIC EMPLOYEES AND SERVANTS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 29, 2005 Anti-Corruption Law;
Pursuant to the December 16, 2002 Law on State Budget;
Pursuant to the November 29, 2005 Law on Thrift Practice and Waste Combat;
At the proposal of the Finance Minister,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on giving, receipt and hand-over of gifts by state budget-funded agencies, organizations and units and cadres, public employees and servants.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

Article 7.- Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, presidents of provincial/municipal People's Committees, and relevant agencies and organizations shall implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

REGULATION

ON GIVING, RECEIPT AND HAND-OVER OF GIFTS BY STATE BUDGET-FUNDED AGENCIES, ORGANIZATIONS AND UNITS AND CADRES, PUBLIC EMPLOYEES AND SERVANTS
(Promulgated together with the Prime Minister's Decision No. 64/2007/QD-TTg of May 10, 2007)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope of regulation

1. This Regulation provides for:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Gift receipt by agencies, organizations, units, cadres, public employees and servants;

c/ Reporting, hand-over and disposal of gifts.

2. This Regulation is not applicable to the following cases:

a/ Gift giving under the Prime Minister's Decision No. 205/2004/QD-TTg of December 10, 2004, on the implementation of a number of policies and regimes for senior officials;

b/ Gift giving by competent agencies and organizations to social policy beneficiaries and persons who rendered meritorious services to the revolution.

Article 2.- Subjects of implementation

1. Cadres, public employees and servants as defined by the law on cadres and public employees.

2. State agencies, political organizations, socio-political organizations, people's armed forces units, public non-business units, state enterprises and other agencies, organizations and units using state budget and assets (below collectively referred to as agencies and units).

3. This Regulation is applicable to the following persons:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Leaders and managers of state enterprises; leaders and managers representing the State's share in enterprises;

c/ Holders of leadership and management posts in political organizations, socio-political organizations and other state budget-funded agencies and units.

Article 3.- Gifts provided for in this Regulations include:

1. Vietnamese currency, foreign currencies, savings certificates, stocks, bonds, checks and valuable papers.

2. Material items, goods and assets.

3. Services of domestic or overseas sightseeing tours, travel, healthcare, education-training, internship and refresher training and other kinds of services.

4. Rights to buy assets, houses, land use rights and equipment use rights; non state-prescribed privileges; use of assets, houses, land and equipment of other persons, which is free of charge or undercharged.

Article 4.- To strictly prohibit the giving, under all forms, of funds and assets of the State or originated from the state budget as gifts in contravention of regulations.

Article 5.- To strictly prohibit agencies, units, cadres, public employees and servants from receiving, or receiving on behalf of other persons, or receiving via agencies, units or individuals, gifts in the following cases:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Gifts are given by agencies, units or individuals for unclear purposes.

3. Gifts are given for purposes relating to acts of corruption specified in Article 3 of the Anti-Corruption Law.

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

Section 1. PROVISIONS ON GIFT GIVING

Article 6.- Agencies, units and individuals may only use funds or assets of the State or originated from the state budget as gifts in cases permitted under state regulations.

Article 7.- Gift giving under this Regulation and other relevant legal documents must comply with the State's current regulations on regimes, criteria and recipients; gift-receiving agencies and units shall make accounts for gifts in accordance with current law and disclose them in their offices according to regulations.

Article 8.- The Ministry of Finance shall amend and supplement regulations on gift giving for foreign relation and international cooperation activities of state agencies and elaborate new ones.

Section 2. PROVISIONS ON GIFT RECEIPT

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Representatives of agencies and units shall refuse gifts that are given in contravention of the prescribed regime, criteria and recipients and clearly state the reasons to gift givers. When it is impossible to refuse, agencies and units shall manage and dispose of gifts according to Section 3 of this Regulation.

Article 10.- Cadres, public employees and servants may only receive gifts in accordance with law and shall acknowledge receipt with their signatures; and shall declare their incomes when required by law.

Cadres, public employees and servants shall refuse gifts that are given in contravention of the prescribed regime, criteria and recipients, clearly stating the reasons to gift givers. When it is impossible to refuse, cadres, public employees and servants shall report to the head(s) of their agencies or units for disposal according to Section 3 of this Regulation.

Article 11.- Cadres, public employees and servants are not required to report to their agencies or units on gifts given by their relatives or family members who do not have relations in terms of interests related to the gift recipients' public duties and by agencies, units or individuals having no relation with the gift recipients' public duties; when required by law, cadres, public employees and servants shall declare their incomes according to regulations.

Section 3. PROVISIONS ON REPORTING, HAND-OVER AND DISPOSAL OF GIFTS

Article 12.- Gifts shall be reported and handed over as follows:

1. When getting gifts in contravention of regulations, agencies and units shall hand over these gifts to the division responsible for managing gifts for disposal according to Article 13 of this Regulation.

2. When getting gifts in contravention of regulations, cadres, public employees or servants shall report to their immediate supervisor(s) and hand over these gifts to their agencies or units within five working days from the date of receipt.

When reporting and handing over gifts later than the above time limit, gift recipients shall clearly state the reasons therefor.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Kind and value of the gift.

b/ Time, place and specific circumstance of receiving the gift;

c/ Name, position, agency and address of the gift giver;

d/ Purpose of gift giving (if known).

4. Apart from the cases specified in Article 11 of this Regulation, when cadres, public employees or servants who fall sick, suffer accidents, or in mourning or wedding events, or on traditional festival or lunar new year occasions, are given gifts valued at less than VND 500,000 and the gift giving does not relate to the purposes and acts prescribed in Article 5 of this Regulation, they may decide on gift receipt themselves without having to report it and are responsible for their decision.

Article 13.- Order of gift disposal

When gifts are handed over to agencies or units, heads of those agencies or units shall take over, preserve and promptly dispose of the gifts as follows:

1. To carry out procedures to transfer into the state budget gifts in cash, savings certificates, stocks, bonds, checks or valuable papers in accordance with the Ministry of Finance's regulations.

2. When gifts are in kind:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Depending on the quantity of material items handed over, heads of agencies or units shall decide to sell them publicly every three or six months;

c/ For gifts specified in Clause 3, Article 3 of this Regulation and gifts that are animals, plants, fresh or live foods and other items difficult to preserve, heads of agencies or units shall, based on realities, decide on the disposal thereof as appropriate; or report to their immediate superior agencies for consideration and disposal when it falls beyond their competence;

d/ Agencies and units shall remit into the state budget the collected sums (after deducting expenses for disposal of material items) within 30 days from the date of selling the items.

3. Agencies and units shall make reports on the collection, hand-over and disposal of gifts on a quarterly and annual basis and send them to their immediate superior agencies and disclose them in their offices.

4. Gift-disposing agencies and units shall notify in writing gift-giving agencies and units or agencies and units managing gift givers of the gift giving for consideration and handling thereof according to law.

Chapter III

IMPLEMENTATION RESPONSIBILITIES

Article 14.- Cadres, public employees and servants have the responsibilities:

1. To strictly observe regulations on gift giving, receipt and hand-over in accordance with law and this Regulation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 15.- Heads of agencies and units have the responsibilities:

1. To organize the strict implementation of this Regulation and other relevant laws.

2. To disseminate and popularize legal provisions on gift giving, receipt and hand-over in their agencies and units.

3. To monitor, check, supervise and adopt measures to prevent acts of giving and receiving gifts in contravention of regulations; promptly handle violations of this Regulation in their agencies and units; and disclose violation handling results in their agencies and units.

4. To annually report to their immediate supervisors on the implementation of this Regulation and disclose these reports in their agencies and units.

Article 16.- Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal People's Committees have the responsibilities:

1. To direct, inspect and supervise their attached units in implementing this Regulation.

2. Before November 15 every year, to report on gift giving, receipt and hand-over in their offices according to this Regulation and submit reports to the Ministry of Finance for summing up and report to the Prime Minister before December 15 every year.

Article 17.- State inspection, oversight and audit agencies have the responsibilities:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. To coordinate with agencies and units in exchanging information, documents and experience on the observation of this Regulation.

Article 18.- Financial agencies and state treasuries at all levels have the responsibilities:

1. Financial agencies at all levels shall intensify the oversight and control over the use of state funds and assets in accordance with current regulations and this Regulation.

2. State treasuries at all levels shall implement the mechanism of state budget expenditure control toward agencies and units funded with the state budget via treasuries; and create favorable conditions for agencies, units, cadres, public employees and servants to remit donated sums into the state budget.

Chapter IV

HANDLING OF VIOLATIONS

Article 19.- Handling of violating agencies, units and individuals

1. Agencies and units giving gifts in contravention of regulations shall refund the value of gifts to the public fund. Individuals giving gifts not in accordance with competence or regulations, or for the purposes relating to corruptive acts specified in Article 3 of the Anti-Corruption Law shall refund the value of gifts, and shall, depending on the nature and severity of their violations, be handled according to law.

If agencies, units, cadres, public employees and servants that receive gifts in contravention of regulations fail to report or make untruthful reports thereon, they shall, depending on the nature and severity of their violations, be handled according to law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Persons who give or receive gifts in contravention of regulations but report, refund or hand over these gifts before their acts are detected may be considered for discipline remission in accordance with law.

4. Agencies, units, cadres, public employees and servants who violate this Regulation are not eligible for consideration of emulation titles and rewards.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/05/2007 ban hành quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


53.637

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!