Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 64/2002/QĐ-UB tất toán (xóa) tài khoản "Quỹ tiết kiệm chi ngân sách" tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 64/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 04/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC TẤT TOÁN (XÓA) TÀI KHOẢN “QUỸ TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH” TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ khoản 2, điều 7 của Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20 tháng 3 năm 1996 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố tại Tờ trình số 1073/TCVG-NS ngày 08 tháng 4 năm 2002 về việc  tất toán tài khoản “Quỹ tiết kiệm chi ngân sách” ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay tất toán (xóa) tài khoản “Quỹ tiết kiệm chi ngân sách” tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (tài khoản 920.01.00.00004) được thành lập theo Chỉ thị số 20/CT-UB ngày 10 tháng 5 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố do Sở Tài chính-Vật giá thành phố đứng tên chủ tài khoản.

Điều 2. Cho nộp thu hồi toàn bộ số dư trên tài khoản  “Tiết kiệm chi ngân sách” vào ngân sách thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố chịu  trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Kiểm toán NN Khu vực phía Nam
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- TTUB : CT, PCT/TT, TM, VX
- VPHĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM, VX
- Lưu (TM-LH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/2002/QĐ-UB tất toán (xóa) tài khoản "Quỹ tiết kiệm chi ngân sách" tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.379

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112