Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 62/2005/QĐ-UB phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 và năm 2005 cho Ký túc xá sinh viên Lào do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 62/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 18/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:62/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2004 VÀ NĂM 2005 CHO KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN LÀO

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 194/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005 ;
Căn cứ Quyết định số 86/2004/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2005 ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII thông qua tại kỳ họp lần thứ 3 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố năm 2005 ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 946/TC-HCSN ngày 04 tháng 02 năm 2005 về duyệt dự toán kinh phí hoạt động 2004 và 2005 của Ký túc xá sinh viên Lào ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 và năm 2005 cho Ký túc xá sinh viên Lào thuộc Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với tổng số tiền là 820 (tám trăm hai mươi) triệu đồng, gồm :

- Kinh phí chi cho hoạt động thường xuyên : 370 triệu đồng ;

- Kinh phí mua sắm tài sản ban đầu : 450 triệu đồng ;

 Trong đó dự phòng : 100 triệu đồng.

Điều 2. Giám đốc Ký túc xá sinh viên Lào chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu về dự toán chi ngân sách năm 2004 và năm 2005 được giao và quyết toán kinh phí theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Giám đốc Ký túc xá sinh viên Lào chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- TTUB : CT, PCT/VX, TM
- VP HĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM, VX
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Thành Tài

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/2005/QĐ-UB phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 và năm 2005 cho Ký túc xá sinh viên Lào do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.531
DMCA.com Protection Status